Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj päätti johdon uudesta kannustinjärjestelmästä ja suunnittelee osakesäästöohjelmaa konsernin avainhenkilöille

19.12.2012

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 19.12.2012 klo 16.00

Johdon uusi kannustinjärjestelmä

Oriola-KD Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää
omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa
johtajat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden
omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmä on tärkeä osa konsernin
johtajien kokonaispalkitsemista.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja
2015. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille
asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen
palkkio ansaintajaksolta 2013 perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE). Hallituksella on
mahdollisuus käyttää muita ansaintakriteereitä seuraavilla ansaintajaksoilla.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 maksetaan vuonna 2016 osittain yhtiön
B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella yhtiö
kattaa palkkiosta johtajille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.
Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, mikäli johtajan työ- tai toimisuhde
konserniyhtiöön päättyy ennen palkkion maksamista.

Mikäli johtajan kokonaisansio on yli 3,5 kertaa hänen palkkion maksua edeltävän
kalenterivuoden kokonaispalkkansa, leikataan ansaintajaksolta maksettavaa
palkkiota ylimenevältä osalta. Kokonaisansiolla tarkoitetaan kokonaispalkkaa,
vuosibonusta ja pitkäjänteistä palkitsemisjärjestelmää yhdessä ja
kokonaispalkalla tarkoitetaan kiinteää peruspalkkaa luontoisetuineen.

Uuden kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2013 kuuluu noin 10
johtajaa, joista 7 osallistujaa on tänään nimetty. Ansaintajakson 2013
perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1.010.000 Oriola-KD
Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden),
joista nyt mukana olevien 7 osuus on 720.000 Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osaketta
(sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Oriola-KD Oyj:llä on 19.12.2012 osakkeita yhteensä 151.257.828 kappaletta,
joista A-sarjan osakkeita on 47.148.710 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
104.109.118 kappaletta.

Osakesäästöohjelma Oriola-KD-konsernin avainhenkilöille

Oriola-KD Oyj suunnittelee osakesäästöohjelman perustamista noin 70:lle
konsernin avainhenkilölle mukaan lukien laajennetun johtoryhmän jäsenet. Oriola-
KD:n osakesäästöohjelman tarkoituksena on vahvistaa yhteyttä Oriola-KD:n
osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden välillä kannustamalla avainhenkilöitä
hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Tavoitteena on edistää
avainhenkilöiden motivaatiota ja sitoutumista Oriola-KD:n toimintaan ja
kehitykseen pitkällä tähtäimellä.

Avainhenkilöiden osallistuminen osakesäästöohjelmaan on ehdottoman
vapaaehtoista. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että henkilö sijoittaa
Oriola-KD:n osakkeisiin.

Avainhenkilöille tarjotaan mahdollisuutta säästää osuus palkastaan. Kertyneillä
säästöillä ostetaan yhtiön osakkeita. Noin kolmen vuoden kuluttua ohjelmaan
osallistuneet saavat palkkiona kaksi lisäosaketta (sisältäen verot ja
veroluontoiset maksut) jokaista kolmea ostettua osaketta kohden edellyttäen,
että henkilö edelleen omistaa ostamansa osakkeet ja hänen työ- tai
toimisuhteensa on voimassa.

Oriola-KD Oyj:n hallituksen on tarkoitus tehdä lopullinen päätös järjestelmästä
keväällä 2013 ja säästöjen arvioidaan alkavan heinäkuussa 2013.

ORIOLA-KD OYJ

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1666316]