Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

17.3.2008

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 17.3.2008 klo 19.30

Oriola-KD Oyj:n 17.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,08 euroa
osakkeelta.

Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2008
on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.4.2008.

Hallituksen jäsenmäärä, kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän (7)
ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli
Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja
Mika Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
44.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 27.500 euroa
ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 22.000 euroa. Hallituksen
puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille
jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan
vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille.
Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Kaikkien
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön
mukaisesti.
Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Heikki Lassilan ja varatilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.
Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
neljäntoistamiljoonan (14.000.000) yhtiön oman B-osakkeen
hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja
sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeiden hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike:

Omat osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki). Osakkeet
maksetaan OMX Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) ja Suomen
Arvopaperikeskuksen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

Osakkeiden hankkimistarkoitus:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen
toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana
yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä
pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo:

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18)
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2007 hallitukselle
antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään B-osakkeiden maksullisesta
osake-
annista
Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään
kaksikymmentäkahdeksanmiljoonaa (28.000.000) yhtiön B-osaketta, mikä
määrä vastaa noin 19,8 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa
suunnatulla annilla osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä
esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja
investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa, yhtiön
omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen kehittämiseen taikka
henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen. Valtuutuksen nojalla
voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita OMX
Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä
osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18)
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset
lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle
antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi päättää enintään
650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin
järjestämisestä johdon osakepalkkiojärjestelmän luomiseksi.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi
edelleen Antti Remeksen.

Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot
vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Oriola-KD Oyj


Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Henry Haarla
lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi (Helsinki)
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com