Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023

31.10.2023

Oriola Oyj:n pörssitiedote 31.10.2023 klo 8.30

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023

Vakaa myynnin kasvu jakeluliiketoiminnassa, vahva taloudellinen asema

Heinä–syyskuun 2023 pääkohdat

 • Laskutus oli 861,7 (870,6) miljoonaa euroa, hieman edellisvuoden tason alapuolella. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 5,7 % ja oli 920,6 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto laski 5,7 % 352,6 (373,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 0,7 % ja oli 376,5 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 4,4 (6,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -17,1 (6,3) miljoonaa euroa, sisältäen -21,6 (-0,3) miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät pääsääntöisesti liikearvon arvonalentumistappioon annosjakelun rahavirtaa tuottavassa yksikössä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli -16,9 miljoonaa euroa.
 • Heinä–syyskuun tulos oli -20,2 (5,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,11 (0,03) euroa.

Ilman Ruotsin annosjakelua:

 • Katsauskauden jälkeen Oriola ilmoitti myyvänsä Svensk dos AB:n Apotekstjänst Sverige AB:lle ja julkisti uudet näkymät.
 • Liikevaihto oli 350,6 (354,0) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 5,2 (4,8) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuun 2023 pääkohdat

 • Laskutus laski 1,4 % 2 624,4 (2 661,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 4,3 % ja oli 2 775,6 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto laski 4,4 % 1 090,9 (1 141,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 1,1 % ja oli 1 153,4 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 11,3 (16,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 11,9 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -10,5 (16,6) miljoonaa euroa, sisältäen -21,8 (-0,2) miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät pääsääntöisesti liikearvon arvonalentumistappioon annosjakelun rahavirtaa tuottavassa yksikössä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli -9,9 miljoonaa euroa.
 • Tammi–syyskuun tulos oli -17,9 (12,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,10 (0,07) euroa.

Ilman Ruotsin annosjakelua:

 • Liikevaihto oli 1 075,3 (1 081,1) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 13,3 (10,2) miljoonaa euroa.
Avainluvut 2023 2022 Muutos 2023 2022 Muutos 2022
Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Jatkuvat toiminnot
Laskutus 861,7 870,6 -1,0 2 624,4 2 661,2 -1,4 3 568,0
Liikevaihto 352,6 373,9 -5,7 1 090,9 1 141,3 -4,4 1 515,5
Oikaistu liikevoitto1,2 4,4 6,6 -33,2 11,3 16,8 -32,7 19,7
Liikevoitto -17,1 6,3 -371,0 -10,5 16,6 -163,0 9,5
Oikaistu liikevoitto % 1,3 1,8 1,0 1,5 1,3
Liikevoitto % -4,9 1,7 -1,0 1,5 0,6
Tilikauden tulos -20,2 5,3 -482,2 -17,9 12,9 -239,4 4,8
Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot -0,11 0,03 -0,10 0,07 0,03
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot 0,05 0,12 -0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta 3 10,1 -25,8 -13,3 41,8 77,9
Nettovelkaantumisaste, % 3 -0,9 15,5 -10,5
Omavaraisuusaste, % 3 19,3 21,8 23,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3 -4,2 4,9 2,4

1 Vuoden 2022 oikaistu liikevoitto ja liikevoitto on oikaistu eikä sisällä osuutta yhteisyrityksen tuloksesta.

2 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa Oikaisuerät

3 Vertailuvuoden luvut sisältävät jatkuvat ja lopetetut toiminnot.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Näkymät vuodelle 2023

Oriola julkaisi 13.10.2023 uudet näkymät vuodelle 2023:

Oriolan vuoden 2023 oikaistun liikevoiton, ilman Ruotsin annosjakeluliiketoimintaa, arvioidaan olevan vuoden 2022 oikaistun liikevoiton tasolla (19,7 milj. euroa).

Oriolan oikaistu liikevoitto ilman Ruotsin annosjakeluliiketoimintaa vuodelta 2022 oli 11,9 miljoonaa euroa. Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto vuodelta 2022 oli 7,8 miljoonaa euroa ja -1,2 miljoonaa euroa kaudelta 1.1.-30.6.2023.

Toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Oriolan vuoden 2022 oikaistu liikevoitto, ilman yhteisyritys Swedish Pharmacy Holding AB:n osuutta, oli 19,7 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson:

Myynnin vakaa kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna Oriolan liikevaihto oli 376,5 miljoonaa euroa, mikä on viime vuoden tasolla. Ydinliiketoimintamme eli lääkkeiden jakeluliiketoiminta kehittyi hyvin erityisesti Ruotsissa. Tämä kompensoi Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienempien volyymien negatiivista vaikutusta. Osuutemme lääkkeiden jakelumarkkinoista pysyi vakaana sekä Ruotsissa että Suomessa. Lääkkeiden jakelumarkkinoiden kehitys oli kolmannella vuosineljänneksellä hieman heikompaa kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta uskomme, että markkinoiden pitkän aikavälin kehitystä edistävät tekijät eivät ole muuttuneet. 

Oikaistu liikevoitto laski edellisvuoden tasosta 4,4 (6,6) miljoonaan euroon. Kannattavuutta heikensivät kolmannella vuosineljänneksellä Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienemmät volyymit, ja Ruotsin kruunun heikennyttyä edelleen vaikutus oli nähtävissä myös liikevoitossa. Oikaistu liikevoitto vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oli 4,7 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ilman Ruotsin annosjakeluliiketoimintaa oli 5,2 (4,8) miljoonaa euroa. Operatiiviset kulut laskivat edellisvuoden tasosta, mikä johtui pääasiassa Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan uudelleenjärjestelystä. Oriolan taloudellinen asema on edelleen vahva. Liiketoiminnan nettorahavirtamme oli kolmannella vuosineljänneksellä positiivinen ja käyttöpääoma normaalilla tasolla. Katsauskauden lopussa Oriolan nettovelka oli lähellä nollaa.

Kolmannella vuosineljänneksellä keskityimme edelleen kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun laadukkuuden kehittämiseen sekä edistämään kannattavuutta, tehokkuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria. Olemme vahvistaneet kaupallista osaamistamme järjestämällä koulutusta ja keskitymme erityisesti parantamaan ymmärrystämme siitä, miten luomme lisäarvoa asiakkaillemme. Tiiviimpi yhteistyö myynnin sekä kysynnän ja tarjonnan suunnittelussa parantaa toimitustemme tehokkuutta.

Yhteisyritys Kronans Apotekin kannattavuuden lasku liittyi alhaisempaan liikevaihtoon toiseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä johtui asiakasvirroista. Operatiivisesti Kronans Apotek keskittyy edelleen integraation toteuttamiseen ja synergiaetujen saavuttaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Katsauskauden jälkeen lokakuussa ilmoitimme Svensk dos AB:n myynnistä Apotekstjänst Sverige AB:lle. Oriola luopuu samalla annosjakeluliiketoiminnasta Ruotsissa. Svensk dos on menettänyt markkinaosuuttaan viimeisen 12 kuukauden aikana, emmekä ole käynnissä olevan strategiaprosessimme aikana tunnistaneet mahdollisuuksia liiketoiminnan palautumiselle lähitulevaisuudessa, mikä johtuu Ruotsin tämänhetkisestä tarjouskilpailun markkinatilanteesta. Yrityskauppa luo Svensk dosille jatkuvuutta ja tukee päätöstämme keskittyä entistä vahvemmin ydinliiketoimintaamme eli lääkkeiden jakeluun. Odotamme saavamme järjestelylle Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksynnän viimeistään vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Jatkossa tavoitteenamme on tiivistää yhteistyötämme Apotekstjänstin kanssa apteekkien terveystuotteiden toimittajana.

Svensk dos AB:tä koskevan ilmoituksen yhteydessä julkistimme myös uudet näkymät vuodelle 2023. Odotamme oikaistun liikevoiton ilman Ruotsin annosjakeluliiketoimintaa olevan vuonna 2023 samalla tasolla kuin vuonna 2022 (19,7 miljoonaa euroa). Toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Keskitymme edelleen Oriolan pitkän aikavälin muutokseen. Henkilöstömme on osoittanut upeaa sitoutumista ja motivaatiota koko vuoden ajan, mistä olen äärimmäisen ylpeä. 

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi–syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi/sijoittajat

Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus klo 10.00

Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson ja talous- ja rahoitusjohtaja Timo Leinonen esittelevät puolivuosikatsauksen tänään klo 10 alkavassa englanninkielisessä webcast-lähetyksessä. Liity webcast-lähetykseen tästä: https://oriola.videosync.fi/q3-2023  

Seuraava taloudellinen katsaus

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2023 julkaistaan 16.2.2024.

Lisätietoja:
Timo Leinonen
talous- ja rahoitusjohtaja
sähköposti: timo.leinonen@oriola.com

Mikael Wegmüller
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
sähköposti:
mikael.wegmuller@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet