Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015

5.2.2016

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 5.2.2016 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015

Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa 2015

 * Liiketoiminnan volyymiä kuvaava laskutus kasvoi 5,3 (4,3) % ja oli 858,0
  (814,6) miljoonaa euroa.
 * Liikevaihto kasvoi 0,8 (1,9) % ja oli 420,9 (417,7) miljoonaa euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1,3 (19,3) % ja oli 21,0 (20,8)
  miljoonaa euroa.
 * Käyttökate oli 23,0 (27,7) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 15,3 (15,1) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto oli 17,3 (22,1) miljoona euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 30,5 (8,4) miljoonaa euroa.
 * Tilikauden tulos oli 12,4 (18,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  jatkuvista toiminnoista oli 0,07 (0,11) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2015

 * Liiketoiminnan volyymiä kuvaava laskutus kasvoi 6,6 (laski 0,4) % ja oli
  3262,2 (3060,1) miljoonaa euroa.
 * Liikevaihto kasvoi 0,9 (laski 0,5) % ja oli 1626,3 (1612,3) miljoonaa euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 2,6 (45,3) % ja oli 83,4 (81,3)
  miljoonaa euroa.
 * Käyttökate oli 85,1 (87,2) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 60,8 (59,1) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto oli 62,6 (65,0) miljoona euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 85,6 (-10,8) miljoonaa euroa.
 * Tilikauden tulos oli 44,5 (46,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  jatkuvista toiminnoista oli 0,25 (0,28) euroa.


 Avainluvut jatkuvista
 toiminnoista         2015 2014 Muutos      2015   2014 Muutos

 Milj. eur          10-12 10-12   %      1-12 1-12(1))   %

 Laskutus           858,0 814,6  5,3    3 262,2 3 060,1  6,6

 Liikevaihto         420,9 417,7  0,8    1 626,3 1 612,3  0,9

 Käyttökate ilman
 kertaluonteisia eriä     21,0 20,8  1,3      83,4   81,3  2,6

 Käyttökate          23,0 27,7 -16,8      85,1   87,2  -2,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä     15,3 15,1  1,0      60,8   59,1  3,0

 Liikevoitto          17,3 22,1 -21,7      62,6   65,0  -3,7

 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä      3,6  3,6           3,7   3,7

 Liikevoitto %         4,1  5,3           3,8   4,0

 Tilikauden tulos       12,4 18,0 -31,1      44,5   46,5  -4,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos, EUR
 (2))             0,07 0,11 -36,8      0,25   0,28  -9,5

 Liiketoiminnan
 nettorahavirta        30,5  8,4          85,6  -10,8

 Oman pääoman tuotto, %                     29,1   23,9

 Nettovelkaantumisaste kauden
 lopussa, %                            3,4   91,8
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Oman pääoman tunnusluvut oikaistu aikaisempia tilikausia
 koskevan virheen korjauksen johdosta. Virheen korjaus kasvatti
 laskennallisia verovelkoja sekä pienensi omaa pääomaa 2,1
 miljoonaa euroa.

 (2)) Merkintäoikeusantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän
 mukainen, vertailutiedot oikaistu vastaavasti.Näkymä vuodelle 2016

Oriola-KD arvioi koko vuoden vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun
liikevaihdon pysyvän vuoden 2015 tasolla. Oikaistun liikevoiton 1),
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan pysyvän vuoden 2015
tasolla, tai kasvavan. Vuoden 2015 liikevaihto oli 1 626 milj. euroa, ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 60,8 milj. euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä
tai lopetuksista aiheutuvat voittoja tai tappioita, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia voittoja tai tappioita, liikearvon ja muiden
pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappioita tai muita, harvoin tapahtuvan
asian seurauksena syntyviä tuottoja tai kuluja.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

Vuosi 2015 oli menestyksekäs ja pystyimme kasvattamaan erityisesti tukkukaupan
volyymeja hitaasta markkinakasvusta huolimatta.

Onnistuimme edelleen kasvattamaan Ruotsin vähittäiskaupassa käsikauppalääkkeiden
katetta ja kauppatavaroiden myyntiä sekä katetta. Liikevoitto euroissa jäi
kuitenkin edellisvuoden tasolle, mikä johtui ennen kaikkea geneeristen
lääkkeiden hintojen leikkauksista ja epäsuotuisasta Ruotsin kruunun
kehityksestä. Näiden yhteisvaikutuksesta lääkkeiden rinnakkaistuonti laski
merkittävästi edellisvuodesta.

Ruotsin tukkukaupassa liiketoimintamme volyymi kasvoi selvästi, mikä näkyi myös
edellisvuotta parempana kannattavuutena. Suomessa uudistimme tärkeitä
monivuotisia lääkeyhtiösopimuksia ja paransimme tehokkuuttamme. Onnistuneen
merkintäoikeusannin ja vahvan rahavirran ansiosta taseemme vahvistui
merkittävästi.

Uudistimme strategiamme ja liiketoimintamallimme vuoden 2015 jälkimmäisellä
puoliskolla ja allekirjoitimme sopimuksen Svensk dosin, ruotsalaisen lääkkeiden
annosjakeluun keskittyneen toimijan ostosta.

Oriola-KD-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Tämän tilinpäätöstiedotteen selostusosa kuvaa yhtiön jatkuvia toimintoja, ellei
toisin mainita. Joulukuussa 2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos on
esitetty lopetettuina toimintoina erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta.
Konsernin rahavirtalaskelma vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettujen
toimintojen nettorahavirran. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä
lukuja.

                       2015   2014

 Konsernin tunnusluvut           1-12 1-12(1))

 Liikearvo, Milj. eur           256,5  250,9

 Oma pääoma, Milj. eur (1))        194,6  111,5

 Korolliset velat, Milj. eur       128,6  193,9

 Korolliset nettovelat, Milj. eur      6,6  102,4

 Tase yhteensä, Milj. eur         946,9  874,0 Omavaraisuusaste, % (1))         21,1   13,1

 Oman pääoman tuotto, % (1))        29,1   23,9

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %    19,9   14,4

 Nettovelkaantumisaste, % (1))       3,4   91,8

 Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate
 jatkuvista toiminnoista          0,1   1,2 Oma pääoma/osake, EUR (1))        1,07   0,69

 Osakekohtainen tulos, jatkuvat
 toiminnot, EUR (2))            0,25   0,28

 Osakekohtainen tulos, sis. lopetetut
 toiminnot, EUR( 2))            0,25  -1,33

 Osakkeita keskimäärin, tkpl( 2) 3))  177 502 160 741 Henkilömäärä keskimäärin, jatkuvat
 toiminnot                2 327  2 377

 Henkilömäärä kauden lopussa, jatkuvat
 toiminnot                2 353  2 356 Bruttoinvestoinnit, jatkuvat
 toiminnot, Milj. eur           20,4   25,7 (1)) Oman pääoman tunnusluvut oikaistu aikaisempia tilikausia koskevan
 virheen korjauksen johdosta. Virheen korjaus kasvatti laskennallisia
 verovelkoja sekä pienensi omaa pääomaa 2,1 miljoonaa euroa.

 (2)) Merkintäoikeusantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän
 mukainen, vertailutiedot oikaistu vastaavasti.

 (3)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia
 omia osakkeita.Muutokset konsernirakenteessa tammi-joulukuussa 2015

Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana toteutettiin seuraavat konsernin
tytäryhtiöfuusiot Oriola-KD:n konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi: SIA Rigas
Elizabetes aptieka sulautui SIA Panpharmacyyn, Aloiro AB sulautui Oriola Oy:hyn,
Oriola-KD Holding Sverige AB sulautui Oriola-KD Holding Oy:hyn jonka jälkeen
Oriola-KD Holding Oy sulautui Oriola-KD Oyj:hin.

Oriola-KD Oyj solmi 2.12.2015 sopimuksen ruotsalaisen Svensk dos AB:n
osakekannan ostamisesta Svensk dos on lääkkeiden annosjakeluun erikoistunut
apteekkiyritys. Svensk dosin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 25 miljoonaa euroa
ja arvioitu markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden annosjakelumarkkinasta oli noin 13
%. Svensk dosin henkilöstömäärä on noin 60 ja toimipiste sijaitsee Uppsalassa.

Konsernin liikevaihto ja tulos loka-joulukuu 2015

Oriola-KD:n viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 420,9 (417,7) miljoonaa
euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 15,3 (15,1) miljoonaa euroa ja
liikevoitto 17,3 (22,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä
kirjattiin 2,3 miljoonan euron kertaluonteinen tulo Medstop-kaupan ehdollisen
lisäkauppahinnan arvostuksesta. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä
toteutettiin Ruotsin Mölnlyckessä sijaitsevan keskusvaraston myynti ja
takaisinvuokraus, josta kirjattiin 7,5 miljoonan euron kertaluonteinen
myyntivoitto.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 15,6 (20,3) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
12,4 (18,0) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 1,7 (1,8)
miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,11) euroa.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-joulukuu 2015

Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 0,9 (laski 0,5) % 1626,3 (1612,3) miljoonaan
euroon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 3,0 (59,5) %, ja oli
60,8 (59,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 62,6 (65,0) miljoonaa euroa.
Liikevoittoa kasvatti vuonna 2015 kertaluonteinen Medstop-kaupan ehdollisen
lisäkauppahinnan arvostukseen liittyvä, yhteensä 3,4 miljoonan euron tulo vuonna
2015, ja vuonna 2014 edellä mainittu 7,5 miljoonan euron myyntivoitto.

Ruotsin kruunun heikkenemisen vaikutus euromääräiseen liikevoittoon oli noin
-1,2 miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 56,1 (57,1) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
44,5 (46,5) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 6,5 (7,8)
miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 11,5 (10,7) miljoonaa euroa, mikä vastaa 20,6
(18,7) % efektiivistä verokantaa. Osakekohtainen tulos koko vuodelta oli 0,25
(0,28) euroa.

Oriola-KD päätti 25.9.2015 siirtää Suomen yhtiöiden lakisääteisen eläketurvan
hoitamisen ja vakuutuskannan Oriolan Eläkesäätiöstä Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja lisäeläketurvan hoitamisen ja vakuutuskannan
OP-Henkivakuutukselle. Siirto tapahtui 31.12.2015.


Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa ja Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD
on muodostanut raportoitavat segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Ruotsin
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin lääkkeiden tukkukaupan
toimintasegmenteistä. Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden tukkukaupan, Consumer Health
-liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
toimintasegmenteistä.

Oriola-KD luopui joulukuussa 2014 Venäjän liiketoiminnoista, minkä johdosta
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti on
luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut              2015 2014 Muutos  2015  2014 Muutos

 Milj. eur              10-12 10-12   %  1-12  1-12   %
-------------------------------------------------------------------------------
 Laskutus               543,1 516,0  5,2 2 098,5 1 955,1  7,3

   Vähittäiskauppa          197,7 192,0  3,0  769,3  757,5  1,6

   Tukkukauppa            430,9 405,0  6,4 1 661,2 1 526,6  8,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto             302,8 298,1  1,6 1 190,1 1 176,4  1,2

   Vähittäiskauppa          193,0 187,9  2,7  752,8  744,2  1,2

   Tukkukauppa            195,3 191,2  2,1  769,3  761,2  1,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia
 eriä                 11,6 10,2  13,1  46,4  44,0  5,6

   Vähittäiskauppa           7,6  7,7  -2,1  33,9  33,8  0,3

   Tukkukauppa             4,0  2,5  60,5  12,6  10,4  20,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto              11,6 17,7 -34,8  46,4  50,5  -8,0

   Vähittäiskauppa           7,6  7,7  -2,2  33,9  32,8  3,4

   Tukkukauppa             4,0 10,0 -60,1  12,6  17,9 -29,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman kertaluonteisia
 eriä                  3,8  3,4       3,9   3,7

   Vähittäiskauppa           3,9  4,1       4,5   4,5

   Tukkukauppa             2,0  1,3       1,6   1,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %             3,8  6,0       3,9   4,3

   Vähittäiskauppa           3,9  4,1       4,5   4,4

   Tukkukauppa             2,0  5,2       1,6   2,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa                1 831  1 792

   Vähittäiskauppa                       1 555  1 524

   Tukkukauppa                          276   268
-------------------------------------------------------------------------------

Loka-joulukuu 2015

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan viimeisen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 302,8 (298,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 11,6 (10,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 11,6 (17,7) miljoonaa euroa.
Vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä toteutettiin Ruotsin Mölnlyckessä
sijaitsevan keskusvaraston myynti ja takaisinvuokraus, josta kirjattiin 7,5
miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto.

Vähittäiskaupan liikevaihto oli 193,0 (187,9) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevoitto sekä liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä olivat 7,6 (7,7)
miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan kannattavuutta vuoden viimeisellä
neljänneksellä rasitti kahden uuden apteekin avaaminen ja kuluttajatuotteiden
myyntikampanjoissa annettujen alennusten kasvu. Tukkukaupan liikevaihto oli
195,3 (191,2) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 4,0 (2,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,0 (10,0) miljoonaa euroa.
Tukkukaupan liikevoitto kasvoi viimeisellä neljänneksellä laskutuksen kasvun
myötä.

Tammi-joulukuu 2015

Vuonna 2015 Ruotsin lääkemarkkina kasvoi 6,7 (4,2) % (lähde: IMS Health) ja
reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden vähittäiskauppamarkkina kasvoi
7,1 (4,0) % (lähde: Apoteksföreningen). Rinnakkaistuotujen lääkkeiden
suhteellinen osuus Ruotsin lääkemarkkinasta oli 11 (17) % (lähde: IMS Health).

Oriola-KD:n Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liiketoiminnan volyymia
kuvaava laskutus edellisvuodesta kasvoi Ruotsin kruunuissa 10,3 (4,5) %.
Vähittäiskaupan kasvu Ruotsin kruunuissa oli 4,4 (17,8) % ja tukkukaupan kasvu
11,9 (6,4) %. Oriola-KD:n markkinaosuus lääkkeiden vähittäiskaupassa vuonna
2015 oli 19 (19) % (lähde: Apoteksföreningen) ja lääkkeiden tukkukaupassa noin
39 (36) % (yhtiön arvio). Ruotsin apteekkien kokonaismäärä kasvoi vuonna 2015
yhteensä 29 apteekilla, ja katsauskauden lopussa Ruotsissa oli yhteensä 1358
apteekkia. Oriola-KD:lla oli vuoden 2015 lopussa Ruotsissa 309 (304) apteekkia.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2015 kasvoi 1,2
(laski 1,5) % ja oli 1190,1 (1176,4) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,0 (3,6) %. Vähittäiskaupan
liikevaihto oli 752,8 (744,2) miljoonaa euroa ja tukkukaupan liikevaihto oli
769,3 (761,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 4,0 (16,9) % ja tukkukaupan liikevaihto
kasvoi 3,9 (7,7) %.

Ruotsin vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2015 oli
50,2 (49,4) miljoonaa euroa ja käyttökate 50,2 (48,4) miljoonaa euroa. Ruotsin
vähittäiskaupan käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä ja konsernin
hallintopalkkiota oli 6,9 (6,9) %. Ruotsin tukkukaupan käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä oli 14,3 (12,8) miljoonaa euroa ja käyttökate 14,3 (20,3)
miljoonaa euroa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä kasvoi 5,6 (82,6) % ja oli 46,4 (44,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8,6
(92,1) %. Liikevoitto oli 46,4 (50,5) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 33,9 (33,8) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 33,9 (32,8) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 12,6 (10,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 12,6
(17,9) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan kannattavuutta tuki terveydenhuollon kuluttajatuotteiden
myynnin kasvu, reseptivapaiden lääkkeiden myyntikatteen paraneminen sekä hyvä
kustannusten hallinta. Liikevoittoa rasittivat rinnakkaistuonnin merkittävä
väheneminen vertailukaudesta sekä Ruotsin viranomaisten toteuttamat lääkkeiden
hinnanalennukset vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä ja vuoden 2015 toisella
vuosineljänneksellä. Heikko kesäsesonki kiristi kilpailua ja kasvatti
vähittäiskaupan kuluttajille tarjoamia alennuksia. Uusien kalliiden, mutta
matalakatteisten reseptilääkkeiden myynnin kasvu heikensi Ruotsin
vähittäiskaupan suhteellista kannattavuutta. Reseptivapaiden lääkkeiden ja
terveydenhuollon kuluttajatuotteiden osuus myynnistä vuonna 2015 oli 26 (27) %.
Oriola-KD avasi verkkokaupan Ruotsissa vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.
Verkkokaupan tuotevalikoima kattaa koko Kronans Apotek -apteekkiketjun
tuotevalikoiman. Vuonna 2015 avattiin yhteensä viisi uutta apteekkia, joista
kaksi oli uuden "care & beauty" -konseptin mukaisia.

Ruotsin tukkukaupan positiivista kehitystä tukivat vuonna 2014 solmitut uudet
lääkeyhtiöasiakkaiden sopimukset, parantunut tehokkuus, sekä vähittäiskaupan
logistiikkapalveluiden parantunut  kannattavuus.


Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut              2015 2014 Muutos  2015  2014 Muutos

 Milj. eur              10-12 10-12   %  1-12  1-12   %
-------------------------------------------------------------------------------
 Laskutus               314,9 298,6  5,5 1 163,7 1 105,0  5,3

   Suomen tukkukauppa         290,2 274,1  5,9 1 069,8 1 015,7  5,3

   Baltian tukkukauppa         13,8 13,6  1,5  51,4  48,6  5,6

   Consumer Health           11,0 10,9  1,3  43,2  41,1  5,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto             118,1 119,6  -1,2  436,4  435,9  0,1

   Suomen tukkukauppa         94,1 95,9  -1,9  344,8  348,7  -1,1

   Baltian tukkukauppa         13,2 12,9  2,0  49,1  46,6  5,3

   Consumer Health           11,0 10,9  1,3  43,0  40,9  5,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia
 eriä                  5,1  4,9  3,6  20,5  19,6  4,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto              5,1  4,4  14,2  19,5  19,2  1,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman kertaluonteisia
 eriä                  4,3  4,1       4,7   4,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %             4,3  3,7       4,5   4,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa                 488   523
-------------------------------------------------------------------------------


Loka - joulukuu 2015

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto viimeisellä
neljänneksellä 2015 oli 118,1 (119,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 5,1 (4,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 5,1 (4,4)
miljoonaa euroa.

Tammi - joulukuu 2015

Suomen lääkemarkkina kasvoi 3,3 (4,7) % vuonna 2015 (lähde: IMS Express).
Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46 (46) % (lähde:
ATY).

Suomen lääkkeiden tukkukaupan volyymia kuvaava laskutus kasvoi 5,3 (laski 0,7) %
edellisvuodesta ja oli 1069,8 (1015,7) miljoonaa euroa. Suomen ja Baltian
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2015 kasvoi 0,1 (2,5) %
ja oli 436,4 (435,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
kasvoi 4,4 (4,3) % ja oli 20,5 (19,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 1,8
(1,9) % ja oli 19,5 (19,2) miljoonaa euroa. Oriola-KD kirjasi vuonna 2015 Suomen
henkilöstön yhteistyöneuvotteluiden järjestelyihin liittyviä kertaluonteisia
kuluja 0,9 (-) miljoonaa euroa. Vuonna 2014 kirjattiin kertaluonteisia kuluja
0,5 miljoonaa euroa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä oli 24,8 (23,7) miljoonaa euroa ja käyttökate oli 23,8
(23,2) miljoonaa euroa.

Suomen lääkkeiden tukkukaupassa Oriola-KD uudisti pitkäaikaiset
yhteistyösopimukset muun muassa Orionin, MSD:n ja Orifarmin kanssa vuonna 2015.
Suomen lääkkeiden tukkukaupan keskeisten lääkeyhtiöasiakkaiden myynnin kasvu
vahvisti tukkukaupan laskutuksen positiivista kehitystä. Lääkeyhtiöille
suunnattu palvelumyynti kasvoi edelleen. Oriolashop.fi:n myynti kasvoi, mutta
Consumer Health -liiketoiminnan kannattavuus laski vertailukaudesta kireänä
jatkuneen kilpailutilanteen vuoksi annettujen, aiempaa suurempien, alennusten
seurauksena.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä
liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot
tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot. Lisäksi
yhtiö esittää arviomuutokset liiketoimintahankintojen ehdollisen vastikkeen
toteutumisesta kertaluonteisina erinä.

 Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät     2015 2014   2015 2014

 jatkuvista toiminnoista, Milj. eur           10-12 10-12   1-12 1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut                 -   -    - -1,0

   Kiinteistön myyntivoitto                 -  7,5    - 7,5

 Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Uudelleenjärjestelykulut                  -   -   -0,9  -

 Palvelusvuosipalkkiojärjestely               - -0,5    - -0,5

 Konsernierät

 Uudelleenjärjestelykulut                  -   -   -0,5  -

 Ehdollisen vastikkeen arvostaminen            2,3   -   3,4  -

 Palvelusvuosipalkkiojärjestely               - -0,1    - -0,1

 Eläkkeet                        -0,3   -   -0,3  -

 Muut erät                        -0,1   -   -0,1  -
-------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvat toiminnot yhteensä               2,0  6,9   1,8 5,9
-------------------------------------------------------------------------------


Kertaluonteiset erät vuonna 2015 liittyvät Suomen lääkkeiden tukkukaupassa,
Consumer Health -liiketoiminnassa ja konsernihallinnossa kirjattuihin
uudelleenjärjestelykuluihin, Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen
arvostamiseen sekä Suomen tulevan eläkeuudistuksen aiheuttamasta kuluerästä 0,4
(-) miljoonaa euroa ja Suomen yhtiöiden lakisääteisen eläketurvan hoitamisen ja
vakuutuskannan siirrosta aiheutuvasta tuotosta 0,2 (-) miljoonaa euroa.
Kertaluonteiset erät vuonna 2014 liittyvät Ruotsin vähittäiskaupassa
kirjattuihin uudelleenjärjestelykuluihin ja Mölnlycken varastokiinteistön
myynnistä ja takaisinvuokrauksesta kirjattuun myyntivoittoon.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.12.2015 oli 946,9 (874,0) miljoonaa euroa.
Rahavarat olivat 121,9 (91,5) miljoonaa euroa ja oma pääoma 194,6 (111,5)
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 21,1 (13,1) % ja nettovelkaantumisaste
3,4 (91,8) %.

Oriola-KD uudelleenjärjesteli 11.6.2015 pitkäaikaisen luottolimiitti- ja
lainasopimuksen. Yhteensä noin 175 miljoonan euron sopimus korvaa 15.5.2013
allekirjoitetun rahoitussopimuksen. Uusi rahoitussopimus koostuu 100 miljoonan
euron luottolimiittisopimuksesta ja Ruotsin kruunumääräisestä, noin 75 miljoonan
euron lyhennysohjelmallisesta lainasopimuksesta. Luottolimiitti- ja lainasopimus
erääntyvät toukokuussa 2018.

Oriola-KD toteutti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä merkintäoikeusannin.
Annilla kerättiin 75,6 miljoonan euron bruttovarat ja 73,7 miljoonan euron
nettovarat.

Oriola-KD lunasti takaisin 20.2.2014 liikkeeseen lasketun 40 miljoonan euron
oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (hybridilaina) kertyneine
korkoineen. Laina lunastettiin takaisin 20.4.2015 lainaehtojen mukaisesti 103 %
arvolla nimellispääomasta.

Oriola-KD:n 256,5 (250,9) miljoonan euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvo testataan strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kerran vuodessa. Liikearvosta oli
31.12.2015 kohdistettu 230,3 (225,3) miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden
vähittäiskaupalle, 26,0 (25,4) miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden tukkukaupalle
ja 0,2 (0,2) miljoonaa euroa Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupalle.

Oriola-KD:n korolliset velat 31.12.2015 olivat 128,6 (193,9) miljoonaa euroa,
joista syndikoituja pankkilainoja oli 76,2 (102,2) miljoonaa euroa, emittoituja
yritystodistuksia 13,0 (51,8) miljoonaa euroa, apteekkien hankintaennakoita
23,9 (20,6) miljoonaa euroa, ehdollinen vastike liittyen Medstop-yrityskauppaan
12,4 (14,7) miljoonaa euroa ja rahoitusleasingvelkoja 3,2 (4,5) miljoonaa euroa.
Korollisista veloista pitkäaikaisia oli 66,9 (98,5) miljoonaa euroa ja
lyhytaikaisia oli 61,7 (95,4) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 6,6
(102,4) miljoona euroa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa on
jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia vuoden 2015 aikana. Joulukuun 2015
lopussa myyntisaamisia oli myyty yhteensä 114,6 (100,1) miljoonalla eurolla.
Oriola-KD:n pitkäaikainen luottolimiitti- ja lainasopimus sisältää taloudellisia
kovenantteja, jotka perustuvat Oriola-KD:n nettovelan ja käyttökatteen
suhteeseen sekä nettovelkaantumisasteeseen.

Oriola-KD:n sitova 100,0 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti ja 35,4
miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2015, joka sisältää lopetetut toiminnot oli
85,6 (-10,8) miljoonaa euroa, josta käyttöpääoman muutokset olivat 11,2 (-42,5)
miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli -19,9 (40,3) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit vuonna 2015 olivat 20,4 (25,7) miljoonaa euroa ja koostuivat
uusiin avattaviin apteekkeihin sekä tietojärjestelmiin ja logistiikan
tehostamiseen liittyvistä investoinneista.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 2353 (2356), josta 77,8
(76,1) % työskenteli Ruotsissa ja 22,2 (23,9) % Suomessa ja Baltiassa.
Henkilömäärät sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevat henkilöt.

Hallinto

Oriola-KD Oyj:n hallituksen muodostavat:

 * Anssi Vanjoki, puheenjohtaja
 * Jukka Alho, varapuheenjohtaja
 * Eva Nilsson Bågenholm
 * Per Båtelson
 * Anja Korhonen
 * Kuisma Niemelä
 * Matti Rihko
 * Staffan Simberg

Oriola-KD Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan muodostavat Anja Korhonen
(puheenjohtaja), Kuisma Niemelä ja Staffan Simberg, sekä hallituksen
palkitsemisvaliokunnan muodostavat Jukka Alho (puheenjohtaja), Per Båtelson, Eva
Nilsson Bågenholm ja Matti Rihko.

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

 * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
 * Sari Aitokallio, talous- ja rahoitusjohtaja (9.4.2015 alkaen)
 * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
 * Thomas Gawell, johtaja, Ruotsin lääkkeiden tukkukauppa (6.2.2015 alkaen)
 * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
 * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
 * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa

Tuomas Itkonen, Oriola-KD:n aiempi talous- ja rahoitusjohtaja ja Oriola-KD-
konsernin johtoryhmän jäsen, jätti yhtiön 1.4.2015.

Oriola-KD Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja heidän mielipiteensä
esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimeämisvaliokunta on
hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on valmistella ja antaa
hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta
hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 on julkaistu
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/hallinnointiperiaatteet.

Oriola-KD Oyj:n hallitus on 25.9.2015 valinnut yhtiön nimeämisvaliokunnan
jäseniksi Pekka Pajamon (puheenjohtaja), Peter Immosen, Timo Leinon, Mikko
Mursulan ja Into Ylpön.

Oriola-KD Oyj:n yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimittävänsä KHT Ylva Erikssonin
vastuulliseksi tilintarkastajaksi 16.7.2015 alkaen.

Hallituksen valtuutukset

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2015 valtuutti hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 5.650.000 A-osaketta ja 12.500.000 B-
osaketta ja sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2015 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla
voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 30.3.2015 lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi
päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja
maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2015 valtuutti lisäksi hallituksen päättämään
enintään 18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj järjesti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä
merkintäoikeusannin, jonka merkintäaika päättyi 3.3.2015. Annissa merkittiin
9.429.742 uutta A-osaketta ja 20.798.643 uutta B-osaketta, minkä seurauksena
Oriola-KD Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousi 181.486.213 osakkeeseen.
Tarjottujen osakkeiden merkintähinta oli 2,50 euroa. Yhtiö keräsi osakeannilla
75,6 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö kirjasi sijoitetun vapaan pääoman
rahastoon osakeannista kerätyt bruttovarat sekä antiin liittyvät kulut veroilla
vähennettynä, yhteensä 73,7 miljoonaa euroa.

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuonna 2015:

                      2015          2014

 Osakkeiden vaihto (1))       A-sarja B-sarja   A-sarja B-sarja
---------------------------------------------------------------------
 Vaihto, milj. kpl          3,0  35,8     7,9  41,2

 Vaihto, milj. euroa         11,9  140,1   18,6  101,5

 Ylin kurssi, euroa         4,52  4,60    3,31  3,30

 Alin kurssi, euroa         2,93  2,84    1,89  1,98

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa 4,24  4,32    3,26  3,27
---------------------------------------------------------------------

(1)) Merkintäoikeusannin vaikutuksella oikaistu, vertailutiedot oikaistu
vastaavasti

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.12.2015 oli 779,6 (524,4) miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet, 21,9 (30,5) % koko osakemäärästä. Osakkeiden vaihto A-
sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 5,5 (15,7) % ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 29,3 (37,2) %.

Joulukuun 2015 lopussa osakkeita oli yhteensä 181.486.213 (160.876.788)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 55.484.648 (50.147.044) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 126.001.565 (110.729.744) kappaletta. Yhtiön hallussa on
124.024 (139.752) kappaletta yhtiön omaa B-osaketta (sisältäen ulkopuolisen
palveluntuottajan hallinnoimat omistukset), joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,07 (0,09) % ja äänimäärästä 0,01 (0,01) %.


Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-31.12.2015 välisenä aikana 1.093.804 (0)
kappaletta A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 19.12.2012 konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän
piiriin kuuluu kuusi henkilöä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson
ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.
Ansaintajaksolta 2015 palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen laskettuna tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ennen veroja.
Ansaintajakson 2015 palkkion enimmäismäärä vastaa 1.010.000 Oriola-KD:n B-sarjan
osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Katsauskauden
lopussa järjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden palkkion enimmäismäärä vastaa
noin 625.500 Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osaketta (sisältäen myös rahana
maksettavan osuuden).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 4.12.2015 uuden osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmään
kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmässä on
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018 ja vastaavasti kolme
odotusjaksoa, kalenterivuodet 2017, 2018 ja 2019. Yhtiön hallitus päättää
järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet
ansaintajakson alussa.

Edellytyksenä järjestelmään osallistumiselle ja palkkion saamiselle on, että
avainhenkilö on mukana avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa ja säästää
kuukausittaisen summan kiinteästä bruttokuukausipalkastaan voimassa olevien
osakesäästöohjelman ehtojen mukaisesti. Tarkoituksena on sovittaa yhteen yhtiön
kannustinjärjestelmät yhtenäiseksi One Platform -ohjelmaksi, jossa yhtiön
avainhenkilöiden osakesäästöohjelma ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
yhdistetään.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustuu konsernin
osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2016 perusteella maksettavat
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Oriola-KD Oyj:n B-osakkeen
arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio maksetaan
vuonna 2018 osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella
pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja
veronluonteisia maksuja.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella
annettujen netto-osakkeiden määrästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä
vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin
kauan kuin avainhenkilön jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 28.5.2013 toteuttaa avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman. Osakesäästöohjelman säästökaudelle 1.10.2013 - 30.9.2014
osallistui 34 konsernin avainhenkilöä. 27.8.2014 hyväksytylle säästökaudelle
1.10.2014 - 30.9.2015 osallistui 39 konsernin avainhenkilöä.
Osakesäästöohjelmien puitteissa enimmäissäästön määrä kuukaudessa oli 10 % ja
vähimmäissäästön määrä 2 % kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 18.6.2015 uuden säästökauden 2015-2016
alkamisesta. Säästökausi alkoi 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2016. Enimmäissäästön
määrä kuukaudessa on 8,3 % ja vähimmäismäärä 2 % kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta. Osakesäästöohjelmaan osallistuu noin 50 konsernin
avainhenkilöä.

Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan osakkeita osallistujille
markkinahintaan. Osakesäästöohjelmaan osallistuneet avainhenkilöt saavat
maksutta kaksi B-sarjan osaketta kutakin kolmea hankittua säästöosaketta kohden.
Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, mikäli hän omistaa säästökaudella hankitut
säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen saakka, eikä hänen
työsuhteensa ole päättynyt ennen omistusjakson viimeistä päivää. Lisäosakkeet
maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään
kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia
maksuja.

Säästökauden 2013-2014 puitteissa vuonna 2015 luovutettujen yhtiön B-sarjan
osakkeiden määrä oli 24.314 osaketta. Säästökauden 2014-2015 säästöt vastaavat
noin 48.600 osaketta, joiden arvioidaan oikeuttavan noin 32.400 lisäosakkeeseen
arvioituna raportointikauden päätteen kurssitasolla.

Oriola-KD:lla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa ohjelman
hallinnoinnista. Katsauskauden lopussa ulkopuolisen palveluntuottajan
hallinnoimia omia osakkeita oli yhteensä 27.202 (42.930) kappaletta.


Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Oriola-KD Oyj otti 30.4.2015 vastaan Mariatorp Oy:ltä (y-tunnus 1948056-9)
ilmoituksen, jonka mukaan Mariatorp Oy oli allekirjoittanut
jakautumissuunnitelman. Suunnitelman toteutuessa Niklas Herlinin
määräysvaltayhteisön Mariatorp Oy:n omistamat Oriola-KD Oyj:n osakkeet
siirtyisivät uudelle Mariatorp Oy:lle.

Oriola-KD Oyj:n 31.8.2015 vastaanottaman ilmoituksen mukaan Mariatorp Oy:tä (y-
tunnus 1948056-9) ("Jakautuva Yhtiö") koskeva jakautumisen täytäntöönpano oli
rekisteröity 31.8.2015. Kaikki Jakautuvan Yhtiön omistamat Oriola-KD Oyj:n
osakkeet siirtyivät jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettavalle
Mariatorp Oy:lle (y-tunnus 2690035-7). Jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröinnin jälkeen uuden Mariatorp Oy:n omistusosuus Oriola-KD Oyj:ssä on
7,76 % osakkeista ja 7,92 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, yhteensä
14 075 00 osaketta, joista A-sarjan osakkeita 4.500.000 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita 9.575.000 kappaletta.


Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä, lääkkeiden hinnoissa ja
  korvattavuudessa saattavat heikentää Oriola-KD:n liikevaihtoa ja
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Rinnakkaistuotujen lääkkeiden osuuden muutokset Ruotsin kokonaismarkkinasta
  vaikuttaa Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kannattavuuteen.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariski on Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä
merkittävin: mahdollisella Ruotsin kruunun arvon muutoksella on vaikutusta
Oriola-KD:n liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kerran vuodessa. Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
arvonalentumisen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä,
joilla saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2016 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan ajanjaksolla 2015-2019 Suomessa keskimäärin
1-4 % vuosittain ja Ruotsissa keskimäärin 2-5 % vuosittain paikallisessa
valuutassa. (Lähde: IMS Health).

Näkymä vuodelle 2016

Oriola-KD arvioi koko vuoden vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun
liikevaihdon pysyvän vuoden 2015 tasolla. Oikaistun liikevoiton 1),
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan pysyvän vuoden 2015
tasolla, tai kasvavan. Vuoden 2015 liikevaihto oli 1 626 milj. euroa, ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 60,8 milj. euroa.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä
tai lopetuksista aiheutuvat voittoja tai tappioita, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia voittoja tai tappioita, liikearvon ja muiden
pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappioita tai muita, harvoin tapahtuvan
asian seurauksena syntyviä tuottoja tai kuluja.

Strategia ja toimintamalli

Oriola-KD:n hallitus on osana yhtiön vuosittaista strategiatyötä vahvistanut
Oriola-KD:n päivitetyn strategian, uuden toimintamallin sekä uudet pitkän
aikavälin taloudelliset tavoitteet 17.8.2015. Oriola-KD:n liiketoiminnot jaetaan
kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja toimintasegmenttiin: Kuluttaja, Palvelut ja
Terveydenhuolto. Uusi liiketoimintarakenne ja -vastuut astuvat voimaan 1.1.2016
alkaen. Uuden rakenteen mukaiset vertailutiedot vuodelta 2015 julkaistaan
5.2.2016.

Päivitetyn strategian yhteydessä julkistettiin myös uudet pitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteet:
 * Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu
 * Vuotuinen EPS kasvu yli 5 %, ilman kertaluonteisia eriä
 * Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 20 %
 * Oikaistu nettovelkaantumisaste 30-60 %

Nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset.

Tukeakseen strategian toteuttamista, Oriola-KD investoi operatiivisen
tehokkuutensa lisäämiseen ja markkina-asemansa vahvistamiseen. Oriola-KD:n
hallitus päätti  noin 20 miljoonan euron lisäinvestoinneista konsernin
tietojärjestelmien uudistamiseen ja Mankkaan logistiikkakeskuksen tehokkuuden
lisäämiseen. Investoinnit toteutetaan vuosina 2016-2018.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on ilmoittanut 1.2.2016 suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2016 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

 * Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan
 * Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
  Anja Korhonen, Kuisma Niemelä, Eva Nilsson Bågenholm, Matti Rihko, Staffan
  Simberg ja Anssi Vanjoki
 * Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Mariette Kristenson ja Lena
  Ridström
 * Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Anssi Vanjoki

Hallituksen jäsenet Per Båtelson ja Jukka Alho jäävät hallituksesta pois vuoden
2016 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Varojenjakoesitys

Oriola-KD:n emoyhtiö on Oriola-KD Oyj, jonka jakokelpoiset varat olivat
31.12.2015 taseen mukaisesti 368,8 (253,2) miljoonaa euroa. Oriola-KD Oyj:n
tilikauden voitto vuonna 2015 oli 40,2 (26,6) miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 jaetaan
osinkoa 0,13 (-) euroa/osake.

Yhtiökokous

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 14.3.2016 klo 14.00 alkaen
Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10
§:ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus
päättää kokouskutsusta ja sen sisältämistä esityksistä myöhemmin. Varsinaisen
yhtiökokouksen kutsu julkaistaan Helsingin sanomat -sanomalehdessä
kokonaisuudessaan 19.2.2016.

Tilinpäätöksen julkaiseminen

Oriola-KD Oyj:n vuoden 2015 tilinpäätös julkaistaan viimeistään 22.2.2016.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2016 ensimmäiseltä neljännekseltä
22.4.2016 noin klo 08.30.

Oriola-KD:n tilinpäätöstiedote tammi - joulukuu 2015

 Konsernin laaja tuloslaskelma    2015        2014   2015   2014

 (IFRS), Milj. eur          10-12       10-12  1- 12  1- 12


-------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvat toiminnot

 Liikevaihto             420,9       417,7 1 626,3 1 612,3

 Liiketoiminnan muut tuotot      4,8        14,2   14,9   21,0

 Myytyjen suoritteiden kulut    -335,8       -336,0 -1 298,4 -1 287,9

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
 kulut                -36,4       -36,2  -143,8  -143,8

 Liiketoiminnan muut kulut      -30,4       -32,1  -113,9  -114,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate              23,0        27,7   85,1   87,2

 Poistot ja arvonalentumiset     -5,8        -5,6  -22,6  -22,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto             17,3        22,1   62,6   65,0

 Rahoitustuotot ja -kulut       -1,7        -1,8   -6,5   -7,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja          15,6        20,3   56,1   57,1

 Tuloverot              -3,2        -2,2  -11,5  -10,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos jatkuvista
 toiminnoista             12,4        18,0   44,5   46,5

 Tilikauden tulos lopetetuista
 toiminnoista             0,3       -149,2   0,1  -258,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos           12,7       -131,1   44,6  -212,3 Muut laajan tuloksen erät

 Erät, jotka voidaan myöhemmin
 siirtää tulosvaikutteisiksi:

 Tilikauden aikana laajaan
 tulokseen kirjattu muuntoero     3,9       -42,2   3,6  -52,1

 Tilikauden tulokseen lopetetuista
 toiminnoista siirretty muuntoero    -        74,3    -   74,3

 Rahavirran suojaus          0,2        -0,4   0,1   -1,4

 Laajan tuloksen eriin liittyvä
 tulovero               -0,1        0,2   -0,0   0,3
-------------------------------------------------------------------------------
                     4,1        31,9   3,7   21,1

 Erät, joita ei siirretä
 tulosvaikutteisiksi:

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset
 voitot/tappiot            5,6       -16,5   5,6  -16,5

 Laajan tuloksen eriin liittyvä
 tulovero               -1,1        3,3   -1,1   3,3
-------------------------------------------------------------------------------
                     4,4       -13,1   4,4  -13,1 Tilikauden laaja tulos        21,2       -112,4   52,8  -204,3 Tilikauden tuloksen jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille        12,7       -131,1   44,6  -212,3
-------------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille        21,2       -112,4   52,8  -204,3
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille tilikauden tuloksesta laskettu
 osakekohtainen tulos:

 Laimentamaton osakekohtainen
 tulos, EUR( 2))
-------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista       0,07        0,11   0,25   0,28

 Lopetetuista toiminnoista      0,00       -0,93   0,00  -1,61

 Tilikauden tuloksesta        0,07       -0,82   0,25  -1,33
-------------------------------------------------------------------------------


 Laimennusvaikutuksella oikaistu
 osakekohtainen tulos, EUR (2))
-------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista       0,07        0,11   0,25   0,28

 Lopetetuista toiminnoista      0,00       -0,93   0,00  -1,61

 Tilikauden tuloksesta        0,07       -0,82   0,25  -1,33
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Merkintäoikeusantioikaistun painotetun keskimääräisen
 osakemäärän mukainen, vertailutiedot oikaistu vastaavasti
 Konsernin tase

 (IFRS), Milj. eur VARAT                 31.12.2015        31.12.2014(1)) Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     72,7             75,2

 Liikearvo                  256,5            250,9

 Muut aineettomat hyödykkeet         63,2             61,3

 Muut pitkäaikaiset saamiset          0,3             0,0

 Laskennalliset verosaamiset          3,7             3,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä        396,4            390,8 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus               201,1            185,0

 Myyntisaamiset               194,0            178,4

 Muut saamiset                33,4             28,4

 Rahavarat                  121,9             91,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä        550,5            483,2 VARAT YHTEENSÄ               946,9            874,0
-------------------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT
-------------------------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 Osakepääoma                 36,2             36,2

 Suojausrahasto                -1,2             -1,3

 Käyttörahasto                19,4             19,4

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    74,8             1,1

 Hybridilaina                  -             39,6

 Muut rahastot                 0,2             0,1

 Muuntoerot                  0,5             -3,1

 Kertyneet voittovarat( 1))          64,7             19,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma yhteensä (1))          194,6            111,5 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat( 1))        15,8             14,8

 Eläkevelvoitteet               10,0             14,9

 Rahoitusvelat                66,9             98,5

 Muut pitkäaikaiset velat           2,1             2,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä (1))      94,7            130,4 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat                  547,7            494,3

 Varaukset                    -             0,6

 Rahoitusvelat                61,7             95,4

 Muut lyhytaikaiset velat           48,1             41,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä        657,5            632,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        946,9            874,0
-------------------------------------------------------------------------------


 (1) )Tilinpäätöksessä tehtiin virheen korjaus aikaisempiin tilikausiin
 liittyen. Virheen korjaus kasvatti laskennallisia verovelkoja sekä pienensi
 omaa pääomaa 2,1 miljoonaa euroa.


 Laskelma konsernin oman pääoman
 muutoksista (IFRS)                  Kerty-          Oma

                              neet         pääoma

 Emoyhtiön omistajille    Osake- Rahas- Muunto- voitto-   Hybridi- yhteen-

 kuuluva oma pääoma     pääoma  tot  erot  varat    laina   sä

 Milj. eur
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2014           36,2  20,4  -25,3  246,8      -  278,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Aikaisempien tilikausien
 virheen korjaus         -   -    -  -2,1      -  -2,1

 Oikaistu oma pääoma

 1.1.2014           36,2  20,4  -25,3  244,7      -  276,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos        -   -    - -212,3      - -212,3

   Muut laajan tuloksen
 erät:

   Rahavirran suojaus       -  -1,4    -    -      -  -1,4

   Vakuutusmatemaattiset
 voitot ja tappiot        -   -    -  -16,5      -  -16,5

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero        -  0,3    -   3,3      -   3,6

   Muuntoero           -  0,0  22,2    -      -  22,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä             -  -1,1  22,2 -225,4      - -204,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Hybridilaina          -   -    -    -     39,6  39,6

   Osakepalkitseminen       -   -    -   0,2      -   0,2

   Omien osakkeiden osto     -   -    -  -0,1      -  -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä         -   -    -   0,1     39,6  39,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.12.2014          36,2  19,3  -3,1  19,5     39,6  111,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos        -   -    -  44,6      -  44,6

   Muut laajan tuloksen
 erät:

   Rahavirran suojaus       -  0,1    -    -      -   0,1

   Vakuutusmatemaattiset
 voitot ja tappiot        -   -    -   5,6      -   5,6

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero        -  -0,0    -  -1,1      -  -1,2

   Muuntoero           -   -   3,6    -      -   3,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä             -  0,1   3,6  49,0      -  52,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Osakeanti           -  73,7    -    -      -  73,7

   Hybridilainan maksetut
 korot              -   -    -  -2,6      -  -2,6

   Hybridilainan lunastus     -   -    -  -1,3    -39,6  -41,0

   Osakepalkitseminen       -   -    -   0,3      -   0,3

   Omien osakkeiden
 luovutus             -   -    -  -0,1      -  -0,1

   Omien osakkeiden osto     -   -    -  -0,0      -  -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä         -  73,7    -  -3,8    -39,6  30,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.12.2015          36,2  93,1   0,5  64,7      -  194,6
-------------------------------------------------------------------------------


 Tilinpäätöksessä tehtiin virheen korjaus aikaisempiin tilikausiin
 liittyen. Poistoeron laskennallisen velan määrää on IAS8:n takautuvaa
 virheenkorjausta noudattaen korjattu vuoden 2014 avaavaan omaan
 pääomaan. Virheen korjauksen vaikutus avaavaan omaan pääomaan oli -2,1
 miljoonaa euroa. Virhe kohdistuu Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
 tukkukauppa -segmenttiin.


 Lyhennetty konsernin                       2015 2014

 rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur (1))             1- 12 1- 12
-----------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                            62,7 -42,4

 Poistot                              22,6 26,2

 Arvonalentuminen                           - 71,1

 Käyttöpääoman muutos                       11,2 -42,5

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta                        -16,9 -13,5

 Muut oikaisut                           6,2 -9,7
-----------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan nettorahavirta                   85,6 -10,8 Investointien nettorahavirta                   -19,9 40,3 Rahoituksen nettorahavirta                    -35,2 -80,3 Rahavarojen muutos                        30,6 -50,8 Rahavarat tilikauden

 alussa                              91,5 137,3

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus                -0,1  5,0

 Rahavarojen muutos                        30,6 -50,8
-----------------------------------------------------------------------------
 Rahavarat tilikauden lopussa                   121,9 91,5
-----------------------------------------------------------------------------


 (1)) Sisältää Venäjän liiketoiminnan nettorahavirran 30.11.2014 saakka


Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2015 alkaen (IFRS)

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Tilinpäätöstiedotteella noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2014 lukuun ottamatta
jäljempänä esitettyjä, 1.1.2015 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja.
Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai
liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen
tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2014
kanssa.

Joulukuussa 2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos on esitetty
lopetettuina toimintoina erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta. Konsernin
rahavirtalaskelma vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettujen toimintojen
nettorahavirran.

Tilinpäätöstiedotteen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla
kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta osakekohtaista tulosta (EPS), jossa
osakkeiden keskimääräisessä lukumäärässä on huomioitu vuonna 2015 toteutunut
merkintäoikeusannin vaikutus ja vuoden 2014 vertailutiedot on oikaistu
vastaavasti.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2015 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja tai niiden muutoksia:

 * IAS 19 Työsuhde-etuudet -muutos
 * IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2010-2012 ja 2011-2013

Edellä mainittujen muiden uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa
ollut vähäinen.

Tämän tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 Osakekohtainen tulos

                       2015  2014  2015      2014

 Milj. eur                10-12  10-12  1- 12      1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva
 tilikauden tulos jatkuvista
 toiminnoista               12,4  18,0  44,5      46,5

 Hybridilainan maksamattomat korot
 verojen jälkeen               -  -0,6    -      -1,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos jatkuvista
 toiminnoista               12,4  17,5  44,5      44,6                       2015  2014  2015      2014

 Milj. eur                10-12  10-12  1- 12      1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva
 tilikauden tulos sisältäen lopetetut
 toiminnot                 12,7 -131,1  44,6     -212,3

 Hybridilainan maksamattomat korot
 verojen jälkeen               -  -0,6    -      -1,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos sisältäen
 lopetetut toiminnot            12,7 -131,7  44,6     -214,2

 Osakkeita keskimäärin, tkpl (1))

 Laimentamaton             177 502 160 741 177 502     160 741

 Laimennusvaikutuksella oikaistu    177 502 160 741 177 502     160 741 Tulos/osake (EUR) (1))

 Laimentamaton

 Jatkuvat toiminnot            0,07  0,11  0,25      0,28

 Lopetetut toiminnot            0,00  -0,93  0,00      -1,61

 Yhteensä                 0,07  -0,82  0,25      -1,33 Laimennusvaikutuksella oikaistu

 Jatkuvat toiminnot            0,07  0,11  0,25      0,28

 Lopetetut toiminnot            0,00  -0,93  0,00      -1,61

 Yhteensä                 0,07  -0,82  0,25      -1,33 (1)) Merkintäoikeusantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän
 mukainen, vertailutiedot oikaistu vastaavastiAineelliset ja aineettomat hyödykkeet

 Aineellisten hyödykkeiden muutokset          2015 2014

 Milj. eur                       1- 12 1- 12
------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa              75,2 93,2

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta        -  0,0

 Lisäykset                       11,9 27,0

 Vähennykset                      -0,6 -13,2

 Liiketoimintojen myynti                  - -11,3

 Siirto tase-erien välillä                0,0  0,2

 Poistot jatkuvista toiminnoista            -14,8 -15,0

 Poistot lopetetuista toiminnoista             - -1,3

 Kurssierot                       1,0 -4,4
------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa             72,7 75,2
------------------------------------------------------------------


 Aineettomien hyödykkeiden muutokset          2015 2014

 Milj. eur                       1- 12 1- 12
------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa             312,3 451,0

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta        -  0,2

 Lisäykset                        8,5  6,8

 Vähennykset                        - -0,2

 Liiketoimintojen myynti                  - -24,5

 Siirto tase-erien välillä                0,0 -0,2

 Poistot jatkuvista toiminnoista            -7,8 -7,2

 Poistot ja arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista   - -73,8

 Kurssierot                       6,7 -39,8
------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa             319,7 312,3
------------------------------------------------------------------


 Johdannaissopimukset 31.12.2015

                     Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo Nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset               -     1,6     56,6

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset             -     1,2     126,9
-------------------------------------------------------------------------------
 31.12.2014

                     Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten

 Milj. eur                 käypä arvo  käypä arvo Nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset               -     1,7     55,4

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            1,0      -     154,7
-------------------------------------------------------------------------------


Konsernin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset
liittyvät lähinnä konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten
käyvät arvot on kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin
johdannaissopimuksiin liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event
tapahtumiin ja eivät mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole
antanut tai saanut vakuuksia johdannaisvastapuolilta.

 Milj. eur

 31.12.2015                Taso 1 Taso 2 Taso 3     Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut
 varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset       -  0,1   -       0,1

 Käypään arvoon arvostetut
 velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa               -  1,6   -       1,6

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset       -  1,3   -       1,3

 Ehdollinen vastike               -   -  12,4       12,4
-------------------------------------------------------------------------------


 Milj. eur

 31.12.2014                Taso 1 Taso 2 Taso 3     Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut
 varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset       -  1,4   -       1,4

 Käypään arvoon arvostetut
 velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa               -  1,7   -       1,7

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset       -  0,3   -       0,3

 Ehdollinen vastike               -   -  14,7       14,7
-------------------------------------------------------------------------------


 Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen noteeratut
 hinnat toimivilla markkinoilla

 Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
 kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todettavissa joko suoraan (ts.
 hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna)

 Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
 todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot)

 Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon
 arvostetuista rahoitusveloista Milj. eur
---------------------------------------------------------
 Tasearvo 31.12.2013                14,7
---------------------------------------------------------
 Kirjaukset rahoituskuluihin             0,9

 Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut käyvän
 arvon muutokset                  -3,4

 Muuntoerot                     0,2
---------------------------------------------------------
 Tasearvo 31.12.2014                12,4
---------------------------------------------------------


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) on
kirjattu Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu diskontattu
nykyarvo. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskaupan käyttökatteen
mukaan maksettavasta määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo on laskettu
käyttäen diskontatun kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty diskonttokorko
perustuu konsernin painotettuun
keskimääräiseen pääomakustannukseen.

 Vakuudet ja vastuusitoumukset Milj. eur                  31.12.2015 31.12.2014
-------------------------------------------------------------------
 Annetut vakuudet

 Annetut takaukset konserniyhtiöiden puolesta    8,5    8,1

 Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta     2,0    22,0

 Annetut yrityskiinnitykset             2,3    2,2

 Muut takaukset ja vastuut              1,0    1,1

 Hybridilainan maksamattomat korot           -    2,4
-------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                      13,7    35,8
-------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                   0,7    0,8

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset      40,0    44,3Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta ovat myytyjen Venäjän yhtiöiden
kaupallisten sitoumusten ja toimitilojen vuokrasopimusten vakuudeksi kolmannelle
osapuolelle annettuja takauksia. Kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti ostaja on
sitoutunut hyvittämään Oriola-KD:n antamista takauksista Yhtiölle esitetyt
vaatimukset. Lisäksi Oriola-KD Oyj on saanut ostajan pankilta yhteensä 4,1
miljoonan euron vastatakaukset, jotka kohdistuvat pääosin kaupallisia
sitoumuksia varten annettuihin takauksiin. Annetut takaukset muiden yhtiöiden
puolesta erääntyvät vuoden 2016 aikana.

Merkittävimmät konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset liittyvät Ruotsin
tukkukauppayhtiön ostovelkojen vakuudeksi annettuun pankkitakaukseen. Oriola-KD
Oyj on antanut lisäksi 2,8 (4,7) miljoonaa euroa emoyhtiötakauksia
tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi.

Varaukset

Oriola-KD:lla oli taseessa 31.12.2015 yhteensä - (0,2) miljoonaa euroa
varauksia.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö 31.12.2015 saakka. Konsernilla ei
ole merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta
etuuspohjaisia eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

 Segmentti-
 informaatio Raportoitavat
 segmentit 1-12/2015               Suomen ja

              Ruotsin    Baltian

             lääkkeiden  lääkkeiden

           vähittäis- ja vähittäis- ja

 Milj. eur      tukkukauppa  tukkukauppa Konsernierät Yhteensä
----------------------------------------------------------------------
 Ulkoinen laskutus    2 098,4    1 163,7      - 3 262,2

 Sisäinen laskutus      0,1      0,0     -0,1    -
----------------------------------------------------------------------
 Laskutus         2 098,5    1 163,7     -0,1 3 262,2 Ulkoinen
 liikevaihto       1 190,0     436,3      - 1 626,3

 Sisäinen
 liikevaihto         0,1      0,0     -0,1    -
----------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto       1 190,1     436,4     -0,1 1 626,3 Liikevoitto         46,4     19,5     -3,4   62,6

 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia
 eriä            46,4     20,5     -6,1   60,8

 Varat           650,3     163,8    132,7  946,9

 Velat           408,8     211,8    131,6  752,3

 Investoinnit        13,6      3,9     2,9   20,4

 Poistot           18,0      4,3     0,2   22,6

 Henkilömäärä
 keskimäärin        1 800      489      38  2 327

 1-12/2014(1))             Suomen ja

              Ruotsin    Baltian

             lääkkeiden  lääkkeiden

           vähittäis- ja vähittäis- ja

 Milj. eur      tukkukauppa  tukkukauppa Konsernierät Yhteensä
----------------------------------------------------------------------
 Ulkoinen laskutus    1 955,1    1 105,0      - 3 060,1

 Sisäinen laskutus      0,0      0,0     -0,1    -
----------------------------------------------------------------------
 Laskutus         1 955,1    1 105,0     -0,1 3 060,1 Ulkoinen
 liikevaihto       1 176,5     435,8      - 1 612,3

 Sisäinen
 liikevaihto         -0,0      0,0     0,0    -
----------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto       1 176,4     435,9     0,0 1 612,3 Liikevoitto         50,5     19,2     -4,6   65,0

 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia
 eriä            44,0     19,6     -4,5   59,1

 Varat           624,3     150,5     99,3  874,0

 Velat           368,6     195,9    198,0  762,5

 Investoinnit        21,0      4,2     0,6   25,7

 Poistot ja
 arvonalentumiset      18,0      4,0     0,2   22,2

 Henkilömäärä
 keskimäärin        1 826      511      40  2 377

 (1) )Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -segmenttiin kohdistuvan
 virheen korjauksen vaikutus segmentin velkoihin oli 2,1 miljoonaa euroa. 10-12/2015               Suomen ja

              Ruotsin    Baltian

             lääkkeiden  lääkkeiden

           vähittäis- ja vähittäis- ja

 Milj. eur      tukkukauppa  tukkukauppa Konsernierät Yhteensä
----------------------------------------------------------------------
 Ulkoinen laskutus     543,1     314,9      -  858,0

 Sisäinen laskutus      0,0      0,0    -0,03    -
----------------------------------------------------------------------
 Laskutus          543,1     314,9    -0,03  858,0 Ulkoinen
 liikevaihto        302,8     118,1      -  420,9

 Sisäinen
 liikevaihto         0,0      0,0    -0,03    -
----------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto        302,8     118,1    -0,03  420,9 Liikevoitto         11,6      5,1     0,6   17,3

 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia
 eriä            11,6      5,1     -1,4   15,3

 Varat           650,3     163,8    132,7  946,9

 Velat           408,8     211,8    131,6  752,3

 Investoinnit         4,7      1,2     1,2   7,2

 Poistot           4,6      1,1     0,1   5,8 10-12/2014(1))             Suomen ja

              Ruotsin    Baltian

             lääkkeiden  lääkkeiden

           vähittäis- ja vähittäis- ja

 Milj. eur      tukkukauppa  tukkukauppa Konsernierät Yhteensä
----------------------------------------------------------------------
 Ulkoinen laskutus     516,0     298,6      -  814,6

 Sisäinen laskutus      0,1      0,0     -0,1    -
----------------------------------------------------------------------
 Laskutus          516,1     298,6     -0,1  814,6 Ulkoinen
 liikevaihto        298,1     119,6      -  417,7

 Sisäinen
 liikevaihto         0,0      0,0     -0,0    -
----------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto        298,1     119,6     -0,0  417,7 Liikevoitto         17,7      4,4     -0,1   22,1

 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia
 eriä            10,2      4,9    -0,01   15,1

 Varat           624,3     150,5     99,3  874,0

 Velat           368,6     195,9    198,0  762,5

 Investoinnit         2,7      1,0     0,0   3,7

 Poistot ja
 arvonalentumiset       4,5      1,1     0,1   5,6 (1) )Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -segmenttiin kohdistuvan
 virheen korjauksen vaikutus segmentin velkoihin oli 2,1 miljoonaa euroa. Maantieteellisiä
 alueita koskevat
 tiedot 1-12/2015

                             Baltian   Muut

 Milj. eur         Ruotsi     Suomi     maat   maat Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto       1 124,4     385,7     45,7   70,6  1 626,3

 Varat           656,9     271,4     18,6    -   946,9

 Investoinnit        13,6      6,4     0,4    -   20,4

 1-12/2014

                             Baltian   Muut

 Milj. eur         Ruotsi     Suomi     maat   maat Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto       1 114,8     388,3     43,5   65,7  1 612,3

 Varat           631,1     225,8     17,1    -   874,0

 Investoinnit        21,0      4,2     0,5    -   25,7

 10-12/2015

                             Baltian   Muut

 Milj. eur         Ruotsi     Suomi     maat   maat Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto        284,6     104,6     12,3   19,4   420,9

 Varat           656,9     271,4     18,6    -   946,9

 Investoinnit         4,7      2,4     0,1    -    7,2

 10-12/2014

                             Baltian   Muut

 Milj. eur         Ruotsi     Suomi     maat   maat Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto        280,9     106,1     11,8   19,0   417,7

 Varat           631,1     225,8     17,1    -   874,0

 Investoinnit         2,7      0,7     0,3    -    3,7Espoossa 5.2.2016

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: sari.aitokallio@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1983795]