Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätös 1.1. - 31.12.2010

11.2.2011

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 11.2.2011 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) vuoden
2010 jatkuvien toimintojen taloudelliset tiedot. Oriola-KD osti Ruotsista
valtakunnallisen apteekkiketjun 19.2.2010 ja Venäjältä 03 Apteka -apteekkiketjun
31.8.2010, minkä jälkeen niiden luvut on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin.
Lisäksi Oriola-KD osti 24.2.2010 jäljellejääneen 25 prosentin omistusosuuden
Oriola-KD Holding Russia Oy:stä, joka omistaa Venäjällä toimivat lääkkeiden
vähittäiskaupan ja lääkkeiden tukkukaupan yhtiöt. Oriola-KD myi Terveydenhuollon
kaupan liiketoiminnan Mediq N.V:lle 31.5.2010 ja Hammashoidon kaupan
liiketoiminnan Lifco AB:lle 28.10.2010. Terveydenhuollon ja Hammashoidon kaupan
liiketoimintojen luvut raportoidaan lopetetut toiminnot -osiossa. Tilinpäätös
1.1.- 31.12.2010 on laadittu IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden
mukaisesti. Vuonna 2010 on otettu käyttöön uusia IAS/IFRS-standardeja, joista
merkittävimmät ovat IFRS 3 (uudistettu) ja IAS 27. Luvut ovat
tilintarkastettuja.

Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.1. - 31.12.2010

 * Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia 1929,4 miljoonaan euroon (2009: 1569,2
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto laski 81 prosenttia 9,8 miljoonaan euroon (2009: 52,6 miljoonaa
  euroa)
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 22,5 miljoonaa euroa (2009: 52,6
  miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli 3,5 miljoonaa euroa (2009: 39,1 miljoonaa euroa) ja
  nettotulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 102,1 miljoonaa euroa (2009:
  48,6 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,02 euroa (2009: 0,27 euroa) ja tulos/osake sisältäen
  lopetetut toiminnot oli 0,68 euroa/osake (2009: 0,34 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 88,7 miljoonaa euroa (2009: 100,9
  miljoonaa euroa)
 * Oman pääoman tuotto oli 1,2 prosenttia ja oman pääoman tuotto sisältäen
  lopetetut toiminnot oli 33,7 prosenttia (2009: 22,1 prosenttia sisältäen
  lopetetut toiminnot)
 * Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja jatkuvien toimintojen
  liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi parempi
  kuin vuonna 2010

 * Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan
  osinkoa 0,05 euroa/osake (0,12 euroa/osake) ja, että varoja jaetaan
  sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,13 euroa/osake pääoman
  palautuksena, yhteensä varojenjakoa 0,18 euroa/osake (0,12 euroa/osake).
 * Hallitus ehdottaa lisäksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
  valtuutetaan päättämään lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai
  varojen jakamisesta yhtiön vapaan pääoman rahastoista pääoman palautuksena
  yhteensä enintään 0,10 euroa/osake.


Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.10. - 31.12.2010

 * Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia 527,8 miljoonaan euroon (10-12/2009 443,5
  miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (10-12/2009: 23,3 miljoonaa euroa), mikä
  sisältää 1,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia

 * Nettotulos oli 5,5 miljoonaa euroa (10-12/2009: 17,9 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,04 euroa (10-12/2009: 0,13 euroa)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD keskittyy strategian mukaisesti
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä. Vuonna
2010 ostimme valtakunnallisen apteekkiketjun Ruotsissa, loppuosan Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan yhtiöistä ja 03 Apteka-apteekkiketjun
Venäjällä sekä myimme Terveydenhuollon ja Hammashoidon kaupan liiketoiminnat.
Liiketoimintojen myynneistä kirjasimme 92 miljoonan euron voiton. Jatkuvien
toimintojen liikevaihto kasvoi 23 prosenttia 1,9 miljardiin euroon ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 22,5 miljoonaan euroon Venäjän
erittäin vaikeasta markkinatilanteesta johtuen. Liiketoiminta Suomessa ja
Ruotsissa kehittyi positiivisesti."

Tulos

Tulokseen liittyvät luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja ilman
Terveydenhuollon ja Hammashoidon kaupan liiketoimintoja, ellei toisin mainita.

Oriola-KD:n liikevaihto vuonna 2010 oli 1929,4 miljoonaa euroa (1569,2 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa (52,6 miljoonaa euroa). Liikevoitto
sisältää 12,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia vuonna 2010:
Lääkeyhtiön konkurssiin liittyvän 1,7 miljoonan euron saamisen alaskirjauksen ja
lääkkeiden tukkukaupan uudelleenjärjestelyyn liittyvän 1,1 miljoonan euron
varauksen neljännellä vuosineljänneksellä Ruotsissa sekä apteekkiketjun
konkurssiin liittyvän 2,1 miljoonan euron myyntisaamisen alaskirjauksen ja 7,9
miljoonan euron alaskirjauksen, johtuen ostoihin liittyvien alennusten
kirjaamisesta varaston arvoon Venäjällä. Tulos rahoituserien jälkeen oli 4,5
miljoonaa euroa (50,6 miljoonaa euroa) ja nettotulos 3,5 miljoonaa euroa (39,1
miljoonaa euroa). Vuoden 2010 osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,27 euroa).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 527,8 miljoonaa euroa (443,5
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 7,3 miljoonaa euroa (23,3 miljoonaa euroa
liikevoittoa), mikä sisältää 1,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia.
Tulos rahoituserien jälkeen oli 5,6 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa) ja
nettotulos 5,5 miljoonaa euroa (17,9 miljoonaa euroa). Neljännen
vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,13 euroa).

Oriola-KD:n rahoituskustannukset vuonna 2010 olivat 5,3 miljoonaa euroa (2,0
miljoonaa euroa). Verot olivat 0,9 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa).
Veroina on huomioitu jatkuvien toimintojen vuoden 2010 tulosta vastaava vero.

Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto oli 2,1 prosenttia (18,7
prosenttia sisältäen lopetetut toiminnot) ja oman pääoman tuotto 1,2 prosenttia
(22,1 prosenttia sisältäen lopetetut toiminnot) vuonna 2010.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Taseeseen, rahoitukseen ja kassavirtaan liittyvät luvut sisältävät
Terveydenhuollon kaupan luvut 31.5.2010 saakka, Hammashoidon kaupan luvut
28.10.2010 saakka ja yrityskauppoihin liittyvän voiton. Ruotsin lääkkeiden
vähittäiskaupan liiketoiminta yhdistettiin Oriola-KD:n lukuihin 19.2.2010 alkaen
ja Venäjältä hankitun 03 Apteka -apteekkiketjun luvut yhdistettiin Oriola-KD:n
lukuihin 31.8.2010 alkaen.

Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia
sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston 161,5 miljoonan euron
kauppahinnalla. Oriola-KD:n omistusosuus Ruotsin apteekkiketjusta on 80
prosenttia ja Kooperativa Förbundetin 20 prosenttia. Oriola-KD:llä on
velvollisuus ja oikeus hankkia Kooperativa Förbundetin vähemmistöosuus
pitkäaikaisen yhteistyön jälkeen. Hankintavelvollisuus on kirjattu Oriola-KD:n
taseen korollisiin pitkäaikaisiin velkoihin apteekkien hankinnan toteutumisen
yhteydessä.

Oriola-KD hankki 24.2.2010 jäljellejääneen 25 prosentin omistusosuuden Oriola-KD
Holding Russia Oy:stä, joka omistaa Venäjällä toimivat lääkkeiden
vähittäiskaupan (OOO Vitim) ja lääkkeiden tukkukaupan (OOO Moron) yhtiöt.
Kauppahinta 25 prosentin omistusosuudelle oli 65,0 miljoonaa euroa. Venäjän
yhtiöiden yritysoston kokonaiskauppahinta oli 153,7 miljoonaa euroa. Lisäksi
Oriola-KD hankki Moskovan alueella toimivan 03 Apteka -apteekkiketjun 100
prosentin omistusosuuden 11,9 miljoonan euron kauppahinnalla 31.8.2010.

Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta myytiin noin 85 miljoonalla eurolla Mediq
N.V:lle 31.5.2010 ja yrityskaupasta kirjattiin noin 54 miljoonan euron voitto
vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Hammashoidon kaupan liiketoiminta
myytiin noin 69 miljoonalla eurolla Lifco AB:lle 28.10.2010 ja yrityskaupasta
kirjattiin noin 38 miljoonan euron voitto vuoden 2010 neljännellä
vuosineljänneksellä.

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.12.2010 oli 1192,6 miljoonaa euroa (923,1
miljoonaa euroa). Rahavarat olivat 187,8 miljoonaa euroa (133,7 miljoonaa
euroa), oma pääoma oli 352,7 miljoonaa euroa (254,2 miljoonaa euroa) ja
omavaraisuusaste 30,8 prosenttia (29,2 prosenttia).

Vuoden 2010 lopussa korolliset velat olivat 178,3 miljoonaa euroa (149,7
miljoonaa euroa), korolliset nettovelat -9,5 miljoonaa euroa (16,0 miljoonaa
euroa) ja nettovelkaantumisaste -2,7 prosenttia (6,3 prosenttia). Oriola-KD on
suojannut Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppaan liittyvän pitkäaikaisen
korollisen velan korkoriskin. Korolliset velat muodostuivat pitkäaikaisesta
lainarahoituksesta, emittoidun yritystodistusohjelman käytöstä, apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta.

Oriola-KD:n 103,5 miljoonan euron sitovat pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset
ja 42,3 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä katsauskauden lopussa. Oriola-KD:n 150 miljoonan euron
yritystodistusohjelmasta oli käytössä 4,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lopussa
lainasopimusten lainakovenanttiehdot täyttyivät selvästi.

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2010 oli 88,7 miljoonaa euroa (100,9
miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat 73,4 miljoonaa euroa
(37,9 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu
myyntisaamisten myyntiohjelmaa vuonna 2010.

Investointien nettorahavirta oli -104,7 miljoonaa euroa (-28,0 miljoonaa euroa),
mikä sisältää Ruotsin apteekkiketjun hankinnan, Venäjän 25 prosentin
vähemmistöosuuden hankinnan, 03 Apteka -apteekkiketjun hankinnan, operatiiviset
investoinnit, Terveydenhuollon kaupan myynnin ja Hammashoidon kaupan myynnin.
Kassavirta investointien jälkeen oli -16,0 miljoonaa euroa (72,9 miljoonaa
euroa) vuonna 2010.

Oriola-KD maksoi 18,1 miljoonaa euroa osinkoa vuodelta 2009 eli 0,12 euroa
osakkeelta (0,08 euroa osakkeelta vuodelta 2008) vuoden 2010 toisella
vuosineljänneksellä.

Investoinnit

Vuoden 2010 bruttoinvestoinnit olivat 196,9 miljoonaa euroa (47,4 miljoonaa
euroa). Ne sisältävät 161,5 miljoonan euron Ruotsin apteekkiketjun hankinnan,
11,9 miljoonan euron 03 Apteka -apteekkiketjun hankinnan ja 23,5 miljoonan euron
operatiiviset investoinnit lähinnä apteekkitoiminnan kasvuun ja tukkutoiminnan
tehostamiseen.

Henkilöstö

Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen henkilöstön määrä 31.12.2010 oli 5381 (3870),
josta 8 prosenttia työskenteli Suomessa (11 prosenttia), 27 prosenttia Ruotsissa
(8 prosenttia), 63 prosenttia Venäjällä (78 prosenttia) ja Baltian maissa
yhteensä 2 prosenttia (3 prosenttia). Henkilöstömäärää kasvatti Ruotsin
apteekkiketjun hankinta, uusien apteekkien perustaminen, 03 Apteka
-apteekkiketjun hankinta ja uusien alueellisten logistiikkakeskusten avaaminen
Venäjällä.

Muutokset johtoryhmässä

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostivat 2.11.2010 alkaen:

 * Eero Hautaniemi toimitusjohtaja
 * Henry Fogels, johtaja, Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjä
 * Thomas Gawell, johtaja, Lääkkeiden tukkukauppa, Ruotsi
 * Anne Kariniemi, osto- ja logistiikkajohtaja
 * Cecilia Marlow, johtaja, Lääkkeiden vähittäiskauppa, Ruotsi
 * Jukka Niemi, johtaja, Lääkkeiden tukkukauppa, Suomi ja Baltia
 * Kimmo Virtanen, varatoimitusjohtaja & CFO


Johtoryhmän lisäksi konsernissa toimii laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat
johtoryhmän jäsenten lisäksi konsernitoimintojen johtajat: henkilöstöhallinto,
lakiasiat, rahoitus, talous, tietohallinto ja viestintä & sijoittajasuhteet.

Oriola-KD:n Venäjän Lääkkeiden vähittäiskaupan johtaja Henry Fogels nimitettiin
2.11.2010 alkaen myös Oriola-KD:n Venäjän lääkkeiden tukkukaupan vt. johtajaksi.
Oriola-KD-konsernin johtoryhmän jäsen ja Venäjän Lääkkeiden tukkukaupan johtaja
Vladimir Knyazev erosi konsernin palveluksesta 2.11.2010. Oriola-KD-konsernin
johtoryhmän jäsen ja Terveydenhuollon kaupan johtaja Ilari Vaalavirta siirtyi
Mediqin palvelukseen Terveydenhuollon kaupan myynnin yhteydessä 31.5.2010.

Toimintasegmentit

Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset
toimintasegmentit 28.10.2010 alkaen ovat Suomen lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa.
Vuoden 2011 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen Suomen ja Baltian
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan luvut raportoidaan yhtenä
toimintasegmenttinä, mikä vastaa Oriola-KD:n organisaatiorakennetta ja sisäistä
raportointia.

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus vuonna 2010 oli 1003,1
miljoonaa euroa (1019,7 miljoonaa euroa), liikevaihto 417,4 miljoonaa euroa
(505,1 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 20,3 miljoonaa euroa (18,1 miljoonaa
euroa). Vuoden 2010 liikevaihtoa laskivat lääkemarkkinan lasku ja lääkeyhtiöiden
kanssa sovitut sopimusmuutokset omistusvarastosta kaupintavarastoon. Oriola-KD
solmi viisivuotisen jatkosopimuksen lääkkeiden ja ravintolisien jakelusta
Orionin kanssa 1.7.2011 alkaen ja uuden jakelusopimuksen Eli Lillyn kanssa
1.1.2011 alkaen. Wyeth siirtyi pois Oriola-KD:n jakelusta vuoden 2010 lopussa.
Orionin osuus Suomen lääkkeiden tukkumyynnin arvosta on noin 10 prosenttia, Eli
Lillyn noin 2 prosenttia ja Wyethin noin 2 prosenttia. (lähde: IMS Health).

Neljännen vuosineljänneksen 2010 laskutus oli 257,0 miljoonaa euroa (266,2
miljoonaa euroa), liikevaihto 103,3 miljoonaa euroa (125,8 miljoonaa euroa) ja
liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina laski Suomessa 1,5 prosenttia (0,0 prosenttia) vuonna 2010.
Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,0 prosenttia
(46,9 prosenttia) vuonna 2010 (lähde: IMS Health).

Henkilöstön määrä Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa vuoden 2010
lopussa oli 420 (418). Oriola-KD:n logistiikkakeskukset sijaitsevat Espoossa ja
Oulussa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2010 oli 908,7
miljoonaa euroa (548,3 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli
402,7 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Hankittu lääkkeiden vähittäiskaupan
liiketoiminta yhdistettiin Oriola-KD:n lukuihin 19.2.2010 alkaen. Tukkukaupan
laskutus oli 1239,1 miljoonaa euroa (1113,9 miljoonaa euroa) ja liikevaihto
554,9 miljoona euroa (548,3 miljoonaa euroa). Oriola-KD solmi uuden
jakelusopimuksen Abbottin kanssa helmikuusta 2011 alkaen. Oriola-KD:n jakelusta
siirtyvät pois MSD lokakuussa 2010 ja Meda heinäkuussa 2011. Abbottin
markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkumyynnin arvosta on noin 3 prosenttia,
MSD:n noin 3 prosenttia ja Medan noin 2 prosenttia.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto vuonna 2010 oli 12,5
miljoonaa euroa (liiketappio 5,0 miljoonaa euroa). Ruotsin apteekkitoiminnan
valmistautumiseen liittyvät kustannukset 1.1.2010 - 19.2.2010 olivat 2,2
miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa vuonna 2009). Liikevoitto sisältää
lääkeyhtiön konkurssiin liittyvän 1,7 miljoonan euron saamisen alaskirjauksen
kolmannella vuosineljänneksellä ja lääkkeiden tukkukaupan uudelleenjärjestelyyn
liittyvän 1,1 miljoonan euron varauksen neljännellä vuosineljänneksellä. Lisäksi
vuonna 2010 on kirjattu suunnitelman mukaisia poistoja vähittäiskauppaan
liittyvän yrityskaupan käyvän arvon kohdistuksista 1,3 miljoonaa euroa.

Lääkkeiden tukkukauppaa on päätetty tehostaa keskittämällä
apteekkijakelutoiminta Enköpingin jakelukeskukseen ja lääkkeiden varastointi ja
lääkeyhtiöyhteistyö Mölnlyckeen. Muutoksen seurauksena henkilöstön määrä vähenee
Mölnlyckessä noin 70 henkilöllä ja kasvaa Enköpingissä noin 30 henkilöllä vuoden
2011 alkupuolella.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan vuoden 2010 neljännen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 246,8 miljoonaa euroa (159,3 miljoonaa euroa),
josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 120,3 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa
euroa). Tukkukaupan laskutus oli 330,6 miljoonaa euroa (284,7 miljoonaa euroa)
ja liikevaihto 140,8 miljoonaa euroa (159,3 miljoonaa euroa). Lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa
euroa liiketappiota), mikä sisältää 1,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia
kustannuksia.

Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia
sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston, minkä kauppahinta oli
161,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 apteekkiketjun pro forma liikevaihto oli 4,6
miljardia Ruotsin kruunua (4,4 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2008) ja pro
forma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n hallinnolliset kulut
oli 205 miljoonaa Ruotsin kruunua (183 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2008).
Kronans Droghandel Retail AB sulautui ostamaansa apteekkiyhtiöön, Kronans
Droghandel Apotek AB:hen 30.9.2010. Oriola-KD:llä oli vuoden 2010 lopussa 189
apteekkia Ruotsissa. Oriola-KD:n logistiikkakeskukset sijaitsevat Mölnlyckessä
ja Enköpingissä.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 1,1 prosenttia (2,4 prosenttia) vuonna 2010.
Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli 39,7 prosenttia
(41,2 prosenttia) vuonna 2010. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden
vähittäiskaupassa oli noin 14 prosenttia vuonna 2010. (lähde: IMS Health)

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa vuoden 2010
lopussa oli 1483 (306), josta 1190 (0) työskenteli vähittäiskaupassa ja 293
(306) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2010 oli 572,4
miljoonaa euroa (480,7 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli
106,6 miljoonaa euroa (98,7 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli
518,4 miljoonaa euroa (439,2 miljoonaa euroa). Hankitun 03 Apteka
-apteekkiketjun luvut yhdistettiin Oriola-KD:n lukuihin 31.8.2010 alkaen.

Vuoden 2010 liiketappio oli 18,1 miljoonaa euroa (liikevoittoa 44,5 miljoonaa
euroa). Liiketappio sisältää 10,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia:
apteekkiketjun konkurssiin liittyvän 2,1 miljoonan euron myyntisaamisen
alaskirjauksen ja erittäin kireästä markkinatilanteesta johtuvan 7,9 miljoonan
euron varaston arvon alaskirjauksen. Venäjällä ostoihin liittyvä alennusten
määrä ja merkitys kasvoi vuoden 2010 aikana, mistä johtuen Oriola-KD toteutti
varaston alaskirjauksen kirjaamalla ostoihin liittyvät alennukset varaston
arvoon kolmannella vuosineljänneksellä. Vuodelle 2010 on kirjattu suunnitelman
mukaisia poistoja yrityskauppojen käyvän arvon kohdistuksista 1,0 miljoonaa
euroa.

Lääkemarkkinan kasvu Venäjän ruplissa oli vuonna 2010 noin 3 prosenttia (noin
20 prosenttia). Ennusteita hitaampi kasvu ja lääkkeiden hintasääntely ovat
johtaneet erittäin kireään kilpailuun. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi noin 9
prosenttia (40 prosenttia) Venäjän ruplissa vuonna 2010.

Neljännen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 169,6 miljoonaa euroa (148,2
miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 33,7 miljoonaa euroa
(27,5 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 148,9 miljoonaa euroa
(136,8 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa
euroa).

Oriola-KD hankki 100 prosentin omistusosuuden venäläisestä lääkkeiden
vähittäiskaupan yhtiöstä OOO 03 Aptekasta 31.8.2010. Apteekkiketjulla oli 70
apteekkia Moskovan alueella. Kauppahinta oli 11,9 miljoona euroa. Ostetulla
yhtiöllä ei ollut korollisia velkoja. Apteekkiketjun liikevaihto vuonna 2009 oli
noin 40 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 5 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön
palveluksessa on noin 350 henkilöä. Oriola-KD:llä oli vuoden 2010 lopussa 254
(175) apteekkia Moskovan alueella, joista 181 (175) apteekkia toimii Stary Lekar
nimellä ja 73 apteekkia 03 Apteka nimellä.

Moskovan päälogistiikkakeskuksen lisäksi Oriola-KD:llä on yksitoista alueellista
logistiikkakeskusta Venäjällä, joista Yekaterinburgin ja Novosibirskin
logistiikkakeskukset avattiin syyskuussa 2010.
Vuonna 2011 toiminnan painopistealueet ovat organisaation vahvistaminen,
vähittäiskaupan kasvu ja tukkutoiminnan tehostaminen.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa vuoden 2010
lopussa oli 3381 (3025), josta 1734 (1403) työskenteli vähittäiskaupassa ja
1647 (1622) tukkukaupassa.

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2010 oli 31,3
miljoonaa euroa (35,7 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa (0,9
miljoonaa euroa). Vuoden 2010 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,3
miljoonaa euroa (10,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa
(0,3 miljoonaa euroa). Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupassa vuoden 2010 lopussa oli 97 (120).

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj,
tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj on antanut sisäisiä lainoja lähinnä
Ruotsin ja Venäjän liiketoimintojen holdingyhtiöille. Oriola-KD Oyj ei ole
antanut merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta,
lukuun ottamatta Kronans Droghandel Apotek AB:n lainalle annettua
emoyhtiötakausta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-joulukuussa 2010:

Osakkeiden vaihto            2010      2009

                  A-sarja B-sarja A-sarja B-sarja

Vaihto, milj. kpl           5,9  93,6   7,2  104,5

Vaihto, milj. euroa          25,7  379,8  19,5  298,5

Ylin kurssi, euroa          5,47  5,49  4,41  4,43

Alin kurssi, euroa          3,09  3,07  1,29  1,30

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  3,19  3,19  4,39  4,40


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 65,9 prosenttia (76,0 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli
12,5 prosenttia (14,9 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 90,5 prosenttia (105,8
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.12.2010 oli 482,5 miljoonaa euroa (665,1
miljoonaa euroa).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 8.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa
luovutettiin yhteensä 209.300 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita
yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja
laajennetun johtoryhmän jäsenille osana konsernin johdon
osakepalkkiojärjestelmää 2007-2009. Nämä osakkeet edustivat noin 0,14 % yhtiön
kaikista osakkeista ja noin 0,02 % kokonaisäänimäärästä.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 28.6.2010 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa
luovutettiin yhteensä 37.350 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita
tietyille Oriola-KD-konsernin avainhenkilöille osana konsernin johdon
osakepalkkiojärjestelmää 2007-2009. Nämä osakkeet edustivat noin 0,02 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,0035 prosenttia kokonaisäänimäärästä.

Yhtiön hallussa on 96.822 omaa osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita.
Niiden osuus yhtiön osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009
prosenttia.

Vuoden 2010 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta (151.257.828),
joista A-sarjan osakkeita oli 47.163.160 kappaletta (47.667.359) ja B-sarjan
osakkeita 104.094.668 kappaletta (103.590.469). Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla
osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan osakkeiksi.
Vuoden 2010 aikana 504.199 kappaletta A-sarjan osakkeita on muunnettu B-sarjan
osakkeiksi (1.024.844).

Oriola-KD Oyj:n hallitus on tarkentanut konsernin avainhenkilöiden
kannustusjärjestelmän 2010-2012 ansaintakriteereitä siten, että mahdollinen
palkkio ansaintajaksolta 2010 perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE).

Hallitus on ilmoittanut 28.10.2010, että se ei käytä yhtiökokouksen 7.4.2010
antamaa valtuutusta lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen
jakamisesta yhtiön vapaan oman pääoman rahastoista.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * markkinakasvua nopeampi apteekkien lukumäärän kasvu, mikä johtaa kireään
  kilpailuun
 * lääkkeiden tukkukauppojen kilpailu markkinaosuuksista konsolidoituvilla
  markkinoilla
 * kustannustehokkuuden, joustavuuden ja laadun varmistaminen
 * strategisen laajentumisen edellyttämä prosessien ja infrastruktuurin
  kehittäminen
 * viranomaisten asettamat vaatimukset ja rajoitukset, etenkin hintasääntely,
  lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupalle
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Toiminnan laajentuminen uusiin liiketoimintoihin ja uusille
markkinoille on kasvattanut rahoitukseen liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat
Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla
Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireällä kilpailulla ja lääkkeiden hintasääntelyn muutoksilla on oleellinen
vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin Venäjällä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis-
ja tukkumarkkinan kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla
merkittävää vaikutusta Oriola-KD:n liiketoimintaan Ruotsissa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 7.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,12 euroa osakkeelta.

Hallitus valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään lisäosingon
jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta yhdellä tai useammalla
kerralla yhtiön vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten,
että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen
määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli
Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén ja uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Per Båtelson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden
jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60
prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että yhtiön
1-3/2010 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen hallituksen jäsenille
hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja maksetaan rahana maksettava
osa vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona
800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan
vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen
puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön
mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi tilikaudelle 2010 yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki
Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevan yhtiöjärjestyksen 12 §:n
muuttamisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään enintään viidentoistamiljoonan (15.000.000) yhtiön oman B-osakkeen
hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen
tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus
kumoaa yhtiökokouksen 16. huhtikuuta 2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai
useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus sisältää oikeuden
antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään kolmekymmentämiljoonaa (30.000.000) yhtiön B-
osaketta, mikä määrä vastaa noin 19,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18)
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen
aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn
yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi
päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin
järjestämisestä johdon vuosien 2007-2009 osakepalkkiojärjestelmän
toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisäksi päättämään
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä.
Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä
on 1.200.000 kappaletta, mikä edusti 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,11 %
kokonaisäänimäärästä. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden
luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-KD-konsernin
avainhenkilöiden uudessa osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Hallitus
valtuutettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita. Annettavat B-osakkeet voivat
olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen
kokonaismäärä on 1.200.000 B-osaketta. Osakeanti voi olla maksuton. Mainitut
osakkeet edustavat noin 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,11 %
kokonaisäänimäärästä. Hallitus voi käyttää tätä valtuutusta Oriola-KD -konsernin
avainhenkilöiden uudessa vuosien 2010-2012 osakepohjaisessa
kannustusjärjestelmässä. Valtuutukset ovat voimassa enintään neljä (4) vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen Antti Remeksen. Hallituksen
tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Oriola-KD Oyj:n hallitus valitsi 29.10.2010 yhtiön nimeämisvaliokunnan jäseniksi
seuraavat henkilöt:

Harry Brade
Timo Maasilta
Risto Murto
Olli Riikkala
Timo Ritakallio
Into Ylppö, puheenjohtaja

Hallituksen hyväksymän nimeämisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunta on
hallituksen perustama elin, jonka tehtävänä on valmistella ja antaa
hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta
hallituksen kokoonpanoksi ja sen palkkioiksi.

Oriola-KD:n pitkän aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikka

Oriola-KD Oyj:n hallitus vahvisti 24.11.2010 Oriola-KD-konsernin pitkän
aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikan. Tavoitteet perustuvat kasvuun,
kannattavuuteen (ROE) ja taseeseen liittyviin tunnuslukuihin. Uudet pitkän
aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikka korvaavat 1.11.2006 julkistetut
tavoitteet ja osinkopolitiikan.

Oriola-KD:n pitkän aikavälin tavoitteet

Kasvu: Markkinakasvua nopeampi kasvu
Kannattavuus: Oman pääoman tuottotavoite (ROE) yli 15 prosenttia
Tase: Pitkän aikavälin tavoite keskimääräiselle nettovelkaantumisasteelle on 40
- 60 prosenttia

Oriola-KD:n osinkopolitiikka:

Oriola-KD:n tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 50 prosenttia
osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiön strategia ja taloudellinen asema otetaan
huomioon vuosittaista osinkoa määritettäessä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta ilmoitti 1.2.2011 suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2011 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

· Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin edelleen kahdeksan.
· Hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin edelleen Harry Brade, Per
Båtelson, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Olli Riikkala ja Mika Vidgrén.
· Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Jukka Alho ja Ilkka Salonen.
· Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Olli Riikkala.

Hallituksen varapuheenjohtaja Antti Remes ja hallituksen jäsen Jaakko Uotila
jäävät hallituksesta pois vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:

· Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa, kokouspalkkio 800 euroa
kokoukselta, puhelinetu.
· Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa, kokouspalkkio 400
euroa.
· Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa, kokouspalkkio 400 euroa.
· Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön
valiokuntien jäsenille.
· Vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti
yhtiön osakkeina siten, että 20.4.2011 hallituksen jäsenille hankittaisiin
Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja maksettaisiin rahana maksettava osa
vuosipalkkiosta.
· Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Nimeämisvaliokunta toteaa, että hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei
ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille vuoden 2011 varsinaisessa
yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Varojenjakoehdotus

Oriola-KD:n emoyhtiö on Oriola-KD Oyj, jonka voitonjakokelpoiset varat ovat
31.12.2010 taseen mukaisesti 184,5 miljoonaa euroa (96,2 miljoonaa euroa).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan
osinkoa 0,05 euroa/osake (0,12 euroa/osake) ja, että varoja jaetaan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta 0,13 euroa/osake pääoman palautuksena, yhteensä
varojenjakoa 0,18 euroa/osake (0,12 euroa/osake). Hallitus ehdottaa lisäksi
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta yhtiön vapaan
pääoman rahastoista pääoman palautuksena yhteensä enintään 0,10 euroa/osake.

Yhtiökokous

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4.2011 kello 17.00 alkaen
Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10
§:ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus
päättää kokouskutsusta ja sen sisältämistä esityksistä myöhemmin. Kokouskutsu
julkaistaan Helsingin Sanomissa viimeistään 13.3.2011.

Vuosikertomuksen julkaiseminen

Oriola-KD Oyj julkaisee vuoden 2010 vuosikertomuksen viimeistään 7.3.2011.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Yhtiön on antanut toimintakertomuksesta erillisen Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin Suositus 54 mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Selvitys on saatavissa
yhtiön kotisivuilla internetosoitteessa www.oriola-kd.com.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2011 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
toimittaja- ja asiakassopimuksiin ja johdon arvioihin. Lääkemarkkinoiden
arvioidaan kasvavan Suomessa noin 3 prosenttia, Ruotsissa 2-3 prosenttia ja
Venäjällä 11-13 prosenttia paikallisessa valuutassa 2011-2014 (lähde: IMS
Health). Venäjän lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuonna 2011 pidemmän
aikavälin kasvua hitaammin ja kilpailun jatkuvan kireänä. Näkyvyys Venäjän
lääkemarkkinan kehitykseen on kuitenkin edelleen heikko. Ruotsin lääkkeiden
vähittäismarkkinan vapautumisen seurauksena kilpailutilanteen
apteekkimarkkinoilla ennakoidaan jatkuvan kireänä.

Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja jatkuvien toimintojen
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi parempi kuin
vuonna 2010.

Taulukot

Konsernin laaja tuloslaskelma       1.1.-   1.1.-   1.10.-   1.10.-

(IFRS), milj. EUR          31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto               1 929,4  1 569,2   527,8   443,5

Myytyjen suoritteiden kulut      -1 668,2  -1 363,8   -448,7   -379,3
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate                261,2   205,4    79,1    64,1

Liiketoiminnan muut tuotot         4,8    2,1    1,6    0,5

Myynnin ja

jakelun kulut              -214,7   -129,2   -62,0   -35,2

Hallinnon kulut              -41,5   -25,8   -11,4    -6,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                 9,8    52,6    7,3    23,3

Rahoitustuotot               13,0    7,9    4,6    1,2

Rahoituskulut               -18,3    -9,9    -6,4    -1,5
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja             4,5    50,6    5,6    23,0

Tuloverot*)                -0,9   -11,5    -0,1    -5,1
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto

jatkuvista toiminnoista           3,5    39,1    5,5    17,9Lopetetut toiminnot

Tilikauden voitto

lopetetuista toiminnoista         98,6    9,5    37,9    2,1
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto

sisältäen lopetetut toiminnot       102,1    48,6    43,4    20,0Muut laajan tuloksen erät

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn

nettosijoituksen suojaus          5,1    -2,0    1,4    0,8

Rahavirran suojaus             1,2     -    1,2     -

Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero             -1,0    0,4    -0,3    -0,2

Muuntoero                 20,0    1,3    4,8    2,0
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos

sisältäen lopetetut toiminnot       127,4    48,4    50,6    22,6Tilikauden voiton jakautuminen

jatkuvista toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille            3,5    40,1    5,5    18,8
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille       -    -0,9     -    -0,9
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voiton jakautuminen

sisältäen lopetetut toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille           102,1    49,5    43,4    20,9
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille       -    -0,9     -    -0,9
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden laajan  tuloksen

(sisältäen lopetetut toiminnot)
jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille           127,4    49,3    50,6    23,5
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille       -    -0,9     -    -0,9
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille voitosta

laskettu osakekohtainen
tulos jatkuvista toiminnoista

Laimentamaton, EUR             0,02    0,27    0,04    0,13

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR               0,02    0,27    0,04    0,13Emoyhtiön omistajille voitosta

(sisältäen lopetetut toiminnot)
laskettu

osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR             0,68    0,34    0,29    0,14

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR               0,68    0,34    0,29    0,14*) Veroina on huomioitu tilikauden
tulosta vastaava vero.Konsernin tase

(IFRS), milj. EURVARAT                 31.12.2010 31.12.2009
-----------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet           68,0    53,3

Liikearvo                 266,1   141,7

Muut aineettomat hyödykkeet         79,3    39,5

Osuudet osakkuusyrityksissä         0,0    30,7

Muut pitkäaikaiset saamiset         10,6    7,5

Laskennalliset verosaamiset         3,3    2,5
-----------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä        427,2   275,2Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus              287,5   287,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset      290,1   227,1

Rahavarat                 187,8   133,7
-----------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä        765,4   647,8VARAT YHTEENSÄ              1 192,6   923,1
-----------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT          31.12.2010 31.12.2009
-----------------------------------------------------------


Oma pääoma

Osakepääoma                 36,2    36,2

Muut rahastot                52,1    50,9

Kertyneet voittovarat           264,5   156,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma yhteensä            352,7   243,4

Määräysvallattomien omistajien osuus      -    10,8
-----------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä            352,7   254,2Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat          22,2    13,6

Eläkevelvoitteet               5,7    4,9

Varaukset                   -    0,0

Pitkäaikaiset korolliset velat       124,5    0,2
-----------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä        152,5    18,8Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   633,6   500,5

Lyhytaikaiset korolliset velat       53,7   149,5
-----------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä        687,4   650,1OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       1 192,6   923,1
-----------------------------------------------------------


Laskelma konsernin

oman pääoman

muutoksista (IFRS)

                              Emo-
                                 yhtiön

                             omista-   Mää-
                                  jille   räys-

                         Kerty- kuulu- vallatto-
           Osake-               neet   va   mien

               Suo-                  omis-
            pää- jaus-  Muut Muunto- voitto-   oma  tajien

milj.           rahas- rahas-          pää-   osuu-
EUR          oma   to  tot  erot  varat   oma    det Yht.
--------------------------------------------------------------------------------
Oma
pääoma

1.1.2009       36,2   -  30,1  -30,1  148,2  184,4    1,0 185,5
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko          -   -   -    -  -11,3  -11,3     - -11,3

Osakeanti        -   -  20,7    -    -  20,7     - 20,7

Määräys-
vallattomien
omistajien

osuuden muutos      -   -   -    -    -   0,0   10,7 10,7

Osakeperusteisten

palkkioiden
kulukirjaus       -   -   -    -   0,3   0,3     -  0,3

Tilikauden voitto    -   -   -    -  49,5  49,5   -0,9 48,6

Muut laajan
tuloksen erät:

 Ulkomaiseen
 yksikköön tehdyn

 nettosijoituksen
 suojaus         -   -   -  -2,0    -  -2,0     - -2,0

 Laajan tuloksen
eriin
 liittyvä tulovero    -   -   -   0,4    -   0,4     -  0,4

 Muuntoero        -   -   -   1,3    -   1,3     -  1,3
--------------------------------------------------------------------------------
Oma
pääoma

31.12.2009      36,2  0,0  50,9  -30,4  186,8  243,4   10,8 254,2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2010       36,2  0,0  50,9  -30,4  186,8  243,4   10,8 254,2
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko          -   -   -    -  -18,1  -18,1     - -18,1

Määräysvallattomien
omistajien

osuuden muutos      -   -   -    -    -   0,0   -10,8 -10,8

Tilikauden voitto    -   -   -    -  102,1  102,1     - 102,1

Muut laajan
tuloksen erät:

 Ulkomaiseen
 yksikköön tehdyn

 nettosijoituksen
suojaus         -   -   -   5,1    -   5,1     -  5,1

 Rahavirran suojaus   -  1,2   -    -    -   1,2     -  1,2

 Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
tulovero         -   -   -  -1,0    -  -1,0     - -1,0

 Muuntoero        -   -   -  20,0    -  20,0     - 20,0
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.12.2010      36,2  1,2  50,9  -6,3  270,8  352,7    0,0 352,7
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin rahavirtalaskelma *)                 1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                     31.12.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                           17,1    65,4

Suunnitelman mukaiset poistot                  11,5    9,4

Käyttöpääoman muutos                       73,4    37,9

Rahoituserien ja

verojen rahavirta                        -18,1   -13,3

Muut oikaisut                           4,8    1,5

Liiketoiminnan
nettorahavirta                          88,7   100,9Investointien
nettorahavirta                         -104,7   -28,0Rahoituksen
nettorahavirta                          61,2    14,5Rahavarojen muutos                        45,2    87,4Rahavarat tilikauden

alussa                             133,7    46,5

Valuuttakurssien
muutosten vaikutus                        8,9    -0,2

Rahavarojen muutos                        45,2    87,4Rahavarat tilikauden
lopussa                             187,8   133,7
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sisältää Terveydenhuollon kaupan nettorahavirran
31.5.2010
saakka ja Hammashoidon kaupan nettorahavirran 28.10.2010
saakka.

Aineellisten hyödykkeiden muutokset               1.1.-   1.1.-

milj. EUR                         31.12.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa                   53,3    54,5

Lisäykset tytäryritysten
hankintojen kautta                        9,7     -

Lisäykset                            14,3    6,0

Vähennykset                           -5,2    -1,8

Poistot                             -7,6    -6,5

Kurssierot                            3,4    1,1
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo
kauden lopussa                          68,0    53,3
--------------------------------------------------------------------------------


                                 1.1.-   1.1.-

Tunnusluvut                        31.12.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %                      30,8 %   29,2 %

Oma pääoma/osake, EUR                      2,33    1,61

Sijoitetun pääoman tuotto
jatkuvista toiminnoista, %                   2,1 %   18,7 %

Sijoitetun pääoman tuotto
sis. lopetetut toiminnot, %                  23,3 %   18,7 %

Oman pääoman tuotto
jatkuvista toiminnoista, %                   1,2 %   22,1 %

Oman pääoman tuotto
sis. lopetetut toiminnot, %                  33,7 %   22,1 %

Korolliset nettovelat, milj. EUR                 -9,5    16,0

Nettovelkaantumisaste, %                    -2,7 %   6,3 %

Osakekohtainen tulos
jatkuvista toiminnoista, EUR                   0,02    0,27

Osakekohtainen tulos
sis. lopetetut toiminnot, EUR                  0,68    0,34

Osakkeita keskimäärin, tkpl                  151 164  147 034Vuoden 2009 tunnusluvut sisältävät lopetetut toiminnot.Johdannaissopimukset, vakuudet ja
vastuusitoumukset31.12.2010

                  Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR              käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset           1,2      -     111,5

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset          0,1      -      58,031.12.2009

                  Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR              käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset          1,4      -      50,9

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset          0,1      -      11,7Annetut vakuudet
omista sitoumuksista

milj. EUR                 31.12.2010  31.12.2009
---------------------------------------------------------------
Annetut takaukset               125,4    36,8

Annetut kiinteistökiinnitykset         2,0     2,0

Annetut yrityskiinnitykset           2,3     2,0

Muut takaukset ja vastuut            0,5     2,1
---------------------------------------------------------------
Yhteensä                   130,3    42,9
---------------------------------------------------------------
Leasing-vastuut                 0,9     0,3

Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset    66,5    33,8                        1.1.-    1.1.-

Liikevaihto toimintasegmenteittäin,
milj. EUR                31.12.2010 31.12.2009
---------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa           417,4    505,1

Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa           908,7    548,3

Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa           572,4    480,7

Baltian lääkkeiden
vähittäis-  ja tukkukauppa           31,3    35,7

Segmenttien välinen
liikevaihto                  -0,5    -0,5
---------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot
yhteensä                  1 929,4   1 569,2

Lopetetut toiminnot              65,3    145,1

Segmenttien välinen
liikevaihto                  -1,6    -1,2
---------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä              1 993,1   1 713,1Liikevoitto
toimintasegmenteittäin,            1.1.-    1.1.-

milj. EUR                31.12.2010 31.12.2009
---------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa           20,3    18,1

Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa           12,5    -5,0

Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa           -18,1    44,5

Baltian lääkkeiden
vähittäis-  ja tukkukauppa           1,1     0,9

Konsernihallinto ja muut            -6,0    -5,9
---------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot
yhteensä                    9,8    52,6

Lopetetut toiminnot              99,3    12,8
---------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä               109,0    65,4Jatkuvat toiminnot

Henkilömäärä keskimäärin           4 893    3 923

Henkilömäärä kauden lopussa          5 381    3 870Konserni yhteensä

Henkilömäärä keskimäärin           5 063    4 373

Henkilömäärä kauden lopussa          5 381    4 299Liikevaihto
toimintasegmenteittäin,  10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR          2010 2010 2010 2010  2009 2009 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa 103,3 103,8 105,9 104,5 125,8 120,6 132,0 126,8

Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa 246,8 239,5 241,4 181,0 159,3 132,1 130,5 126,4

Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa 169,6 147,8 132,8 122,1 148,2 118,6 106,6 107,2

Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa  8,3  7,4  7,3  8,3  10,3  8,0  8,8  8,6

Segmenttien välinen
liikevaihto         -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
---------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot
yhteensä          527,8 498,5 487,3 415,7 443,5 379,2 377,8 368,8

Lopetetut toiminnot      -   - 30,9 34,4  43,4 31,9 34,9 35,0

Segmenttien välinen
liikevaihto          -   - -0,5 -1,1  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
---------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä     527,8 498,5 517,7 449,0 486,5 410,8 412,3 403,5Liikevoitto
toimintasegmenteittäin,  10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR          2010 2010 2010 2010  2009 2009 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa  4,9  5,9  5,0  4,5  4,4  4,9  4,9  3,9

Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa  3,3  4,9  5,6 -1,4  -2,2 -0,4 -2,0 -0,4

Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa  0,1 -15,7 -2,0 -0,4  21,6  6,6  8,6  7,6

Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa  0,4  0,3  0,2  0,3  0,3  0,2  0,2  0,1

Konsernihallinto ja muut  -1,4 -1,2 -1,9 -1,6  -0,8 -1,5 -2,0 -1,6
---------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot
yhteensä           7,3 -5,8  6,9  1,3  23,3  9,8  9,8  9,6

Lopetetut toiminnot     37,9  1,3 57,1  2,9  3,6  2,8  3,7  2,8
---------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä      45,2 -4,5 64,0  4,2  26,9 12,6 13,5 12,4


                    1.1.-   1.1.-

Liikevaihto markkina-alueittain,
milj. EUR            31.12.2010 31.12.2009
------------------------------------------------------
Suomi                 417,6   509,9

Ruotsi                902,8   539,8

Venäjä                572,4   480,7

Baltian maat              30,5    35,7

Muut maat                6,2    3,2
------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä     1 929,4  1 569,2                10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

Liikevaihto markkina-
alueittain,
milj. EUR            2010 2010 2010 2010  2009 2009 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Suomi              103,5 102,6 106,5 105,0 126,3 125,1 131,9 126,6

Ruotsi             245,1 238,7 239,5 179,4 157,7 125,2 130,5 126,4

Venäjä             169,6 147,8 132,8 122,1 148,2 118,6 106,6 107,2

Baltian maat           7,8  7,0  7,3  8,3  10,3  8,0  8,8  8,6

Muut maat             1,9  2,2  1,2  0,9  1,0  2,2   -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot
yhteensä            527,8 498,5 487,3 415,7 443,5 379,2 377,8 368,8LOPETETUT TOIMINNOTTuloslaskelma                         1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                     31.12.2010 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------
Lopetetut toiminnot

Liikevaihto                           65,3   145,1

Myytyjen suoritteiden kulut                  -46,6   -100,3
-------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate                           18,6    44,8

Liiketoiminnan muut tuotot                   92,2    2,2

Myynnin ja

jakelun kulut                         -15,0   -35,4

Hallinnon kulut                         -1,0    -2,8

Osuus osakkuusyritysten

tuloksesta                            4,4    3,9
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                           99,3    12,8

Rahoitustuotot                          0,1    0,0

Rahoituskulut                          -0,1    -1,4
-------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja                       99,3    11,5

Tuloverot*)                           -0,7    -2,0
-------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto
lopetetuista  toiminnoista                   98,6    9,5

Tilikauden voiton
jakautuminen lopetetuista toiminnoista
-------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille                      98,6    9,5
-------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille                  -     -
-------------------------------------------------------------------------------


Osakekohtainen tulos
lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton, EUR                       0,65    0,06

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR                          0,65    0,06*) Veroina on huomioitu tilikauden tulosta vastaava vero.Rahavirtalaskelma                       1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                     31.12.2010 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta                  6,7    -3,5

Investointien nettorahavirta                  -0,9    -1,9

Rahoituksen nettorahavirta                    0,2    5,4
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos                        6,1    -0,1

Terveydenhuollonkaupan ja Hammashoidon kaupan
myyntien vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan                                1.1.-   1.1.-

milj. EUR                         31.12.2010 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat                       52,3    53,8

Lyhytaikaiset varat                       49,3    32,5

Pitkäaikaiset velat                       -8,0    -0,4

Lyhytaikaiset velat                      -31,5   -17,2
-------------------------------------------------------------------------------
Varat ja velat yhteensä                     62,1    68,7Rahana saatu vastike                      154,1

Luovutetun yksikön rahavarat                  -6,1
---------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus                       148,0

Oriola-KD:n Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta myytiin
Mediq N.V:lle 31.5.2010.

Osakkuusyhtiö Lifco Dental International AB:n 30 prosentin osuus
myytiin Lifco AB:lle 28.10.2010.

TIEDOT LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISESTÄ

Maanlaajuisen apteekkiketjun hankinta Ruotsissa (Pharmacy Company Sweden 2 AB)

Oriola-KD ilmoitti marraskuussa 2009 ostavansa ruotsalaisen apteekkiklusterin,
Pharmacy Company Sweden 2 AB:n koko osakekannan. Kauppa toteutui 19.2. 2010,
minkä yhteydessä Oriola-KD hankki 100% valtakunnallisen 170 apteekkia sisältävän
apteekkiklusterin osakkeista. Ostetun apteekkiklusterin liiketoiminta kattaa
ainoastaan vähittäiskaupan. Toteutunut yrityskauppa ei sisällä ehdollisia
vastikkeita. Apteekkiliiketoiminnan aloittaminen Ruotsissa on tärkeä askel
Oriola-KD:n strategiassa laajentua lääkkeiden tukkukaupasta vähittäiskauppaan.
Ostetun apteekkiklusterin liiketoiminta yhdistettiin osaksi Kronans Droghandel
Apotek AB:n liiketoimintaa, josta Oriola-KD omistaa 80 %.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön alustavaan taseeseen per 19.2.2010, joka on
laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD:n laskentaperiaatteiden
mukaisesti.

Hankinta on kirjattu IFRS 3R (uudistettu) sallimalla tavalla alustavana. Oriola-
KD tekee hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat
oikaisut näihin alustaviin arvioihin. Hankittujen yksilöitävissä olevien
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käypä arvo oli 8,6 milj. EUR ja vaihto-
omaisuuden arvo oli 22,4 milj. EUR. Nämä ovat alustavia lukuja, sillä näiden
omaisuuserien käypiin arvoihin saattaa vielä tulla täsmennyksiä vuoden 2011
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oli 50,9 milj. EUR ja siihen ei
liity oleellista riskiä.

Alkuperäinen Ruotsin kruunuissa (SEK) tehty hankintamenolaskelma on käännetty
euroiksi käyttäen hankintapäivän valuuttakurssia.

Hankitun yhtiön tulos ja tase on yhdistetty Oriola-KD:hen hankintapäivästä eli
19.2.2010 alkaen.

IFRS3:n (uudistettu) mukaiset tiedot liiketoimintojen yhdistämisestä

Hankinnasta kirjattu liikearvo 101,3 milj. EUR kuvaa erityisesti yhtiön vahvaa
markkina-asemaa, tulevaisuuden kasvuodotuksia, kohdeyhtiössä ollutta kokenutta
henkilöstöä ja monopolin purkamisen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi
tavoitteena on saavuttaa
synergiaetuja Oriola-KD:n tukkutoiminnan kanssa. Kirjattu liikearvo ei ole
vähennyskelpoinen verotuksessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto apteekkiklusterista maksetusta
vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana kirjattujen varojen ja vastattaviksi
otettujen velkojen käyvistä arvoista.

Maksettu vastike

19.2.2010

                                 Käypä arvo milj. EUR

Käteisvarat                             161,5

Vastike yhteensä                           161,5Hankintaan liittyvät menot

-sisältyvät hallinnnon kuluihinvuoden
2009
konsernituloslaskelmassa                        1,2

-sisältyvät hallinnnon kuluihin vuoden
2010
konsernituloslaskelmassa                        0,5Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista
kirjatut määrät

Rahavarat                               2,4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                  8,6

Apteekkilisenssit ja vuokrasopimukset
(sisältyvät aineettomiin hyödykkeisiin)                25,4

Vaihto-omaisuus                            22,4

Myyntisaamiset                             44,0

Muut saamiset                             6,8

Ostovelat ja muut velat                       -42,8

Laskennalliset verovelat                        -6,7

Yksilöitävissä oleva
nettovarallisuus yhteensä                       60,2

Liikearvo                              101,3


Vuonna 2010 apteekkiketjun pro forma liikevaihto oli 465,6 milj. EUR ja pro
forma liikevoitto sisältäen hallinnolliset kulut oli 8,7 milj. EUR.

Kronans Droghandel Apotek AB:n liikevaihto, joka sisältyi Oriola-KD
tuloslaskelmaan 19.2.2010 lähtien, oli 402,7 milj. EUR. Liikevoitto vastaavalta
jaksolta oli 9,1 milj. EUR.


70 apteekin "03 Apteka" -apteekkiketjun hankinta Moskovasta (OOO 03 Apteka)

Oriola-KD ilmoitti 31.8.2010 hankkineensa 100 prosentin omistusosuuden
venäläisestä lääkkeiden vähittäiskaupan yhtiöstä 03 Aptekasta, jolla oli 70
apteekkia Moskovan alueella. Ostetun apteekkiketjun liiketoiminta kattaa
ainoastaan lääkkeiden vähittäiskaupan.
Toteutunut yrityskauppa ei sisällä ehdollisia vastikkeita. 03 Apteka-
apteekkiketjun osto tukee Oriola-KD:n strategiaa laajentaa lääkkeiden
vähittäiskaupan liiketoimintaa Moskovan alueella. Lisäksi toteutunut kauppa
tukee Oriola-KD:n lääkkeiden tukkukaupan liiketoiminnan kasvua Venäjällä.
Yritysoston jälkeen Oriola-KD:llä on noin 250 apteekkia Moskovan alueella.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön alustavaan taseeseen per 31.8.2010, joka on
laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD:n laskentaperiaatteiden
mukaisesti.

Hankinta on kirjattu IFRS 3R (uudistettu) sallimalla tavalla alustavana. Oriola-
KD tekee hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat
oikaisut näihin alustaviin arvioihin. Hankittujen yksilöitävissä olevien
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käypä
arvo oli 0,4 milj. EUR ja vaihto-omaisuuden arvo oli 2,2 milj. EUR. Nämä ovat
alustavia lukuja, sillä näiden omaisuuserien käypiin arvoihin saattaa vielä
tulla täsmennyksiä vuoden 2011 elokuun loppuun mennessä.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oli 0,6 milj. EUR ja siihen ei
liity oleellista riskiä.

Alkuperäinen Venäjän ruplissa (RUR) tehty hankintamenolaskelma on käännetty
euroiksi käyttäen hankintapäivän valuuttakurssia.

Hankitun yhtiön tulos ja tase on yhdistetty Oriola-KD:hen hankintapäivästä eli
31.8.2010 alkaen.

IFRS3:n (uudistettu) mukaiset tiedot liiketoimintojen yhdistämisestä

Hankinnasta kirjattu liikearvo 11,7 milj. EUR kuvaa erityisesti yhtiön vahvaa
markkina-asemaa, tulevaisuuden kasvuodotuksia ja kohdeyhtiössä ollutta kokenutta
henkilöstöä. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa synergiaetuja Oriola-KD:n
vähittäiskauppa- ja tukkutoiminnan kanssa. Kirjattu liikearvo ei ole
vähennyskelpoinen verotuksessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto apteekkiketjusta maksetusta
vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana kirjattujen varojen ja vastattaviksi
otettujen velkojen käyvistä arvoista.

Maksettu vastike

31.8.2010

                                 Käypä arvo Milj. EUR

Käteisvarat                              11,9

Vastike yhteensä                            11,9Hankintaan liittyvät menot

-sisältyvät hallinnon kuluihin vuoden
2010
konsernituloslaskelmassa                        0,2Hankituista varoista ja vastattaviksi otetuista veloista
kirjatut määrät

Rahavarat                               0,3

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                  0,4

Apteekkilisenssit ja vuokrasopimukset
(sisältyvät aineettomiin hyödykkeisiin)                3,3

Laskennalliset verosaamiset                      0,4

Vaihto-omaisuus                            2,2

Myyntisaamiset                             0,5

Muut saamiset                             0,1

Ostovelat ja muut velat                        -6,3

Laskennalliset verovelat                        -0,7

Yksilöitävissä oleva
nettovarallisuus yhteensä                       0,3

Liikearvo                               11,7


03 Apteka -apteekkiketjun liikevaihto vuonna 2010 oli noin 34,0 milj. EUR ja
liiketulos oli tappiollinen.

03 Aptekan liikevaihto, joka sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 31.8.2010
lähtien, oli 11,9 milj. EUR. Liikevoitto vastaavalta jaksolta oli 0,1 milj. EUR.


Espoossa 10.2.2011

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1487907]