Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

4.8.2011

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 4.8.2011 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) tammi-
kesäkuun 2011 jatkuvien toimintojen taloudelliset tiedot. Osavuosikatsaus
1.1.- 30.6.2011 on laadittu IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Oriola-KD on ottanut vuonna 2011 käyttöön uusia IAS/IFRS-standardeja: IAS 32
(muutos), IAS 24 (uudistettu) ja IFRIC 14 (muutos). Luvut ovat
tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 30.6.2011

 * Liikevaihto kasvoi 18,0 prosenttia 1065,6 miljoonaan euroon (1-
  6/2010: 903,1 miljoonaa euroa)
 * Liiketappio oli 29,4 miljoonaa euroa (1-6/2010: liikevoitto 8,3 miljoonaa
  euroa) sisältäen Venäjän Stary Lekar -brändin 33,4 miljoonan euron
  arvonalennuksen
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 4,0 miljoonaa
  euroa (1-6/2010: 8,3 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli -27,5 miljoonaa euroa (1-6/2010: 4,3 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli -0,18 euroa (1-6/2010: 0,03 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -16,1 miljoonaa euroa (1-6/2010: 54,1
  miljoonaa euroa)
 * Oman pääoman tuotto oli -16,8 prosenttia (1-6/2010: 3,0 prosenttia)
 * Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan vuonna 2011 kasvavan yli 10 prosenttia
  edellisvuodesta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia
  arvioidaan olevan yli 20 miljoonaa euroa vuonna 2011.


Avainlukuja 1.4. - 30.6.2011

 * Liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia 535,5 miljoonaan euroon (4-6/2010: 487,3
  miljoonaa euroa)
 * Liiketappio oli 34,4 miljoonaa euroa (4-6/2010: liikevoitto 6,9 miljoonaa
  euroa) sisältäen Venäjän Stary Lekar -brändin 33,4 miljoonan euron
  arvonalennuksen
 * Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 1,0 miljoonaa
  euroa (4-6/2010: liikevoitto 6,9 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli -29,7 miljoonaa euroa (4-6/2010: 4,0 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli -0,20 euroa (4-6/2010: 0,03 euroa)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n toisen vuosineljänneksen
liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 536 miljoonaan euroon ja liiketappio ilman
kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 1 miljoona euroa. Tulosta rasitti
erityisesti vähittäisliiketoiminnan heikentynyt kannattavuus: Venäjällä kireästä
kilpailusta johtuva alhainen myyntikate sekä Ruotsissa edellisvuotta alhaisempi
myynti ja lähinnä tietojärjestelmän käyttöönotosta johtuvat odotettua korkeammat
kiinteät kulut. Toisella vuosineljänneksellä kirjasimme lisäksi alas Venäjän
Stary Lekar -brändiin liittyvän 33 miljoonaan euron aineettoman hyödykkeen arvon
johtuen brändin hinnoitteluvoiman oleellisesta heikentymisestä.

Toisen vuosipuoliskon aikana keskitymme toiminnan tehostamiseen ja
kannattavuuden parantamiseen. Ruotsin vähittäiskaupassa otamme uuden
tietojärjestelmän käyttöön kolmannella vuosineljänneksellä, mikä laskee
kiinteitä kustannuksia neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. Nopeutamme myös
tehostamisohjelmaa kaikissa apteekeissamme. Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupassa
saatamme loppuun Stary Lekar- ja 03 Apteka -apteekkiketjujen integroinnin,
suljemme kannattamattomia apteekkeja ja toteutamme vähittäiskaupan
hinnoittelumuutokset. Venäjän tukkukaupassa toteutamme logistiikan
tehostamishanketta, kasvatamme alueellista myyntiä ja karsimme kannattamatonta
toimintaa."

Tulos

Oriola-KD:n liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 1065,6 miljoonaa euroa
(903,1miljoonaa euroa) ja liiketappio 29,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 8,3
miljoonaa euroa). Liiketappio sisältää 33,4 miljoonan euron arvonalennuksen
liittyen Venäjän Stary Lekar -brändin aineettoman hyödykkeen arvoon. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 4,0 miljoonaa euroa (1-
6/2010: 8,3 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli -33,4 miljoonaa
euroa (5,9 miljoonaa euroa) ja nettotulos -27,5 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa
euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,18 euroa (0,03 euroa).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 535,5 miljoonaa euroa (487,3 miljoonaa
euroa) ja liiketappio 34,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 6,9 miljoonaa euroa).
Liiketappio sisältää 33,4 miljoonan euron arvonalennuksen liittyen Venäjän Stary
Lekar -brändin aineettoman hyödykkeen arvoon. Liiketappio ilman kertaluonteisia
eriä ja arvonalennuksia oli 1,0 miljoonaa euroa (4-6/2010: liikevoitto 6,9
miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli -36,5 miljoonaa euroa (5,4
miljoonaa euroa) ja nettotulos -29,7 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa).
Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,20 euroa (0,03 euroa).

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-kesäkuussa 2011 olivat 4,1 miljoonaa
euroa (2,3 miljoonaa euroa). Verot olivat 5,9 miljoonaa euroa positiiviset (-
1,6 miljoonaa euroa) johtuen lähinnä brändin arvon alaskirjaukseen liittyvän
laskennallisen veron muutoksesta. Veroina on huomioitu tammi-kesäkuun 2011
tulosta vastaava vero.

Oman pääoman tuotto oli -16,8 prosenttia (3,0 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2011.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2011 oli 1142,2 miljoonaa euroa (1173,2
miljoonaa euroa). Rahavarat olivat 106,2 miljoonaa euroa (148,1 miljoonaa
euroa), oma pääoma oli 301,3 miljoonaa euroa (325,9 miljoonaa euroa) ja
omavaraisuusaste oli 27,0 prosenttia (28,5 prosenttia).

Oriola-KD kirjasi alas vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Venäjän Stary
Lekar -brändiin liittyvän 33,4 miljoonaan euron aineettoman hyödykkeen arvon.
Muuttuneessa kilpailuympäristössä Stary Lekar -brändin hinnoitteluvoima on
oleellisesti heikentynyt.

Oriola-KD:n 267,5 miljoonan euron konserniliikearvosta 131,8 miljoonaa euroa on
kohdistettu arvonalentumistestauksessa Venäjän vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöiden rahavirtaa tuottavalle yksikölle, 109,2 miljoonaa euroa on
kohdistettu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan rahavirtaa tuottavalle yksikölle
ja 26,5 miljoonaa euroa on kohdistettu Ruotsin lääketukkukaupan rahavirtaa
tuottavalle yksikölle. Pitkän aikavälin odotusten heikentymisestä huolimatta
Oriola-KD:llä ei ole heinäkuussa 2011 tehtyjen arvonalentumistestausten
perusteella tarvetta liikearvon alaskirjauksiin.

Kesäkuun 2011 lopussa korolliset velat olivat 147,9 miljoonaa euroa (223,2
miljoonaa euroa), korolliset nettovelat 41,8 miljoonaa euroa (75,1 miljoonaa
euroa) ja nettovelkaantumisaste 13,9 prosenttia (23,0 prosenttia). Korolliset
velat muodostuivat pitkäaikaisesta lainarahoituksesta, apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta. Oriola-KD on suojannut
pitkäaikaisen lainarahoituksen korkoriskin.

Oriola-KD:n 102,7 miljoonan euron sitovat pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset
ja 41,8 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä katsauskauden lopussa. Oriola-KD:n 150 miljoonan euron
yritystodistusohjelma ei ollut käytössä katsauskauden lopussa. Kesäkuun 2011
lopussa lainasopimusten lainakovenanttiehdot täyttyivät selvästi.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa 2011 oli -16,1miljoonaa euroa
(54,1 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -17,9 miljoonaa
euroa (33,6 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu
myyntisaamisten myyntiohjelmaa vuonna 2011.

Investointien nettorahavirta oli -10,2 miljoonaa euroa (-153,3 miljoonaa euroa).
Kassavirta investointien jälkeen oli -26,3 miljoonaa euroa (-99,2 miljoonaa
euroa) tammi-kesäkuussa 2011.

Investoinnit

Tammi-kesäkuun 2011 bruttoinvestoinnit olivat 13,6 miljoonaa euroa (185,7
miljoonaa euroa), mitkä sisältävät operatiivisia investointeja lähinnä
apteekkien uusperustantaan, tukkutoiminnan tehostamiseen ja tietojärjestelmiin.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.6.2011 oli 5017 (4333), josta 11 prosenttia
työskenteli Suomessa ja Baltiassa (13 prosenttia), 26 prosenttia Ruotsissa (30
prosenttia) ja 63 prosenttia Venäjällä (57 prosenttia). Henkilömäärät sisältävät
aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Anne Kariniemi, osto- ja logistiikkajohtaja ja Oriola-KD-konsernin johtoryhmän
jäsen siirtyi Oriola-KD:n palveluksesta 23.6.2011. Hänen tehtävänsä on jaettu
nykyiselle organisaatiolle.

Toimintasegmentit

Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset
toimintasegmentit 1.1.2011 alkaen ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-
kesäkuussa 2011 oli 207,3 miljoonaa euroa (225,7 miljoonaa euroa) ja liikevoitto
10,3 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa). Suomen lääkkeiden tukkukaupan
laskutus tammi-kesäkuussa oli 485,5 miljoonaa euroa (473,8 miljoonaa euroa) ja
liikevaihto 167,0 miljoonaa euroa (188,8 miljoonaa euroa). Baltian lääkkeiden
tukkukaupan liikevaihto oli 17,2 miljoonaa euroa (15,6 miljoonaa euroa) ja
Consumer Health -liiketoiminnan, Oriola-KD:n omien tai yksinmyyntioikeudella
myytävien terveydenhuollon kuluttajatuotteiden, liikevaihto oli 23,3 miljoonaa
euroa (21,5 miljoonaa euroa).

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen
2011 liikevaihto oli 104,8 miljoonaa euroa (113,1 miljoonaa euroa) ja
liikevoitto 4,7 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa). Suomen lääkkeiden
tukkukaupan laskutus toisella vuosineljänneksellä oli 245,1 miljoonaa euroa
(237,1 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 85,2 miljoonaa euroa (95,1 miljoonaa
euroa). Baltian lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 7,9 miljoonaa euroa (7,3
miljoonaa euroa) ja Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 11,8
miljoonaa euroa (10,8 miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 0,8 prosenttia tammi-kesäkuussa 2011 (-1,4
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 45,8
prosenttia tammi-kesäkuussa 2011 (46,2 prosenttia) (lähde: IMS Health).

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
kesäkuun 2011 lopussa oli 509 (565).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011
oli 533,9 miljoonaa euroa (422,4 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,2 miljoonaa
euroa (4,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2010 liikevoitto sisälsi 2,2 miljoonaa euroa
apteekkitoiminnan aloittamiseen liittyviä valmistautumiskustannuksia.
Kilpailutilanne Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa oli kireä ja liiketoiminnan
kannattavuus ei ollut tyydyttävällä tasolla. Ruotsin lääkkeiden tukkukaupan
laskutus oli 745,8 miljoonaa euroa (600,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 317,5
miljoona euroa (276,5 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan
liikevaihto oli 246,3 miljoonaa euroa (166,3 miljoonaa euroa). Lääkkeiden
vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 19.2.2010
alkaen.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2011
liikevaihto oli 268,6 miljoonaa euroa (241,4 miljoonaa euroa), josta
vähittäiskaupan liikevaihto oli 122,7 miljoonaa euroa (115,5 miljoonaa euroa).
Tukkukaupan laskutus oli 374,3 miljoonaa euroa (310,4 miljoonaa euroa) ja
liikevaihto 161,1 miljoonaa euroa (140,3 miljoonaa euroa). Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukaupan liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa).
Lääkkeiden vähittäiskaupassa liikevoittoa heikensi kireästä kilpailusta johtunut
edellisvuotta alhaisempi vertailukelpoinen myynti Ruotsin kruunuissa ja lähinnä
tietojärjestelmän käyttöönotosta johtuvat odotettua korkeammat kiinteät kulut.

Tavoitteena on ottaa uusi tietojärjestelmä käyttöön kolmannella
vuosineljänneksellä, mikä laskee vähittäiskauppaliiketoiminnan kiinteitä
kustannuksia neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. Tietojärjestelmän
käyttöönoton jälkeen tehostamisohjelmaa nopeutetaan myös kaikissa apteekeissa.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 4,1 prosenttia tammi-kesäkuussa 2011 (0,4
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli
39,5 prosenttia (40,4 prosenttia) ja Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa 13,1
prosenttia (13,7 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2011. (lähde: IMS Health).

Oriola-KD:llä oli kesäkuun lopussa 2011 yhteensä 199 (173) apteekkia Ruotsissa.


Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2011
lopussa oli 1305 (1299), josta 1064 henkilöä (997) työskenteli vähittäiskaupassa
ja 241 henkilöä (302) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011
oli 324,6 miljoonaa euroa (255,0 miljoonaa euroa) ja liiketappio 40,7 miljoonaa
euroa (liiketappio 2,5 miljoonaa euroa). Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä
ja arvonalennuksia oli 7,4 miljoonaa euroa (liiketappio 2,5 miljoonaa euroa).
Venäjällä kireä kilpailu laski vähittäiskaupan myyntikatetta. Muuttuneessa
kilpailuympäristössä Stary Lekar -brändin hinnoitteluvoima on oleellisesti
heikentynyt. Oriola-KD kirjasi alas vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä
Venäjän Stary Lekar -brändiin liittyvän 33,4 miljoonaan euron aineettoman
hyödykkeen arvon. Venäjän lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 280,3 miljoonaa
euroa (231,9 miljoonaa euroa) ja vähittäiskaupan liikevaihto 65,1 miljoonaa
euroa (47,5 miljoonaa euroa). 03 Apteka -apteekkiketjun luvut on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 31.8.2010 alkaen.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2011
liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa (132,8 miljoonaa euroa), josta
vähittäiskaupan liikevaihto oli 31,8 miljoonaa euroa (23,9 miljoonaa euroa) ja
tukkukaupan liikevaihto oli 140,9 miljoonaa euroa (121,3 miljoonaa euroa).
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 5,7 miljoonaa
euroa (liiketappio 2,0 miljoonaa euroa).

Venäjän kaupallinen lääkemarkkina kasvoi 6,8 prosenttia (10,0 prosenttia)
Venäjän ruplissa tammi-kesäkuussa 2011 (lähde: Pharmexpert). Oriola-KD:n
liikevaihto kasvoi 28 prosenttia (8 prosenttia) Venäjän ruplissa tammi-
kesäkuussa 2011.

Oriola-KD:llä oli kesäkuun 2011 lopussa 262 (181) apteekkia Moskovan alueella,
joista 189 (181) apteekkia toimii Stary Lekar nimellä ja 73 apteekkia 03 Apteka
nimellä. Alueellisia logistiikkakeskuksia on Moskovan päälogistiikkakeskuksen
lisäksi kaksitoista.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2011
lopussa oli 3202 (2469), josta 1613 henkilöä (1124) työskenteli
vähittäiskaupassa ja 1589 henkilöä (1345) tukkukaupassa.

Vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla toiminnan painopistealueet ovat
tukkukaupan organisaation vahvistaminen sekä vähittäis- ja tukkukaupan
tehostaminen. Lääkkeiden vähittäiskaupassa saatetaan loppuun Stary Lekar- ja 03
Apteka -apteekkiketjujen integrointi, suljetaan kannattamattomia apteekkeja ja
toteutetaan vähittäiskaupan hinnoittelumuutokset. Tukkukaupassa toteutetaan
logistiikan tehostamishanketta, kasvatetaan alueellista myyntiä ja karsitaan
kannattamatonta toimintaa.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj,
tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj on antanut sisäisiä lainoja lähinnä
Ruotsin ja Venäjän liiketoimintojen holdingyhtiöille. Oriola-KD Oyj ei ole
antanut merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta,
lukuun ottamatta Kronans Droghandel Apotek AB:n lainalle annettua
emoyhtiötakausta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-kesäkuussa 2011:

Osakkeiden vaihto         tammi-kesäkuu 2011 tammi-kesäkuu 2010

                  A-sarja  B-sarja A-sarja  B-sarja

Vaihto, milj. kpl           1,5    41,7   3,6    53,8

Vaihto, milj. euroa          5,1   131,3  16,9   228,4

Ylin kurssi, euroa          3,83    3,74  5,47    5,49

Alin kurssi, euroa          2,50    2,28  3,30    3,30

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  3,13    2,66  3,95    3,83


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 28,6 prosenttia (38,0 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli
3,2 prosenttia (7,5 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 40,1 prosenttia (52,1
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2011 oli 424,5 miljoonaa euroa (585,0
miljoonaa euroa).

Kesäkuun 2011 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.163.160 kappaletta (47.217.359)
ja B-sarjan osakkeita 104.094.668 kappaletta (104.040.469). Yhtiöjärjestyksen 3
§:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan
osakkeiksi. Tammi-kesäkuun 2011 aikana A-sarjan osakkeita ei ole muunnettu B-
sarjan osakkeiksi (450.000).

Yhtiön hallussa on 96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön
kaikista osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.

Oriola-KD Oyj:n hallitus on tarkentanut konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustusjärjestelmän 2010 - 2012 ansaintakriteereitä siten, että
mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 perustuu Oriola-KD-konsernin
osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja oman pääoman tuottoprosenttiin (ROE).
Ansaintajaksolta 2010 ei suoritettu palkkioita vuosien 2010 - 2012
osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * markkinakasvua nopeampi apteekkien lukumäärän kasvu, mikä johtaa kireään
  kilpailuun
 * lääkkeiden tukkukauppojen kilpailu markkinaosuuksista konsolidoituvilla
  markkinoilla
 * kustannustehokkuuden, joustavuuden ja laadun varmistaminen
 * strategisen laajentumisen edellyttämä prosessien ja infrastruktuurin
  kehittäminen
 * viranomaisten asettamat vaatimukset ja rajoitukset, etenkin hintasääntely,
  lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupalle
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Toiminnan laajentuminen uusiin liiketoimintoihin ja uusille
markkinoille on kasvattanut rahoitukseen liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat
Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla
Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vähintään kerran vuodessa
arvonalentumistestaukset. Strategisiin suunnitelmiin perustuvissa
rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi
Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän rahavirtaa tuottavan yksikön
liikearvontestaus on aiempaa herkempi muutoksille diskonttauskorossa tai
arvioissa tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireällä kilpailutilanteella on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n vähittäis- ja
tukkukaupan lähiajan näkymiin Venäjällä. Apteekkien uusperustannan määrällä ja
tietojärjestelmän käyttöönotolla on vaikutusta Oriola-KD:n liiketoiminnan
kannattavuuteen Ruotsissa.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätökset

Oriola-KD Oyj:n 6.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden, ja palautetaan pääomaa
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,13 euroa osaketta kohden. Osinko ja
pääomanpalautus maksetaan 19.4.2011.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta
voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai
molemmista yhdessä enintään 0,10 euroa osaketta kohden. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Harry Brade, Per Båtelson, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Olli
Riikkala ja Mika Vidgrén, ja uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Alho ja Ilkka
Salonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48.400
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden jäsenten
palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60 prosenttisesti rahana
ja 40 prosenttisesti yhtiön B-osakkeina.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen PricewaterhouseCoopers
Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään viidentoistamiljoonan
(15.000.000) yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa tällä
hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan
hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
viisitoistamiljoonaa (15.000.000) yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa tällä
hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus
on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan seuraavat hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien
jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: Outi Raitasuo (puheenjohtaja), Harry Brade, Ilkka Salonen
ja Mika Vidgrén.

Palkitsemisvaliokunta: Olli Riikkala (puheenjohtaja), Per Båtelson ja Pauli
Kulvik.

Yhtiön nimeämisvaliokunnan jäsenet valitaan myöhemmin nimeämisvaliokunnan
sääntöjen mukaisesti.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD tarkensi tulevaisuuden näkymiään 19.7.2011.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2011 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
toimittaja- ja asiakassopimuksiin ja johdon arvioihin. Lääkemarkkinoiden
arvioidaan kasvavan Suomessa noin 3 prosenttia, Ruotsissa 2 - 3 prosenttia ja
Venäjällä 11 - 13 prosenttia paikallisessa valuutassa 2011 - 2014 (lähde: IMS
Health). Venäjän lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuonna 2011 pidemmän
aikavälin kasvua hitaammin ja kilpailun jatkuvan kireänä. Näkyvyys Venäjän
lääkemarkkinan kehitykseen on edelleen heikko. Ruotsin lääkkeiden
vähittäismarkkinan vapautumisen seurauksena kilpailutilanteen
apteekkimarkkinoilla ennakoidaan jatkuvan kireänä.

28.4.2011 annettu näkymä liikevaihdosta ja liikevoitosta

Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja jatkuvien toimintojen
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi parempi kuin
vuonna 2010.

19.7.2011 annettu näkymä liikevaihdosta ja liikevoitosta

Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan vuonna 2011 kasvavan yli 10 prosenttia
edellisvuodesta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia
arvioidaan olevan yli 20 miljoonaa euroa vuonna 2011.


Taulukot

Konsernin laaja tuloslaskelma   1.1.-   1.1.-   1.4.-   1.4.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR       30.6.2011 30.6.2010 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto           1065,6   903,1   535,5   487,3   1929,4

Myytyjen suoritteiden kulut   -907,0  -779,9  -457,4  -416,7  -1668,2
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate            158,6   123,2   78,1   70,6   261,2

Liiketoiminnan muut tuotot     1,4    1,9    0,6    0,8    4,8

Myynnin ja

jakelun kulut          -126,3   -98,2   -61,8   -52,5   -214,7

Hallinnon kulut          -29,6   -18,7   -18,0   -12,0   -41,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos ennen
arvonalennuksia *          4,0    8,3   -1,0    6,9    9,8

Arvonalennukset **        -33,4     -   -33,4     -     -
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos            -29,4    8,3   -34,4    6,9    9,8

Rahoitustuotot           5,5    3,4    3,2    2,3    13,0

Rahoituskulut           -9,6   -5,7   -5,2   -3,8   -18,3
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja        -33,4    5,9   -36,5    5,4    4,5

Tuloverot ***            5,9   -1,6    6,8   -1,5    -0,9
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos

jatkuvista toiminnoista      -27,5    4,3   -29,7    4,0    3,5Lopetetut toiminnot

Katsauskauden tulos

lopetetuista toiminnoista       -   59,3     -   56,8    98,6
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos

sisältäen lopetetut toiminnot   -27,5   63,6   -29,7   60,7   102,1Muut laajan tuloksen erät

Ulkomaiseen yksikköön tehty

nettosijoitus           -0,1    8,2   -0,5    2,5    5,1

Rahavirran suojaus         0,4   -0,4   -0,4   -0,4    1,2

Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero          0,0   -1,6    0,1   -0,5    -1,0

Muuntoero              3,0   30,8   -2,9   17,1    20,0
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laaja tulos

sisältäen lopetetut toiminnot   -24,2   100,6   -33,5   79,4   127,4Katsauskauden tuloksen
jakautuminen

jatkuvista toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       -27,5    4,3   -29,7    4,0    3,5
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille
omistajille              -     -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden tuloksen
jakautuminen

sisältäen lopetetut toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       -27,5   63,6   -29,7   60,7   102,1
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille
omistajille              -     -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden laajan tuloksen

(sisältäen lopetetut
toiminnot) jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       -24,2   100,6   -33,5   79,4   127,4
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille
omistajille              -     -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille
katsauskauden

tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos

jatkuvista toiminnoista

Laimentamaton, EUR        -0,18   0,03   -0,20   0,03    0,02

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR           -0,18   0,03   -0,20   0,03    0,02Emoyhtiön omistajille
katsauskauden

tuloksesta (sisältäen
lopetetut toiminnot)

laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR        -0,18   0,42   -0,20   0,40    0,68

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR           -0,18   0,42   -0,20   0,40    0,68*) Sisältää poistoja milj.
EUR                -7,3   -5,1   -3,7   -2,8   -11,1

**) Stary Lekar -brändin
alaskirjaus milj. EUR       -33,4     -   -33,4     -     -

***) Veroina on huomioitu
katsauskauden tulosta
vastaavan veron lisäksi
brändin alaskirjaukseen
liittyvän laskennallisen
veron muutoksen.


Konsernin tase

(IFRS), milj. EURVARAT                 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet           69,0   61,0    68,0

Liikearvo                 267,5   258,4   266,1

Muut aineettomat hyödykkeet        49,9   72,6    79,3

Osuudet osakkuusyrityksissä         0,0   30,4    0,0

Muut pitkäaikaiset saamiset        10,9    8,3    10,6

Laskennalliset verosaamiset         4,9    5,7    3,3
--------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä       402,2   436,5   427,2Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus              315,4   311,8   287,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset      318,5   276,8   290,1

Rahavarat                 106,2   148,1   187,8
--------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä       740,0   736,7   765,4VARAT YHTEENSÄ             1 142,2  1 173,2  1 192,6
--------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT          30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------


Oma pääoma

Osakepääoma                36,2   36,2    36,2

Muut rahastot               32,8   50,4    52,1

Kertyneet voittovarat           232,3   239,3   264,5

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma yhteensä            301,3   325,9   352,7

Määräysvallattomien omistajien osuus     -     -     -
--------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä            301,3   325,9   352,7Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat          15,6   23,1    22,2

Eläkevelvoitteet              5,7    5,0    5,7

Varaukset                   -     -     -

Pitkäaikaiset korolliset velat      122,3   116,6   124,5
--------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä       143,6   144,8   152,5Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   671,6   596,0   633,6

Lyhytaikaiset korolliset velat       25,6   106,6    53,7
--------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä       697,3   702,5   687,4OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1 142,2  1 173,2  1 192,6
--------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin

oman pääoman

muutoksista (IFRS)

                                  Emo-

                                 yhtiön

                                  omis-   Mää-

                                   ta-   räys

                                  jille vallatto-

                             Kerty- kuulu-   mien

                 Suo-           neet   va   omis-

           Osake-  jaus-  Muut Muun-  voitto-  oma  tajien

            pää- rahast- rahas-  to-   va-  pää-   osuu-

milj. EUR        oma   to  tot erot   rat  oma    det  Yht
--------------------------------------------------------------------------------
Oma

pääoma

1.1.2010        36,2    -  50,9 -30,4  186,8 243,4   10,8 254,2
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko          -    -   -   -  -18,1 -18,1     - -18,1

Määräysvallattomien
omistajien

osuuden muutos      -    -   -   -    -   -   -10,8 -10,8

Osakeperusteisten

palkkioiden
kulukirjaus        -    -   -   -   0,1  0,1     -  0,1

Tilikauden tulos     -    -   -   -   63,6  63,6     - 63,6

Muut laajan tuloksen
erät:

Ulkomaiseen
yksikköön tehty

nettosijoitus       -    -   -  8,2    -  8,2     -  8,2

Rahavirran suojaus    -  -0,4   -   -    -  -0,4     - -0,4

Laajan tuloksen
eriin liittyvä
tulovero         -    -   - -1,6    -  -1,6     - -1,6

Muuntoero         -    -  -0,1 30,8    -  30,7     - 30,7
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.6.2010       36,2  -0,4  50,8  7,0  232,4 325,9     - 325,9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2011        36,2   1,2  50,9 -6,3  270,8 352,7     - 352,7
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko ja pääoman
palautus         -    - -19,7   -   -7,6 -27,2     - -27,2

Tilikauden tulos     -    -   -   -  -27,5 -27,5     - -27,5

Muut laajan tuloksen
erät:

Ulkomaiseen
yksikköön tehty

nettosijoitus       -    -   - -0,1    -  -0,1     - -0,1

Rahavirran suojaus    -   0,4   -   -    -  0,4     -  0,4

Laajan tuloksen
eriin liittyvä
tulovero         -    -   -  0,0    -  0,0     -  0,0

Muuntoero         -    -   -  3,0    -  3,0     -  3,0
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.6.2011       36,2   1,6  31,2 -3,4  235,7 301,3     - 301,3
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin rahavirtalaskelma *         1.1.-    1.1.-     1.1.-

(IFRS), milj. EUR             30.6.2011  30.6.2010   31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                   -29,4     14,2      17,1

Suunnitelman mukaiset poistot          7,3     5,5      11,5

Arvonalennukset                 33,4      -       -

Käyttöpääoman muutos              -17,9     33,6      73,4

Rahoituserien ja

verojen rahavirta               -10,8     -7,5     -18,1

Muut oikaisut                  1,3     8,4      4,8

Liiketoiminnan nettorahavirta         -16,1     54,1      88,7Investointien nettorahavirta          -10,2    -153,3     -104,7Rahoituksen nettorahavirta           -55,3    108,0      61,2Rahavarojen muutos               -81,6     8,9      45,2Rahavarat tilikauden

alussa                     187,8    133,7     133,7

Valuuttakurssien muutosten vaikutus       -0,0     5,5      8,9

Rahavarojen muutos               -81,6     8,9      45,2Rahavarat tilikauden lopussa          106,2    148,1     187,8
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sisältää Terveydenhuollon kaupan
nettorahavirran

31.5.2010 saakka ja Hammashoidon kaupan

nettorahavirran 28.10.2010 saakka.Aineellisten hyödykkeiden muutokset      1.1.-    1.1.-     1.1.-

milj. EUR                 30.6.2011  30.6.2010   31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa          68,0     53,3      53,3

Lisäykset tytäryritysten hankintojen
kautta                       -     8,9      9,7

Lisäykset                    6,8     4,5      14,3

Vähennykset                   -0,4     -4,0      -5,2

Poistot                     -4,5     -3,7      -7,6

Kurssierot                   -0,8     2,1      3,4
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa          69,0     61,0      68,0
--------------------------------------------------------------------------------


                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

Tunnusluvut                30.6.2011  30.6.2010   31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %               27,0     28,5      30,8

Oma pääoma/osake, EUR              1,99     2,16      2,33

Sijoitetun pääoman tuotto

jatkuvista toiminnoista, %           -12,0     3,5      2,1

Sijoitetun pääoman tuotto

sis. lopetetut toiminnot, %          -12,0     28,6      23,3

Oman pääoman tuotto

jatkuvista toiminnoista, %           -16,8     3,0      1,2

Oman pääoman tuotto

sis. lopetetut toiminnot, %          -16,8     43,9      33,7

Korolliset nettovelat, milj. EUR        41,8     75,1      -9,5

Nettovelkaantumisaste, %            13,9     23,0      -2,7

Osakekohtainen tulos

jatkuvista toiminnoista, EUR          -0,18     0,03      0,02

Osakekohtainen tulos

sis. lopetetut toiminnot, EUR         -0,18     0,42      0,68

Osakkeita keskimäärin, tkpl         151 161   151 167    151 164Johdannaissopimukset, vakuudet ja
vastuusitoumukset30.6.2011

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset              1,6      -     109,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,1      -      11,630.6.2010

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset               -     -0,4     105,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,6      -      59,3

Annetut vakuudet omista sitoumuksista

milj. EUR                 30.6.2011  30.6.2010   31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Annetut takaukset               121,6    119,4     125,4

Annetut kiinteistökiinnitykset          2,0     2,0      2,0

Annetut yrityskiinnitykset            2,3     2,2      2,3

Muut takaukset ja vastuut            0,5     0,1      0,5
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                    126,4    123,7     130,3
--------------------------------------------------------------------------------


Leasing-vastuut                 0,8     1,2      0,9

Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset     62,8     59,6      66,5                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

Liikevaihto toimintasegmenteittäin,
milj. EUR                 30.6.2011  30.6.2010   31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa           207,3    225,7     448,3

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa           533,9    422,4     908,7

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa           324,6    255,0     572,4

Segmenttien välinen liikevaihto         -0,2     -0,0      -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä         1 065,6    903,1    1 929,4Liiketulos toimintasegmenteittäin,       1.1.-    1.1.-     1.1.-

milj. EUR                 30.6.2011  30.6.2010   31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            10,3     9,9      21,4

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            4,2     4,2      12,5

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa           -40,7     -2,5     -18,1

Konsernihallinto ja muut            -3,1     -3,5      -6,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä          -29,4     8,3      9,8                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset
 milj. EUR                 30.6.2011  30.6.2010   31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa             -      -       -

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa *            -      -      -2,8

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa **          -33,4      -     -10,0

Konsernihallinto ja muut              -      -       -
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset
yhteensä                    -33,4      -     -12,7*) Lääkeyhtiön konkurssiin liittyvän
saamisen alaskirjaus -1,7 milj. EUR ja
tukkukaupan uudelleenjärjestelyyn
liittyvä varaus   -1,1 milj. EUR

**) Stary Lekar -brändin arvonalennus
-33,4 milj. EUR sekä apteekkiketjun
konkurssiin liittyvän myyntisaamisen
alaskirjaus -2,1 milj. EUR ja ostoihin
liittyvän alennuksen kirjaus varaston
arvoon -7,9 milj. EURLiiketulos toimintasegmenteittäin ilman

kertaluonteisia eriä ja
arvonalennuksia,                1.1.-    1.1.-     1.1.-

milj. EUR                 30.6.2011  30.6.2010   31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            10,3     9,9      21,4

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            4,2     4,2      15,3

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa            -7,4     -2,5      -8,2

Konsernihallinto ja muut            -3,1     -3,5      -6,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia     4,0     8,3      22,5

Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset    -33,4      -     -12,7
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä          -29,4     8,3      9,8Jatkuvat toiminnot

Henkilömäärä keskimäärin            4 959    4 244     4 512

Henkilömäärä kauden lopussa          5 017    4 333     4 954Konserni yhteensä

Henkilömäärä keskimäärin            4 959    4 571     4 675

Henkilömäärä kauden lopussa          5 017    4 333     4 954Liikevaihto
toimintasegmenteittäin,       4-6/   1-3/   10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR              2011   2011    2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      104,8   102,5   111,5 111,1 113,1 112,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      268,6   265,3   246,8 239,5 241,4 181,0


Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      162,2   162,4   169,6 147,8 132,8 122,1

Segmenttien välinen liikevaihto   -0,1   -0,1    -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä     535,5   530,1   527,8 498,5 487,3 415,7Liiketulos
toimintasegmenteittäin,       4-6/   1-3/   10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR              2011   2011    2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       4,7    5,6    5,3  6,2  5,2  4,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       1,9    2,3    3,3  4,9  5,6 -1,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      -39,1   -1,6    0,1 -15,7 -2,0 -0,4

Konsernihallinto ja muut       -1,9   -1,2    -1,4 -1,2 -1,9 -1,6
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä     -34,4    5,0    7,3 -5,8  6,9  1,3                   4-6/   1-3/   10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

Kertaluonteiset erät ja
arvonalennukset  milj. EUR      2011   2011    2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        -     -     -   -   -   -

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa *       -     -    -1,1 -1,7   -   -

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa **    -33,4     -     - -10,0   -   -

Konsernihallinto ja muut        -     -     -   -   -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät ja
arvonalennukset yhteensä      -33,4     -    -1,1 -11,7   -   -*) Lääkeyhtiön konkurssiin
liittyvän saamisen alaskirjaus
-1,7 milj. EUR (Q3/2010) ja
tukkukaupan
uudelleenjärjestelyyn liittyvä
varaus  -1,1 milj. EUR
(Q4/2010)

**) Stary Lekar -brändin
arvonalennus -33,4 milj. EUR
(Q2/2011) sekä apteekkiketjun
konkurssiin liittyvän
myyntisaamisen alaskirjaus -2,1
milj. EUR (Q3/2010) ja ostoihin
liittyvän alennuksen kirjaus
varaston arvoon -7,9 milj. EUR
(Q3/2010)
Liiketulos
toimintasegmenteittäin ilman

kertaluonteisia eriä ja
arvonalennuksia,           4-6/   1-3/   10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR              2011   2011    2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       4,7    5,6    5,3  6,2  5,2  4,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       1,9    2,3    4,5  6,6  5,6 -1,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      -5,7   -1,6    0,1 -5,7 -2,0 -0,4

Konsernihallinto ja muut       -1,9   -1,2    -1,4 -1,2 -1,9 -1,6
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä
ilman

kertaluonteisia eriä ja
arvonalennuksia           -1,0    5,0    8,4  5,9  6,9  1,3

Kertaluonteiset erät ja
arvonalennukset           -33,4     -    -1,1 -11,7   -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä     -34,4    5,0    7,3 -5,8  6,9  1,3                   1.1.-   1.1.-   1.1.-

Liikevaihto markkina-
alueittain, milj. EUR      30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
---------------------------------------------------------------
Suomi                189,6   211,5   417,6

Ruotsi               520,5   409,4   882,6

Venäjä               324,6   255,0   572,4

Baltian maat             16,4   15,6    30,5

Muut maat              14,4   11,6    26,4
---------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä    1 065,6   903,1  1 929,4                   4-6/   1-3/   10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

Liikevaihto markkina-
alueittain, milj. EUR        2011   2011    2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomi                96,5   93,1   103,5 102,6 106,5 105,0

Ruotsi               262,1   258,4   239,6 233,5 235,3 174,2

Venäjä               162,2   162,4   169,6 147,8 132,8 122,1

Baltian maat             7,7    8,7    7,8  7,0  7,3  8,3

Muut maat               6,9    7,5    7,4  7,4  5,4  6,2
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä     535,5   530,1   527,8 498,5 487,3 415,7Espoossa 3.8.2011

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1536012]