Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2007

24.4.2007

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2007 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin tammi-maaliskuun
2007 taloudelliset tiedot. Vertailuluvut vuoden 2006
tammi-maaliskuulta ovat pro forma -lukuja. Oriola-KD:n katsauskauteen
kohdistuvat luvut on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainlukuja

 * Laskutus katsauskaudella oli 634,9 miljoonaa euroa (1-3/2006:
  579,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 355,8 miljoonaa euroa
  (1-3/2006: 336,2 miljoonaa euroa).
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,8 miljoonaa euroa
  (1-3/2006: 5,4 miljoonaa euroa).
 * Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 7,8 miljoonaa
  euroa (1-3/2006: 3,4 miljoonaa euroa).
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,4 prosenttia (1-3/2006 6,4
  prosenttia).
 * Tulos/osake oli 0,04 euroa (1-3/2006: 0,02 euroa).


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola KD:n liiketoiminta ja
kannattavuus kehittyivät vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Liiketoiminnan
kannattavuutta paransivat lähinnä vuoden 2006 aikana toteutettu
tehostamisohjelma, Suomessa solmitut uudet lääkkeiden
jakelusopimukset, Suomen ja Ruotsin lääkemarkkinoiden kasvu sekä
Terveydenhuollon ja hammashoidon liiketoiminnan positiivinen
katekehitys. Tehostuva toiminta, vahva tase ja markkina-asema yhdessä
terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin suotuisien
perustekijöiden kanssa mahdollistavat yhtiön liiketoiminnan
kehittämisen strategian mukaisesti."

Laskutus ja liikevaihto

Oriola-KD:n laskutus tammi-maaliskuussa oli 634,9 miljoonaa euroa
(579,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 355,8 miljoonaa euroa (336,2
miljoonaa euroa). Lääkkeiden jakelun ja kaupan laskutus kasvoi
edellisvuodesta 10,8 prosenttia 563,2 miljoonaan euroon.
Terveydenhuollon ja hammashoidon kaupan laskutus kasvoi 0,7
prosenttia edellisvuodesta 71,8 miljoonaan euroon.

Tulos

Oriola-KD:n liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
katsauskaudella 7,8 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa) ja tulos
rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä 8,1 miljoonaa euroa
(5,3 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli
katsauskaudella 7,8 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa). Tulos
rahoituserien jälkeen sisältäen kertaluonteiset erät oli 8,1
miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa) ja nettotulos 6,1 miljoonaa
euroa (2,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden kertaluonteiset kulut
olivat 0,0 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n nettorahoitustuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (-0,1
miljoonaa euroa).

Verot olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Veroina on
huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,02 euroa). Sijoitetun pääoman
tuotto oli 16,4 prosenttia (6,4 prosenttia) ja oman pääoman tuotto
12,8 prosenttia (5,2 prosenttia).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2007 oli 583,2 miljoonaa euroa
(568,3 miljoonaa euroa). Korolliset nettovelat olivat -50,9 miljoonaa
euroa (-7,4 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste -27,2
prosenttia (-3,9 prosenttia). Rahavarat maaliskuun lopussa 2007
olivat 66,7 miljoonaa euroa (31,1 miljoonaa euroa). Maaliskuun lopun
15,8 miljoonan euron korolliset velat muodostuivat lähinnä apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osinkona 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksettiin 23.3.2007
yhteensä 8,5 miljoonaa euroa, 0,06 euroa/osake.

Oriola-KD:llä on 24,7 miljoonan euron lainalimiitit pankkien kanssa
ja 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jotka olivat
käyttämättä katsauskauden lopussa. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -20,7 miljoonaa euroa
(-10,6 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -28,8
miljoonaa euroa (-15,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketoiminnan
rahavirtaa heikensivät kausiluonteinen apteekkien ennakkomaksujen
muutos Suomessa ja käyttöpääoman kasvu Ruotsissa. Rahoituksen
rahavirtaa heikensi maksettu osinko. Investointien rahavirta oli -0,9
miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). Kassavirta investointien
jälkeen oli katsauskaudella -21,6 miljoonaa euroa (-12,4 miljoonaa
euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste oli 32,9 prosenttia (34,0
prosenttia).

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa
euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestoinneista sekä Terveydenhuollon kaupan Medith
-liiketoiminnan ostosta.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.3.2007 oli 1494 (1537), joista 55,5
prosenttia työskenteli Suomessa (54,4 prosenttia), 26,7 prosenttia
Ruotsissa (29,8 prosenttia) sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä
17,8 prosenttia (15,8 prosenttia). Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli
1495.

Osana vuoden 2006 tehostamisohjelmaa vuoden 2007 ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana toteutui noin 20 henkilön vähennys.
Kokonaisuudessaan tehostamisohjelman nettovähennys on noin 55
henkilöä.

Anne Kariniemi aloitti Oriola-KD Oyj:n logistiikka- ja ostotoiminnan
johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 15.1.2007.

Matti Lievonen nimitettiin Oriola-KD Oyj:n tytäryhtiön Oriola Oy:n
varatoimitusjohtajaksi 16.2.2007. Lievonen jatkaa nykyisessä
tehtävässään Oriola-KD:n Suomen lääkejakelun johtajana.

Liiketoimintasegmentit

Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lääkkeiden jakelu ja
kauppa -liiketoimintasegmentti sekä Terveydenhuollon ja hammashoidon
kauppa -liiketoimintasegmentti.

Lääkkeiden jakelu ja kauppa

Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-maaliskuussa oli 563,2 miljoonaa euroa (508,1 miljoonaa euroa)
ja liikevaihto oli 291,3 miljoonaa euroa (275,0 miljoonaa euroa).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,1 miljoonaa euroa (2,7
miljoonaa euroa). Ruotsissa tapahtunut lääke-erien vahingoittuminen
ja Kronans Droghandel AB:n vuodelta 2002 olevaan norjalaiseen
yritysluovutukseen liittyvän korvausvaatimuksen sopiminen vaikuttivat
yhteensä liikevoittoa heikentävästi noin puoli miljoonaa euroa.

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 4,8 prosenttia (2,7 prosenttia) ja
Ruotsissa 6,8 prosenttia (6,8 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2007
(lähde: IMS Health).

Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkejakelussa oli 47,3 prosenttia
(42,1 prosenttia) maaliskuussa 2007 ja 47,6 prosenttia (41,9
prosenttia) tammi-maaliskuussa 2007. Oriola-KD:n markkinaosuus
Ruotsin lääkejakelussa oli 41,3 prosenttia (43,3 prosenttia)
maaliskuussa 2007 ja 41,5 prosenttia (43,4 prosenttia)
tammi-maaliskuussa 2007 (lähde: IMS Health).

Vuoden 2006 alkupuolella käynnistetyt tehostamistoimenpiteet
saatettiin päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä.
Tehostamistoimenpiteet parantavat lääkkeiden jakelun ja kaupan
liiketoiminnan kannattavuutta vuonna 2007.

Katsauskauden aikana Kronans Droghandel AB päätti lopettaa
kannattamattoman automaattisen lääkkeiden pakkauslinjan toiminnan
Ruotsin Mölnlyckessä. Pakkaustoiminta lopetetaan vuoden 2007 toisella
vuosipuoliskolla. Lopettamisella ei ole henkilöstövaikutuksia.
Pakkaustoiminnan laskutus vuonna 2006 oli noin 0,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstön määrä lääkkeiden jakelu ja kauppa
-liiketoimintasegmentissä 31.3.2007 oli 910 (954). Henkilöstön määrä
31.12.2006 oli 925.

Uudet jakelusopimukset

Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola-KD ei
solminut merkittäviä jakelusopimuksia Suomessa eikä Ruotsissa.

Poissiirtyvät jakelusopimukset

Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola-KD:ltä
poissiirtyneiden lääkepäämiesten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen
lääkemarkkinoista on noin 1,5 prosenttia ja Ruotsin lääkemarkkinoista
noin 2,0 prosenttia. Poissiirtyviä lääkepäämiehiä Suomessa ovat Amgen
AB:n Suomen tytäryhtiö 1.4.2007 alkaen ja Ruotsissa Schering Nordiska
1.7.2007 alkaen.

Maaliskuun 2007 lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuksien
lääkkeiden jakelussa arvioidaan olevan vuonna 2007 Suomessa noin 46
prosenttia ja Ruotsissa noin 43 prosenttia.

Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa

Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa -liiketoimintasegmentin
laskutus tammi-maaliskuussa 2007 oli 71,8 miljoonaa euroa (71,3
miljoonaa euroa) ja liikevaihto 64,5 miljoonaa euroa (61,1 miljoonaa
euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 miljoonaa
euroa (2,8 miljoonaa euroa).

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden liiketoiminta ja
hammashoidon kauppa kehittyivät positiivisesti tammi-maaliskuussa
2007. Alkuvuoden aikana toteutettiin Medith -liiketoimintakauppa,
jossa Oriola-KD osti merkittävän osan Medith Oy:n
sairaalatarvikkeiden ja -laitteiden markkinointiliiketoiminnasta
Suomessa. Liiketoimintakauppa vahvistaa Terveydenhuollon kaupan
hengityshoidon ja potilasvalvonnan liiketoimintaa. Ostetun
liiketoiminnan liikevaihto oli noin 3 miljoonaa euroa ja liikevoitto
oli positiivinen vuonna 2006.

Kronans Droghandel AB sopi katsauskauden aikana Ruotsissa Skånen
alueen kotijakeluliiketoiminnan myynnistä Schenker Dedicated Service
AB:lle Ruotsissa. Kotijakelutoiminnan vuoden 2006 laskutus oli noin
12 miljoonaa euroa ja sillä ei ollut oleellista vaikutusta
liikevoittoon. Liiketoiminnan siirron arvioidaan ajoittuvan vuoden
2007 toiselle vuosineljännekselle. Sopimuksen mukaan kuusi KD:n
henkilöä siirtyy Schenkerin palvelukseen.

Henkilöstön määrä Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 31.3.2007 lopussa 584 (583).
Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli 570.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa
2007:


               A-sarja B-sarja
Vaihto, milj. kpl         3,7  22,8
Vaihto, milj. euroa       12,1  74,7
Ylin kurssi, euroa        3,57  3,60
Alin kurssi, euroa        2,84  2,87
Päätöskurssi 31.3.2007, euroa  3,21  3,26


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin 18,8 prosenttia
koko osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä
osakemäärästä oli 6,8 prosenttia ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä 26,3 prosenttia.

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2007 oli 457,8 miljoonaa euroa.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-maaliskuun 2007 aikana
on A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 2.072.100 kappaletta.
Katsauskauden lopussa A-osakkeita oli 54.222.540 kappaletta ja
B-osakkeita 87.035.288 kappaletta.

Oriola-KD Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 13.3.2007

Oriola-KD Oyj:n 13.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
seuraavat asiat:

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,06 euroa
osakkeelta. Osinko maksettiin sille, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 16.3.2007 oli merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä oli 23.3.2007.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja
hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pauli Kulvik, Outi
Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén
sekä uutena jäsenenä DI, MBA Harry Brade. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala.

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi
edelleen Antti Remeksen.

Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot
vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 25.000 euroa
ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 20.000 euroa. Palkkioista
40 % käytetään yhtiön B-osakkeiden hankkimiseen pörssistä ja 60 %
maksetaan rahana. Palkkiot suoritetaan viimeistään 1.8.2007.
Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja
muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan
myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen
puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Rabbe
Nevalainen ja varatilintarkastajaksi KHT Anu Ojalan.
Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta omien
osakkeiden hankkimisesta sekä maksuttomasta osakeannista yhtiölleitselleen.

Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiölle sen omia B-osakkeita
("B-osakkeita"). Tämän valtuutuksen nojalla hankittavien B-osakkeiden
enimmäismäärä on 1.450.000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla
hankittavat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen nojalla hankittavista
B-osakkeista maksettava osakekohtainen enimmäisvastike on
B-osakkeiden hankintakuukauden korkein julkisesti noteerattu hinta.
Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden käyttäminen
yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä ja
kannustinjärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista
kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Hallitus päättää
kaikista muista B-osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. Tämä
valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen nojalla
annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.450.000
kappaletta. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden antamiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien
osakkeiden luominen käytettäväksi yhtiön ylimmän johdon
kannustinjärjestelmässä ja kannustinjärjestelmän aiheuttamista
veroista ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvan riskin
suojaamiseen. Tämä valtuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Molempien yllämainittujen valtuutusten nojalla yhtiön haltuun
tulevien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 1.450.000 B-osaketta,
mikä edustaa 1,03 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,12 %
kokonaisäänimäärästä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista
johdon osakepalkkiojärjestelmän luomiseksi sekä B-osakkeiden
myymiseksi pörssissä.

Hallitus valtuutettiin osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
antamaan yhtiön B-osakkeita ("B-osakkeet"). Annettavat B-osakkeet
voivat olla joko uusia tai yhtiön omia B-osakkeita.
Osakeantivaltuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen kokonaismäärä on
1.450.000 osaketta. Osakeanti voi olla maksuton.

Hallitus voi 650.000 B-osakkeen osalta käyttää tätä valtuutusta
Oriola-KD -konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmässä.
Osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan ja
muun ylimmän johdon kannustinjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmässä
on kolme vuoden mittaista ansaintajaksoa. Hallitus päättää
ansaintajakson kohderyhmästä ja kohderyhmään kuuluvien
avainhenkilöiden palkkioista kunkin ansaintajakson alussa. Osakkeet
annettaisiin mainituille henkilöille, hallituksen niin päättäessä,
Oriola-KD -konsernin vuosien 2007 - 2009 liikevoiton ja sijoitetun
pääoman tuoton (ROCE) kehityksen perusteella. Osana
osakepalkkiojärjestelmää mahdollisesti annettavat B-osakkeet on
annettava 1.1.2008 ja 31.12.2010 välisenä aikana. Mainitut osakkeet
edustavat 0,46 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,06 %
kokonaisäänimäärästä.

Hallitus voi edellä kuvatun kannustinjärjestelmän lisäksi myydä
enintään 800.000 B-osaketta Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. B-osakkeiden myynnillä pörssissä on
tarkoitus mahdollistaa yhtiön omien osakkeiden käyttäminen
osakepalkkiojärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista
kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Hallitus päättää
kaikista muista osakeanteihin ja ylimmän johdon
kannustinjärjestelmään liittyvistä seikoista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 päätökset
hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista 13.3.2011
mennessä merkittiin kaupparekisteriin 5.4.2007.

Katsauskauden jälkeen on kaupparekisteriin merkitty 13.4.2007
yhteensä 827.129 osakkeen muunnot, jonka jälkeen sarja A:n osakkeita
on 53.395.411 kappaletta ja sarja B:n osakkeita 87.862.417
kappaletta.

Riskitekijät

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja
rahoitusriskeihin. Muutokset markkinarakenteessa ovat keskeisimmät
strategiset riskit. Myynti- ja liikeriskit, omaisuusvahingot ja
yritystoiminnan keskeytyminen, tuotevastuuseen ja laitetoimituksiin
liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin liittyvät riskit ovat
keskeisimmät operatiiviset riskit. Valuutta-, likviditeetti-, korko-
ja luottoriskit ovat keskeisimmät rahoitusriskit. Oriola-KD:n
lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut
katsauskauden aikana oleellisia muutoksia.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2007 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin.

Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja
kasvunäkymien arvioidaan olevan suotuisat. Oriola-KD arvioi
lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien
aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa näiden
markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua.

Vuonna 2006 toteutetun toiminnan tehostamisen kokonaistavoitteena on
saavuttaa Suomen ja Ruotsin toiminnassa yhteensä noin viiden
miljoonan euron säästöt vuositasolla siten, että vaikutukset näkyvät
täysimääräisinä vuonna 2007.

Oriola-KD arvioi terveydenhuollon ja hammashoidon laite- ja
tarvikekaupan markkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Terveydenhuollon laite- ja
tarvikekaupassa Oriola-KD arvioi kasvavansa markkinakasvua nopeammin
ja hammashoidon kaupassa markkinakasvun mukaisesti. Ruotsin
terveydenhuollon logistiikkapalveluiden laskutuksen arvioidaan
laskevan vuoden 2006 tasosta.

Oriola-KD:n vuoden 2007 laskutuksen ennakoidaan olevan edellisen
vuoden vertailukelpoista laskutusta korkeampi johtuen lähinnä vuoden
2006 aikana solmituista uusista lääkepäämiessopimuksista ja
markkinoiden kasvusta. Vuoden 2007 liikevoiton ilman kertaluonteisia
eriä arvioidaan olevan edellisvuoden vertailukelpoista liikevoittoa
suurempi johtuen lähinnä laskutuksen kasvusta ja vuoden 2006 aikana
toteutetuista tehostamistoimenpiteistä.

Taulukot


                   Pro forma  Pro forma
Tuloslaskelma, milj.     1.1.-    1.1.-    1.1.-   1.7.-
EUR           31.03.2007 31.03.2006 31.12.2006 31.12.2006
Liikevaihto         355,8    336,2   1334,7   662,7
Myytyjen suoritteiden
kulut            -318,0   -302,5   -1195,4   -592,0
Bruttokate          37,8    33,6    139,2    70,7
Liiketoiminnan muut
tuotot             0,4     0,4     4,0    3,2
Myynnin ja jakelun
kulut            -26,4    -26,1   -105,5   -51,3
Hallinnon kulut        -4,1    -4,5    -20,3   -10,4
Liikevoitto          7,8     3,4    17,4    12,2
Rahoitustuotot ja
kulut             0,3    -0,1     1,0    0,5
Voitto ennen veroja      8,1     3,3    18,4    12,7
Tuloverot*)          -2,0    -0,9    -4,4    -2,8
Tilikauden voitto       6,1     2,4    14,0    9,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille      6,0     2,2    13,6    9,6
Vähemmistölle         0,1     0,2     0,5    0,4

Emoyhtiön omistajille
voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
- laimentamaton, EUR     0,04    0,02    0,10    0,07

*) Vuoden 2007 veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava
vero. Vuoden 2006 Pro forman verot perustuvat jakautuneen Orion Oyj:n
taloudellisista tiedoista eriytettyihin Orion Oyj:n Tukkukaupparyhmän
julkaistuihin lukuihin.

Tuloslaskelma ilman         Pro forma  Pro forma
kertaluonteisia eriä,    1.1.-    1.1.-    1.1.-   1.7.-
milj. EUR        31.03.2007 31.03.2006 31.12.2006 31.12.2006
Liikevaihto         355,8    336,2   1334,7   662,7
Myytyjen suoritteiden
kulut            -318,0   -300,9   -1193,8   -592,0
Bruttokate          37,8    35,2    140,8    70,7
Liiketoiminnan muut
tuotot             0,4     0,4     1,9    1,1
Myynnin ja jakelun
kulut            -26,4    -26,1   -102,3   -49,7
Hallinnon kulut        -4,1    -4,1    -17,9    -9,3
Liikevoitto          7,8     5,4    22,6    12,8
Rahoitustuotot ja
kulut             0,3    -0,1     1,0    0,5
Voitto ennen veroja      8,1     5,3    23,6    13,3                         Pro forma
Tase, milj. EUR          31.3.2007   31.3.2006 31.12.2006

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet        61,1      70,0    63,3
Liikearvo               34,2      33,5    34,7
Muut aineettomat hyödykkeet       6,6      9,8    7,5
Osuudet osakkuusyrityksissä
 ja myytävissä olevat
sijoitukset               0,0      0,0    0,0
Muut pitkäaikaiset saamiset      10,9      13,6    10,0
Laskennalliset verosaamiset       0,1      1,2    0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä     112,8     128,2   115,6

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus            181,9     172,5   181,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset    221,7     236,6   201,8
Rahavarat               66,7      31,1   112,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä     470,4     440,1   495,6

VARAT YHTEENSÄ            583,2     568,3   611,2                         Pro forma
Tase, milj. EUR        31.3.2007     31.3.2006 31.12.2006

Oma pääoma
Osakepääoma             36,2       36,2    36,2
Muut rahastot            30,1       30,1    30,1
Kertyneet voittovarat       112,4       105,3   116,9
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä    178,7       171,6   183,2
Vähemmistöosuus           8,3       16,6    8,5
Oma pääoma yhteensä        187,1       188,3   191,8

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat       9,7       13,3    9,7
Eläkevelvoitteet           4,0        3,5    4,1
Varaukset              0,0        0,1    0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat    0,3        7,8    0,5
Muut pitkäaikaiset velat       0,4        0,0    0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä    14,4       24,6    14,8

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut
lyhytaikaiset velat        365,3       338,9   370,9
Varaukset              1,0        0,7    1,9
Lyhytaikaiset korolliset velat   15,4       15,9    31,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä    381,7       355,4   404,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    583,2       568,3   611,2Laskelma konsernin
oman pääoman
muutoksista:
                                   Emoyhti
                                      n
                                 omistajille 
Vähe 
                  Muut        Kertyneet kuuluva oma
-mistö 
milj. EUR     Osake-pääoma rahastot Muunto-erot voitto-varat   pääoma 
osuus Yhteenä 
Oma pääoma
1.1.2007         36,2   30,1     0,0    116,9    183,3  
8,5  191,8 
Muuntoerot                   -1,8           -1,8 
-0,3  -2,1 
Maksetut osingot                      -8,5    -8,5  
    -8,5 
Ulkomaiseen
Tytäryhtiöön
Tehdyn
Nettosijoituksen
suojaus                           -0,3    -0,3  
    -0,3 
Vähemmistöosuudn
muutos
Muut muutokset
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                         0,1     0,1  
    0,1 
Omaan pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät verot
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät
Tilikauden voitto                      6,0     6,0  
0,1   6,1 
Oma pääoma
31.3.2007         36,2   30,1    -1,8    114,2    178,8  
8,3  187,0 
Rahavirtalaskelma,          Pro forma       Pro forma
milj. EUR       1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006
Liikevoitto            7,8       3,4      17,4
Poistot              2,7       2,9      11,7
Käyttöpääoman muutos      -28,8      -15,5      25,9
Rahoituserien ja
verojen rahavirta        -1,4      -1,3      -6,3
Muut oikaisut          -1,0       0,0       3,9
Liiketoiminnan
rahavirta            -20,7      -10,6      52,7

Investointien
rahavirta            -0,9      -1,8      -10,2

Rahoituksen rahavirta      -23,9       8,5      35,1

Rahavarojen muutos       -45,6      -3,8      77,6

Rahavarat tilikauden
alussa             112,9      35,0      35,0
Valuuttakurssien
muutosten vaikutus        -0,6      -0,1       0,4
Rahavarojen muutos       -45,6      -3,8      77,6
Rahavarat tilikauden
lopussa             66,7      31,1      112,9Aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden
muutokset

                   Pro forma       Pro forma
milj.EUR    1.1.-31.03.2007    1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006
Kirjanpitoarvo
kauden alussa       63,3          70,2      71,1
Lisäykset         1,3          2,2       7,2
Vähennykset        -0,5          -0,3      -7,2
Poistot          -1,9          -2,0      -8,0
Kurssierot        -1,1          -0,2       0,2
Kirjanpitoarvo
kauden lopussa      61,1          70,0      63,3
                    Pro forma      Pro forma
Tunnusluvut      1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1-31.12.2006
1.7.-31.12.2006 
Omavaraisuusaste, %       32,9 %     34,0 %     33,1 %     
33,1 % 
Oma pääoma/osake, e        1,27      1,23      1,30     
 1,30 
Sijoitetun pääoman
tuotto, %            16,4 %      6,4 %     8,6 %     
12,1 % 
Oman pääoman tuotto, %     12,8 %      5,2 %     7,4 %     
10,3 % 
Korolliset nettovelat,
Me              -50,9 Me     -7,4 Me    -80,6 Me    
-80,6 Me 
Nettovelkaantumisaste,
%               -27,2 %     -3,9 %     -42,0%     
-42,0% 
Osakekohtainen tulos,
e                 0,04      0,02      0,10     
 0,07 
Osakkeita keskimäärin,
tkpl *)            141 258     139 102    141 258    
141 258 

*) Vuoden 2006 osakekohtaisten tunnuslukujen laskennassa on käytetty kauden
lopun 
osakemäärää. 1.1-31.3.2006 osakekohtaisten tunnuslukujen laskennassa on käytetty
kauden keskimääräistä osakemäärää.Johdannaissopimukset,
vakuudet ja
vastuusitoumukset

31.3.2007
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus                     0,0
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              0,0      6,1

31.3.2006
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus       0,0            29,4
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              0,0      3,6

milj. EUR            31.3.2007  31.3.2006  31.12.2006
Annetut vakuudet omista
sitoumuksista
Annetut takaukset           4,9     1,5      4,8
Annetut
kiinteistökiinnitykset        1,0     24,4      1,0
Annetut yrityskiinnitykset      22,1     70,9     22,9
Muut takaukset ja vastuut       2,3     0,0      2,5
Yhteensä               30,3     96,9     31,2Ulkopuolisten puolesta annetut takaukset        0,0 0,1 0,0
Leasing-vastuut                     0,6 0,3 0,6
Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset         6,8 4,6 6,5Laskutus                                 Pro
liiketoimintasegmenteittäin,         Pro forma     forma
milj. EUR          1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006
1.7.-31.12.2006 
Lääkkeiden jakelu ja kauppa      563,2      508,1     2064,7  
   1027,7 
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa           71,8      71,3      275,4  
    138,3 
Konserni yhteensä           634,9      579,4     2340,1  
   1166,0 

Liikevaihto                               Pro
liiketoimintasegmenteittäin,         Pro forma     forma
milj. EUR          1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006
1.7.-31.12.2006 
Lääkkeiden jakelu ja kauppa      291,3      275,0     1098,7  
    543,5 
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa           64,5      61,1      236,0  
    119,3 
Konserni yhteensä           355,8      336,1     1334,7  
    662,7 

Liikevoitto                               Pro
liiketoimintasegmenteittäin,         Pro forma     forma
milj. EUR          1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006
1.7.-31.12.2006 
Lääkkeiden jakelu ja kauppa       5,1       2,7      13,0  
     8,6 
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa           3,7       1,2       8,2  
     6,1 
Konsernihallinto ja muut        -1,0      -0,6      -3,8  
    -2,6 
Konserni yhteensä            7,8       3,3      17,4  
    12,2 Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella              1 485 1 533 1 548 1 556
Henkilömäärä kauden lopussa          1 494 1 537 1 495 1 495Liikevoitto
liiketoimintasegmenteittäin                       Pro
ilman kertaluonteisia eriä,         Pro forma     forma
milj. EUR          1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006
1.7.-31.12.2006 
Lääkkeiden jakelu ja kauppa       5,1       2,7      15,6  
    9,0 
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa           3,7       2,8      10,4  
    6,3 
Konsernihallinto ja muut        -1,0      -0,2      -3,4  
    -2,6 
Konserni yhteensä            7,8       5,3      22,6  
    12,8 Laskutus
liiketoimintasegmenteittäin,
milj. EUR          1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Lääkkeiden jakelu ja kauppa   563,2   527,7  500,0  529,0  508,1
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa       71,8    75,3   63,0   65,7   71,3
Konserni yhteensä        634,9   603,0  563,0  594,7  579,4

Liikevaihto
liiketoimintasegmenteittäin,
milj. EUR          1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Lääkkeiden jakelu ja kauppa   291,3   278,6  264,9  280,2  275,0
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa       64,5    65,2   54,1   55,6   61,1
Konserni yhteensä        355,8   343,7  319,0  335,8  336,1Liikevoitto
liiketoimintasegmenteittäin,
milj. EUR          1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Lääkkeiden jakelu ja kauppa    5,1    4,0   4,5   1,8   2,7
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa        3,7    2,9   3,2   0,9   1,2
Konsernihallinto ja muut     -1,0    -1,6   -0,9   -0,6   -0,6
Konserni yhteensä         7,8    5,3   6,8   2,1   3,3

Liikevoitto
liiketoimintasegmenteittäin
ilman kertaluonteisia eriä,
milj. EUR          1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Lääkkeiden jakelu ja kauppa    5,1    4,1   4,9   3,9   2,7
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa        3,7    3,1   3,2   1,3   2,8
Konsernihallinto ja muut     -1,0    -1,7   -0,9   -0,6   -0,2
Konserni yhteensä         7,8    5,5   7,2   4,6   5,3Liikevaihto                           Pro
markkina-alueittain,         Pro forma     forma
milj. EUR      1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006
1.7.-31.12.2006 
Suomi             148,1      134,9      538,6     
270,7 
Muut Pohjoismaat        195,0      189,5      751,4     
369,6 
Muu Eurooppa          12,6      11,6      43,2      
21,6 
Muut maat            0,2       0,1       1,5      
 0,8 
Konserni yhteensä       355,8      336,2     1334,7     
662,7 Liikevaihto
markkina-alueittain,
milj. EUR       1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006
Suomi           148,1   139,5  130,7  133,5  134,9
Muut Pohjoismaat     195,0   191,8  178,3  191,7  189,5
Muu Eurooppa        12,6    12,3   9,3   10,1   11,6
Muut maat          0,2    0,2   0,7   0,5   0,1
Konserni yhteensä     355,8   343,7  319,0  335,8  336,2Espoossa 23.4.2007

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj


Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja


Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com