Uutishuoneeseen

Oriola-KD:n uuden segmenttijaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2008

17.4.2009

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 17.4.2009 klo 10.00

Aiemman ilmoituksensa mukaisesti Oriola-KD Oyj otti käyttöön 1.1.2009
uuden segmenttijaon mukaisen taloudellisen raportoinnin.
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 laaditaan uuden segmenttijaon
mukaisesti.

Toimintasegmentit 1.1.2009 alkaen ovat Suomen lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Terveydenhuollon kauppa ja Hammashoidon kauppa. Uusi
toimintasegmenttirakenne on konsernin uuden organisaatiorakenteen ja
sisäisen raportoinnin mukainen.

Konsernin maantieteelliset segmentit 1.1.2009 alkaen ovat Suomi,
Ruotsi, Venäjä, Baltian maat ja muut maat.

Alla on esitetty uuden segmenttijaon mukaiset vertailukelpoiset
tiedot vuodelta 2008. Venäjältä ostetut vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöt, OOO Vitim & Co ja OOO Moron on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Liitteessä on eritelty
vertailutiedot siten kuin ne esitetään vuositilinpäätöksen
liitetiedoissa ja ne ovat tilintarkastamattomia.

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Liiketuloksen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei
kohdisteta segmenteille.
Toiminta-
segmentit

       Suomen  Ruotsin  Venäjän  Baltian
       lääk   lääk   lääk   lääk   Tervey Ham
1.1.-    keiden  keiden  keiden  keiden  den  mas
31.12.    vähittäis vähittäis vähittäis vähittäis huol  hoi
2008     ja    ja    ja    ja    lon  don   Kon
milj.    tukku   tukku   tukku   tukku   kaup  kaup   serni Kon
EUR     kauppa  kauppa  kauppa  kauppa  pa   pa    erät serni
Tavaroi-
den
myyn-                                     1
ti        528,7   531,1   316,3   35,4 147,6   0,0    559,2
Palve-
luiden
myyn-
ti         4,4    4,7    2,6    2,0  7,6         21,3
Ro-
jaltit       0,3    0,0    0,0    0,0  0,1         0,4
Myyn-
ti
kon-
sernin
ulko-
puolel-                                    1
le        533,4   535,9   318,9   37,4 155,2   0,0  0,0 580,8
Segmen-
tin
välinen
myynti       0,7              0,0  0,0      -0,7  0,0

Liike-                                     1
vaihto      534,1   535,9   318,9   37,4 155,3   0,0 -0,7 580,8

Liike-
voitto      16,6    6,0    8,2    1,1  7,9   2,1 -5,6 36,4
Varat      164,2   228,7   246,2   11,2  55,5   28,5 56,3 790,6
Velat      148,3   171,1   94,4    4,1  21,8   0,0 165,4 605,1
Inves-
toinnit      1,0    7,3   114,0    0,2  2,4   0,0  0,7 125,7
Pois-
tot        2,8    2,0    1,9    0,3  2,9   0,0  0,0  9,8


Henkilö-
määrä
(keski-
määrin)      446    251   2 530    163  400       18 3 807


Maan-
tieteelliset
segmentit

1.1.-
31.12.
2008
milj.                    Baltian  Muu
EUR       Suomi  Ruotsi  Venäjä   maat  maat Konserni
Myynti
konsernin
ulko-
puolelle     618,2   568,9   319,0   48,2  26,5 1 580,8
Varat      260,5   257,4   255,2   16,5  1,0  790,6
Inves-
toinnit      3,5    7,8   114,0    0,4  0,0  125,7
Liikevaihto ja
liikevoitto
toimintasegmenteittäin


Liikevaihto
toimintasegmenteittäin, 1- 3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1- 12/
milj. EUR        2008 2008 2008  2008  2008
Suomen
lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa       127,6 132,7 129,1 144,0  533,4
Ruotsin
lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa       139,8 141,0 129,2 125,9  535,9
Venäjän
lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa        0,0 93,8 97,9 127,3  318,9
Baltian
lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa       10,0  9,8  8,4  9,2  37,4
Terveydenhuollon
kauppa          40,6 38,1 33,8  42,7  155,2
Hammashoidon
kauppa          0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
Konserni
yhteensä        318,0 415,4 398,4 449,1 1 580,8


Liikevoitto
toimintasegmenteittäin, 1- 3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1- 12/
milj. EUR        2008 2008 2008  2008  2008
Suomen
lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa        3,9  3,2  4,8  4,7  16,6
Ruotsin
lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa        1,7  1,6  1,4  1,3   6,0
Venäjän
lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa        0,0 -1,0  0,3  8,9   8,2
Baltian
lääkkeiden
vähittäis- ja
tukkukauppa        0,3  0,3  0,2  0,3   1,1
Terveydenhuollon
kauppa          2,9  1,5  1,8  1,7   7,9
Hammashoidon
kauppa          0,6  0,4  0,3  0,8   2,1
Konsernierät       -0,8 -1,8 -1,0  -1,9  -5,6
Konserni
yhteensä         8,5  4,2  7,9  15,8  36,4Liikevaihto
markkina-alueittain,  1- 3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1- 12/
milj. EUR        2008 2008 2008  2008  2008
Suomi          148,7 150,5 144,6 174,5  618,2
Ruotsi         155,7 157,8 144,4 111,1  568,9
Venäjä          0,0 93,8 97,9 127,3  319,0
Baltian maat       12,7 12,5 10,9  12,1  48,2
Muut maat         0,8  0,8  0,8  24,1  26,5
Konserni yhteensä    318,0 415,4 398,4 449,1 1 580,8Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska segmenttien liikevaihto ja
liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com