Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

16.4.2009

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 16.4.2009 klo 20.00
A. Oriola-KD Oyj:n 16.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta.

2. Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,08 euroa
osakkeelta.

Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.4.2009
on merkitty Yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 15.5.2009.

3. Hallituksen jäsenmäärä, kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän
(7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli
Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja
Mika Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
44.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 27.500 euroa
ja muiden jäsenten palkkioksi 22.000 euroa. Toimikausipalkkiot
suoritetaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen tai Yhtiön
valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi
puhelinetu. Matkakulut korvataan Yhtiön matkasäännön mukaisesti.

4. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Heikki Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3, 4, 7, 9, 10 ja 12 §:iä
muutetaan. Muutosten keskeinen sisältö on seuraava:

- Yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä olevat maininnat vähimmäis- ja
enimmäispääomasta poistettiin.
- Yhtiöjärjestyksen arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:n määräystä
yksinkertaistettiin sekä poistettiin täsmäytyspäivämenettelyä
koskevat maininnat.
- Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta koskevan 7 §:n
sanamuotoa muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa.
- Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä olevat maininnat varatilintarkastajasta
poistettiin. Muutoksen jälkeen Yhtiössä on vain yksi tilintarkastaja,
jonka tulee olla KHT-yhteisö.
- Varsinaista yhtiökokousta koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n
sanonnat muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa sekä
edellä esitettyä 9 §:ää koskevaa muutosesitystä liittyen
varatilintarkastajan valitsematta jättämiseen.
- Yhtiöjärjestyksen 12 §:n määräystä koskien yhtiökokouskutsua
muutettiin siten, että kutsu olisi toimitettava vähintään 21 päivää
ennen yhtiökokousta.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään Yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
neljäntoistamiljoonan (14.000.000) Yhtiön oman B-osakkeen
hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että Yhtiön ja
sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeiden hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia.

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.

Osakkeiden hankkimistarkoitus

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen
toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana
Yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, Yhtiöllä
pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18)
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17. maaliskuuta 2008 hallitukselle
antaman valtuutuksen päättää Yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään B-osakkeiden maksullisesta
osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään kaksikymmentäkahdeksanmiljoonaa
(28.000.000) Yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 19,8
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa suunnatulla
annilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin
käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja
toteuttamisessa, Yhtiön omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen
kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen.
Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä Yhtiön hallussa olevia omia
B-osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista
osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää,
kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa hallituksen aikaisemmin saamat osakevaltuutukset
lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle
antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi päättää enintään
650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin
järjestämisestä johdon osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

1. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi
edelleen Antti Remeksen.

2. Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot
vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila


Hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Thomas Heinonen
lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com