Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009

11.2.2010

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 11.2.2010 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä Oriola-KD) vuoden
2009 taloudelliset tiedot. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 on laadittu IAS
34-standardin ja Oriola-KD:n uuden segmenttijaon mukaisesti ja luvut ovat
tilintarkastettuja. Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt on
yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen.

Avainlukuja 1.1. - 31.12.2009

 * Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 1713,1 miljoonaan euroon (1-12/2008: 1580,8
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto kasvoi 80 prosenttia 65,4 miljoonaan euroon (1-12/2008: 36,4
  miljoonaa euroa)

 * Nettotulos kasvoi 77 prosenttia 48,6 miljoonaan euroon (1-12/2008: 27,5
  miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,34 euroa (1-12/2008: 0,19 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 100,9 miljoonaa euroa (1-12/2008: -18,1
  miljoonaa euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 18,7 prosenttia (1-12/2008: 13,5 prosenttia)
 * Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,12
  euroa/osake (0,08 euroa/osake)
 * Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2010 edellisvuodestaAvainlukuja 1.10. - 31.12.2009

 * Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 486,5 miljoonaan euroon (10-12/2008: 449,1
  miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto kasvoi 70 prosenttia 26,9 miljoonaan euroon (10-12/2008: 15,8
  miljoonaa euroa)
 * Nettotulos kasvoi 61 prosenttia 20,0 miljoonaan euroon (10-12/2008: 12,4
  miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,14 euroa (10-12/2008: 0,09 euroa)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n liiketoiminnot kehittyivät
positiivisesti vuonna 2009. Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja liikevoitto 80
prosenttia. Venäjän liiketoiminnan kasvu, toiminnan tehostaminen ja tehdyt
investoinnit paransivat vuoden 2009 tulosta. Ruotsissa hankimme strategiamme
mukaisesti maanlaajuisen apteekkiketjun ja olemme huolellisen valmistelun
jälkeen valmiita aloittamaan apteekkiliiketoiminnan helmikuussa 2010."

Tulos

Oriola-KD:n liikevaihto vuonna 2009 oli 1713,1 miljoonaa euroa (1580,8 miljoonaa
euroa) ja
liikevoitto 65,4 miljoonaa euroa (36,4 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien
jälkeen oli 62,1 miljoonaa euroa (34,6 miljoonaa euroa) ja nettotulos 48,6
miljoonaa euroa (27,5 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 osakekohtainen tulos oli
0,34 euroa (0,19 euroa).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 486,5 miljoonaa euroa (449,1
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 26,9 miljoonaa euroa (15,8 miljoonaa euroa).
Tulos rahoituserien jälkeen oli 25,4 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa) ja
nettotulos 20,0 miljoonaa euroa (12,4 miljoonaa euroa). Neljännen
vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,09 euroa).

Oriola-KD panosti Venäjän liiketoiminnan kehittämiseen, valmistautumiseen
Ruotsin apteekkimarkkinan muutokseen ja toiminnan tehostamiseen. Ruotsin
markkinamuutokseen valmistautumisen kustannukset vuonna 2009 olivat 11,7
miljoonaa euroa, josta 3,7 miljoonaa euroa kirjattiin neljännellä
vuosineljänneksellä. Valmistelukustannukset sisältävät yrityskaupan
neuvonantajien palkkiot.
Oriola-KD:n rahoituskustannukset vuonna 2009 olivat 3,3 miljoonaa euroa (1,8
miljoonaa euroa). Rahoituskustannuksien kasvu johtui lähinnä Venäjän
yrityskaupan toteuttamisesta huhtikuussa 2008. Verot vuonna 2009 olivat 13,4
miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa). Veroina on huomioitu vuoden 2009 tulosta
vastaava vero.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 18,7 prosenttia (13,5 prosenttia) ja oman pääoman
tuotto 22,1 prosenttia (14,1 prosenttia) vuonna 2009.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.12.2009 oli 923,1 miljoonaa euroa (790,6
miljoonaa euroa). Rahavarat vuoden 2009 lopussa olivat 133,7 miljoonaa euroa
(46,5 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 254,2 miljoonaa euroa (185,5 miljoonaa
euroa) ja omavaraisuusaste 29,2 prosenttia (25,1 prosenttia).

Korolliset nettovelat joulukuun 2009 lopussa olivat 16,0 miljoonaa euroa (62,2
miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 6,3 prosenttia (33,5 prosenttia).
Vuoden 2009 lopun 149,7 miljoonan euron (108,7 miljoonaa euroa) korolliset velat
sisältävät 51,6 miljoonan euron apteekkien ennakkomaksut Suomessa, Venäjän
yhtiöiden jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden ennakoidun noin 63,6
miljoonan euron loppukauppahintaan liittyvän velan ja rahoitusleasingvelat 0,4
miljoonaa euroa. Lisäksi Oriola-KD:llä on 150 miljoonan euron
yritystodistusohjelma, josta vuoden 2009 lopussa oli käytössä noin 34,2
miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisen maksuvalmiuden turvaamiseksi Oriola-KD Oyj allekirjoitti 70,0
miljoonan euron ja Kronans Droghandel Retail AB 126,8 miljoonan euron (1,3
miljardia SEK) pitkäaikaiset luottojärjestelyt neljän pankin kanssa vuoden 2009
neljännellä vuosineljänneksellä. Lainasopimusten kovenantit perustuvat
Oriola-KD:n nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä
nettovelkaantumisasteeseen. Vuoden 2009 lopussa lainasopimusten
lainakovenanttiehdot täyttyivät selvästi. Oriola-KD:n 196,8 miljoonan euron
sitovat pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset ja 39,5 miljoonan euron
lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2009 oli 100,9 miljoonaa euroa (-18,1
miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat 37,9 miljoonaa euroa
(-52,2 miljoonaa euroa). Käyttöpääoma pieneni lähinnä Ruotsin tukkukauppayhtiön
49,8 miljoonan euron ei palautumisoikeudellisten myyntisaamisten myynnin
seurauksena. Myyntisaamisten myynti aloitettiin Kronans Droghandel Retail AB:n
pääomasijoituksen rahoittamiseksi vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Investointien nettorahavirta oli -28,0 miljoonaa euroa (-75,3 miljoonaa euroa),
mikä sisältää Venäjän yhtiöiden 75 prosentin omistusosuuden hankintaan liittyvän
21,7 miljoonan euron lisäkauppahinnan maksun helmikuussa 2009. Kassavirta
investointien jälkeen vuonna 2009 oli 72,9 miljoonaa euroa (-93,4 miljoonaa
euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää toukokuussa maksetun 11,3 miljoonan euron
osingon ja kesäkuussa toteutetun 20,6 miljoonan euron suunnatun osakeannin.

Investoinnit

Vuoden 2009 investoinnit olivat 47,4 miljoonaa euroa (125,7 miljoonaa euroa),
jotka liittyivät lähinnä Venäjän yhtiöiden jäljelle jäävän 25 prosentin
omistusosuuden ennakoidun loppukauppahinnan kasvuun, Kronans Droghandel AB:n
vähemmistöosuuden ostoon Ruotsissa ja operatiivisiin ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestointeihin.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.12.2009 oli 4299 (4709), josta 15 prosenttia
työskenteli Suomessa (14 prosenttia), 10 prosenttia Ruotsissa (8 prosenttia),
70 prosenttia Venäjällä (74 prosenttia) sekä Baltian maissa ja Tanskassa
yhteensä 5 prosenttia (4 prosenttia).

Muutokset johtoryhmässä

Venäjän Lääkkeiden vähittäiskaupan johtaja Henry Fogels, Venäjän Lääkkeiden
tukkukaupan johtaja Vladimir Kniazev ja Ruotsin Lääkkeiden tukkukaupan johtaja
Thomas Gawell on nimitetty Oriola-KD-konsernin johtoryhmän jäseniksi 1.1.2010
alkaen. Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostivat 1.1.2010 alkaen:

 * Eero Hautaniemi toimitusjohtaja
 * Henry Fogels, johtaja, Lääkkeiden vähittäiskauppa, Venäjä
 * Thomas Gawell, johtaja, Lääkkeiden tukkukauppa, Ruotsi
 * Anne Kariniemi, osto- ja logistiikkajohtaja
 * Vladimir Kniazev, johtaja, Lääkkeiden tukkukauppa, Venäjä
 * Cecilia Marlow, johtaja, Lääkkeiden vähittäiskauppa, Ruotsi
 * Jukka Niemi, johtaja, Lääkkeiden tukkukauppa, Suomi
 * Ilari Vaalavirta, johtaja, Terveydenhuollon kauppa
 * Kimmo Virtanen, varatoimitusjohtaja & CFO


Johtoryhmän lisäksi konsernissa toimii laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat
johtoryhmän lisäksi konsernitoimintojen johtajat: henkilöstöhallinto, lakiasiat,
rahoitus, talous, tietohallinto ja viestintä & sijoittajasuhteet.

Toimintasegmentit

Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset
toimintasegmentit ovat Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Ruotsin
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Terveydenhuollon
kauppa ja Hammashoidon kauppa.

Muutoksia Oriola Oy:n yhtiörakenteessa

Oriola-KD toteutti vuoden 2009 lopulla Oriola Oy:n osittaisjakautumisen.
Jakautumisessa Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa jatkaa Oriola Oy:ssä ja
Oriola Oy:n pohjoismaissa harjoitettu Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta
siirtyi uuteen perustettavaan Oriola-KD Healthcare Oy:öön.  Vuoden 2010 alussa
voimaantulleen jakautumisen jälkeen Oriola-KD Oyj:llä on Suomessa kaksi 100
prosenttisesti omistettua liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä, Oriola Oy ja
Oriola-KD Healthcare Oy. Jakautuminen selkeyttää konsernirakennetta ja tehostaa
liiketoimintojen operatiivista johtamista. Muutoksella ei ole vaikutusta
Oriola-KD:n toimintasegmentteihin.

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2009 oli 504,5
miljoonaa euroa (533,4 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 18,1 miljoonaa euroa
(16,6 miljoonaa euroa).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 125,6 miljoonaa euroa (144,0
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 0,0 prosenttia (6,7 prosenttia) vuonna 2009.
Viitehintajärjestelmän käyttöönotto huhtikuun alussa 2009 heikensi Suomen
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihtoa vuonna 2009. Oriola-KD:n
markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,9 prosenttia (47,6
prosenttia) vuonna 2009 (lähde: IMS Health). Katsauskaudella ei tapahtunut
merkittäviä markkinaosuuteen vaikuttavia päämiesmuutoksia.

Henkilöstön määrä Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa joulukuun 2009
lopussa oli 474 (425).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2009 oli 547,0
miljoonaa euroa (535,9 miljoonaa euroa) ja liikevoitto -5,0 miljoonaa euroa (6,0
miljoonaa euroa).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 159,0 miljoonaa euroa (125,9
miljoonaa euroa) ja liikevoitto -2,2 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).

Ruotsin markkinamuutokseen valmistautumisen kokonaiskustannukset vuonna 2009
olivat 11,7 miljoonaa euroa, josta 3,7 miljoonaa euroa kirjattiin neljännellä
vuosineljänneksellä. Valmistautumisen kokonaiskustannuksesta 0,7 miljoonaa euroa
on kirjattu konsernin kustannukseksi. Kustannukset sisältävät yrityskaupan
neuvonantajien palkkiot. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
liikevoitto vuonna 2009 ilman hankkeeseen liittyviä valmistelukustannuksia oli
5,9 miljoonaa euroa.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 2,4 prosenttia (4,1 prosenttia) vuonna 2009.
Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli 41,2 prosenttia
(43,8 prosenttia) vuonna 2009 (lähde: IMS Health). Katsauskauden aikana
Oriola-KD:n jakelusta poissiirtyneitä lääkevalmistajia olivat Schering-Plough ja
Organon.

Maanlaajuisen apteekkiketjun hankinta Ruotsissa

Oriola-KD:n ja KF:n (Kooperativa Förbundet) yhteisyritys Kronans Droghandel
Retail AB allekirjoitti marraskuussa 2009 Apoteket AB:n (julk.) kanssa
sopimuksen, jolla se hankkii maanlaajuisen 171 apteekkia sisältävän
apteekkiklusterin koko osakekannan. Kaupan kohteena olevien 171 apteekin
Proforma liikevaihto vuonna 2008 oli 4,4 miljardia Ruotsin kruunua (SEK), ja
apteekkien osuus Ruotsin apteekkimarkkinasta oli 14,5 prosenttia. Apteekkien
Proforma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n hallinnolliset kulut
oli 183 miljoonaa Ruotsin kruunua (SEK) vuonna 2008, 4,2 prosenttia
liikevaihdosta. Hankittavan apteekkiklusterin nettovelat olivat elokuun 2009
lopussa yhteensä 136 miljoonaa Ruotsin kruunua (SEK). Apteekkiklusterin
henkilöstömäärä vuoden 2008 lopussa oli 931. Yrityskaupan käteishinnan
arvioidaan olevan noin 1,56 miljardia Ruotsin kruunua (SEK). Kaupan arvioidaan
toteutuvan vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Oriola-KD ja KFperustivat yhteisyritys Kronans Droghandel Retail AB:n.
Osakassopimuksen mukaan Oriola-KD:n omistusosuus uudesta yhtiöstä on 80
prosenttia ja KF:n osuus 20 prosenttia. Kronans Droghandel Retail AB:n
hallituksen jäsenistä neljä on Oriola-KD:n nimeämiä ja yksi KF:n. Yhteistyö
mahdollistaa Kronans Droghandel Retail AB:lle uusien apteekkien perustamisen
KF:n omistamien Coop hyper- ja supermarkettien yhteyteen. Oriola-KD vastaa
apteekkiketjun operatiivisesta kehittämisestä ja liiketoiminnan johtamisesta.

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa joulukuun 2009
lopussa oli 309 (254), josta 40 (0) työskenteli vähittäiskaupassa ja 269 (254)
tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2009 oli 480,7
miljoonaa euroa (Proforma 414,9 miljoonaa euroa), josta tukkukaupan liikevaihto
oli 382,0 miljoonaa euroa (311,4 miljoonaa euroa) ja vähittäiskaupan liikevaihto
98,7 miljoonaa euroa (103,5 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 liikevoitto oli 44,5
miljoonaa euroa (Proforma 7,4 miljoonaa euroa). Venäjältä ostetut vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöt on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 148,2 miljoonaa euroa (127,3
miljoonaa euroa), josta tukkukaupan liikevaihto oli 120,7 miljoonaa euroa (94,6
miljoonaa euroa) ja vähittäiskaupan liikevaihto 27,5 miljoonaa euroa (32,7
miljoonaa euroa). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 21,6 miljoonaa
euroa (8,9 miljoonaa euroa).

Tehdyt investoinnit, lääkkeiden tukkukaupan volyymin kasvu, neljännelle
vuosineljännekselle ajoittuvat liiketoiminnalle tyypilliset vuosihyvitteet,
toiminnan tehostaminen ja vähittäiskaupan kannattavuuden parantuminen
kasvattivat liikevoittoa vuonna 2009. Oriola-KD:llä oli vuoden 2009 lopussa 175
apteekkia Moskovan alueella (150 apteekkia). Neljännellä vuosineljänneksellä
aloitettiin lääkkeiden tukkukauppatoiminta Rostov on Donissa Etelä-Venäjällä.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi noin 20 prosenttia ja Oriola-KD:n liikevaihto
kasvoi yli 40 prosenttia Venäjän ruplissa (RUB) vuonna 2009.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa joulukuun 2009
lopussa oli 3023 (3482), josta 1402 (1848) vähittäiskaupassa ja 1621 (1634)
tukkukaupassa.

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2009 oli 35,7
miljoonaa euroa (37,4 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa (1,1
miljoonaa euroa).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa (9,2 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Haasteellinen markkinatilanne Baltian maissa heikensi liikevaihtoa ja
liikevoittoa. Oriola-KD lopetti vuonna 2009 Latvian pienimuotoisen
apteekkitoiminnan.

Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa joulukuun 2009
lopussa oli 138 (157).

Terveydenhuollon kauppa

Terveydenhuollon kaupan liikevaihto vuonna 2009 oli 145,1 miljoonaa euroa (155,2
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 8,9 miljoonaa euroa (7,9 miljoonaa euroa).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 43,4 miljoonaa euroa (42,7 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).

ConvaTec haavanhoito- ja avannetuotteiden liiketoiminnan myynti toisella
vuosineljänneksellä tuotteiden valmistajalle Suomessa paransi vuoden 2009
liikevoittoa. Oriola-KD allekirjoitti joulukuussa 2009 viisivuotisen sopimuksen
terveydenhuollon tuotteiden varastointi- ja materiaalihallintapalvelusta Skånen
ja Hallandin maakuntien kanssa Ruotsissa. Sopimus astuu voimaan huhtikuussa
2010 ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa. Järjestelyssä
Oriola-KD:n palvelukseen siirtyy noin 50 henkilöä.

Henkilöstön määrä 31.12.2009 Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentissä
oli 355 (390).

Hammashoidon kauppa

Hammashoidon kaupan liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa)
vuonna 2009.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa
euroa).

Liikevoitto parani lähinnä Suomen, Ruotsin ja Tanskan liiketoiminnan
positiivisen kehityksen seurauksena.

Oriola-KD:n ja Lifco AB:n hammashoidon kaupan liiketoiminnot yhdistettiin vuonna
2007.  Oriola-KD:n omistusosuus Hammashoidon kaupan liiketoiminnasta on 30
prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70 prosenttia.

Ympäristö

Oriola-KD tukee kestävää kehitystä toiminnassaan ja huomioi ympäristönäkökohdat
noudattamalla liiketoimintaansa soveltuvaa ympäristöjärjestelmää, jonka
tavoitteena on minimoida ympäristön kuormitusta. Kuljetukset ja suurten
tavaravirtojen logistinen hallinta ovat olennainen osa Oriola-KD:n
liiketoimintaa. Jakelun tehokkuus ja taloudellisuus perustuvat aikataulutettuun
reittiverkostoon, johon tavarantoimitukset ajoitetaan tavoitteena kuljetusten
minimoiminen. Ajosuoritteet optimoidaan tähän tarkoitukseen kehitetyllä
tietojärjestelmällä. Toimitukset vakioasiakkaille pakataan Suomessa ja Ruotsissa
kierrätettäviin muovilaatikoihin, jotka kestävät satoja toimituskertoja. Suuret
tavaramäärät toimitetaan kierrätettävissä pahvipakkauksissa, kuormalavoissa ja
rullakoissa.

Jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö, lajittelu ja kierrätys ovat keskeisiä
periaatteita jätehuollossa. Lääke- ja muut ongelmajätteet lajitellaan ja
toimitetaan hävitettäviksi ongelmajätelaitokselle lääke- ja
ympäristöviranomaisten edellyttämin menetelmin.

Lähipiiri
Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj,
tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöksen liitetiedoissa on
lisätietoa veloista saman konsernin yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan
konserniin kuuluvien yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut
merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuonna 2009:


 Osakkeiden vaihto         tammi-joulukuu 2009 tammi-joulukuu 2008

                   A-sarja   B-sarja A-sarja   B-sarja

 Vaihto, milj. kpl           7,2    104,5   5,5    41,3

 Vaihto, milj. euroa          19,5    298,5  12,0    98,1

 Ylin kurssi, euroa          4,41    4,43  3,10    3,10

 Alin kurssi, euroa          1,29    1,30  1,22    1,20

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  4,39    4,40  1,30    1,30


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 76,0 prosenttia (33,0 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli
14,9 prosenttia (11,2 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 105,8 prosenttia (45,0
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.12.2009 oli 665,1 miljoonaa euroa (184,5
miljoonaa euroa).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 19.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa
luovutettiin yhteensä 150.480 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita
yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja
laajennetun johtoryhmän jäsenille osana konsernin ylimmän johdon
osakepalkkiojärjestelmää. Nämä osakkeet edustivat noin 0,11 % yhtiön kaikista
osakkeista ja noin 0,01 % kokonaisäänimäärästä.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 3.6.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2009
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa
laskettiin liikkeeseen 9.350.000 uutta B-sarjan osaketta institutionaalisille
sijoittajille. Suunnatussa annissa liikkeeseen lasketut uudet B-sarjan osakkeet
merkittiin kaupparekisteriin, ja ne otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n pörssilistalla 8.6.2009 yhdessä vanhojen B-sarjan osakkeiden
kanssa. Osakeannin jälkeen yhtiössä on yhteensä 151.257.828 osaketta, joista
A-sarjan osakkeita oli 48.392.203 kappaletta ja B-sarjan osakkeita oli
102.865.625 kappaletta.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 29.6.2009 Oriola-KD Oyj:lle
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että sen osuus Oriola-KD Oyj:n
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä oli 26.6.2009 tehtyjen osakekauppojen
johdosta noussut 5,21 %:iin äänimäärästä eli yli yhden kahdeskymmenesosan
(1/20).

Yhtiön hallussa on 343.472 omaa osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita.
Niiden osuus yhtiön osakkeista on 0,23 prosenttia ja äänimäärästä 0,03
prosenttia.

Joulukuun 2009 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(141.907.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.667.359 kappaletta (48.692.203)
ja B-sarjan osakkeita 103.590.469 kappaletta (93.215.625). Yhtiöjärjestyksen 3
§:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan
osakkeiksi. Vuoden 2009 aikana on A-sarjan osakkeita muunnettu B-sarjan
osakkeiksi 1.024.844 kappaletta (2.553.202).

Yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 16.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.4.2009 oli merkitty
yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 15.5.2009.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti
Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala. Yhtiökokous vahvisti
hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 44.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan palkkioksi 27.500 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 22.000
euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien
jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Matkakulut
korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen PricewaterhouseCoopers
Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan
palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3, 4, 7, 9, 10 ja 12 §:iä muutetaan.
Muutosten keskeinensisältö on seuraava: Yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä olevat
maininnat vähimmäis- ja enimmäispääomasta poistettiin; Yhtiöjärjestyksen
arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:n määräystä yksinkertaistettiin sekä
poistettiin täsmäytyspäivämenettelyä koskevat maininnat; Yhtiöjärjestyksen
toiminimenkirjoitusoikeutta koskevan 7 §:n sanamuotoa muutettiin vastaamaan
osakeyhtiölain terminologiaa; Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä olevat maininnat
varatilintarkastajasta poistettiin. Muutoksen jälkeen yhtiössä on vain yksi
tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö; Varsinaista yhtiökokousta
koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n sanonnat muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain
terminologiaa sekä edellä esitettyä 9 §:ää koskevaa muutosta liittyen
varatilintarkastajan valitsematta jättämiseen; Yhtiöjärjestyksen 12 §:n
määräystä koskien yhtiökokouskutsua muutettiin siten, että kutsu on toimitettava
vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
14.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastasi noin 9,9
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten,
että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä
enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet
hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa
johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen
toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön
kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai
mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen
17.3.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön B-osakkeiden maksullisesta
osakeannista
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 28.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastasi noin 19,8 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden
poiketa suunnatulla annilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa vastikkeen
maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja
investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa, yhtiön omistuspohjan
laajentamiseen, pääomarakenteen kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen
ja kannustamiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa
olevia omia B-osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin
ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää,
kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen aikaisemmin
saamat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen
hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi päättää enintään
650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämisestä
johdon osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen Antti Remeksen. Hallituksen
tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:
Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Oriola-KD Oyj:n hallitus valitsi 12.11.2009 yhtiön nimeämisvaliokunnan jäseniksi
seuraavat henkilöt:

Harry Brade,
Risto Murto,
Olli Riikkala,
Timo Ritakallio,
Seppo Salonen ja
Into Ylppö.

Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Into Ylppö.

Hallituksen hyväksymän nimeämisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunta on
hallituksen perustama elin, jonka tehtävänä on valmistella ja antaa
hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta
hallituksen kokoonpanoksi ja sen palkkioiksi.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen muutosten vaikutukset liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla, erityisesti Ruotsissa ja Venäjällä
 * avainhenkilöiden sitoutuminen

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Venäjän yritysoston arvioitu jäljelle jäävän 25 prosentin
omistusosuuden USD-määräinen ennakoitu kauppahinta on suojattu konsernin
rahoituspolitiikan mukaisesti.

Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan kasvatti
Oriola-KD:n uusiin markkinoihin ja liiketoiminta-alueisiin sekä rahoitukseen
liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat Venäjään liittyvistä rahoitusriskeistä
merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan (RUB) arvon muutoksilla on
vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan. Oriola-KD on investoinut
Venäjän yhtiöiden 75 %:n ostoon noin 90 miljoonaa euroa, ennakoinut 25 %:n
loppukauppahinnan olevan noin 64 miljoonaa euroa ja lisäksi lainoittanut
pitkäaikaisesti yhtiöitä noin 64 miljoonalla eurolla joulukuun loppuun mennessä.
Venäjän yhtiöillä ei ole konsernin ulkopuolisia lainoja.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän yritysoston haltuunoton onnistuneella loppuunsaattamisella, vuoden 2010
alussa voimaantulevalla lääkkeiden hintasääntelyllä ja kiristyvällä kilpailulla
on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin Venäjällä. Ruotsin
apteekkimarkkinan muutokseen liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla
merkittävää vaikutusta Oriola-KD:n liiketoimintaan Ruotsissa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on päättänyt suositella yhtiön hallitukselle,
että se päättäisi ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 7.4.2010, että
hallituksen kokoonpano olisi seuraava:

 * Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan aikaisemman seitsemän
  jäsenen sijasta
 * Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
  Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko
  Uotila ja Mika Vidgrén
 * Hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Per Båtelson
 * Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Olli Riikkala


Valiokunta ilmoitti lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:

 * Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa, kokouspalkkio 800
  euroa kokoukselta, puhelinetu
 * Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa, kokouspalkkio 400
  euroa
 * Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa, kokouspalkkio 400
  euroa
 * Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön
  valiokuntien jäsenille
 * Vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti
  yhtiön osakkeina siten, että yhtiön 1-3/2010 osavuosikatsauksen
  julkistamisen jälkeen hallituksen jäsenille hankittaisiin Oriola-KD Oyj:n
  B-osakkeita pörssistä ja maksettaisiin rahana maksettava osa
  vuosipalkkiosta
 * Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti


Nimeämisvaliokunnan mukaan hallituksen palkkiota koskevaa suositusta ei ole
annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa 2010
osakkeenomistajan ehdotuksena.

Per Båtelsonin esittely:

Per Båtelson, M.Sc. (Physics) (s. 1950), toimii vuonna 2006 perustetun, Global
Health Partner Plc:n toimitusjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Capio AB:n
toimitusjohtajana. Per Båtelson on Permobil AB:n, Sentoclone AB:n ja Unilabs
AB:n hallituksen jäsen. Vuosina 2006-2009 Per Båtelson toimi Apoteket AB:n
hallituksen puheenjohtajana.

Osingonjakoehdotus

Oriola-KD:n emoyhtiö on Oriola-KD Oyj, jonka voitonjakokelpoiset varat ovat
31.12.2009 taseen mukaisesti 96 miljoonaa euroa (73 miljoonaa euroa). Hallitus
esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,12 euroa/osake
(0,08 euroa/osake).

Yhtiökokous

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 7.4.2010 kello 17.00 alkaen
Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10
§:ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus
päättää kokouskutsusta ja sen sisältämistä esityksistä myöhemmin. Kokouskutsu
julkaistaan Helsingin Sanomissa viimeistään 15.3.2010.

Vuosikertomuksen julkaiseminen

Oriola-KD Oyj julkaisee vuoden 2009 vuosikertomuksen viimeistään 12.3.2010.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Yhtiön on antanut Suomen listayhtiöiden hallintokoodin Suositus 51 mukaisen
selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance
Statement) toimintakertomuksesta erillisenä. Selvitys on saatavissa yhtiön
kotisivuilla internetosoitteessa www.oriola-kd.com.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2010 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. Terveydenhuollon
markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan
jatkuvan suotuisina.

Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien
vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain paikallisessa valuutassa, mikä
vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana noin 15-20
prosenttia vuosittain Venäjän ruplissa (RUB). Terveydenhuollon laite- ja
tarvikekaupan markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
lääkemarkkinan kasvua nopeammin.

Venäjän lääkemarkkinoiden kasvun arvioidaan olevan vuonna 2010 pidemmän
aikavälin kasvua hitaampaa johtuen lähinnä Venäjän vaikeasta taloustilanteesta
ja lääkkeiden hintasääntelystä.

Ruotsin apteekkimarkkinan vapautumisen seurauksena kilpailutilanteen ennakoidaan
olevan kireää vuonna 2010.

Oriola-KD:n liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2010
edellisvuodesta.

Taulukot


 Konsernin laaja tuloslaskelma      1.1.-   1.1.-   1.10.-   1.10.-

 (IFRS), milj. EUR         31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto              1713,1   1580,8   486,5   449,1

 Myytyjen suoritteiden kulut      -1462,9  -1370,0   -410,0   -380,0
--------------------------------------------------------------------------------
 Bruttokate               250,2   210,8    76,5    69,1

 Liiketoiminnan muut tuotot        4,4    3,4    0,6    0,8

 Myynnin ja

 jakelun kulut             -164,6   -146,7   -44,5   -43,8

 Hallinnon kulut             -28,6   -33,3    -6,9   -11,1

 Osuus osakkuusyhtiöiden

 tuloksesta                3,9    2,2    1,2    0,8
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto               65,4    36,4    26,9    15,8

 Rahoitustuotot              7,8    7,5    1,2    3,0

 Rahoituskulut              -11,1    -9,3    -2,8    -4,4
--------------------------------------------------------------------------------
 Voitto ennen veroja           62,1    34,6    25,4    14,4

 Tuloverot*)               -13,4    -7,2    -5,4    -2,0
--------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden voitto            48,6    27,5    20,0    12,4

 Muut laajan tuloksen erät:

 Nettosijoitusten kurssierot       -2,0    -5,8    0,8    -5,8 Nettosijoitusten kurssierojen
 verovaikutus               0,4      -    -0,2     -

 Muuntoero                 1,3   -21,8    2,0   -18,1
--------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden

 laaja tulos               48,4    -0,1    22,6   -11,5 Tilikauden voiton jakautuminen:
--------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön osakkeenomistajille      49,5    27,4    20,9    12,4
--------------------------------------------------------------------------------
 Vähemmistölle              -0,9    0,1    -0,9    0,0
--------------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden laajan

 tuloksen jakautuminen:
--------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön osakkeenomistajille      49,3    -0,2    23,5   -11,5
--------------------------------------------------------------------------------
 Vähemmistölle              -0,9    0,1    -0,9    0,0
--------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
 voitosta

 laskettu osakekohtainen tulos:

 Laimentamaton osakekohtainen
  tulos (EUR)               0,34    0,19    0,14    0,09

 Laimennusvaikutuksella oikaistu

 osakekohtainen tulos (EUR)        0,34    0,19    0,14    0,09 *) Veroina on huomioitu tilikauden
 tulosta vastaava vero.
 Konsernin tase

 (IFRS), milj. EUR VARAT                  31.12.2009  31.12.2008
---------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset hyödykkeet            53,3    54,5

 Liikearvo                  141,7    105,1

 Muut aineettomat hyödykkeet         39,5    41,9

 Osuudet osakkuusyrityksissä         30,7    28,5

 Muut pitkäaikaiset saamiset          7,5     9,8

 Laskennalliset verosaamiset          2,5     0,8
---------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä        275,2    240,5 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus               287,1    250,7

 Myyntisaamiset ja muut saamiset       227,1    252,9

 Rahavarat                  133,7    46,5
---------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä        647,8    550,1 VARAT YHTEENSÄ               923,1    790,6
---------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT           31.12.2009  31.12.2008
---------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 Osakepääoma                 36,2    36,2

 Muut rahastot                50,9    30,1

 Kertyneet voittovarat            156,4    118,1

 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma yhteensä             243,4    184,4

 Vähemmistöosuus               10,8     1,0
---------------------------------------------------------------
 Oma pääoma yhteensä             254,2    185,5 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat           13,6    16,5

 Eläkevelvoitteet               4,9     4,2

 Varaukset                   0,0     0,0

 Pitkäaikaiset korolliset velat        0,2    27,9

 Muut pitkäaikaiset velat           0,0     0,0
---------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä         18,8    48,5 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat    500,5    475,8

 Varaukset                   0,0     0,0

 Lyhytaikaiset korolliset velat       149,5    80,8
---------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä        650,1    556,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        923,1    790,6
---------------------------------------------------------------


 Laskelma
 konsernin oman

 pääoman
 muutoksista
 (IFRS):

                               Emoyhtiön

                               omistajille

                        Kertyneet    kuuluva

                                Vähem-
          Osake-  Muut Muunto-  voitto-      oma mistö-

 milj. EUR    pääoma rahastot  erot   varat    pääoma osuus Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2008     36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1  203,6
--------------------------------------------------------------------------------
 Osinko        -    -    -   -11,3    -11,3   -  -11,3

 Vähemmistö-
 osuuden
 muutos        -    -    -     -     0,0  -7,1   -7,1

 Osake-
 perusteisten
 palkkioiden

 kulukirjaus     -    -    -    0,4     0,4   -   0,4

 Tilikauden
 laaja tulos     -    -  -27,6   27,4     -0,2  0,1   -0,1
--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.12.2008    36,2   30,1  -30,1   148,2    184,4  1,0  185,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2009     36,2   30,1  -30,1   148,2    184,4  1,0  185,5
--------------------------------------------------------------------------------
 Osinko        -    -    -   -11,3    -11,3   -  -11,3

 Osakeanti      -   20,7    -     -     20,7   -   20,7

 Vähemmistö-
 osuuden
 muutos        -    -    -     -     0,0  10,7   10,7

 Osake-
 perusteisten
 palkkioiden

 kulukirjaus     -    -    -    0,3     0,3   -   0,3

 Tilikauden
 laaja tulos     -    -  -0,3   49,5     49,3  -0,9   48,4
--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

  31.12.2009    36,2   50,9  -30,4   186,8    243,4  10,8  254,2
--------------------------------------------------------------------------------


 Konsernin rahavirtalaskelma         1.1.-   1.1.-

 (IFRS), milj. EUR           31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                 65,4    36,4

 Suunnitelman
 mukaiset poistot               9,4    9,8

 Käyttöpääoman muutos             37,9   -52,2

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta              -13,3    -6,8

 Muut oikaisut                 1,5    -5,2

 Liiketoiminnan
 nettorahavirta               100,9   -18,1 Investointien
 nettorahavirta               -28,0   -75,3 Rahoituksen
 nettorahavirta                14,5    10,5 Rahavarojen muutos              87,4   -82,9 Rahavarat tilikauden

 alussa                    46,5   131,0

 Valuuttakurssien
 muutosten vaikutus              -0,2    -1,6

 Rahavarojen muutos              87,4   -82,9

 Rahavarat
 tilikauden lopussa             133,7    46,5
--------------------------------------------------------------


 Aineellisten
 käyttöomaisuushyödykkeiden
 muutokset                  1.1.-   1.1.-

 milj.EUR                31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa         54,5    56,3

 Lisäykset tytäryritysten
 hankintojen kautta               -    6,9

 Lisäykset                   6,0    4,0

 Vähennykset                 -1,8    -2,2

 Poistot                   -6,5    -6,7

 Kurssierot                  1,1    -3,7
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa        53,3    54,5
--------------------------------------------------------------


                        1.1.-   1.1.-

 Tunnusluvut              31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste, %            29,2 %   25,1 %

 Oma pääoma/osake, e             1,61    1,30

 Sijoitetun pääoman tuotto, %        18,7 %   13,5 %

 Oman pääoman tuotto, %           22,1 %   14,1 %

 Korolliset nettovelat, Me         16,0 Me  62,2 Me

 Nettovelkaantumisaste, %          6,3 %   33,5 %

 Korolliset nettovelat/
 Liikevoitto ennen poistoja(Käyttökate)    0,2    1,3

 Osakekohtainen tulos, e           0,34    0,19

 Osakkeita keskimäärin, tkpl        147 034  141 393
 Johdannaissopimukset, vakuudet ja
 vastuusitoumukset 31.12.2009

                    Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR               käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset:

 Termiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset           1,4       -      50,9

 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti kirjattavat

 johdannaissopimukset:

 Termiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset           0,1       -      11,7 31.12.2008

                    Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset:

 Termiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset           4,7       -      35,2

 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti kirjattavat

 johdannaissopimukset:

 Termiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset           0,1       -      13,2 Annetut vakuudet
 omista sitoumuksista

 milj. EUR            31.12.2009  31.12.2008
--------------------------------------------------------
 Annetut takaukset           36,8    37,8

 Annetut kiinteistökiinnitykset     2,0     2,0

 Annetut yrityskiinnitykset       2,0     2,2

 Muut takaukset ja vastuut       1,9     1,2
--------------------------------------------------------
 Yhteensä               42,7    43,2
--------------------------------------------------------
 Leasing-vastuut            0,3     0,4

 Ei purettavissa olevat
 vuokrasopimukset           33,8    33,3                    1.1.-    1.1.-

 Liikevaihto toiminta-
 segmenteittäin,
 milj. EUR            31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------
 Suomen lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa      504,5    533,4

 Ruotsin lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa      547,0    535,9

 Venäjän lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa      480,7    318,9

 Baltian lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa       35,7    37,4

 Terveydenhuollon kauppa       145,1    155,2

 Hammashoidon kauppa          0,0     0,0
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä          1713,1   1580,8 Liikevoitto toiminta-
 segmenteittäin,           1.1.-    1.1.-

 milj. EUR            31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------
 Suomen lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa       18,1    16,6

 Ruotsin lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa       -5,0     6,0

 Venäjän lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa       44,5     8,2

 Baltian lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa       0,9     1,1

 Terveydenhuollon kauppa        8,9     7,9

 Hammashoidon kauppa          3,9     2,1

 Konsernihallinto ja muut       -5,9    -5,6
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä           65,4    36,4 Keskimääräinen henkilömäärä
 tarkastelukaudella          4 373    3 807

 Henkilömäärä kauden lopussa     4 299    4 709
 Liikevaihto tominta-
 segmenteittäin,      10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR          2009 2009 2009 2009  2008 2008 2008 2008
-----------------------------------------------------------------------------
 Suomen lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa 125,6 120,4 131,9 126,6 144,0 129,1 132,7 127,6

 Ruotsin lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa 159,0 131,8 130,2 126,1 125,9 129,2 141,0 139,8

 Venäjän lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa 148,2 118,6 106,6 107,2 127,3 97,9 93,8  0,0

 Baltian lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa  10,3  8,0  8,8  8,6  9,2  8,4  9,8 10,0

 Terveydenhuollon kauppa   43,4 31,9 34,9 35,0  42,7 33,8 38,1 40,6

 Hammashoidon kauppa     0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
-----------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä     486,5 410,8 412,3 403,5 449,1 398,4 415,4 318,0 Liikevoitto toiminta-
 segmenteittäin,      10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR          2009 2009 2009 2009  2008 2008 2008 2008
-----------------------------------------------------------------------------
 Suomen lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa  4,4  4,9  4,9  3,9  4,7  4,8  3,2  3,9

 Ruotsin lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa  -2,2 -0,4 -2,0 -0,4  1,3  1,4  1,6  1,7

 Venäjän lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa  21,6  6,6  8,6  7,6  8,9  0,3 -1,0  0,0

 Baltian lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukauppa  0,3  0,2  0,2  0,1  0,3  0,2  0,3  0,3

 Terveydenhuollon kauppa   2,4  1,9  3,0  1,7  1,7  1,8  1,5  2,9

 Hammashoidon kauppa     1,2  0,8  0,7  1,1  0,8  0,3  0,4  0,6

 Konsernihallinto ja muut  -0,8 -1,5 -2,0 -1,6  -1,9 -1,0 -1,8 -0,8
-----------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä      26,9 12,6 13,5 12,4  15,8  7,9  4,2  8,5               1.1.-   1.1.-

 Liikevaihto markkina-
 alueittain, milj. EUR 31.12.2009 31.12.2008
---------------------------------------------
 Suomi           575,9   618,2

 Ruotsi           605,4   568,9

 Venäjä           480,7   319,0

 Baltian maat        44,3    48,2

 Muut maat          6,8    26,5
---------------------------------------------
 Konserni yhteensä     1713,1   1580,8             10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 Liikevaihto markkina-
 alueittain, milj. EUR  2009 2009 2009 2009  2008 2008 2008 2008
-------------------------------------------------------------------------
 Suomi         147,5 139,2 146,2 143,0 174,5 144,6 150,5 148,7

 Ruotsi         176,4 140,0 147,5 141,5 111,1 144,4 157,8 155,7

 Venäjä         148,2 118,6 106,6 107,2 127,3 97,9 93,8  0,0

 Baltian maat      12,4  9,8 11,1 11,0  12,1 10,9 12,5 12,7

 Muut maat        1,9  3,2  1,0  0,8  24,1  0,8  0,8  0,8
-------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä   486,5 410,8 412,3 403,5 449,1 398,4 415,4 318,0


Venäjältä ostettujen vähittäis- ja tukkukauppayhtiöiden konsolidoitu Proforma
liikevaihto oli noin 96 miljoonaa euroa ja konsolidoitu Proforma liiketappio
-0.8 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2008.

YRITYSHANKINNAT
Vitim & Co ja Moron Ltd lopullisen hankintahinnan kohdentaminen

Oriola-KD ilmoitti maaliskuussa 2008 ostavansa 75 prosenttia Moskovassa
toimivasta apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeiden tukkukauppayhtiöstä
(Moron Ltd.) Kauppa toteutui huhtikuussa 2008. Lisäksi Oriola-KD on sopinut
ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden yhtiöistä vuonna 2010
hinnalla, joka perustuu yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen. Jäljelle jäävän 25
prosentin omistusosuuden osto on kirjattu velaksi perustuen johdon parhaaseen
arvioon niiden määrästä.
Alkuperäinen 31.3.2008 tehty hankintamenolaskelma on saatettu loppuun vuoden
2009 ensimmäisen neljänneksen aikana kuten IFRS sallii. Vuoden 2008
tilinpäätöksessä julkaistuihin tietoihin ei ole tehty olennaisia muutoksia,
lukuun ottamatta jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden ostoon liittyvää
arvioitua loppukauppahintavelkaa. Alkuperäinen ruplissa tehty
hankintamenolaskelma on käännetty euroiksi käyttäen hankintapäivän
valuuttakurssia. Hankittujen yhtiöiden taseet on yhdistetty Oriola-KD konserniin
1.4.2008 alkaen ja alla oleva laskelma sisältää molempien yhtiöiden hankinnan.


 Tiedot hankitusta
 nettovarallisuudesta
 ja liikearvosta ovat
 seuraavat:

                         Käypään
                          arvoon    Käypä
                 Tasearvo   arvostaminen     arvo
                  Milj. EUR     Milj. EUR    Milj. EUR Aineelliset hyödykkeet        5,0        1,8      6,9

 Muut aineettomat
 hyödykkeet              5,4       41,5      46,9

 Laskennallinen
 verosaaminen             0,7        0,0      0,7

 Vaihto-omaisuus,
  maksetut ennakot          69,2        0,0      69,2

 Myyntisaamiset           39,6        0,0      39,6

 Muut saamiset            5,0        0,0      5,0

 Rahavarat               3,0        0,0      3,0

 Laskennallinen verovelka       0,0       -10,4     -10,4

 Pitkäaikaiset korolliset velat   -8,8        0,0      -8,8

 Ostovelat ja muut
 korottomat velat         -108,5        0,0     -108,5

 Lyhytaikaiset korolliset velat   -8,9        0,0      -8,9
-----------------------------------------------------------------------
 Hankitut nettovarat         1,7       32,9      34,7 Vastikkeen muodostuminen

   Kauppahinta                             -64,0

   Lisäkauppahinta ja 25% osto                     -85,3

   Hankinnan kulut                            -4,4
-----------------------------------------------------------------------
 Liikearvo                                119,1 Maksettu rahavastike                          -64,0

 Maksettu lisäkauppahinta                        -21,7

 Hankinnan kulut                             -4,4

 Hankitut rahavarat                            3,0

 Yrityshankinnan
 nettorahavirta
 31.12.2009
 mennessä                                 -87,1

 Alustava loppukauppa-
 hintavelka                               -63,6
-----------------------------------------------------------------------
 Yrityshankinnan
  nettorahavirta yhteensä                       -150,7


Hankinnasta kirjattu liikearvo kuvaa yritysten yhteenliittymästä saatavia
synergiaetuja sekä uusien markkina-alueiden tuomia etuja ja mahdollisuuksia.


Espoossa 10.2.2010

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com
[HUG#1383203]