Uutishuoneeseen

Tutkimus paljastaa korkean riskin opioidikäyttäjien hoitoon pääsyn esteet

2.11.2023

Tuore tutkimus osoittaa, että monet korkean riskin opioidikäyttäjät eivät hakeudu hoitoon, vaikka yleisin syy opioidien käyttöön on pyrkimys lääkitä vieroitusoireita1. Tutkimuksessa havaittiin useita hoitoon pääsyä vaikeuttavia tekijöitä. Tulosten perusteella Suomessa tarvitaan välittömiä toimia tämän kehityskulun pysäyttämiseksi.

Kuluneen vuosikymmenen aikana opioidien väärinkäyttö on lisääntynyt Suomessa merkittävästi ja korkean riskin opioidikäyttäjien määrä on kaksinkertaistunut. Viime vuosina opioidit ovat olleet osallisina noin 70 prosentissa Suomessa sattuneista kuolemaan johtaneista yliannostuksista erityisesti alle 25-vuotiailla2. Tämä on hälyttävä suuntaus ja merkittävä haaste, sillä opioidit, joita käytetään yleisesti akuutin kivun hoitoon, aiheuttavat voimakasta riippuvuutta.

Camuruksen ja Oriolan yhteistyössä toteuttama tuore kyselytutkimus1 neulanvaihtopisteissä vahvisti, että buprenorfiinin väärinkäyttö on opioidiriippuvaisilla yleistä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa hoidon ulkopuolelle jääneiden korkean riskin opioidikäyttäjien tilannetta Suomessa. Vuosina 2021–2022 tehtyyn tutkimukseen saatiin vastauksia 167 opioidiriippuvaiselta henkilöltä, jotka eivät olleet vastaushetkellä opioidikorvaushoidon piirissä. Vastaukset paljastavat aiheesta tärkeää uutta tietoa.

Yleisiä vastaajien ilmoittamia opioidien väärinkäytön syitä olivat pyrkimys lääkitä vieroitusoireita (75 %), psyykkisiä oireita (59 %) ja kipua (43 %). Vastaajista 70 prosenttia käytti lisäksi muita aineita päihtymistarkoituksessa. Selvästä hoidontarpeesta huolimatta moni koki hoitoon hakeutumisen olevan liian vaikeaa tai hoidon olevan liian sitovaa. Monet pelkäsivät myös viranomaisseuraamuksia. Ongelmaa pahensi edelleen se, että vastaajilla oli hoidosta vain rajallisesti tietoa, vaikka he täyttivät hoitoon pääsyn kriteerit.

Tiedonsaantia on parannettava ja hoitoon pääsyä helpotettava

”Nämä ovat monin tavoin heikossa asemassa olevia ihmisiä, joiden ääni pääsee harvoin kuuluville. Tutkimustulokset korostavat paikkansapitävän tiedon ja hoitoon pääsyn helpottamisen merkitystä. Harhakäsitysten oikaiseminen, odotusaikojen minimointi ja hoidon räätälöinti yksilön tarpeiden mukaan ovat keskeisiä toimia, joilla voidaan edistää hoitoon hakeutumista ja vähentää itselääkintää. Tämä keventäisi sekä terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvaa kuormitusta että opioidien väärinkäytön yksilöille aiheuttamaa taakkaa”, sanoo psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri Ari Kaski.

Lähteet

1 Prami T, Pölkki M, Ruotsalainen J, Banke Nordberg E, Meyner S, Kaski A. Reasons for not entering opioid agonist treatment – a survey among high-risk opioid users in Finland. NAD. 2023; ennakkojulkaisu verkossa. Julkaistu ensimmäisen kerran verkossa 17.10.2023. Saatavilla osoitteessa https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14550725231204723 (viitattu 1.11.2023).

2 Kriikku P, Tikkanen J, Ojanperä I. Nuoren huumemyrkytyskuoleman taustalla on useimmiten buprenorfiinin, bentsodiatsepiinien ja amfetamiinin päihdekäyttö. Duodecim. 2022;138(13):1251–6. Saatavilla osoitteessa https://www.duodecimlehti.fi/duo16918 (viitattu 1.11.2023).

Lisätietoja:

Ari Kaski, psykiatrian erikoislääkäri, päihdelääkäri, sähköposti: ari.kaski@pshyvinvointialue.fi

Tuire Prami, FT, ERT, Senior RWE Scientist, Oriola, puh. +358 50 5468 459, sähköposti: tuire.prami@oriola.com

Oriola haluaa olla lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupan johtava asiantuntija. Lisäksi tarjoamme konsultointipalveluja lääkeyrityksille ja apteekeille sekä annosjakelupalvelua apteekeille ja terveydenhuollon yksiköille. Pitkä historiamme luo perustan ainutlaatuiselle lääkealan osaamisellemme ja asiantuntemuksellemme sekä yhtiön olemassaolon tarkoitukselle – Health for life. Olemme ylpeitä roolistamme lääkkeiden sekä muiden terveystuotteiden saatavuuden ja turvallisen käytön varmistamisessa. Oriola toimii pääasiassa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,5 miljardia euroa ja meillä työskenteli noin 930 ammattilaista. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä. www.oriola.com/fi