Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010

29.4.2010

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 29.4.2010 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD)
tammikuu-maaliskuun 2010 taloudelliset tiedot. Osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2010
on laadittu IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden ja Oriola-KD:n vuoden 2009
vuosikertomuksen mukaisesti. Lisäksi vuonna 2010 on otettu käyttöön uusia
IAS/IFRS-standardeja. Näistä standardeista merkittävimmät ovat IFRS 3 ja IAS
27. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 31.3.2010

 * Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 449,0 miljoonaan euroon (1-3/2009: 403,5
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto laski 66 prosenttia 4,2 miljoonaan euroon (1-3/2009: 12,4
  miljoonaa euroa)

 * Nettotulos laski 67 prosenttia 2,9 miljoonaan euroon (1-3/2009: 8,9
  miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,02 euroa (1-3/2009: 0,06 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 30,1 miljoonaa euroa (1-3/2009: -19,8
  miljoonaa euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,8 prosenttia (1-3/2009: 15,9 prosenttia)
 * Oriola-KD:n vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta ja
  liikevoiton jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 11 prosenttia
449,0 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa 2010. Liikevoitto laski
edellisvuodesta 66 prosenttia 4,2 miljoonaan euroon Venäjän liiketoiminnasta
johtuen. Venäjän lääkemarkkina pieneni Venäjän ruplissa noin 10 prosenttia, mikä
yhdessä lääkkeiden hintasääntelyn kanssa on johtanut erittäin kireään
kilpailuun. Lääkemarkkinan pienenemisestä huolimatta liikevaihtomme kasvoi
Venäjällä noin kuusi prosenttia Venäjän ruplissa. Oriola-KD:n muut
liiketoiminnat kehittyivät odotustemme mukaisesti. Jatkamme Venäjällä
tukkukaupan alueellista laajentumista ja vähittäiskaupan orgaanista kasvua
Moskovassa. Olemme aloittaneet toiminnan tehostamisen Venäjän tukkukaupassa,
minkä seurauksena henkilöstöä vähennetään noin sadalla toisen vuosineljänneksen
aikana. Toteutimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä strategisesti merkittävän
Ruotsin apteekkiketjun yritysoston ja saatoimme loppuun Venäjän yhtiöiden
yrityskaupan."

Tulos

Oriola-KD:n liikevaihto tammikuu-maaliskuussa 2010 oli 449,0 miljoonaa euroa
(403,5 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa (12,4 miljoonaa
euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 3,4 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa
euroa) ja nettotulos 2,9 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa).
Tammikuu-maaliskuun 2010 osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,06 euroa).
Liikevoitto laski Venäjän lääkemarkkinan pienenemisen ja erittäin kireän
kilpailutilanteen seurauksena.

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammikuu-maaliskuussa 2010 olivat 0,9 miljoonaa
euroa (0,8 miljoonaa euroa). Verot olivat 0,4 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu tammikuu-maaliskuun 2010 tulosta vastaava vero.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,8 prosenttia (15,9 prosenttia) ja oman pääoman
tuotto 4,5 prosenttia (19,4 prosenttia) tammikuu-maaliskuussa 2010.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2010 oli 1106,8 miljoonaa euroa (772,0
miljoonaa euroa). Ruotsin vähittäiskauppaliiketoiminta on yhdistetty Oriola-KD
lukuihin 19.2.2010 alkaen. Rahavarat maaliskuun 2010 lopussa olivat 56,5
miljoonaa euroa (28,9 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 264,7 miljoonaa euroa
(182,3 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste 24,6 prosenttia (24,3 prosenttia).

Korolliset nettovelat maaliskuun 2010 lopussa olivat 157,8 miljoonaa euroa
(118,1 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 59,6 prosenttia (64,8
prosenttia). Korolliset nettovelat muodostuvat pitkäaikaisesta
lainarahoituksesta, emittoidun yritystodistusohjelman käytöstä, apteekkien
ennakkomaksuista ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden arvioidusta
diskontatusta arvosta.

Maaliskuun 2010 lopussa lainasopimusten lainakovenanttiehdot täyttyivät
selvästi. Oriola-KD:n 100,9 miljoonan euron sitovat pitkäaikaiset
luottolimiittisopimukset ja 40,6 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit
pankkien kanssa olivat käyttämättä katsauskauden lopussa. Oriola-KD:n 150
miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 73,9 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammikuu-maaliskuussa 2010 oli 30,1 miljoonaa
euroa (-19,8 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat 31,6
miljoonaa euroa (-28,7 miljoonaa euroa). Ruotsin tukkukaupassa on jatkettu ei
palautumisoikeudellisten myyntisaamisten myyntiä ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 2010.

Investointien nettorahavirta oli -228,5 miljoonaa euroa (-24,9 miljoonaa euroa).
Investointien nettorahavirta sisältää Ruotsin yrityskaupan, Venäjän 25 prosentin
vähemmistöosuuden hankinnan ja operatiiviset investoinnit. Kassavirta
investointien jälkeen tammikuu-maaliskuussa 2010 oli
-198,4 miljoonaa euroa (-44,7 miljoonaa euroa).

Oriola-KD hankki 24.2.2010 jäljellejääneen 25 prosentin omistusosuuden Foreti
Oy:stä, joka omistaa Venäjällä toimivat lääkkeiden vähittäiskaupan (OOO Vitim)
ja lääkkeiden tukkukaupan (OOO Moron) yhtiöt. Yrityskaupan jälkeen Oriola-KD
omistaa 100 prosenttia venäläisistä tytäryhtiöistään. Kauppahinta 25 prosentin
omistusosuudelle oli 65,0 miljoonaa euroa. Käteiskauppana toteutettu Venäjän
yhtiöiden yritysoston kokonaiskauppahinta on 153,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Tammikuu-maaliskuun 2010 investoinnit olivat 170,0 miljoonaa euroa (16,5
miljoonaa euroa), mikä sisältää Ruotsin yrityskaupan ja operatiiviset
investoinnit.

Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia
sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston. Käteiskaupalla
toteutetun yritysoston kauppahinta oli 161,5 miljoonaa euroa (1,59 miljardia
Ruotsin kruunua). Oriola-KD:n omistusosuus yhteisyritys Kronans Droghandel
Retail AB:stä on 80 prosenttia ja Kooperativa Förbundetin 20 prosenttia.
Oriola-KD:llä on velvollisuus ja oikeus hankkia Kooperativa Förbundetin
vähemmistöosuus pitkäaikaisen yhteistyön jälkeen. Hankintavelvollisuus on
kirjattu Oriola-KD:n taseen korollisiin pitkäaikaisiin velkoihin apteekkien
hankinnan toteutumisen yhteydessä.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.3.2010 oli 5205 (4461), josta 12 prosenttia
työskenteli Suomessa (14 prosenttia), 27 prosenttia Ruotsissa (9 prosenttia),
58 prosenttia Venäjällä (72 prosenttia) sekä Baltian maissa ja Tanskassa
yhteensä 3 prosenttia (5 prosenttia). Henkilöstömäärää kasvatti Ruotsin
apteekkiketjun hankinta helmikuussa 2010, minkä yhteydessä Oriola-KD:n
palvelukseen siirtyi noin 930 henkilöä.

Toimintasegmentit

Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset
toimintasegmentit ovat Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Ruotsin
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Terveydenhuollon
kauppa ja Hammashoidon kauppa.

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammikuu-maaliskuussa
2010 oli 104,1 miljoonaa euroa (126,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,5
miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Katsauskaudella lääkeyhtiöiden kanssa
sovitut muutokset omistusvarastosta kaupintavarastoon laskivat liikevaihtoa.

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 1,8 prosenttia (laski 1,2 prosenttia)
tammikuu-maaliskuussa 2010. Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden
tukkukaupassa oli 46,5 prosenttia (46,8 prosenttia) tammikuu-maaliskuussa 2010
(lähde: IMS Health). Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä markkinaosuuteen
vaikuttavia päämiesmuutoksia.

Henkilöstön määrä Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun 2010
lopussa oli 416 (358).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammikuu-maaliskuussa
2010 oli 180,8 miljoonaa euroa (126,1 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan
liikevaihto 19.2.2010 alkaen oli 50,8 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa) ja
tukkukaupan 130,0 miljoona euroa (126,1 miljoonaa euroa). Hankittu
vähittäiskauppaliiketoiminta on yhdistetty Oriola-KD lukuihin 19.2.2010 alkaen.
Apteekkiketjun haltuunotto on sujunut hyvin ja maaliskuun lopussa avattiin
ensimmäinen uusi apteekki Coop-hypermarketin yhteyteen Tukholmassa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto oli -1,4 miljoonaa
euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Ruotsin apteekkitoiminnan valmistautumiseen
liittyvät kustannukset 1.1.2010 - 19.2.2010 olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,3
miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2009). Lisäksi ensimmäiselle
vuosineljännekselle on kirjattu poistoja yrityskaupan käyvän arvon
kohdistuksista 0,4 miljoonaa euroa.

Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia
sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston. Käteiskaupalla
toteutetun yritysoston lopullinen kauppahinta oli 161,5 miljoonaa euroa (1,59
miljardia Ruotsin kruunua). Hankitun apteekkiklusterin pro forma liikevaihto oli
4,6 miljardia Ruotsin kruunua (4,4 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2008) ja pro
forma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n hallinnolliset kulut
oli 205 miljoonaa Ruotsin kruunua (183 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2008)
vuonna 2009.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 1,4 prosenttia (1,8 prosenttia)
tammikuu-maaliskuussa 2010. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupassa oli 40,6 prosenttia (41,5 prosenttia) tammikuu-maaliskuussa 2010
(lähde: IMS Health).

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun
2010 lopussa oli 1263 (271), josta 986 (0) työskenteli vähittäiskaupassa ja 277
(271) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammikuu-maaliskuussa
2010 oli 122,1 miljoonaa euroa (107,2 miljoonaa euroa), josta tukkukaupan
liikevaihto oli 98,5 miljoonaa euroa (81,5 miljoonaa euroa) ja vähittäiskaupan
liikevaihto 23,6 miljoonaa euroa (25,7 miljoonaa euroa).

Tammikuu-maaliskuun 2010 liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa
euroa), mikä sisältää ostoihin liittyviä lääkeyhtiöiltä saatavia alennuksia.
Venäjän lääkemarkkina pieneni Venäjän ruplissa noin 10 prosenttia (kasvoi noin
30 prosenttia tammi-maaliskuussa 2009), mikä yhdessä lääkkeiden hintasääntelyn
kanssa on johtanut erittäin kireään kilpailuun. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi
noin 6 prosenttia Venäjän ruplissa tammikuu-maaliskuussa 2010.

Venäjän tukkukaupan alueellista laajentumista ja vähittäiskaupan orgaanista
kasvua Moskovassa jatketaan vuonna 2010 ja sen lisäksi on aloitettu toiminnan
tehostaminen, minkä seurauksena tukkukaupan henkilöstö vähenee noin sadalla
toisen vuosineljänneksen aikana.

Oriola-KD:llä oli maaliskuun 2010 lopussa 180 apteekkia Moskovan alueella (156
apteekkia). Lisäksi Oriola-KD aloitti lääkkeiden tukkumyynnin Ekaterinburgissa
ja Novosibirskissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun
2010 lopussa oli 3011 (3239), josta 1419 (1698) työskenteli vähittäiskaupassa ja
1592 (1541) tukkukaupassa.

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammikuu-maaliskuussa
2010 oli 8,3 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,3 miljoonaa
euroa (0,1 miljoonaa euroa).

Oriola-KD lopetti lääkkeiden tukkukaupan Virossa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 2010. Liiketoiminnan lopettamisella ei ollut merkittäviä
kustannusvaikutuksia.

Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun
2010 lopussa oli 113 (132).

Terveydenhuollon kauppa

Vuoden 2010 alussa toteutetussa Oriola Oy:n osittaisjakautumisessa
Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta siirtyi uuteen Oriola-KD Healthcare
Oy:öön.

Terveydenhuollon kaupan liikevaihto tammikuu-maaliskuussa 2010 oli 33,8
miljoonaa euroa (35,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,3 miljoonaa euroa (1,7
miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n joulukuussa 2009 allekirjoittama viisivuotinen sopimus
terveydenhuollon tuotteiden varastointi- ja materiaalihallintapalvelusta Skånen
ja Hallandin maakuntien kanssa Ruotsissa alkaa toukokuussa 2010. Sopimuksen
vuotuinen liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa. Järjestelyssä Oriola-KD:n
palvelukseen siirtyy noin 50 henkilöä.

Henkilöstön määrä 31.3.2010 Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentissä
oli 401 (460).

Hammashoidon kauppa

Hammashoidon kaupan liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa)
tammikuu-maaliskuussa 2010.

Oriola-KD:n ja Lifco AB:n hammashoidon kaupan liiketoiminnot yhdistettiin vuonna
2007. Oriola-KD:n omistusosuus Hammashoidon kaupan liiketoiminnasta on 30
prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70 prosenttia.

Lähipiiri
Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj,
tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöksen liitetiedoissa on
lisätietoa veloista saman konsernin yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan
konserniin kuuluvien yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut
merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta, lukuun
ottamatta Kronans Droghandel Retail AB:n lainalle annettua emoyhtiötakausta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammikuu-maaliskuussa 2010:

Osakkeiden vaihto         tammi-maaliskuu 2010 tammi-maaliskuu 2009

                  A-sarja   B-sarja A-sarja   B-sarja

Vaihto, milj. kpl           2,5     19,3   1,2     14,1

Vaihto, milj. euroa          12,5     95,7   1,9     23,1

Ylin kurssi, euroa          5,47     5,49  1,90     1,90

Alin kurssi, euroa          4,21     4,16  1,29     1,30

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  4,88     4,87  1,72     1,70


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 14,4 prosenttia (10,8 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli
5,2 prosenttia (2,5 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 18,7 prosenttia (15,2
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2010 oli 737,1 miljoonaa euroa (242,2
miljoonaa euroa).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 8.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa
luovutettiin yhteensä 209.300 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita
yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja
laajennetun johtoryhmän jäsenille osana konsernin ylimmän johdon
osakepalkkiojärjestelmää. Nämä osakkeet edustivat noin 0,14 % yhtiön kaikista
osakkeista ja noin 0,02 % kokonaisäänimäärästä.

Yhtiön hallussa on 134.172 omaa osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita.
Niiden osuus yhtiön osakkeista on 0,09 prosenttia ja äänimäärästä 0,01
prosenttia.

Maaliskuun 2010 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(141.907.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.667.359 kappaletta (48.392.203)
ja B-sarjan osakkeita 103.590.469 kappaletta (93.515.625). Yhtiöjärjestyksen 3
§:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan
osakkeiksi. Tammikuu-maaliskuun 2010 aikana A-sarjan osakkeita ei ole muunnettu
B-sarjan osakkeiksi (300.000).

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin
 * Ruotsin apteekki- ja tukkumarkkinamuutosten vaikutukset liiketoimintaan
 * Venäjän apteekki- ja tukkumarkkinamuutosten vaikutukset liiketoimintaan
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen.


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit.

Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan ja
Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppaan on kasvattanut Oriola-KD:n liiketoimintaan
ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin
liittyvistä rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja
Ruotsin kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan
pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän vaikealla taloustilanteella, kireällä kilpailulla ja lääkkeiden
hintasääntelyllä on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin Venäjällä.
Ruotsin apteekkimarkkinan kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, joilla
saattaa olla merkittävää vaikutusta Oriola-KD:n liiketoimintaan Ruotsissa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 7.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 12.4.2010 on merkitty yhtiön
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 21.4.2010.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin
mukaisesti lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta
yhtiön vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä seuraavin ehdoin.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta
voittovaroista tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai
molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon
ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta.
Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla
kerralla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli
Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén ja uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Per Båtelson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden
jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60
prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että yhtiön
1-3/2010 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen hallituksen jäsenille
hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja maksetaan rahana maksettava
osa vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona
800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan
vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen
puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön
mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi tilikaudelle 2010 yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki
Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen kutsuaikaa koskeva yhtiöjärjestyksen 12
§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: "12 § Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan
kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta
julkaistava yhdessä pääkaupungin päivälehdessä. Kutsu on kuitenkin julkaistava
vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
viidentoistamiljoonan (15.000.000) yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä
määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta
voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi
kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Omat osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi,
käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi,
yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista
B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16. huhtikuuta 2009 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään kolmekymmentämiljoonaa (30.000.000) yhtiön
B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 19,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin
rajoituksin käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja
toteuttamisessa, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen
kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen. Valtuutuksen
nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitukselle annettu
valtuutus sisältää oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain
mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta
kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka
osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen aikaisemmin
saamat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen
hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi päättää enintään
650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämisestä
johdon vuosien 2007-2009 osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutettiin edellä esitettyjen valtuutusten lisäksi päättämään
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä.
Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä
on 1.200.000 kappaletta, mikä edustaa 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,11
% kokonaisäänimäärästä. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden antamiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden
luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-KD-konsernin
avainhenkilöiden uudessa osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Hallitus
valtuutettiin lisäksi osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön
B-osakkeita. Annettavat B-osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa
olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen kokonaismäärä on 1.200.000 B-osaketta.
Osakeanti voi olla maksuton. Mainitut osakkeet edustavat noin 0,79 % yhtiön
kaikista osakkeista ja 0,11 % kokonaisäänimäärästä. Hallitus voi käyttää tätä
valtuutusta Oriola-KD -konsernin avainhenkilöiden uudessa vuosien 2010-2012
osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Hallitus päättää kaikista muista
osakeanteihin ja avainhenkilöiden kannustusjärjestelmään liittyvistä seikoista.
Maksuttomasta suunnatusta osakeannista päättäminen edellyttää, että
poikkeamiseen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Tämän kohdan mukaiset valtuutukset
ovat voimassa enintään neljä (4) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen Antti Remeksen. Hallituksen
tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Yhtiöllä on myös nimeämisvaliokunta, jonka jäsenet valitaan myöhemmin.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2010 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. Terveydenhuollon
markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan
jatkuvan suotuisina.

Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien
vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain paikallisessa valuutassa, mikä
vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana noin 15
prosenttia vuosittain Venäjän ruplissa. Venäjän lääkemarkkinoiden kasvun
arvioidaan olevan vuonna 2010 pidemmän aikavälin kasvua merkittävästi hitaampaa
johtuen lähinnä Venäjän vaikeasta taloustilanteesta, kireästi kilpailusta ja
lääkkeiden hintasääntelystä.

Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupan markkinoiden arvioidaan kasvavan
Suomessa ja Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin.

Ruotsin apteekkimarkkinan vapautumisen seurauksena kilpailutilanteen ennakoidaan
olevan kireää vuonna 2010.

11.2.2010 annettu näkymä liikevaihdosta ja liikevoitosta

Oriola-KD:n liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2010
edellisvuodesta.

Näkymä liikevaihdosta ja liikevoitosta on 21.4.2010 annetun näkymän mukainen

Oriola-KD:n vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta ja
liikevoiton jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan liikevoiton ennakoidaan jäävän selvästi edellisvuotta alhaisemmaksi.

Taulukot

Konsernin laaja tuloslaskelma      1.1.-   1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR          31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------
Liikevaihto               449,0   403,5   1713,1

Myytyjen suoritteiden kulut       -386,3  -342,5  -1462,9
-------------------------------------------------------------------
Bruttokate                62,7   61,0   250,2

Liiketoiminnan muut tuotot         1,3    0,5    4,4

Myynnin ja

jakelun kulut              -54,1   -40,0   -164,6

Hallinnon kulut              -7,3   -10,1   -28,6

Osuus osakkuusyritysten

tuloksesta                 1,7    1,1    3,9
-------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                4,2   12,4    65,4

Rahoitustuotot               1,1    2,0    7,8

Rahoituskulut               -1,9   -2,8   -11,1
-------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja            3,4   11,6    62,1

Tuloverot*)                -0,4   -2,7   -13,4
-------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto            2,9    8,9    48,6

Muut laajan tuloksen erät:

Nettosijoitusten kurssierot        5,8   -3,8    -2,0

Nettosijoitusten kurssierojen

verovaikutus               -1,2    0,8    0,4

Muuntoero                 13,7   -8,0    1,3
-------------------------------------------------------------------
Katsauskauden

laaja tulos                21,2   -2,2    48,4Katsauskauden voiton
jakautuminen:
-------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille           2,9    8,9    49,5
-------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle               0,0    0,0    -0,9
-------------------------------------------------------------------


Katsauskauden laajan

tuloksen jakautuminen:
-------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille           21,2   -2,2    49,3
-------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle               0,0    0,0    -0,9
-------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

Laimentamaton, EUR            0,02   0,06    0,34

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR               0,02   0,06    0,34

*) Veroina on huomioitu
katsauskauden tulosta vastaava vero.Konsernin tase

(IFRS), milj. EURVARAT                  31.3.2010 31.3.2009  31.12.2009
----------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet           63,8   53,4    53,3

Liikearvo                 252,2   110,1    141,7

Muut aineettomat
hyödykkeet                 69,6   38,1    39,5

Osuudet
osakkuusyrityksissä             32,8   29,5    30,7

Muut pitkäaikaiset
saamiset                   7,3    9,9     7,5

Laskennalliset
verosaamiset                 4,2    1,2     2,5
----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset
varat yhteensä               429,9   242,2    275,2Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus              325,7   242,8    287,1

Myyntisaamiset ja
muut saamiset               294,7   258,1    227,1

Rahavarat                  56,5   28,9    133,7
----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset
varat yhteensä               676,9   529,8    647,8VARAT YHTEENSÄ              1106,8   772,0    923,1
----------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT           31.3.2010 31.3.2009  31.12.2009
----------------------------------------------------------------------


Oma pääoma

Osakepääoma                 36,2   36,2    36,2

Muut rahastot                50,9   30,1    50,9

Kertyneet voittovarat           177,7   116,0    156,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma yhteensä            264,7   182,3    243,4

Vähemmistöosuus               0,0    0,0    10,8
----------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä            264,7   182,3    254,2Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat          22,8   14,4    13,6

Eläkevelvoitteet               5,3    4,2     4,9

Varaukset                  0,0    0,0     0,0

Pitkäaikaiset korolliset velat       114,1    0,1     0,2
----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset
velat yhteensä               142,1   18,7    18,8Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   599,8   424,1    500,5

Lyhytaikaiset korolliset velat       100,2   146,9    149,5
----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset
velat yhteensä               700,0   571,0    650,1OMA PÄÄOMA JA
VELAT YHTEENSÄ              1106,8   772,0    923,1
----------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin
oman

pääoman muutoksista
(IFRS):

                                 Emoyhtiön

                                omistajille

                          Kertyneet   kuuluva

                                  Vähem-
            Osake-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-

            pää-
milj. EUR        oma rahastot  erot   varat    pääoma osuus Yht.
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2009        36,2   30,1  -30,1   148,2    184,4  1,0 185,5
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko           -    -    -     -     0,0   -  0,0

Osakeanti         -    -    -     -     0,0   -  0,0

Vähemmistö-
osuuden
muutos           -    -    -     -     0,0  -1,1 -1,1

Osake-
perusteisten
palkkioiden

kulukirjaus        -    -    -    0,1     0,1   -  0,1

Katsauskauden
laaja tulos        -    -  -11,1    8,9    -2,2   - -2,2
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.3.2009        36,2   30,1  -41,2   157,2    182,3  -0,1 182,3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2010        36,2   50,9  -30,4   186,8    243,4  10,8 254,2
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko           -    -    -     -     0,0   -  0,0

Osakeanti         -    -    -     -     0,0   -  0,0

Vähemmistö-
osuuden
muutos           -    -    -     -     0,0 -10,8 -10,8

Osake-
perusteisten
palkkioiden

kulukirjaus        -    -    -    0,1     0,1   -  0,1

Katsauskauden laaja
tulos           -    -  18,3    2,9    21,2     21,2
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

 31.3.2010       36,2   50,9  -12,1   189,8    264,7  0,0 264,7
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin rahavirtalaskelma   1.1.-   1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR      31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
-----------------------------------------------------------
Liikevoitto            4,2   12,4    65,4

Suunnitelman mukaiset
poistot              2,5    2,4    9,4

Käyttöpääoman muutos       31,6   -28,7    37,9

Rahoituserien ja

verojen rahavirta         -9,9   -2,1   -13,3

Muut oikaisut           1,6   -3,9    1,5

Liiketoiminnan
nettorahavirta          30,1   -19,8   100,9Investointien
nettorahavirta         -228,5   -24,9   -28,0Rahoituksen
nettorahavirta          117,2   27,9    14,5Rahavarojen
muutos              -81,2   -16,8    87,4Rahavarat
tilikauden

alussa              133,7   46,5    46,5

Valuuttakurssien muutosten
vaikutus              4,0   -0,8    -0,2

Rahavarojen muutos        -81,2   -16,8    87,4

Rahavarat tilikauden
lopussa              56,5   28,9   133,7
-----------------------------------------------------------


Aineellisten hyödykkeiden
muutokset            1.1.-   1.1.-   1.1.-

milj. EUR          31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
-----------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa   53,3   54,5    54,5

Lisäykset tytäryritysten
hankintojen kautta         8,8     -     -

Lisäykset             2,3    1,5    6,0

Vähennykset            -0,4   -0,3    -1,8

Poistot              -1,8   -1,6    -6,5

Kurssierot             1,5   -0,6    1,1
-----------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden
lopussa              63,8   53,4    53,3
-----------------------------------------------------------


                 1.1.-   1.1.-   1.1.-

Tunnusluvut         31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
-----------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %       24,6 %  24,3 %   29,2 %

Oma pääoma/osake, EUR       1,75   1,28    1,61

Sijoitetun pääoman
tuotto, %            3,8 %  15,9 %   18,7 %

Oman pääoman
tuotto, %            4,5 %  19,4 %   22,1 %

Korolliset nettovelat,
milj. EUR           157,8 Me 118,1 Me  16,0 Me

Nettovelkaantumisaste, %    59,6 %  64,8 %   6,3 %

Osakekohtainen tulos, EUR     0,02   0,06    0,34

Osakkeita keskimäärin, tkpl  151 167  141 928  147 034Johdannaissopimukset, vakuudet ja
vastuusitoumukset31.3.2010

                   Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR               käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset:

Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset            -      -       -

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat

johdannaissopimukset:

Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset           0,1      -      17,231.3.2009

                   Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR               käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset:

Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset           4,9      -      26,7

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat

johdannaissopimukset:

Termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset            -     -0,1      18,9

Annetut vakuudet
omista sitoumuksista

milj. EUR                31.3.2010  31.3.2009   31.12.2009
----------------------------------------------------------------------------
Annetut takaukset             119,5     36,0      36,8

Annetut
kiinteistökiinnitykset            2,0     2,0      2,0

Annetut
yrityskiinnitykset              2,2     1,9      2,0

Muut takaukset ja vastuut          0,1     1,2      1,9
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                  123,8     41,1      42,7
----------------------------------------------------------------------------
Leasing-vastuut               0,4     0,4      0,3

Ei purettavissa
olevat vuokrasopimukset           56,0     37,6      33,8                      1.1.-    1.1.-     1.1.-

Liikevaihto toimintasegmenteittäin,
milj. EUR               31.3.2010  31.3.2009   31.3.2010
----------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa         104,1    126,6     504,5

Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa         180,8    126,1     547,0

Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa         122,1    107,2     480,7

Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa          8,3     8,6      35,7

Terveydenhuollon kauppa           33,8     35,0     145,1
----------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä             449,0    403,5     1713,1Liikevoitto toimintasegmenteittäin,    1.1.-    1.1.-     1.1.-

milj. EUR               31.3.2010  31.3.2009   31.3.2010
----------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa          4,5     3,9      18,1

Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa          -1,4     -0,4      -5,0

Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa          -0,4     7,6      44,5

Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa          0,3     0,1      0,9

Terveydenhuollon kauppa           1,3     1,7      8,9

Hammashoidon kauppa             1,6     1,1      3,9

Konsernihallinto ja muut          -1,6     -1,6      -5,9
----------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä              4,2     12,4      65,4Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella             4 891    4 514     4 373

Henkilömäärä kauden lopussa        5 205    4 461     4 299Liikevaihto toimintasegmenteittäin, 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR              2010  2009 2009 2009 2009
------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      104,1 125,6 120,4 131,9 126,6

Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      180,8 159,0 131,8 130,2 126,1

Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      122,1 148,2 118,6 106,6 107,2

Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa       8,3  10,3  8,0  8,8  8,6

Terveydenhuollon kauppa       33,8  43,4 31,9 34,9 35,0
------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä          449,0 486,5 410,8 412,3 403,5Liikevoitto toimintasegmenteittäin, 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR              2010  2009 2009 2009 2009
------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa       4,5  4,4  4,9  4,9  3,9

Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      -1,4  -2,2 -0,4 -2,0 -0,4

Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa      -0,4  21,6  6,6  8,6  7,6

Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa       0,3  0,3  0,2  0,2  0,1

Terveydenhuollon kauppa        1,3  2,4  1,9  3,0  1,7

Hammashoidon kauppa          1,6  1,2  0,8  0,7  1,1

Konsernihallinto ja muut       -1,6  -0,8 -1,5 -2,0 -1,6
------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä           4,2  26,9 12,6 13,5 12,4


                   1.1.-   1.1.-   1.1.-

Liikevaihto markkina-alueittain,
milj. EUR            31.3.2010 31.3.2009 31.3.2010
--------------------------------------------------------------
Suomi                117,1   143,0   575,9

Ruotsi                197,7   141,5   605,4

Venäjä                122,2   107,2   480,7

Baltian maat             10,5   11,0   44,3

Muut maat               1,6    0,8    6,8
--------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä          449,0   403,5  1713,1

                  1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

Liikevaihto markkina-alueittain,
milj. EUR             2010  2009 2009 2009 2009
---------------------------------------------------------------
Suomi              117,1 147,5 139,2 146,2 143,0

Ruotsi              197,7 176,4 140,0 147,5 141,5

Venäjä              122,2 148,2 118,6 106,6 107,2

Baltian maat           10,5  12,4  9,8 11,1 11,0

Muut maat             1,6  1,9  3,2  1,0  0,8
---------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä        449,0 486,5 410,8 412,3 403,5YRITYSHANKINNAT

Maanlaajuisen apteekkiketjun hankinta Ruotsissa (Pharmacy Company Sweden 2 AB)


Oriola-KD ilmoitti marraskuussa 2009 ostavansa ruotsalaisen maanlaajuisen 170
apteekkia sisältävän apteekkiklusterin, Pharmacy Company Sweden 2 AB:n koko
osakekannan. Kauppa toteutui helmikuussa 2010.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön alustavaan taseeseen per 28.2.2010, joka on
laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD konsernin laskentaperiaatteiden
mukaisesti. Yhtiön alustava tase ja hankintamenolaskelma ovat
tilintarkastamattomia.

Hankinta on kirjattu IFRS 3R:n sallimalla tavalla hyvin alustavana. Oriola-KD
tekee hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat
oikaisut näihin alustaviin arvioihin. Alkuperäinen Ruotsin kruunuissa (SEK)
tehty hankintamenolaskelma on käännetty euroiksi käyttäen hankintapäivän
valuuttakurssia.

Hankitun yhtiön tase on yhdistetty Oriola-KD konserniin 1.3.2010 alkaen ja tulos
hankintapäivästä eli 19.2.2010 alkaen.

Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta
ja liikearvosta ovat seuraavat:                     Käypään arvoon
               Tasearvo   arvostaminen  Käypä arvo
                  Milj. EUR    Milj. EUR    Milj. EUR  Aineelliset hyödykkeet     8,7      0,0       8,7

  Muut aineettomat hyödykkeet  0,0      25,4      25,4

 Vaihto-omaisuus,
  maksetut ennakot       22,1      0,2       22,3

  Myyntisaamiset        44,0      0,0       44,0

  Muut saamiset         6,8      0,0       6,8

  Rahavarat            2,4      0,0       2,4

  Laskennallinen verovelka    0,0      -6,7      -6,7

 Ostovelat ja muut
  korottomat velat       -39,7      0,0       -39,7
 ---------------------------------------------------------------------
  Hankitut nettovarat      44,4      19,0      63,3 Vastikkeen
  muodostuminen

    Kauppahinta                           -161,5
 ---------------------------------------------------------------------
  Liikearvo                              98,2  Maksettu rahavastike                       -161,5

  Hankitut rahavarat                        2,4
 ---------------------------------------------------------------------
 Yrityshankinnan
  nettorahavirta                          -159,1


Hankinnasta kirjattu liikearvo kuvaa erityisesti yhtiön vahvaa markkina asemaa,
tulevaisuuden kasvu odotuksia, niitä mahdollisuuksia joita monopolin purkaminen
tuo ja kohdeyhtiössä ollutta kokenutta henkilöstöä. Lisäksi odotetaan saatavan
synergiaetuja Oriola-KD konsernin varsin mittavasta tukkutoiminnoista Ruotsissa.


Espoossa 28.4.2010

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com
[HUG#1409626]