Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

16.2.2023

Oriola Oyj:n pörssitiedote 16.2.2023 klo 8.30

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

Markkinakysyntä jatkui hyvänä, kannattavuus parani vuonna 2022

Vuoden 2021 raportointi on oikaistu vastaamaan lokakuussa 2021 julkaistua Oriolan toimintamallin muutosta sekä helmikuussa 2022 julkaistua puitesopimusta Euroapothecan kanssa, joka yhdisti yhtiöiden apteekkiliiketoiminnat Ruotsissa. Oikaistu tieto, joka julkistettiin 26.4.2022, sisältää yhtiön uuden segmenttirakenteen. Jatkuvissa toiminnoissa on yhdistetty aiemmin raportoidut liiketoiminta-alueet Pharma ja Retail yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi ja lopetetut toiminnot sisältää Consumer segmentin eli Ruotsin apteekkiliiketoiminnan, joka yhdistettiin 3.10.2022 Euroapothecan Apoteksgruppenin kanssa.

Loka–joulukuun 2022 pääkohdat

Jatkuvat toiminnot

 • Laskutus väheni 3,8 % 906,9 (942,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 1,1 % ja oli 953,0 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto laski 3,1 % 374,2 (386,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 393,6 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 0,9 (6,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -9,0 (4,4) miljoonaa euroa, sisältäen -10,0 (-2,3) miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät pääsääntöisesti arvonalentumiskirjauksiin muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, jotka eivät vielä ole olleet käytettävissä vaan kehitysvaiheessa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli -9,3 miljoonaa euroa.
 • Loka–joulukuun tulos oli -8,1 (3,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,02) euroa.

Tammi–joulukuun 2022 pääkohdat

Jatkuvat toiminnot

 • Laskutus kasvoi 1,7 % 3 568,0 (3 506,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 4,9 % ja oli 3 678,7 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto kasvoi 4,4 % 1 515,5 (1 452,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 7,6 % ja oli 1 563,0 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 17,8 (14,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 18,1 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 7,6 (10,7) miljoonaa euroa, sisältäen -10,2 (-4,2) miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät pääsääntöisesti arvonalentumiskirjauksiin muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, jotka eivät vielä ole olleet käytettävissä vaan kehitysvaiheessa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 7,7 miljoonaa euroa.
 • Tammi–joulukuun tulos oli 4,8 (8,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,05) euroa.
 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 jaettaisiin osinkoa 0,06 (0,04) euroa/osake.

Avainluvut

2022

2021

Muutos

2022

2021

Muutos

Milj. Eur

10-12

10-12

%

1-12

1-12

%

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

Laskutus

906,9

942,4

-3,8

3 568,0

3 506,9

1,7

Liikevaihto

374,2

386,2

-3,1

1 515,5

1 452,2

4,4

Oikaistu liikevoitto1

0,9

6,6

-85,7

17,8

14,9

19,1

Liikevoitto

-9,0

4,4

-307,1

7,6

10,7

-29,0

Oikaistu liikevoitto %

0,3

1,7

 

1,2

1,0

 

Liikevoitto %

-2,4

1,1

 

0,5

0,7

 

Tilikauden tulos

-8,1

3,8

-311,5

4,8

8,6

-44,9

Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot

-0,04

0,02

-311,5

0,03

0,05

-44,9

Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot

-0,16

0,01

 

-0,04

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan nettorahavirta 2

36.1

42,2

 

77,9

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettovelkaantumisaste, % 2

 

 

 

-10,5

46,5

 

Omavaraisuusaste, % 2

 

 

 

23,8

20,1

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 2

 

 

 

1,9

4,6

 

 

1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa Oikaisuerät

2 Vuosi 2021 sisältää lopetetut toiminnot.

 

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Näkymät vuodelle 2023

Oriolan oikaistun liikevoiton ilman yhteisyritys Swedish Pharmacy Holding AB:n osuutta arvioidaan pysyvän vuoden 2022 tasolla.

Ohjeistus ottaa huomioon kannattavuuteen kohdistuvan merkittävän negatiivisen vaikutuksen, joka johtuu annosjakeluliiketoiminnan julkisten tarjousten ja siten potilasmäärän menetyksestä Ruotsissa. Annosjakeluliiketoiminta keskittyy Ruotsissa uusiin asiakassegmentteihin toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Oikaistu liikevoitto ilman yhteisyritys Swedish Pharmacy Holding AB:n osuutta oli 19,7 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson:

“Vuosi 2022 osoitti Oriolan kyvyn sopeutua muuttuvaan markkinatilanteeseen, kun toteutimme onnistuneesti tuloskäänteeseen tähtäävää lyhyen aikavälin muutosohjelmaamme ja käynnistimme yhtiön tulevan transformaation. Tämän mahdollisti vahva tuki työntekijöiltämme.

Vuonna 2022 Oriolan jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto parani 32 prosenttia 19,7 miljoonaan euroon, ilman yhteisyritys Swedish Pharmacy Holding AB:n osuutta. Parannuksen taustalla olivat määrätietoiset toiminnan tehostamistoimenpiteet ja tiukat säästötoimet osana muutosohjelmaamme sekä hyvä markkinakysyntä. Taseemme vahvistui, mihin myötävaikutti osaltaan Kronans Apotekin ja Apoteksgruppenin apteekkiliiketoimintojen yhdistyminen. Lisäksi rahavirtamme oli liiketoimintamme hyvän kehityksen ansiosta vahva. Tämä antaa meille hyvän taloudellisen pohjan yhtiön kehittämiseen.

Hyvästä markkinakysynnästä ja tiukasta kustannuskurista huolimatta Oriolan tuloskehitys heikkeni vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vertailukauden korkeisiin lukemiin. Korkea inflaatio toimintaympäristössämme jatkui ja kasvatti kuljetuskustannuksia, mikä heijastui tulokseemme. Lisäksi tulostamme rasitti potilaiden väheneminen Ruotsin annosjakeluliiketoiminnassa. Kirjasimme myös -10,0 miljoonan euron edestä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä liittyen pääasiassa arvonalentumiskirjauksiin muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, jotka eivät vielä ole olleet käytettävissä vaan kehitysvaiheessa. Tämä vaikutti osakekohtaiseen tulokseemme.

Lokakuussa päätökseen viety Ruotsin apteekkiliiketoimintojen yhdistäminen uudeksi Swedish Pharmacy Holding AB:ksi oli Oriolalle merkittävä virstanpylväs. Järjestely vahvisti keskittymistämme ydinliiketoimintaan lääkeyritysten ja apteekkien palveluntarjoajana sekä yksinkertaisti rakennettamme.

Vuoden 2022 aikana edistimme myös toiminnan tehokkuutta, tuoteportfolion hallintaa ja tuotteiden hinnoittelua. Näiden toimien vaikutukset olivat selvästi nähtävissä tuloksessamme, mikä auttaa meitä lievittämään inflaation aiheuttamaa painetta jatkossa.

Olemme ottaneet käyttöön Oriolan uuden toimintamallin, jossa markkinoiden rajat ylittävä vastuunjako auttaa meitä luomaan mahdollisimman suurta arvoa ja joka tukee meitä operatiivisen ja kaupallisen toimintamme sekä toimitusketjumme kehittämisessä edelleen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että uusi johtoryhmämme on nyt kokoonpanoltaan valmis ja työskentelee arvon luomiseksi kaikille sidosryhmillemme. 

Tulevaisuudessa keskitymme Oriolan pidemmän aikavälin muutokseen, jonka tavoitteena on tehdä yhtiöstä entistäkin ketterämpi, tehokkaampi ja kannattavampi. Tämä vahvistaa rooliamme ensisijaisena kumppanina lääkkeiden saatavuuden varmistamisessa ja asiantuntijapalvelujen tarjoamisessa lääkeyrityksille. Kuluneet kaksitoista kuukautta ovat vakuuttaneet minut siitä, että olemme oikealla tiellä ja että voimme saavuttaa tavoitteemme vuonna 2023.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutuneisuudestanne ja asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä tämän tapahtumarikkaan ja toimintaympäristöltään melko haastavan vuoden aikana. Lisäksi kiitän hallitustamme heidän vuoden mittaan antamastaan tuesta.”

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com.

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle torstaina 16.2.2023 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/financial-statements-2022.

Tilinpäätöksen julkaiseminen

Oriola Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätös julkaistaan viimeistään 27.2.2022.

Lisätietoja:

Timo Leinonen
talous- ja rahoitusjohtaja
sähköposti: timo.leinonen@oriola.com

Mikael Wegmüller
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
sähköposti: mikael.wegmuller@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com