Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1 - 31.3.2014

24.4.2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2014 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1 - 31.3.2014


Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2014

 * Liikevaihto laski 3,0 % ja oli 593,9 (612,3) miljoonaa euroa
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 97,4 % ja oli 14,6 (7,4)
  miljoonaa euroa
 * Käyttökate oli 13,6 (7,4) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto oli 7,1 (2,3) miljoona euroa
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -25,8 (-26,1) miljoonaa euroa
 * Tilikauden tulos oli 2,6 (0,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  0,02 (0,00) euroa

 Avainluvut                2014 2013 Muutos  2013

 Milj. Eur                 1-3  1-3   %  1- 12
--------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto               593,9 612,3  -3,0 2 598,5

 Vähittäiskauppa             215,9 171,7  25,8  809,9

 Tukkukauppa               466,7 485,3  -3,8 2 026,0
--------------------------------------------------------------------
 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä   14,6  7,4  97,4  53,2

 Käyttökate                13,6  7,4  83,7  46,7
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä   8,1  2,3 250,9  29,0

 Vähittäiskauppa              7,0  3,8  86,2  21,1

 Tukkukauppa                2,6  0,2 1146,1  14,2
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                7,1  2,3 206,7  21,0

 Vähittäiskauppa              6,3  3,8  68,1  13,7

 Tukkukauppa                2,2  0,2 983,7  13,6
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä  1,4  0,4       1,1

 Vähittäiskauppa              3,2  2,2       2,6

 Tukkukauppa                0,6  0,0       0,7
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %               1,2  0,4       0,8

 Vähittäiskauppa              2,9  2,2       1,7

 Tukkukauppa                0,5  0,0       0,7
--------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos              2,6  0,7 275,8   5,8
--------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos, EUR         0,02 0,00 231,5  0,04

 Liiketoiminnan nettorahavirta      -25,8 -26,1       29,8

 Oman pääoman tuotto, %           3,6  0,9       2,0

 Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %  56,9 12,6       65,3
--------------------------------------------------------------------

Näkymä vuodelle 2014

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan
vuoden 2013 tasosta.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Konsernin liikevoiton positiivista kehitystä tuki kannattavuuden vahvistuminen
molemmissa Ruotsin toimintasegmenteissä. Kesäkuussa 2013 toteutuneen Medstop-
yrityskaupan jälkeen olemme vakiinnuttaneet asemamme Ruotsin
apteekkimarkkinoiden keskeisenä toimijana. Maaliskuussa avasimme kolmannen
sadannen Kronans Apotek -brändillä toimivan apteekin Ruotsissa. Yhtiön arvion
mukaan Kronans Apotekin markkinaosuus Ruotsin apteekkimarkkinasta on noin 21 %.
Ruotsin tukkukaupan kannattavuutta vahvisti vuoden 2013 kolmannella
vuosineljänneksellä aloittamamme tehostamisohjelma.

Venäjän heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta ja edelleen jatkuneesta
kireästä kilpailusta johtuva Venäjän liiketoimintojen heikko kehitys rasitti
merkittävästi Oriola-KD:n ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja
liikevoittoa. Toteutetuista tehostamistoimista huolimatta erityisesti Venäjän
tukkukaupan toimintasegmentti jäi selvästi asettamistamme tavoitteista. Venäjän
talouskasvun jatkunut hidastuminen heikensi kuluttajien ostovoimaa, minkä
seurauksena Venäjän vähittäiskaupan liikevaihto ja kannattavuus laskivat
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Osana vuonna 2013 aloitettuja Venäjän
tehostamistoimenpiteitä olemme neuvotelleet uudelleen kaupallisesti
kannattamattomia ja kannaltamme epäedullisia lääkepäämiessopimuksia.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Venäjän liiketoimintoihin kohdistuneet
tehostamistoimenpiteet tulevat johtamaan arviolta 230 henkilön vähennykseen,
joka vastaa vuodesta 2015 alkaen noin 2,5 miljoonan euron kustannussäästöä.

Moskovaan rakennettavan uuden päälogistiikkakeskuksen hanke etenee suunnitelman
mukaisesti. Toimintojen siirtäminen uusiin tiloihin aloitetaan vuoden 2014
viimeisellä vuosineljänneksellä. Täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden
2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Oriola-KD:n taserakenteen vahvistamiseksi laskimme 20.2.2014 liikkeeseen 40
miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan."

Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään tammi-maaliskuun tulokseen.
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen
vertailu on tehty vuoden 2013 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole
mainittu. Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.
Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

                            2014  2013  2013

 Tunnusluvut                      1-3   1-3  1- 12
--------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo                      365,5  283,0  379,0

 Oma pääoma                     303,0  304,2  278,1

 Korolliset velat, Milj. eur             260,5  121,9  318,8

 Korolliset nettovelat, Milj. eur          172,5  38,5  181,5

 Tase yhteensä                   1 389,2 1 331,9 1 500,1 Omavaraisuusaste, %                 22,4  23,4  19,2

 Oman pääoman tuotto, %                3,6   0,9   2,0

 Sijoitetun pääoman tuotto, %             5,0   2,2   4,2

 Nettovelkaantumisaste, %               56,9  12,6  65,3

 Korolliset nettovelat / 12 kk rullaava käyttökate   3,3   0,9   3,9 Oma pääoma/osake, EUR                2,00  2,01  1,84

 Osakekohtainen tulos, EUR              0,02  0,00  0,04

 Osakkeita keskimäärin, tkpl            151 142 151 161 151 157 Henkilömäärä keskimäärin              5 099  4 838  5 135

 Henkilömäärä kauden lopussa             5 035  4 809  5 256

 Bruttoinvestoinnit, Milj. EUR             4,8   5,8  193,7


Muutokset konsernirakenteessa tammi-maaliskuussa 2014

Konsernirakenteessa ei ole tarkasteluajankohtana tapahtunut muutoksia.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD:n liikevaihto laski 3,0 % 593,9 (612,3) miljoonaan euroon ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 250,9 % 8,1 (2,3) miljoonaan euroon
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevoitto oli 7,1 (2,3) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoiton positiivista kehitystä tuki kannattavuuden vahvistuminen
molemmissa Ruotsin toimintasegmenteissä. Vertailukauden konsernin liikevoittoon
sisältyy 1,0 miljoonaa euroa Ruotsin yrityskauppahankkeeseen liittyvä kuluerä.

Vähittäiskaupan liikevaihto oli 215,9 (171,7) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,0 (3,8) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 6,3 (3,8) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevaihto oli 466,7
(485,3) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
2,6 (0,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,2 (0,2) miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 3,5 (0,9) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
2,6 (0,7) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n rahoituskustannukset kasvoivat 3,6 (1,4)
miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,00) euroa.

Oman pääoman tuotto oli 3,6 (0,9) prosenttia tammi-maaliskuussa 2014.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.

Oriola-KD:n johto seuraa segmenttikohtaisia tietoja konsernin
hallinnointipalkkiolla vähennettynä. Vertailuvuoden 2013 segmenttikohtaiset
tiedot on päivitetty vastaamaan nykyistä esitystapaa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa


 Avainluvut            2014 2013 Muutos 2013

 Milj. Eur             1-3  1-3   % 1- 12
----------------------------------------------------------
 Liikevaihto           100,8 107,5  -6,3 425,3

   Suomen tukkukauppa       79,3 86,4  -8,2 342,1

   Baltian tukkukauppa       11,4 10,4  9,9 41,0

   Consumer Health         10,2 10,9  -6,6 42,7
----------------------------------------------------------
 Liikevoitto            4,8  4,2  15,5 18,8
----------------------------------------------------------
 Liikevoitto %           4,8  3,9      4,4
----------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa  497  470      505
----------------------------------------------------------

Tammi-maaliskuu 2014

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 3,1 (+1,0) % tammi-maaliskuussa 2014 (lähde: IMS
Health). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 44,7
(47,3) % tammi-maaliskuussa 2014 (lähde: ATY).

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto ensimmäisellä
vuosineljänneksellä laski 6,3 % ja oli 100,8 (107,5) miljoonaa euroa ja
liikevoitto kasvoi 15,5 % ja oli 4,8 (4,2) miljoonaa euroa.

Suomen tukkukaupan laskutus oli 235,8 (255,1) miljoonaa euroa ja liikevaihto
79,3 (86,4) miljoonaa euroa, Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 11,4 (10,4)
miljoonaa euroa ja Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 10,2 (10,9)
miljoonaa euroa. Astra Zenecan poistuminen Oriola-KD:n jakelusta vuoden 2013
kolmannella neljänneksellä laski ennakoidusti Suomen tukkukaupan ensimmäisen
vuosineljänneksen liikevaihtoa.

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan käyttökate oli oli 5,7 (5,0)
miljoonaa euroa.

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ensimmäisellä
vuosineljänneksellä parani kaikissa toimintasegmenteissä. Suomessa kannattavuus
parani toiminnan edelleen tehostamisen johdosta.  Baltian liiketoiminta kehittyi
katsauskaudella positiivisesti.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut                2014 2013 Muutos  2013

 Milj. eur                 1-3  1-3   %  1- 12
--------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto               298,5 273,7  9,1 1 194,4

   Vähittäiskauppa            186,6 131,9  41,5  669,6

   Tukkukauppa              195,5 183,0  6,8  743,4
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  10,0  3,2 216,0  24,1

   Vähittäiskauppa             7,4  3,5 109,3  20,3

   Tukkukauppa               2,8 -0,1  N/A   4,2
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                9,4  3,2 196,7  16,4

   Vähittäiskauppa             6,8  3,5  92,0  12,9

   Tukkukauppa               2,8 -0,1  N/A   3,8
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä  3,3  1,2       2,0

   Vähittäiskauppa             4,0  2,7       3,0

   Tukkukauppa               1,4 -0,1       0,6
--------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %               3,1  1,2       1,4

   Vähittäiskauppa             3,6  2,7       1,9

   Tukkukauppa               1,4 -0,1       0,5
--------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa     1 831 1 291      1 849

   Vähittäiskauppa            1 551 1 014      1 573

   Tukkukauppa               280  277       277
--------------------------------------------------------------------

Tammi-maaliskuu 2014

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 0,6 (-4,2) % (lähde: IMS Health) ja
reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden vähittäiskauppamarkkina kasvoi
1,6 (5,8) % (lähde: Nielsen) ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä
kasvoi 9,1 % ja oli 298,5 (273,7) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihdon kasvu oli 13,7 %. Vuoden ensimmäisen
neljänneksen vähittäiskaupan liikevaihto vahvistui kesäkuussa 2013 toteutuneen
Medstop-yrityskaupan myötä. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 186,6 (131,9)
miljoonaa euroa ja tukkukaupan laskutus oli 371,7 (382,8) miljoonaa euroa ja
liikevaihto 195,5 (183,0) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 11,2 (5,8)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli 10,6 (5,8) miljoonaa euroa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Ruotsin vähittäiskaupan käyttökateprosentti  ilman
kertaluonteisia eriä  ja konsernin hallintopalkkiota oli 6,2 (4,5) %.

Ruotsin tukkukaupan käyttökate oli 3,4 (0,5) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi
216,0 % ja oli 10,0 (3,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto kasvoi 196,7 % ja oli
9,4 (3,2) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 7,4 (3,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 6,8 (3,5) miljoonaa euroa.
Tukkukaupan liikevoitto oli 2,8 (-0,1) miljoonaa euroa.

Oriola-KD:lla oli maaliskuun 2014 lopussa 300 (222) apteekkia Ruotsissa. Oriola-
KD:n markkinaosuus vähittäiskaupassa oli yhtiön arvion mukaisesti 21,0 (13,4) %
ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.

Ruotsin tukkukaupassa toteutettiin vuoden 2013 lopussa liiketoiminnan
kannattavuuden parantamiseen tähtäävä ohjelma, mikä myöskin tuki Ruotsin
tukkukaupan liikevoiton edelleen vahvistumista ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Rinnakkaistuotujen ja geneeristen lääkkeiden suhteellinen osuus on säilynyt
korkeana Ruotsin lääkemarkkinasta. Oriola-KD:n markkinaosuus tukkukaupassa oli
yhtiön arvion mukaisesti 37,8 (34,5) % ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa


 Avainluvut                2014 2013 Muutos 2013

 Milj. eur                 1-3  1-3   % 1- 12
------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto               194,6 231,1 -15,8 978,8

   Vähittäiskauppa             29,4 39,8 -26,2 140,3

   Tukkukauppa              170,4 194,7 -12,5 857,2
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  -5,4 -3,6 -49,4 -8,0

   Vähittäiskauppa             -0,4  0,2  N/A  0,8

   Tukkukauppa               -5,0 -3,8 -30,3 -8,8
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                -5,8 -3,6 -60,6 -8,3

   Vähittäiskauppa             -0,5  0,2  N/A  0,8

   Tukkukauppa               -5,3 -3,8 -39,0 -9,1
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä -2,8 -1,6      -0,8

   Vähittäiskauppa             -1,3  0,6      0,6

   Tukkukauppa               -2,9 -2,0      -1,0
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %               -3,0 -1,6      -0,8

   Vähittäiskauppa             -1,6  0,6      0,6

   Tukkukauppa               -3,1 -2,0      -1,1
------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa     2 707 3 048     2 901

   Vähittäiskauppa            1 152 1 326     1 219

   Tukkukauppa              1 555 1 722     1 683
------------------------------------------------------------------

Tammi-maaliskuu 2014

Venäjän heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta ja edelleen jatkuneesta
kireästä kilpailusta johtuva Venäjän liiketoimintojen heikko kehitys rasitti
merkittävästi Oriola-KD:n ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja
liikevoittoa.

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä laski
15,8 % ja oli 194,6 (231,1) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna liikevaihdon kasvu oli 0,8 %. Venäjän vähittäiskaupan liikevaihto
laski 26,2 % ja oli 29,4 (39,8) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 11,7 (nousi 8,4) %. Venäjän
tukkukaupaupan liikevaihto laski 12,5 % ja oli 170,4 (194,7) miljoonaa euroa,
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,7 (7,1) %.

Venäjän vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 0,1 (0,8)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli -0,0 (0,8) miljoonaa euroa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Venäjän tukkukaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -4,3 (-3,0)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli -4,6 (-3,0) miljoonaa euroa.

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski
-5,4 (-3,6) miljoonaan euroon ja liikevoitto oli -5,8 (-3,6) miljoona euroa.
Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 (0,2) miljoonaa
euroa ja liikevoitto oli -0,5 (0,2) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli -5,0 (-3,8) miljoonaa euroa liikevoitto oli -5,3
(-3,8) miljoonaa euroa.

Osana vuonna 2013 aloitettuja tehostamistoimenpiteitä Oriola-KD on neuvotellut
uudelleen kaupallisesti kannattamattomia ja yhtiön kannalta epäedullisia
lääkepäämiessopimuksia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Venäjän
liiketoimintoihin kohdistuneet  tehostamistoimenpiteet tulevat johtamaan
arviolta 230 henkilön vähennykseen, joka vastaa arviolta 1,3 miljoonan euron
kustannussäästöä vuodelle 2014 ja vuodesta 2015 alkaen noin 2,5 miljoonan euron
kustannussäästöä.

Oriola-KD:llä oli maaliskuun 2014 lopussa 223 (239) apteekkia Moskovan alueella.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä
liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot
tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot.

 Kertaluonteiset erät               2014 2013 2013

  Milj. eur                     1-3 1-3 1- 12
------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

    Uudelleenjärjestelykulut            -0,6  - -4,6

    Sopimukseen perustuvan jaksotuksen alaskirjaus  -  - -3,1

 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

    Uudelleenjärjestelykulut            -0,4  - -0,3
------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                     -1,0  - -8,0
------------------------------------------------------------------

Kertaluonteiset erät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liittyvät Ruotsin
vähittäiskaupassa, sekä Venäjän vähittäis- ja tukkukaupassa kirjattuihin
uudelleenjärjestelykuluihin.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2014 oli 1389,2 (1331,9) miljoonaa euroa.
Rahavarat olivat 88,0 (83,4) miljoonaa euroa, oma pääoma oli 303,0 (304,2)
miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 22,4 (23,4) % ja nettovelkaantumisaste oli
56,9 (12,6) %.

Oriola-KD:n 365,5 (283,0) miljoonan euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvon
arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Liikearvosta
on maaliskuun 2014 lopussa kohdistettu 236,5 (119,9) miljoonaa euroa Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupalle, 26,6 (28,5) miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupalle, 68,6 (90,2) miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden tukkukaupalle ja
33,8 (44,4) miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalle.

Maaliskuun 2014 lopussa korolliset velat olivat 260,5 (121,9) miljoonaa euroa,
joista syndikoituja pankkilainoja oli 170,9 (-) miljoonaa euroa, emittoituja
yritystodistuksia 40,6 (89,5) miljoonaa euroa, apteekkien hankintaennakoita
33,4 (31,7) miljoonaa euroa, ehdollinen vastike liittyen Medstop-yrityskauppaan
14,7 (-) miljoonaa euroa ja rahoitusleasingvelkoja 0,9 (0,6) miljoonaa euroa.
Korollisista veloista pitkäaikaisia oli 174,9 (0,4) miljoonaa euroa ja
lyhytaikaisia oli 85,6 (121,5) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat oli  172,5
(38,5) miljoona euroa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupoissa on
jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia. Maaliskuun 2014 lopussa myyntisaamisia
oli myyty yhteensä 72,6 (68,0) miljoonalla eurolla.

Sitovat 100,0 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti ja 42,4 miljoonan
euron lyhytaikaiset tililimiitit olivat käyttämättä maaliskuun 2014 lopussa.
 Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä allekirjoitetun noin 280 miljoonan
euron rahoitussopimuksen sisältämät kovenanttiehdot perustuvat konsernin
nettovelan suhteeseen rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen. Maaliskuun 2014 lopussa konsernin nettovelan suhde
12 kuukauden rullaavaan käyttökatteeseen oli 3,26 ja rahoitussopimuksen ehtojen
mukaisesti oikaistu konsernin nettovelan suhde 12 kuukauden rullaavaan
käyttökatteeseen oli 2,88 rahoitussopimuksen kovenanttirajan ollessa 4,00.
Konsernin nettovelkaantumisaste oli 56,9 % ja rahoitussopimuksen ehtojen
mukaisesti oikaistu netovelkaantumisaste oli 52,1 % rahoitssopimuksen
kovenanttirajan ollessa 120 %.


 Rahoitussopimuksen mukaiset      31.3.2014 30.6.2014 30.9.2014 31.12.2014
 kovenanttiehdot
-------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelan suhde rullaavaan 12      4     4    3,5    3,5
 kuukauden käyttökatteeseen

 Nettovelkaantumisaste          120%   120%   100%    100%


Oriola-KD laski liikkeeseen 20.2.2014 oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan (hybridilaina), joka oli määrältään 40 miljoonaa euroa.
Lainan kiinteä korko on 7,0 % 20.2.2017 saakka, minkä jälkeen korko on vaihtuva.
Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa se
takaisin kolmen vuoden kuluttua. Hybridilainan korot maksetaan, jos yhtiökokous
päättää maksaa osinkoa. Jos osinkoa ei jaeta, päättää yhtiö mahdollisesta koron
maksusta erikseen. Maksamattomat korot kumuloituvat ja ne huomioidaan
osakekohtaista tulosta laskettaessa.

Liiketoiminnan nettorahavirta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli -25,8 (-
26,1) miljoonaa euroa, josta käyttöpääoman muutokset olivat -32,5 (-30,6)
miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli -4,9 (-6,0) miljoonaa  euroa.

Investoinnit

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 4,8 (5,8)
miljoonaa euroa koostuen apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja
logistiikan tehostamiseen liittyvistä investoinneista. Moskovan
päälogistiikkakeskushanke etenee suunnitelman mukaisesti. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 25-28 miljoonaa euroa, josta investointien osuus on
15,7 miljoonaa euroa. Projektisuunnitelman mukaan toiminta siirretään
vaiheittain uusiin tiloihin ja täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden
2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Oriola-KD kirjaa vuonna
2014 nopeutettuja poistoja 0,5 miljoonaa euroa Moskovan logistiikkakeskusta
koskevan investointisuunnitelman johdosta.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä maaliskuun 2014 lopussa oli 5035 (4809), josta 11
(10) % työskenteli Suomessa ja Baltiassa, 36 (27) % Ruotsissa ja 53 (63) %
Venäjällä. Henkilömäärät sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön
määrän.

Hallinto

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

 * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
 * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
 * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
 * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppa
 * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
 * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
 * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa

Oriola-KD Oy noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän
mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2013
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla (osoitteessa www.oriola-
kd.com/hallinnointiperiaatteet).

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 24.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Jukka Alho, Harry Brade ja Per Båtelson sekä uusina jäseninä
Anja Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin uudelleen Jukka Alho. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden jäsenten
palkkioksi 24.200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkiona 800 euroa ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti
yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-
osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä kun Oriola-KD Oyj:n
osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 on julkistettu.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen PricewaterhouseCoopers
Oy:n ja uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Matti Rihkon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Anja Korhosen (puheenjohtaja),
Harry Braden ja Matti Rihkon, sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Jukka Alhon
(puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Kuisma Niemelän. Hallitus on arvioinut
hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että hallituksen kaikki
jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä,  sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 9.500.000
A-osaketta ja 21.000.000 B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla
voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
15.000.000 yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin lukuun ottamatta
20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia,
joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien
suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-
konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin
avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään enintään 15.000.000 yhtiön oman B-
osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi,
käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi,
yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeenomistajien ehdotus yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämisestä ja siihen
liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen
muutoksesta hylättiin.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuoden 2014 ensimmäisellä
neljänneksellä:

 Osakkeiden vaihto         tammi-maaliskuu 2014 tammi-maaliskuu 2013

                   A-sarja   B-sarja A-sarja   B-sarja
-----------------------------------------------------------------------------
 Vaihto, milj. kpl           3,4     8,5   0,6     8,3

 Vaihto, milj. euroa          8,1     20,7   1,5     19,9

 Ylin kurssi, euroa          2,85     2,78  2,69     2,73

 Alin kurssi, euroa          2,25     2,13  2,25     2,24

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  2,55     2,51  2,42     2,46
-----------------------------------------------------------------------------

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2014 oli 381,5 (370,2) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet 7,9 (5,9) % koko osakemäärästä. Osakkeiden vaihto
A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 7,2 (1,3) % ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 8,2 (8,0) %.

Maaliskuun 2014 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 104.109.118 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
115.902 (96.822) kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,08 (0,06) prosenttia ja äänimäärästä 0,011 (0,009) prosenttia.


Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-31.3.2014 välisenä aikana 0 (0) kappaletta
A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän
piiriin kuuluu seitsemän henkilöä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson
ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.
Ansaintajaksolta 2014 palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2014 palkkion enimmäismäärä vastaa 1 010 000
Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan
osuuden), joista nyt mukana olevien osuus on 720 000 Oriola-KD Oyj:n B-sarjan
osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Oriola-KD Oyj:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman
ehdot. Ohjelmaan osallistuu noin 50 konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkoi
1.10.2013 ja päättyy 30.9.2014. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10
prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan
osakkeita osallistujille markkinahintaan. Noin kahden vuoden kuluttua ohjelman
alkamisen jälkeen yhtiö myöntää osallistujille jokaista kolmea ohjelman
puitteissa hankittua osaketta vastaan kaksi B-sarjan osaketta. Osa myönnetyistä
osakkeista käytetään verojen maksuun.


Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Katsauskaudella ei vastaanotettu liputusilmoituksia.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
  liikevaihtoa ja kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Venäjän vähittäiskaupassa apteekkien suuresta määrästä johtuva kireä
  kilpailu saattaa johtaa edelleen laskevaan katetasoon sekä avainhenkilöiden
  runsaaseen vaihtuvuuteen.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Venäjän tukkukaupassa kireästä kilpailusta johtuen myyntikate saattaa
  edelleen laskea, mikä johtaa jatkuvaan pitkäaikaiseen tarpeeseen tehostaa
  toimintaa ja tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Venäjän markkinoilla
  tyypillinen maksukäyttäytyminen yhdistettynä toiminnan alueelliseen
  laajenemiseen saattaa johtaa luottoriskien kasvuun.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
alaskirjauksen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän
tukkukaupan rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvontestaus on herkkä muutoksille
diskonttauskorossa tai arvioissa tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän talouskasvun hidastumisella ja ruplan ulkoisen arvon edelleen
heikkenemisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n Venäjän liiketoimintojen
liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2014. Kireän kilpailutilanteen
aiheuttamalla myyntikatteen laskulla ja asiakkaisiin liittyvien luottoriskien
kasvulla saattaa olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan kannattavuuteen.

Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin Venäjän tukkukaupassa ja Ruotsin
liiketoiminnoissa liittyy operatiivisia riskejä, joilla saattaa olla vaikutusta
Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Oriola-KD:n pitkäaikainen rahoitussopimus sisältää kovenanttiehdot konsernin
nettovelkaantumisen suhteesta rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen. Oriola-KD:n liiketoimintojen kannattavuuden
heikentymisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kyvylle täyttää
rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttiehdot.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2014 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinan odotetaan kasvavan viiden vuoden (2014-2018) ajanjaksolla
Suomessa keskimäärin 1,9 % vuosittain, Ruotsissa laskevan keskimäärin 0,2 %
vuosittain ja Venäjän lääkemarkkinan odotetaan kasvavan keskimäärin lähes 8,1 %
vuosittain paikallisessa valuutassa (Lähde: IMS Health Market Prognosis
2014-2018).

Näkymä vuodelle 2014

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan
vuoden 2013 tasosta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2014 toiselta vuosineljännekseltä
torstaina 24.7.2014 noin klo 08.30.Oriola-KD:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014, tilintarkastamaton

 Konsernin laaja tuloslaskelma               2014  2013   2013

 (IFRS), Milj. eur                     1-3  1-3  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                       593,9 612,3 2 598,5

 Myytyjen suoritteiden kulut               -494,6 -524,9 -2 199,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Bruttokate                        99,2  87,5  399,0

 Liiketoiminnan muut tuotot                 2,9  2,0   5,7

 Myynnin ja

 jakelun kulut                      -80,2 -72,0  -313,9

 Hallinnon kulut                     -14,9 -15,2  -69,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                        7,1  2,3   21,0

 Rahoitustuotot                       5,2  3,8   14,1

 Rahoituskulut                       -8,8  -5,2  -27,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja                     3,5  0,9   7,4

 Tuloverot *                        -0,8  -0,3   -1,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos                      2,6  0,7   5,8 Muut laajan tuloksen erät

 Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:

 Muuntoero                        -17,4  6,3  -29,7

 Rahavirran suojaus                    -0,5  0,5   0,8

 Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero          0,6  -0,2   0,3
-------------------------------------------------------------------------------
                              -14,8  7,3  -22,9

 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot             -   -   5,9

 Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero           -   -   -1,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos                  -14,8  7,3  -18,3 Tilikauden tuloksen jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille                   2,6  0,7   5,8
-------------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille                  -14,8  7,3  -18,3
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille tilikauden

 tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, EUR                    0,02  0,00   0,04

 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR           0,02  0,00   0,04 *) Veroina on huomioitu tilikauden tulosta vastaava vero


 Konsernin tase

 (IFRS), Milj. eur VARAT                 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013


---------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    92,0   84,8    93,2

 Liikearvo                 365,5   283,0   379,0

 Muut aineettomat hyödykkeet        69,8   52,1    72,0

 Muut osuudet ja osakkeet          0,0    0,0    0,0

 Eläkesaamiset                9,3    6,4    9,3

 Muut pitkäaikaiset saamiset         0,0    0,0    0,0

 Laskennalliset verosaamiset         9,3    6,5    8,3
---------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä       545,9   433,0   561,8 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus              357,0   393,1   391,4

 Myyntisaamiset              324,0   348,0   337,9

 Muut saamiset               74,4   74,4    71,8

 Rahavarat                 88,0   83,4   137,3
---------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä       843,3   899,0   938,3 VARAT YHTEENSÄ             1 389,2  1 331,9  1 500,1
---------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT
---------------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 Osakepääoma                36,2   36,2    36,2

 Suojausrahasto               -0,6   -0,3    -0,2

 Käyttörahasto               19,4   19,4    19,4

 Hybridilaina                39,7     -     -

 Muut rahastot                1,2    1,2    1,2

 Muu oma pääoma              207,1   247,7   221,5
---------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma yhteensä            303,0   304,2   278,1 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat          17,3   14,2    17,7

 Eläkevelvoitteet              7,5   10,0    7,6

 Rahoitusvelat               174,9    0,4   176,2

 Muut pitkäaikaiset velat          0,0    0,5    0,3
---------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä       199,7   25,1   201,7 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   799,3   881,1   874,7

 Varaukset                  1,5     -    3,0

 Rahoitusvelat               85,6   121,5   142,6
---------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä       886,5  1 002,6  1 020,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1 389,2  1 331,9  1 500,1
---------------------------------------------------------------------


 Laskelma konsernin oman pääoman
 muutoksista (IFRS)              Emoyhtiön omistajille kuuluva
               oma pääoma

                              Kerty-    Oman   Oma

                               neet   pääoman pääoma

               Osake- Rahas- Muunto-  voitto-  ehtoinen yhteen-

 Milj. eur         pääoma  tot  erot   varat    laina   sä
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.12.2012         36,2  26,0   3,9   248,9      -  314,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Laatimisperiaatteen
 muutos (IAS 19)        -   -  -0,0    -4,3      -  -4,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu oma pääoma *                               0,0

 1.1.2013          36,2  26,0   3,8   244,5      -  310,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos       -   -    -    0,7      -   0,7

   Muut laajan tuloksen
 erät:

     Rahavirran suojaus     -  0,5    -     -      -   0,5

    Vakuutusmatemaattiset
 voitot ja tappiot       -   -    -     -      -    -

     Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero       -  -0,1  -0,1     -      -  -0,2

     Muuntoero         -  -0,0   6,3            -   6,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä            -  0,4   6,2    0,7      -   7,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Osinko ja pääoman
 palautus            -  -6,0    -    -7,6      -  -13,6

   Osakepalkitseminen      -   -    -    0,0      -   0,0

   Omien osakkeiden osto    -   -    -     -      -    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä        -  -6,0    -    -7,5      -  -13,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2013          36,2  20,3  10,0   237,7      -  304,2
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2014          36,2  20,4  -25,3   246,8      -  278,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos       -   -    -    2,6      -   2,6

   Muut laajan tuloksen
 erät:

     Rahavirran suojaus     -  -0,5    -     -      -  -0,5

    Vakuutusmatemaattiset
 voitot ja tappiot       -   -    -     -      -    -

     Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero       -  0,1   0,4     -      -   0,6

     Muuntoero         -  -0,0  -17,4     -      -  -17,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä            -  -0,4  -17,0    2,6      -  -14,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Oman pääoman ehtoinen
 laina             -   -    -     -    39,7  39,7

   Osinko ja pääoman
 palautus            -   -    -     -      -    -

   Osakepalkitseminen      -   -    -    0,0      -   0,0

   Omien osakkeiden osto    -   -    -     -      -    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä        -   -    -    0,0    39,7  39,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2014          36,2  20,0  -42,3   249,4    39,7  303,0
-------------------------------------------------------------------------------


 *) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin
 1.1.2013 tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.


 Lyhennetty konsernin         2014 2013 2013

 rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur  1-3  1-3 1- 12
------------------------------------------------------
 Liikevoitto              7,1  2,3 21,0

 Poistot                6,6  5,1 25,7

 Käyttöpääoman muutos        -32,5 -30,6  3,5

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta          -5,3 -1,8 -13,8

 Muut oikaisut            -1,7 -1,1 -6,7
------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan nettorahavirta    -25,8 -26,1 29,8 Investointien nettorahavirta     -4,9 -6,0 -97,8 Rahoituksen nettorahavirta     -17,4 27,2 118,4 Rahavarojen muutos         -48,0 -4,9 50,4 Rahavarat tilikauden

 alussa               137,3 88,1 88,1

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,3  0,2 -1,2

 Rahavarojen muutos         -48,0 -4,9 50,4
------------------------------------------------------
 Rahavarat tilikauden lopussa     88,0 83,4 137,3
------------------------------------------------------


Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2014 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2013 lukuun ottamatta
jäljempänä esitettyjä, 1.1.2014 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja.
Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai
liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen
osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2013 kanssa.
Tilikaudet 2013 ja 2014 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä
ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2013 - 2014.


Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin
vuositilinpäätöksessä, lukuun ottamatta osakekohtaista tulosta (EPS), jossa
emoyhtiön omistajille kuuluvaa voittoa on oikaistu hybridilainan maksamattomilla
koroilla.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2014 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja tai niiden muutoksia:

 * IFRS 10 Konsernitilinpäätös
 * IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
 * IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
 * IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös
 * IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä

Edellä mainittujen muiden uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa
ollut vähäinen.

Oriola-KD laski liikkeeseen 20.2.2014 omassa pääomassa esitettävän
hybridilainan. Hybridilainan korot maksetaan hallituksen päätöksellä.
Maksamattomat korot kumuloituvat, mutta ne esitetään tilinpäätöksessä vasta
hallituksen koronmaksupäätöksen jälkeen. Maksamattomat korot huomioidaan
osakekohtaista tulosta laskettaessa.

Oriola-KD:n johto seuraa segmenttikohtaisia tietoja konsernin
hallinnointipalkkiolla vähennettynä. Vertailuvuoden 2013 segmenttikohtaiset
tiedot on päivitetty vastaamaan nykyistä esitystapaa.

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.


 Osakekohtainen tulos

                           2014  2013  2013

 Milj. eur                     1-3   1-3  1- 12
-----------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos   2,6   0,7   5,8

 Hybridilainan maksamattomat korot         -0,3    -    -
-----------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos             2,3   0,7   5,8 Osakkeita keskimäärin, tkpl

 Laimentamaton                 151 142 151 161 151 157

 Laimennusvaikutuksella oikaistu        151 142 151 161 151 157 Tulos/osake (EUR)

 Laimentamaton                   0,02  0,00  0,04

 Laimennusvaikutuksella oikaistu          0,02  0,00  0,04
 Aineellisten hyödykkeiden muutokset     2014 2013 2013

 Milj. eur                  1-3 1-3 1- 12
------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa        93,2 81,4 81,4

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta  -  -  8,0

 Lisäykset                  2,9 5,1 22,4

 Vähennykset                 -0,1 -0,1 -1,4

 Siirto tase-erien välillä          0,7  -   -

 Muut muutokset                0,4  -   -

 Poistot                   -3,9 -3,0 -14,8

 Kurssierot                 -1,0 1,6 -2,4
------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa        92,0 84,8 93,2
------------------------------------------------------------


 Johdannaissopimukset 31.3.2014

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     -0,8      44,7

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            0,7      -     115,2
-------------------------------------------------------------------------------


 31.3.2013

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     -0,5      47,9

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset             -     -1,4     142,9
-------------------------------------------------------------------------------


Konsernin suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset liittyvät lähinnä
konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten käyvät arvot on
kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin johdannaissopimuksiin
liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event tapahtumiin ja eivät
mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole antanut tai saanut
vakuuksia johdannaisvastapuolilta.

 Käyvän arvon hierarkia Milj. eur

 31.3.2014                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  0,9   -   0,9

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa                   -  0,8   -   0,8

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  0,2   -   0,2

 Ehdollinen vastike                   -   -  14,7   14,7
-------------------------------------------------------------------------------


 Milj. eur

 31.3.2013                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  0,1   -   0,1

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa                   -  1,5   -   1,5

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  0,5   -   0,5
-------------------------------------------------------------------------------

Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla
markkinoilla
Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana)
tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna)
Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot)

 Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista
 rahoitusveloista vuonna 2014 Milj. eur
----------------------------------
 Kirjanpitoarvo 31.12.2013  14,6
----------------------------------
 Kirjaukset rahoituskuluihin 0,1
----------------------------------
 Kirjanpitoarvo 31.3.2014  14,7
----------------------------------

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) on
kirjattu Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu diskontattu
nykyarvo. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu johdon arvioon vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin
vähittäiskauppayhtiöiden konsolidoidun käyttökatteen mukaan maksettavasta
määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo on laskettu käyttäen diskontatun
kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty diskonttokorko perustuu konsernin
painotettuun keskimääräiseen pääomakustannukseen.

 Vakuudet ja vastuusitoumukset Annetut vakuudet omista sitoumuksista

 Milj. eur                31.3.14 31.3.2013 31.12.2013
---------------------------------------------------------------------
 Annetut takaukset             16,0   19,1    21,3

 Annetut kiinteistökiinnitykset        -     -     -

 Annetut yrityskiinnitykset         2,3    2,5    2,4

 Muut takaukset ja vastuut          0,9    0,8    0,9

 Hybridilainan korot             0,3     -     -
---------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                  19,5   22,5    24,6
---------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut               2,8    2,4    2,6

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset  72,7   66,9    77,0


Merkittävimmät annetut takaukset liittyvät Venäjän ja Ruotsin
tukkukauppayhtiöiden antamiin pankkitakauksiin ostovelkojen vakuudeksi. Oriola-
KD Oyj on antanut lisäksi 24,4 (27,0) miljoonaa euroa emoyhtiötakauksia
tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi sekä 151,9 (-) miljoonaa euroa Oriola-KD
Holding Sverige AB:n ulkoisen lainan vakuudeksi.

Varaukset

Oriola-KD:lla oli 31.3.2014 yhteensä 1,5 (-) miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelyvarauksia liittyen Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan Medstop-yrityskaupan integraation sekä liiketoiminnan
kehittämisohjelmaan, sekä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
liiketoiminnan kehittämisohjelmaan.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa

 Segmentti-informaatio                    2014 2013  2013

 Liikevaihto, Milj. eur        1-3  1-3  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     100,8 107,5  425,3

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     298,5 273,7 1 194,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     194,6 231,1  978,8

 Segmenttien välinen liikevaihto   -0,0 -0,0  -0,0
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         593,9 612,3 2 598,5                    2014 2013  2013

 Liikevoitto, Milj. eur        1-3  1-3  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      4,8  4,2  18,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      9,4  3,2  16,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      -5,8 -3,6  -8,3

 Konsernihallinto ja muut      -1,3 -1,4  -5,9
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä          7,1  2,3  21,0 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä,        2014 2013  2013

 Milj. eur              1-3  1-3  1-12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      4,8  4,2  18,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      10,0  3,2  24,1

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      -5,4 -3,6  -8,0

 Konsernihallinto ja muut      -1,3 -1,4  -5,9
--------------------------------------------------------
 Liikevoitto yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä         8,1  2,3  29,0
--------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät *       -1,0   -  -8,0
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä          7,1  2,3  21,0 Liikevaihto vuosineljänneksittäin, 2014 2013  2013 2013 2013

 Milj. eur              1-3 10-12   7-9  4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     100,8 109,4  96,0 112,5 107,5

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     298,5 300,5  315,7 304,5 273,7

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     194,6 269,8  242,7 235,2 231,1

 Segmenttien välinen liikevaihto   -0,0 -0,0   0,0 -0,0 -0,0
-------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         593,9 679,6  654,4 652,1 612,3 Liikevoitto vuosineljänneksittäin, 2014 2013  2013 2013 2013

 Milj. eur              1-3 10-12   7-9  4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      4,8  4,2   5,3  5,2  4,2

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      9,4  6,2   6,2  0,8  3,2

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      -5,8  0,5  -1,9 -3,4 -3,6

 Konsernihallinto ja muut      -1,3 -0,5  -1,0 -3,0 -1,4
-------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä          7,1 10,4   8,6 -0,3  2,3 Liikevoitto

 vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä,     2014 2013  2013 2013 2013

 Milj. eur              1-3 10-12   7-9  4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      4,8  4,2   5,3  5,2  4,2

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      10,0  7,9   8,2  4,9  3,2

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      -5,4  0,8  -1,9 -3,4 -3,6

 Konsernihallinto ja muut      -1,3 -0,5  -1,0 -3,0 -1,4
-------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä         8,1 12,4  10,6  3,7  2,3
-------------------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät *       -1,0 -2,0  -2,0 -4,0   -
-------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä          7,1 10,4   8,6 -0,3  2,3                        2014 2013  2013

 Liikevaihto markkina-alueittain, Milj. eur  1-3  1-3  1- 12
----------------------------------------------------------------
 Suomi                    89,2 96,8  382,9

 Ruotsi                   284,4 259,0 1 135,0

 Venäjä                   194,6 231,1  978,8

 Baltian maat                10,9 10,0  38,8

 Muut maat                  14,8 15,4  63,0
----------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä             593,9 612,3 2 598,5 Liikevaihto markkina-alueittain       2014 2013  2013 2013 2013

 vuosineljänneksittäin, Milj. eur       1-3 10-12   7-9  4-6  1-3
---------------------------------------------------------------------------
 Suomi                    89,2 98,2  85,3 102,5 96,8

 Ruotsi                   284,4 283,0  303,5 289,5 259,0

 Venäjä                   194,6 269,8  242,7 235,2 231,1

 Baltian maat                10,9 10,0   9,1  9,6 10,0

 Muut maat                  14,8 18,7  13,7 15,3 15,4
---------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä             593,9 679,6  654,4 652,1 612,3
Espoossa 24.4.2014

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 040 5964 004
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com[HUG#1779235]