Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden uudesta kannustusjärjestelmästä

11.2.2010

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 11.2.2010 klo 8.40

Oriola-KD Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää
omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä
sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön
osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmä on tärkeä osa
konsernin avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmää.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja
2012. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille
asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen
palkkio ansaintajaksolta 2010 perustuu Oriola-KD-konsernin liikevoittoon (EBIT)
ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE). Hallituksella on mahdollisuus
vaihtaa ansaintakriteereitä seuraavilla ansaintajaksoilla.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2010 maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön
B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta
aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, mikäli
avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy ennen palkkion
maksamista. Osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy
kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ-
tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy avainhenkilöstä johtuvasta syystä
sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut
luovutusrajoituksen alaiset osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Yhtiön
toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet
järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan kuin hänen työ- tai
toimisuhteensa konserniyhtiöön jatkuu.

Mikäli avainhenkilön kokonaisansio ylittää järjestelmästä maksettavan palkkion
maksuhetkellä avainhenkilön edellisen vuoden kokonaispalkan 3,5-kertaisesti,
leikataan järjestelmästä maksettavaa palkkiota ylimenevältä osalta.
Kokonaisansiolla tarkoitetaan kokonaispalkkaa, vuosibonusta ja pitkäjänteistä
palkitsemisjärjestelmää yhdessä ja kokonaispalkalla tarkoitetaan peruspalkkaa
luontoisetuineen.

Järjestelmä on jatkoa osakepalkkiojärjestelmälle 2007-2009, jonka piiriin kuului
11-21 henkilöä eri ansaintajaksoilla. Osakepalkkiojärjestelmän 2007-2009
viimeinen ansaintajakso päättyi vuoden 2009 lopussa. Osakepalkkiojärjestelmän
2007-2009 kohteena olevien yhtiön B-sarjan osakkeiden määrä on enintään 650.000
osaketta.

Uuden kannustusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 55 henkilöä, ja
järjestelmän kohteena olevien yhtiön B-sarjan osakkeiden määrä on enintään
1.200.000 osaketta. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat
yhteensä enintään noin 2.400.000 Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa
(sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Hallitus päättää erikseen ansaintakriteereille asetettavista tavoitteista ja
mahdollisista muutoksista järjestelmään kun Ruotsin apteekkiketjua koskeva
kauppa on loppuunsaatettu.

Oriola-KD Oyj:llä on 10.2.2010 osakkeita yhteensä 151.257.828 kappaletta, joista
A-sarjan osakkeita on 47.667.359 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 103.590.469
kappaletta.


ORIOLA-KD OYJ

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Thomas Heinonen
lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1383206]