Uutishuoneeseen

Oriolan hallitus päätti avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

2.6.2022

Oriola Oyj:n pörssitiedote 2.6.2022 klo 15.00

Oriolan hallitus päätti avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Oriola Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Samalla hallitus on päättänyt lopettaa yhtiössä voimassa olleen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2019–2023.

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Oriolan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä turvata Oriolan avainresurssit.

Uusi kannustinjärjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, ”PSP”) sekä siirtymävaiheen uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kattavasta Bridge Plan -osakepalkkio-ohjelmasta. Järjestelmään kuuluu lisäksi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan, ”RSP”), joka on tarkoitettu täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin sitouttamisjärjestelmäksi.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) vuosille 2022–2025

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista hallituksen erikseen vahvistamista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Jokainen ohjelma käsittää suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen Oriolan listattuina B-osakkeina. Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022:en, suoritusjakson pituus on neljä kalenterivuotta. Mahdolliset myöhemmät ohjelmat sisältävät kolmivuotisen suoritusjakson yhtiön hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti.

Ensimmäiseen PSP 2022 -ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien Oriolan toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ohjelman suoritusmittarit ovat osakekohtainen tulos (EPS) sekä ympäristövastuuseen kytketty mittari (CO2).

Ensimmäinen ohjelma, PSP 2022, alkaa vuoden 2022 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle ovat hallituksen ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttaminen sekä yksittäisen osallistujan työ- tai palvelussuhteen jatkuminen Oriolassa.

Mikäli PSP 2022 -ohjelman tavoitteet täyttyvät kokonaisuudessaan, maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 2 254 000 B-osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys).

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma (Bridge Plan) vuosille 2022–2023

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma kattaa erityiset kannustamis- ja sitouttamistarpeet siirtymävaiheessa, jossa yhtiö ottaa käyttöön uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan samat henkilöt kuin PSP 2022 -ohjelmaan.

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma on kertaluontoinen vuosille 2022–2023. Ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan listattuina B-osakkeina vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

Ohjelman suoritusmittarit ovat Oriolan B-osakkeen kurssikehitys (pois lukien osingot ja muu varojenjako), osakekohtainen tulos (EPS) sekä ympäristövastuuseen kytketty mittari (CO2).  

Ohjelman tavoitteiden täytyttyä kokonaisuudessaan maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1 127 000 B-osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2022–2024

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista hallituksen erikseen päättämistä ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson ja jatkuu ohjelman neljännen vuoden ensimmäiseen puoliskoon.

Yhtiö voi kunkin yksittäisen ohjelman aikana luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille yhdessä tai useammassa erässä viimeistään rajoitusjakson päättymiseen mennessä. Osakepalkkiot maksetaan listattuina B-osakkeina.  

Ensimmäinen ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä, RSP 2022, alkaa vuoden 2022 alusta. Ohjelman osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 225 400 B-osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys).

Kaikkien kolmen ohjelman kohdalla sovelletaan lisäksi seuraavia ehtoja:

  • Mikäli osallistujan työsuhde Oriolassa päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon.
  • Osallistujalle suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu osallistujan vuosipalkan kertoimeen kytketyllä enimmäismäärällä.
  • Toimitusjohtajalta ja muilta johtoryhmän jäseniltä edellytetään jatkuvaa osakeomistusta. Heidän tulee säilyttää 50 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa arvoa ja muilla johtoryhmän jäsenillä vähintään puolta bruttomääräisen vuosipalkan arvoa.

 

Oriola Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Tuula Lehto
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
puh. 040 5885 343
sähköposti: tuula.lehto@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com