Riskit ja sisäinen valvonta

Oriolan riskienhallinnan ohjeessa määritellään yhtiön riskien hallintamalli, periaatteet, organisaatio ja prosessit. Konsernin riskienhallinta pyrkii yksilöimään, mittaamaan ja hallitsemaan riskejä, jotka voivat vaikuttaa konsernin operatiiviseen toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi konsernilla on eettiset ohjeet, jotka sääntelevät liiketoimintaa, ja rahoituspolitiikka kattamaan taloudellisia riskejä.

Oriola luokittelee riskit strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin. Riskien arviointi ja huomiointi ovat avainasemassa strategisessa suunnittelussa sekä päivittäisen liiketoiminnan päätöksenteossa.

Oriola toimii säädellyllä lääkkeiden jakelun ja vähittäiskaupan sektorilla. Säätely koskee lääkkeiden käsittelyä, varastointia ja jakelua kuluttajille, ja konsernin yhtiöt ovat säännöllisen sekä lääkeviranomaisten että lääkeyhtiöiden suorittaman tarkastuksen kohteina kaikissa toimintamaissaan. Kaikki lääkkeiden käsittelyn prosessit ja menetelmät dokumentoidaan ja vahvistetaan.

Oriolan liiketoimintaympäristössä vaikuttavia trendejä ovat: Kasvava kulutus terveyteen ja hyvinvointiin, erityislääkkeiden osuuden kasvu, julkisen terveydenhuollon kustannusten karsiminen, ja kaupan ja palveluiden digitalisoituminen.

Seuraavat strategiset ja operatiiviset riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti Oriolan liiketoimintaan:

  • Muutokset lääkkeiden jakelua, hintaa ja korvattavuutta koskevissa säännöksissä;
  • Lisääntyvä kilpailu apteekkien ja verkkokaupan toimijoiden lukumäärän kasvaessa;
  • Yksikanavajakelun osuuden lasku julkisessa terveydenhuollossa, ja
  • Usean suuren jakelusopimuksen menettäminen.

Pääasialliset taloudelliset riskit käsittävät valuuttakurssi-, likviditeetti-, korko- ja luottotappioriskejä. Ruotsin kruunun arvon muutoksella on vaikutus Oriolan liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen. Muutokset pitkän ajan kassavirtaennusteissa voivat johtaa tarpeeseen kirjata alas liikearvoa. Taloudellisia riskejä on käsitelty enemmän Oriolan tilinpäätöksessä.

Lähiajan epävarmuustekijöitä ja riskejä

Oriolan strategisiin kehityshankkeisiin sisältyy operatiivisia riskejä, joilla voi olla vaikutusta lähiajan kannattavuuteen. Konsernin tärkeimmät kehityshankkeet 2017-2018 ovat uuden toiminnanohjausjärjestelmän (SAP) käyttöönotto Suomessa ja Ruotsissa, sekä Enköpingin jakelukeskuksen laajennus ja automatisointi.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan suunnittelua ja toimeenpanoa ohjaa ja valvoo Oriolan hallitus. Hallituksen nimittämä tarkastusvaliokunta valvoo riskien hallinnan toteutamista konsernissa.

Riskienhallinnan operatiivisesta johtamisesta vastaa Oriolan toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana. Riskienhallinta on järjestetty konsernin liikeoiminta-alueisiin ja konsernin keskitettyyn toimintoon, kattaen riskien tunnistamisen prosessin ja riskien hallinnan toimenpiteet kuten konsernin vakuutusportfolion ylläpitämisen. Riskienhallinta on olennainen osa konsernin ja liiketoiminta-alueiden strategista suunnittelua, yhtiön hallintoa ja johtamisjärjestelmää.

Riskienhallinnan prosessi

  • Riskien tunnistaminen
  • Riskin toteutumisen todennäköisyyden arviointi
  • Arviointi riskin toteutumisen vaikutuksesta konsernin tulokseen
  • Riskin sisällyttäminen strategiseen suunnitteluun
  • Seuranta operatiivisessa liiketoiminnassa ja vuosisuunnittelussa

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta konsernin talouden seurannassa

Oriolan taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta pyrkii varmistamaan taloudellisten raporttien ja tilinpäätöksen luotettavuuden, sekä lakien, muiden säännösten ja yleisesti hyväksyttyjen laskentaperiaatteiden noudattamisen.

Taloudellinen raportointi

Oriolan hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talous- ja rahoitusjohtaja on puolestaan vastuussa kirjanpidosta ja hallinnosta, kuten myös konsernin laskentaperiaatteiden ylläpitämisestä ja niiden noudattamisesta.

Oriola noudattaa taloudellisessa raportoinnissaan EU:ssa hyväksyttyä International Financial Reporting Standards (IFRS) -säännöstöä. Laskentaa koskevat ohjeet ja Oriolan laskentaperiaatteet on kuvattu konsernin sisäisessä ohjeessa, joka on laadittu IFRS:n pohjalta, ja joita noudatetaan kaikissa konserniyhtiöissä. Talous- ja rahoitusjohtaja yhdessä konserniraportoinnin organisaation kanssa seuraa IFRS standardeja, ylläpitää taloudelliseen raportointiin liittyviä periaatteita ja informoi konserniyhtiöitä.

Suorituksen mittaaminen ja seuranta

Konsernin suorituskykyä seurataan kuukausiraportointiin perustuen liiketoiminta-alueittain pidettävissä Operational review –kokouksissa ja johtoryhmässä. Myös hallitus seuraa kokouksissaan konsernin taloudellista tilannetta. Hallitus ja tarkastusvaliokunta hyväksyvät osavuosikatsaukset, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen ennen niiden julkaisemista. Kuukausiraportoinnissa analysoidaan liiketoimintojen suoriutumista vertailuin aikaisempiin kausiin, estimaatteihin, sekä erilaisiin taloudellisiin indikaattoreihin.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa konsernin hallintoa ja johtamisjärjestelmää. Sisäinen valvonta kattaa kaikki konsernin toiminnot ja organisaation tasot.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tukea strategian toimeenpanoa ja varmistua lakien ja sääntöjen noudattamisesta konsernin toiminnoissa. Sisäinen valvonta perustuu konsernin rakenteeseen, jossa konsernin toiminta on järjestetty liiketoiminta-alueisiin ja konsernitoimintoihin.

Konsernitoiminnot vastaavat konsernitason ohjeiden antamisesta, ja niiden noudattamisen valvonnasta. Ohjeet kattavat toimivaltuudet, kirjanpidon, raportoinnin, rahoituksen, investoinnit ja liiketoiminnan periaatteet. Tärkeä osa-alue sisäistä valvontaa on konsernin talousjärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta sekä perustietojen hallintaprosessi toiminnanohjauksessa. Konserniohjeet julkaistaan kaikkien saataville yhtiön intranet-sivuilla, ja henkilöstö voi antaa palautetta tai raportoida ohjeiden vastaisesta toiminnasta myös nimettömästi intranetin välityksellä.