Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

13.3.2007

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 13.3.2007 klo 19.30

Oriola-KD Oyj:n 13.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,06 euroa
osakkeelta.

Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2007
on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.3.2007.

Hallituksen jäsenmäärä, kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja
hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pauli Kulvik, Outi
Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén
sekä uutena jäsenenä DI, MBA Harry Brade. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 25.000 euroa
ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 20.000 euroa. Palkkioista
40 % käytetään yhtiön B-osakkeiden hankkimiseen pörssistä ja 60 %
maksetaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkiot suoritetaan myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien
jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu.
Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkasäännön mukaisesti.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Rabbe
Nevalainen ja varatilintarkastajaksi KHT Anu Ojalan.
Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepalkkiojärjestelmän
luomiseen liittyvistä kysymyksistä
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta omien
osakkeiden hankkimisesta sekä maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen.

Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiölle sen omia B-osakkeita
("B-osakkeita"). Tämän valtuutuksen nojalla hankittavien B-osakkeiden
enimmäismäärä on 1.450.000 kappaletta.

Valtuutuksen nojalla hankittavat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen nojalla
hankittavista B-osakkeista maksettava osakekohtainen enimmäisvastike
on B-osakkeiden hankintakuukauden korkein julkisesti noteerattu
hinta. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden
käyttäminen yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä ja
kannustinjärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista
kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankintaan liittyvistä
seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen nojalla
annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.450.000
kappaletta.

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden antamiseen liittyvistä
seikoista.

Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden luominen
käytettäväksi yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä ja
kannustinjärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista
kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen.

Tämä valtuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Molempien yllämainittujen valtuutusten nojalla yhtiön haltuun
tulevien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 1.450.000 B-osaketta,
mikä edustaa 1,03 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,12 %
kokonaisäänimäärästä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista
johdon osakepalkkiojärjestelmän luomiseksi sekä B-osakkeiden
myymiseksi pörssissä.

Hallitus valtuutettiin osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
antamaan yhtiön B-osakkeita ("B-osakkeet"). Annettavat B-osakkeet
voivat olla joko uusia tai yhtiön omia B-osakkeita.
Osakeantivaltuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen kokonaismäärä on
1.450.000 osaketta. Osakeanti voi olla maksuton.

Hallitus voi 650.000 B-osakkeen osalta käyttää tätä valtuutusta
Oriola-KD -konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmässä.
Osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan ja
muun ylimmän johdon kannustinjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmässä
on kolme vuoden mittaista ansaintajaksoa. Hallitus päättää
ansaintajakson kohderyhmästä ja kohderyhmään kuuluvien
avainhenkilöiden palkkioista kunkin ansaintajakson alussa. Osakkeet
annettaisiin mainituille henkilöille, hallituksen niin päättäessä,
Oriola-KD -konsernin vuosien 2007 - 2009 liikevoiton ja sijoitetun
pääoman tuoton (ROCE) kehityksen perusteella. Osana
osakepalkkiojärjestelmää mahdollisesti annettavat B-osakkeet on
annettava 1.1.2008 ja 31.12.2010 välisenä aikana. Mainitut osakkeet
edustavat 0,46 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,06 %
kokonaisäänimäärästä.

Hallitus voi edellä kuvatun kannustinjärjestelmän lisäksi myydä
enintään 800.000 B-osaketta Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. B-osakkeiden myynnillä pörssissä on
tarkoitus mahdollistaa yhtiön omien osakkeiden käyttäminen
osakepalkkiojärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista
kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja ylimmän johdon
kannustinjärjestelmään liittyvistä seikoista.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi
edelleen vuorineuvos Antti Remeksen.

Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot
vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila
Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Henry Haarla
lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com