Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013

25.4.2013

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 25.4.2013 klo 8.30


Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2013

 * Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja oli 612,3 (590,8) milj. euroa.
 * Liikevoitto oli 2,3 (5,2) milj. euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -26,1 (-27,1) milj. euroa.
 * Tilikauden tulos oli 0,7 (1,3) milj. euroa, ja tulos/osake oli 0,00 (0,01)
  euroa.
 * Oman pääoman tuotto oli 0,9 % (1,7 %).

 Avainluvut                2013 2012 Muutos  2012

 milj. EUR                1- 3 1- 3    %  1- 12
--------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto               612,3 590,8  3,6 % 2 474,4

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*  2,3  5,2 -55,3 %  26,8

 Liikevoitto                2,3  5,2 -55,3 %  25,8

 Tilikauden tulos             0,7  1,3 -46,3 %  16,4

 Osakekohtainen tulos, EUR        0,00 0,01 -46,3 %  0,11

 Liiketoiminnan nettorahavirta      -26,1 -27,1       46,1

 Oman pääoman tuotto, %          0,9  1,7        5,4

 Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 12,6 17,5        2,1

  *) Vuosi 2012: liikevoitto ilman kertaluonteista 1,1 milj. euron saamisen
arvonalentumista Ruotsissa.

Näkymät vuodelle 2013

 * Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
  kasvavan vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
  alkuvuoden liikevaihdon kasvu hidastuu ja liikevoitto jää edellisvuotta
  heikommaksi tammikuussa 2013 aloitetusta varastonhallintajärjestelmän
  käyttöönottoon liittyneistä haasteista johtuen.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 3,6 % 612,3 milj. euroon ja liikevoitto oli 2,3
milj. euroa tammi-maaliskuussa 2013. Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan
liikevoitto nousi 3,4 milj. eurosta 3,8 milj. euroon, kun Venäjän vähittäis- ja
tukkukaupan liiketappio kasvoi 1,1 milj. eurosta 3,6 milj. euroon.
Katsauskaudella Ruotsin vähittäiskaupan liikevoitto vahvistui rinnakkaistuotujen
lääkkeiden, OTC-lääkkeiden ja kauppatavaroiden myynnin suhteellisen osuuden
kasvusta johtuen. Venäjän vähittäiskaupan tulos kehittyi edelleen hyvin ja
vähittäiskaupan liikevoitto oli positiivinen. Ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevoittoa heikensivät erityisesti Venäjän tukkukaupan kasvanut liiketappio
varastonhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyneistä toimitusvaikeuksista
johtuen. Lisäksi Ruotsin tukkukaupan liikevoitto heikkeni reseptivapaiden
tuotteiden keskitettyyn hankinta, varastointi ja apteekkijakeluun liittyneistä
käynnistyskustannuksista johtuen. Suomen ja Baltian liiketoiminta kehittyi
katsauskaudella pääosin suunnitelmien mukaisesti. Konsernin ensimmäisen
vuosineljänneksen liikevoittoa laski lisäksi Ruotsin yrityskauppahankkeeseen
liittynyt 1,0 milj. euron kulu."


Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään tammi-maaliskuun tulokseen.
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen
vertailu on tehty vuoden 2012 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole
mainittu. Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.
Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuu 2013

Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa
2013 3,6 % 612,3 (590,8) milj. euroon.  Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan
liikevaihto kasvoi 5,7 % 273,7 (258,9) milj. euroon  ja Venäjän  vähittäis- ja
tukkukaupan liikevaihto kasvoi 7,4 % 231,1 (215,2) milj. euroon. Suomen ja
Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto laski 7,9 % 107,5 (116,8) milj.
euroon.

Oriola-KD:n liikevoitto laski tammi-maaliskuussa 55,3 % 2,3 (5,2) milj. euroon.
Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto kasvoi 9,7 % 3,8 (3,4) milj.
euroon. Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto kasvoi 3,6 %
4,8 (4,6) milj. euroon. Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio kasvoi
1,1 milj. eurosta 3,6 milj. euroon. Ruotsin vähittäiskaupan liikevoitto
vahvistui katsauskaudella rinnakkaistuotujen lääkkeiden, OTC-lääkkeiden ja
kauppatavaroiden myynnin suhteellisen osuuden kasvun tukemana. Venäjän
vähittäiskaupassa saavutettiin positiivinen liikevoitto tammi-maaliskuussa
2013. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoa heikensivät Venäjän tukkukaupan
kasvanut liiketappio johtuen varastonhallintajärjestelmän käyttöönottoon
liittyneistä Moskovan alueen toimitusvaikeuksista sekä Ruotsin tukkukaupan
heikentynyt liikevoitto johtuen rinnakkaistuonnin ja geneeristen lääkkeiden
osuuden jatkuneesta kasvusta.  Lisäksi Ruotsin tukkukaupan tulosta rasitti
reseptivapaiden tuotteiden keskitettyyn hankinta, varastointi ja apteekkijakelun
aloitukseen liittyneet kustannukset. Suomen tukkukaupan kannattavuus parani
katsauskaudella toiminnan tehostamisen ja palveluiden myynnin kasvun myötä.
Consumer Health -liiketoiminnan kannattavuutta laski ensimmäisellä
vuosineljänneksellä alhainen asiakasvirta apteekeissa ja panostukset vahvojen
tuotemerkkien kehittämiseen. Baltian liiketoiminta kehittyi katsauskaudella
suunnitelmien mukaisesti. Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoa
laski lisäksi Ruotsin yrityskauppahankkeeseen liittynyt 1,0 milj. euron kulu.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,9 (2,5) milj. euroa ja tilikauden tulos 0,7
(1,3) milj. euroa. Oriola-KD:n rahoituskustannukset pienenivät 1,4 (2,7) milj.
euroon laskeneista korkokuluista ja vuoden 2012 rahoituseriä rasittaneesta 0,7
milj. euron pankkilainojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä kirjatusta
järjestelypalkkion jaksotuskustannuksesta johtuen. Osakekohtainen tulos oli
0,00 (0,01) euroa.

Oman pääoman tuotto oli 0,9 (1,7) prosenttia tammi-maaliskuussa 2013.

Vertailuvuoden lukuja on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen muutoksesta
johtuen (IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet). Vaikutus on eritelty kohdassa
Muutos IAS 19 -standardiin Työsuhde-etuudet.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut            2013 2012 Muutos 2012

 milj. EUR             1- 3 1- 3    % 1- 12
-----------------------------------------------------------
 Liikevaihto           107,5 116,8 -7,9 % 460,5

   Suomen tukkukauppa       86,4 96,6 -10,5 % 380,7

   Baltian tukkukauppa       10,4  8,8 17,6 % 36,1

   Consumer Health         10,9 11,5 -5,4 % 44,2

 Liikevoitto            4,8  4,6  3,6 % 20,8

 Henkilöstö katsauskauden lopussa  470  503       476


Tammi-maaliskuu 2013

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013
oli 107,5 (116,8) milj. euroa ja liikevoitto 4,8 (4,6) milj. euroa. Suomen
tukkukaupan laskutus oli 255,1 (256,2) milj. euroa ja liikevaihto 86,4 (96,6)
milj. euroa. Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 10,4 (8,8) milj. euroa ja
Consumer Health -liiketoiminnan, Oriola-KD:n omien tai yksinmyyntioikeudella
myytävien terveydenhuollon kuluttajatuotteiden, liikevaihto oli 10,9 (11,5)
milj. euroa. Suomen tukkukaupan kannattavuus parani toiminnan tehostamisesta ja
palveluiden myynnin kasvusta johtuen. Consumer Health -liiketoiminnan
kannattavuutta laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä alhainen asiakasvirta
apteekeissa ja panostukset tuotevalikoiman kehittämisessä. Baltian liiketoiminta
kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Novartiksen tuotteiden varastointi ja jakelu
on hoidettu Latviasta kaikkiin Baltian maihin helmikuusta 2013 alkaen.

Oriola-KD ja Merck Sharp & Dohme (MSD) ovat sopineet lääkkeiden markkinoinnista
ja jakelusta Baltian maissa. Sopimuksen mukaan Oriola-KD vastaa MSD:n lääkkeiden
jakelusta ja markkinoinnista Virossa, Liettuassa ja Latviassa. MSD:n Viron,
Latvian ja Liettuan myynti- ja markkinointihenkilöstö siirtyy Oriola-KD:n
palvelukseen toukokuussa 2013. MSD:n lääkkeiden jakelu hoidetaan keskitetysti
Oriola-KD:n Liettuan varastosta kaikkiin Baltian maihin syyskuusta 2013 alkaen.
MSD vastaa jatkossakin lääkkeidensä myyntiluvista ja tuotestrategioista sekä
hinta- ja korvattavuusasioista, lääketieteellisistä palveluista ja kliinisestä
lääketutkimuksesta Baltian maissa.

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 1,0 % (3,9 %) tammi-maaliskuussa 2013.
Lääkekorvausten lasku ja patentin alaisten lääkkeiden tukkuhintojen 5 %:n
hinnanleikkaus helmikuussa 2013 heikensivät lääkemarkkinan kasvua Suomessa.
Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen tukkukaupassa oli 47,3 % (47,1 %) tammi-
maaliskuussa 2013. AstraZeneca siirtyy pois Oriola-KD:n jakelusta vuoden 2013
aikana, AstraZenecan markkinaosuus oli noin 3,2 prosenttia maalikuussa 2013.
(lähde: IMS Health)

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
maaliskuun 2013 lopussa oli 470 (503).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa


 Avainluvut               2013 2012 Muutos  2012

 milj. EUR                1- 3 1- 3   % 1- 12
-----------------------------------------------------------------
 Liikevaihto              273,7 258,9 5,7 % 1061,3

   Vähittäiskauppa           131,9 124,8 5,7 % 502,5

   Tukkukauppa             183,0 147,4 24,2 % 636,7

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  3,8  3,4 9,7 %  16,2

 Liikevoitto               3,8  3,4 9,7 %  15,1

 Henkilöstö katsauskauden lopussa    1 291 1 232      1 324

   Vähittäiskauppa           1 014  991      1 064

   Tukkukauppa              277  241       260


Tammi-maaliskuu 2013

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 273,7
(258,9) milj. euroa ja liikevoitto 3,8 (3,4) milj. euroa. Tukkukaupan laskutus
oli 382,8 (338,5) milj. euroa ja liikevaihto 183,0 (147,4) milj. euroa.
Reseptivapaiden tuotteiden keskitetty hankinta, varastointi ja apteekkijakelu
viidelle apteekkiketjulle kasvatti tukkukaupan liikevaihtoa. Vähittäiskaupan
liikevaihto oli 131,9 (124,8) milj. euroa.

Vähittäiskaupan liikevoitto vahvistui rinnakkaistuotujen lääkkeiden, OTC-
lääkkeiden ja kauppatavaroiden myynnin suhteellisen osuuden kasvusta. OTC-
lääkkeiden ja vapaankaupantuotteiden vähittäiskauppamarkkina kasvoi 5,8 % (3,8
%) tammi-maaliskuussa 2013 (lähde: Nielsen). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Oriola-KD avasi 3 (3) apteekkia ja maaliskuun lopussa Kronans Droghandel
-apteekkeja oli yhteensä 222 (212).

Rinnakkaistuonnin ja geneeristen lääkkeiden osuuden jatkunut kasvu heikensi
tukkukaupan liikevaihtoa ja liikevoittoa. Reseptivapaiden tuotteiden keskitetyn
hankinta, varastointi ja apteekkijakelun aloitukseen liittyi edelleen
kustannuksia vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Keskitetyn hankinta-
, varastointi- ja apteekkijakelun rakentaminen saatettiin päätökseen ensimmäisen
vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Lääkemarkkina laski 4,2 % (nousi 2,0 %) tammi-maaliskuussa 2013. Oriola-KD:n
markkinaosuus lääkkeiden tukkukaupassa oli 34,5 % (36,9 %) ja lääkkeiden
vähittäiskaupassa 13,4 % (13,5 %) tammi-maaliskuussa 2013 (lähde: IMS Health).
Ruotsin apteekkimarkkinalla ei ole tapahtunut katsauskauden aikana apteekkien
konkursseja. Katsauskaudella on perustettu 9 uutta (suljettu 1) apteekkia
Ruotsin apteekkimarkkinalle.

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun
2013 lopussa oli 1291 (1232), josta 1014 (991) henkilöä työskenteli
vähittäiskaupassa ja 277 (241) henkilöä tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa


 Avainluvut            2013 2012 Muutos 2012

 milj. EUR             1- 3 1- 3    % 1- 12
-----------------------------------------------------------
 Liikevaihto           231,1 215,2  7,4 % 952,7

   Vähittäiskauppa         39,8 37,3  6,8 % 148,6

   Tukkukauppa          194,7 184,5  5,5 % 831,1

 Liikevoitto            -3,6 -1,1 232,9 % -2,3

 Henkilöstö katsauskauden lopussa 3 048 3 048      3 056

   Vähittäiskauppa        1 326 1 382      1 309

   Tukkukauppa          1 722 1 666      1 747Tammi-maaliskuu 2013

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 231,1
(215,2) milj. euroa ja liiketappio 3,6 (liiketappio 1,1) milj. euroa. Venäjän
tukkukaupan liikevaihto oli 194,7 (184,5) milj. euroa ja vähittäiskaupan
liikevaihto 39,8 (37,3) milj. euroa. Oriola-KD on kirjannut 0,2 milj. euroa
nopeutettuja poistoja Moskovan nykyisestä päälogistiikkakeskuksesta vuoden
ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vähittäiskaupan liikevoitto oli positiivinen tammi-maaliskuussa 2013.
Vähittäiskaupassa kauppatavaroiden myynti ja apteekkikohtainen myynti kasvoivat
edellisestä vuodesta sekä kustannusrakenne edelleen tehostui. Oriola-KD:llä oli
maaliskuun 2013 lopussa 239 (243) apteekkia Moskovan alueella, joista 168 (174)
apteekkia toimii Stary Lekar -nimellä ja 71 (69) apteekkia 03 Apteka -nimellä.
Tammi-maaliskuussa 2013 avattiin 1 (3) apteekki ja suljettiin 2 (9) apteekkia.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu hidastui ja liiketappio kasvoi
varastonhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyneistä Moskovan alueen
toimitusvaikeuksista johtuen. Moskovan alueen toimitukset laskivat tilapäisesti
puoleen vertailukauden tasosta tammi-maaliskuussa 2013. Moskovan ulkopuolella
sijaitsevien jakelukeskusten liikevaihto jatkoi kasvuaan suunnitelman mukaisesti
tammi-maaliskuussa 2013. Oriola-KD on kirjannut asiakasluottopolitiikkansa
mukaisesti myyntisaamisten arvonalentumisia 0,1 (0,3) milj. euroa tammi-
maaliskuussa 2013. Luottotappioriskien minimoimiseksi on tehostettu asiakkaiden
maksuaikojen valvontaa ja myyntisaamisten perintää. Oriola-KD on
allekirjoittanut aiesopimuksen 10 vuoden vuokrasopimuksesta uuden
päälogistiikkakeskuksen siirtämisestä Moskovan alueella sekä
logistiikkakeskuksen automaatioratkaisusta. Projektia on jatkettu suunnitelman
mukaisesti vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi 20,5 % (4,5 %) Venäjän ruplissa tammi-maaliskuussa
2013 (lähde: IMS Health). Oriola-KD:n vähittäiskaupan kasvu oli 8,4 % (10,8 %)
ja tukkukaupan liikevaihdon kasvu 7,1 % (30,8 %) Venäjän ruplissa tammi-
maaliskuussa 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 9,0 % (31,0 %) Venäjän
ruplissa tammi-maaliskuussa 2013.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun
2013 lopussa oli 3048 (3048), josta 1326 (1382) henkilöä työskenteli
vähittäiskaupassa ja 1722 (1666) henkilöä tukkukaupassa.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä
liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot
tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot.

Kertaluonteisia eriä ei ole kirjattu vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Vuonna 2012 kolmannella neljänneksellä kirjattiin kertaluonteinen 1,1 milj.
euron saamisen arvonalentuminen Ruotsin vähittäiskauppayhtiössä liittyen
rahankuljetusyhtiön konkurssiin.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2013 oli 1331,9 (1212,8) milj. euroa.
Rahavarat olivat 83,4 (71,3) milj. euroa, oma pääoma oli 304,2 (297,9) milj.
euroa ja omavaraisuusaste oli 23,4 % (25,0 %).

Oriola-KD:n 283,0 milj. euron konserniliikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvosta on kohdistettu 119,9
miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupalle, 28,5 milj. euroa Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupalle, 90,2 milj. euroa Venäjän lääkkeiden tukkukaupalle ja
44,4 milj. euroa Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalle.

Maaliskuun 2013 lopussa korolliset velat olivat 121,9 (123,4) milj. euroa,
korolliset nettovelat 38,5 (52,1) milj. euroa ja nettovelkaantumisaste 12,6
(17,5) prosenttia. Korolliset velat muodostuivat lähinnä yritystodistusohjelman
käytöstä ja apteekkien ennakkomaksuista Suomessa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukaupoissa on jatkettu vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei
palautumisoikeudellisten myyntisaamisten myyntiohjelmia liittyen
kuukausittaisiin myyntisaamisiin Ruotsin valtion aluehallinnoilta ja Apoteket
AB:lta. Myyntisaamisia oli myyty yhteensä 68,0 (56,6) milj. euroa maaliskuun
2013 lopussa.

Oriola-KD:n 100,0 milj. euron sitova pitkäaikainen luottolimiittisopimus ja
43,9 milj. euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä
maaliskuun 2013 lopussa. Oriola-KD:n 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta
oli käytössä 89,5 (85,7) milj. euroa katsauskauden lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa 2013 oli -26,1 (-27,1) milj.
euroa, josta käyttöpääoman muutokset olivat -30,6 (-33,1) milj. euroa.
Investointien nettorahavirta oli -6,0 (-4,6) milj. euroa.

Investoinnit

Tammi-maaliskuun 2013 bruttoinvestoinnit olivat 5,8 (4,3) milj. euroa koostuen
apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja logistiikan tehostamiseen
liittyvistä investoinneista. Oriola-KD on kirjannut suunnitelman mukaisesti
nopeutetusti poistoja 0,2 milj. euroa Moskovan logistiikkakeskusta koskevan
investointisuunnitelman johdosta vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Henkilöstö ja johtoryhmä

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.3.2013 oli 4809 (4783), josta 10 % työskenteli
Suomessa ja Baltiassa (11 %), 27 % Ruotsissa (26 %) ja 63 % Venäjällä (63 %).
Henkilömäärät sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Muutoksia konsernin johtoryhmässä: Jukka Mäkelä, kauppatieteiden maisteri (s.
1963), on nimitetty Oriola-KD Oyj:n kehitysjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän
jäseneksi 1.4.2013 alkaen.


Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat 1.4.2013 alkaen:

  * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
  * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Henry Fogels, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukkukauppa
  * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
  * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
  * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
  * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa 2013:

 Osakkeiden vaihto         tammi-maaliskuu 2013 tammi-maaliskuu 2012

                   A-sarja   B-sarja A-sarja   B-sarja

 Vaihto, milj. kpl           0,6     8,3   1,7     10,9

 Vaihto, milj. euroa          1,5     19,9   3,5     21,2

 Ylin kurssi, euroa          2,69     2,73  2,20     2,15

 Alin kurssi, euroa          2,25     2,24  1,85     1,73

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  2,42     2,46  1,92     1,87


Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2013 oli 370,2 milj. euroa (285,2 milj.
euroa).

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 5,9 % (8,4 %) koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 1,3 % (3,7 %) ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 8,0 % (10,5 %).

Maaliskuun 2013 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 104.109.118 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-31.3.2013 välisenä aikana 0 kappaletta A-
sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi (0 kappaletta).

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Yhtiön hallitus
päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin
ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolta 2013 palkkio perustuu Oriola-KD-
konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman
tuottoprosenttiin (ROCE). Lisäksi Oriola-KD Oyj suunnittelee osakesäästöohjelman
perustamista noin 70:lle konsernin avainhenkilölle. Oriola-KD Oyj:n hallituksen
on tarkoitus tehdä lopullinen päätös järjestelmästä keväällä 2013.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 20.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti jakaa tilivuodelta 2012 osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden
yhteensä 7,6 milj. euroa ja pääomanpalautusta 0,04 euroa osaketta kohden
yhteensä 6,0 milj. EUR.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Jukka Alho, Harry Brade, Per Båtelson, Outi Raitasuo ja Mika
Vidgrén sekä uutena jäsenenä Karsten Slotte. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Jukka Alho. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden jäsenten
palkkioksi 24.200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkiona 800 euroa ja muille hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien
jäsenille. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60 prosenttisesti rahana ja 40
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan
Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä kun Oriola-KD
Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään viidentoistamiljoonan
yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
kolmekymmentämiljoonaa yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään B-osakkeiden maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä sekä suunnatusta
B-osakkeiden osakeannista Oriola-KD konsernin johdon uuden osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien
uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.715.000 kappaletta, mikä edustaa
1,13 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa enintään viisi (5)
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi: Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Karsten Slotten ja Mika Vidgrén, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Jukka Alhon (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Harry Braden. Hallitus
on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Venäjän vähittäiskaupassa apteekkien suuresta määrästä johtuva kireä
  kilpailu saattaa johtaa edelleen laskevaan katetasoon sekä avainhenkilöiden
  runsaaseen vaihtuvuuteen.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Venäjän tukkukaupassa kireästä kilpailusta johtuen myyntikate saattaa
  edelleen laskea, mikä johtaa jatkuvaan pitkäaikaiseen tarpeeseen tehostaa
  toimintaa ja tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Venäjän markkinoilla
  tyypillinen maksukäyttäytyminen yhdistettynä toiminnan alueelliseen
  laajenemiseen saattaa johtaa luottoriskien kasvuun.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vähintään kerran vuodessa
arvonalentumistestaukset. Strategisiin suunnitelmiin perustuvissa
rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi
Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän rahavirtaa tuottavien yksiköiden
liikearvontestaus on herkkä muutoksille diskonttauskorossa tai arvioissa
tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireän kilpailutilanteen aiheuttamalla myyntikatteen laskulla ja asiakkaisiin
liittyvien luottoriskien kasvulla saattaa olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan
kannattavuuteen. Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin Venäjän
tukkukaupassa ja Ruotsin liiketoiminnoissa liittyy operatiivisia riskejä, joilla
saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2013 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin vuodessa Suomessa 0,3 %,
Ruotsissa 0,5 % ja Venäjällä 11,1 % paikallisessa valuutassa vuosina 2012-2016
(lähde: IMS Health).

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan
vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan alkuvuoden
liikevaihdon kasvu hidastuu ja liikevoitto jää edellisvuotta heikommaksi
tammikuussa 2013 aloitetusta varastonhallintajärjestelmän käyttöönottoon
liittyneistä haasteista johtuen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD ilmoitti 8.4.2013 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se hankkii
Ruotsin viidenneksi suurimman apteekkiketjun Medstop Group Holding AB:n
("Medstop") koko osakekannan Segulah Management IV Limitediltä. Yrityskaupan
arvo on yhteensä noin 1460 milj. Ruotsin kruunua (176 milj. euroa) ja se koostuu
kolmesta erästä: 680 milj. Ruotsin kruunun (82 milj. euron)
käteiskauppahinnasta, hankittavan yhtiön nettovelasta sekä vuoden 2015
käyttökatteen perusteella maksettavasta ehdollisesta kauppahinnasta. Oriola-KD
rahoittaa yrityskaupan kokonaisuudessaan pankkilainalla. Yrityskaupan arvioidaan
toteutuvan vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen aikana ja yrityskaupan
toteutuminen edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen (Konkurrensverket) ja
lääkeviranomaisen (Läkemedelsverket) hyväksyntää.

Medstop-apteekkiketjulla on yhteensä 65 apteekkia, jotka sijaitsevat Tukholman,
Göteborgin ja Malmön kaupunkien ostoskeskuksissa ja keskusta-alueilla. Medstopin
liikevaihto oli 273 (299) milj. euroa ja käyttökate oli 11,6 (11,5) milj. euroa
ilman kertaluonteisia eriä. Käyttökate on noin 4,2 (3,8) prosenttia
liikevaihdosta. Vuoden 2012 lopussa apteekkiketjun nettovelka oli 75 (80) milj.
euroa ja taseen loppusumma 215 (223) milj. euroa. Medstopin markkinaosuus oli
noin 7,5 prosenttia Ruotsin apteekkimarkkinasta vuoden 2012 lopussa.
Apteekkiketjun henkilöstömäärä oli 578 henkilöä vuoden 2012 lopussa.

Yhtiökokouksen päätösten mukaisesti yhtiö maksoi 12.4.2013 tilivuodelta 2012
osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden yhteensä 7,6 milj. euroa ja
pääomanpalautuksena 0,04 euroa osaketta kohden yhteensä 6,0 milj. EUR.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2013 toiselta vuosineljännekseltä
torstaina 25.7.2013 noin klo 08.30.

Oriola-KD:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

 Konsernin laaja tuloslaskelma            1.1.-   1.1.-   1.1.-

 (IFRS), milj. EUR                31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                     612,3   590,8  2 474,4

 Myytyjen suoritteiden kulut            -524,9  -504,8  -2 117,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Bruttokate                      87,5   86,0   356,6

 Liiketoiminnan muut tuotot              2,0    0,5    2,3

 Myynnin ja

 jakelun kulut                    -72,0   -67,4   -277,1

 Hallinnon kulut                   -15,2   -13,9   -54,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *       2,3    5,2    26,8

 Kertaluonteiset erät **                 -     -    -1,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                      2,3    5,2    25,8

 Rahoitustuotot                    3,8    2,0    22,7

 Rahoituskulut                    -5,2   -4,7   -28,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja                  0,9    2,5    20,5

 Tuloverot ***                    -0,3   -1,2    -4,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos                   0,7    1,3    16,4 Muut laajan tuloksen erät

 Rahavirran suojaus                  0,5    0,0    -0,9

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot          -     -    1,6

 Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero       -0,2    0,8    -0,6

 Muuntoero                       6,3   13,4    11,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos                7,3   15,5    27,9 Tilikauden tuloksen jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille                 0,7    1,3    16,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille                 7,3   15,5    27,9
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille tilikauden

 tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, EUR                  0,00   0,01    0,11

 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR         0,00   0,01    0,11

 *) Sisältää poistoja, milj. EUR           -5,1   -4,4   -18,8

 **) Saamisen arvonalentuminen Ruotsissa Q3/2012     -     -    -1,1

 ***) Veroina on huomioitu tilikauden tulosta

 vastaava vero Konsernin tase

 (IFRS), milj. EUR VARAT                    31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
---------------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset hyödykkeet              84,8   75,1    81,4

 Liikearvo                    283,0   277,5   276,7

 Muut aineettomat hyödykkeet           52,1   52,1    52,3

 Muut osuudet ja osakkeet             0,0    0,0    0,0

 Muut pitkäaikaiset saamiset            6,4    4,3    6,6

 Laskennalliset verosaamiset            6,5    7,3    6,1
---------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä          433,0   416,4   423,1 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus                 393,1   354,3   389,8

 Myyntisaamiset ja muut saamiset         422,4   370,8   415,2

 Rahavarat                    83,4   71,3    88,1
---------------------------------------------------------------------------
                          898,9   796,3   893,1 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät    0,0    0,0    0,0


---------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä          899,0   796,4   893,1 VARAT YHTEENSÄ                1 331,9  1 212,8  1 316,2
---------------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT             31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
---------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma

 Osakepääoma                   36,2   36,2    36,2

 Rahastot                     20,3   26,7    26,0

 Muu oma pääoma                 247,7   235,1   248,4
---------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma yhteensä               304,2   297,9   310,5 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat             14,2   14,2    14,1

 Eläkevelvoitteet                 10,0    7,8    9,7

 Rahoitusvelat                   0,4   15,2    0,4

 Muut pitkäaikaiset velat             0,5     -    1,0
---------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä           25,1   37,2    25,2 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat      881,1   769,4   886,1

 Rahoitusvelat                  121,5   108,2    94,3
---------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä         1 002,6   877,7   980,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ         1 331,9  1 212,8  1 316,2
---------------------------------------------------------------------------

 Laskelma konsernin

 oman pääoman

 muutoksista (IFRS)           Emoyhtiön
           omistajille
            kuuluva oma pääoma


                               Vakuutus-  Kerty-   Oma

            Osa-  Suo- Käyt-         matemaat-   neet  pää-

                             tiset
            ke-  jaus  tö-  Muut Muun-  voitot/  voitto-   oma

            pää- rahas- rahas- rahas-  to-   tap-   va- yhteen-

 milj. EUR      oma   to  tot  tot erot   piot   rat   sä
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 31.12.2011     36,2  -0,0  30,0  1,2 -7,2     -  239,1  299,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Laatimisperiaatteen
 muutos

 (IAS 19)        -   -   -   -   -   -4,8    -  -4,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 1.1.2012      36,2  -0,0  30,0  1,2 -7,2   -4,8  239,1  294,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos   -   -   -   -   -     -   1,3   1,3

   Muut laajan
 tuloksen erät:

     Rahavirran
 suojaus        -  0,0   -   -   -     -    -   0,0

     Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero        -   -   -   -  0,8     -    -   0,8

     Muuntoero     -   -   -   - 13,4     -    -  13,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä        -  0,0   -   - 14,1     -   1,3  15,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

   Osinko ja pääoman
 palautus        -   -  -4,5   -   -     -   -7,6  -12,1

   Osakeperusteisten

   palkkioiden
 kulukirjaus      -   -   -   -   -     -   0,1   0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

 yhteensä        -   -  -4,5   -   -     -   -7,5  -12,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2012      36,2   -  25,5  1,2  7,0   -4,8  232,9  297,9
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 31.12.2012     36,2  -0,7  25,5  1,2  3,9     -  248,9  314,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Laatimisperiaatteen
 muutos

 (IAS 19)        -   -   -   - -0,0   -3,6   -0,8  -4,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 1.1.2013      36,2  -0,7  25,5  1,2  3,8   -3,6  248,1  310,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos   -   -   -   -   -     -   0,7   0,7

   Muut laajan
 tuloksen erät:

     Rahavirran
 suojaus        -  0,5   -   -   -     -    -   0,5

     Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero        -  -0,1   -   - -0,1     -    -  -0,2

     Muuntoero     -  -0,0   -   -  6,3     -    -   6,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä        -  0,4   -   -  6,2     -   0,7   7,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

   Osinko ja pääoman
 palautus        -   -  -6,0   -   -     -   -7,6  -13,6

   Osakeperusteisten

   palkkioiden
 kulukirjaus      -   -   -   -   -     -   0,0   0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

 yhteensä        -   -  -6,0   -   -     -   -7,5  -13,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2013      36,2  -0,3  19,4  1,2 10,0   -3,6  241,3  304,2
-------------------------------------------------------------------------------


 Konsernin rahavirtalaskelma       1.1.-   1.1.-   1.1.-

 (IFRS), milj. EUR          31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                2,3    5,2    25,8

 Poistot                  5,1    4,4    18,8

 Arvonalentumiset              -     -     -

 Käyttöpääoman muutos          -30,6   -33,1    23,1

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta            -1,8   -3,0   -20,3

 Muut oikaisut              -1,1   -0,6    -1,2

 Liiketoiminnan nettorahavirta      -26,1   -27,1    46,1 Investointien nettorahavirta       -6,0   -4,6   -34,9 Rahoituksen nettorahavirta        27,2   -51,3   -77,3 Rahavarojen muutos            -4,9   -83,0   -66,2 Rahavarat tilikauden

 alussa                  88,1   153,8   153,8

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus    0,2    0,5    0,4

 Rahavarojen muutos            -4,9   -83,0   -66,2 Rahavarat tilikauden lopussa       83,4   71,3    88,1
-------------------------------------------------------------------Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2013 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2012 lukuun ottamatta
jäljempänä esitettyjä, 1.1.2013 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja.
Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai
liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen
osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2012 kanssa.
Tilikaudet 2012 ja 2013 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä
ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2012 - 2013.

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin
vuositilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2013 käyttöön otettuja uusia laskentastandardien muutoksia:

 * Muutos IAS 12:een Tuloverot (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla
  tilikausilla).
 * Muutos IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet (voimaan 1.1.2013 tai sen
  jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IFRS13  Käyvän  arvon määrittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla).

Standardin Muutos IAS 19-standardiin Työsuhde-etuudet osalta muutoksen vaikutus
konserni tulokseen on eritelty oheisena. Edellä mainittujen muiden uusien
standardien muutoksien vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Muutos IAS 19 -standardiin Työsuhde-etuudet

Oriola-KD konserni on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19
Työsuhde-etuudet standardin. Muutos vaikuttaa Oriola-KD konsernin eläkekuluihin
ja tulokseen sekä taseen eläkesaamisiin, eläkevelvoitteeseen ja omaan pääomaan.
Muutoksen seurauksena konsernin vuoden 2012 konsernituloslaskelma ja
konsernitase on päivitetty uudistetun standardin edellyttämällä tavalla.

IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet -standardin keskeisimpiä muutoksia ovat,
että kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi
muihin laajan tuloksen eriin ja omaisuuden tuotto-oletus ei riipu
sijoitusjakaumasta. Sijoitusten tuotto-oletuksena käytetään eläkevelvoitteen
laskennassa käytettävää diskonttokorkoa. Putkimenetelmästä luovutaan ja
rahoitusmeno on nettokorkojen summa. Nettokorko on eläkevelvoitteen korkomenojen
ja omaisuuden korkotulojen erotus. Konserni on päättänyt kirjata nettokorkojen
summan henkilöstökuluihin myös muutoksen jälkeen.

Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin käyttöönoton myötä Oriola-KD
-konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, liikevoitto ja tilikauden
tulos vuodelta 2012 sekä taseen eläkesaaminen ja oma pääoma ovat pienempiä ja
eläkevelvoite on suurempi kuin 31.12.2012 asti voimassa olleen standardin mukaan
laskettuna. Käyttöönoton vaikutus konsernin liikevoittoon ilman kertaluonteisia
eriä ja liikevoittoon vuodelta 2012 on 1,0 milj. euroa. Vaikutus konsernin omaan
pääomaan vuoden 2012 avaavassa taseessa on -4,8 milj. euroa ja 31.12.2012
taseessa -4,4 milj. euroa johtuen vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
ja niiden verovaikutusten kirjaamisesta konsernitaseen omaan pääomaan. Alla
olevissa taulukoissa on esitetty yhteenveto laadintaperiaatteen muutoksen
jälkeisistä avainluvuista.

                       1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.1.-

 milj. EUR               31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia
 eriä                   5,2    9,2   16,4    26,8

  Liikevoitto                5,2    9,2   15,3    25,8

 Tulos ennen veroja            2,5    4,5    8,4    20,5

 Tilikauden tulos             1,3    2,8    5,0    16,4

 Tilikauden laaja tulos         15,5    6,6   17,8    27,9 Emoyhtiön omistajille katsauskauden

 tuloksesta laskettu osakekohtainen
 tulos, EUR

 Laimentamaton, EUR           0,01   0,02   0,03    0,11

 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR  0,01   0,02   0,03    0,11                 1.1.-   1.4.-   1.7.-   1.10.-   1.1.-

 milj. EUR         31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä     5,2    4,0    7,2    10,5    26,8

 Liikevoitto           5,2    4,0    6,2    10,5    25,8

 Tulos ennen veroja      2,5    2,0    4,0    12,0    20,5

 Tilikauden tulos       1,3    1,5    2,1    11,4    16,4

 Tilikauden laaja tulos    15,5   -8,8   11,2    10,1    27,9 Emoyhtiön omistajille
 katsauskauden

 tuloksesta laskettu
 osakekohtainen tulos, EUR

 Laimentamaton, EUR      0,01   0,01   0,01    0,08    0,11

 Laimennusvaikutuksella
 oikaistu, EUR        0,01   0,01   0,01    0,08    0,11 milj. EUR               31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset eläkesaamiset       4,3    4,1    3,8    6,6

 Pitkäaikaiset eläkevelvoitteet      7,8    7,9    8,3    9,7

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
 pääoma                 297,9   289,2   300,4   310,5
 Liitetiedot


 Aineellisten hyödykkeiden muutokset   1.1.-   1.1.-   1.1.-

 milj. EUR              31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa       81,4   74,0    74,0

 Lisäykset                 5,1    3,3    16,6

 Vähennykset               -0,1   -0,3    -0,5

 Poistot                 -3,0   -2,6   -11,1

 Kurssierot                1,6    0,6    2,4
-------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa      84,8   75,1    81,4
-------------------------------------------------------------------


                      1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Tunnusluvut             31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste, %           23,4   25,0    24,5

 Oma pääoma/osake, EUR          2,01   1,97    2,05

 Sijoitetun pääoman tuotto, %       2,2    4,6    5,9

 Oman pääoman tuotto, %          0,9    1,7    5,4

 Korolliset nettovelat, milj. EUR     38,5   52,1    6,7

 Nettovelkaantumisaste, %         12,6   17,5    2,1

 Osakekohtainen tulos, EUR        0,00   0,01    0,11

 Osakkeita keskimäärin, tkpl      151 161  151 161  151 248 Johdannaissopimukset, vakuudet
 ja vastuusitoumukset 31.3.2013

                  Positiivinen Negatiivinen      Sopimusten

 milj. EUR             käypä arvo  käypä arvo     nimellisarvot

 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset           -     -0,5         47,9

 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset          -     -1,4        142,9

 31.3.2012

                  Positiivinen Negatiivinen      Sopimusten

 milj. EUR             käypä arvo  käypä arvo     nimellisarvot

 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset         0,5      -        191,6

 Koronvaihtosopimukset           -     -0,0        113,1 Konsernin suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset liittyvät lähinnä
 konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Kaikki kaudella käypään
 arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit muodostuivat johdannaisista, jotka ovat
 luokiteltu käyvän arvon hierarkiassa tasolle 2. Johdannaisten käyvät arvot on
 kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin johdannaissopimuksiin
 liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event tapahtumiin ja eivät
 mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole antanut tai saanut
 vakuuksia johdannaisvastapuolilta. Annetut vakuudet omista
 sitoumuksista

 milj. EUR              31.3.2013 31.3.2012       31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Annetut takaukset            19,1    9,6          23,4

 Annetut kiinteistökiinnitykset       -    2,0          2,0

 Annetut yrityskiinnitykset        2,5    2,4          2,4

 Muut takaukset ja vastuut         0,8    0,7          0,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                 22,5   14,7          28,7
-------------------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut              2,4    3,4          2,8

 Ei purettavissa olevat
 vuokrasopimukset             66,9   63,9          66,9 Merkittävimmät annetut takaukset liittyvät Venäjän ja Ruotsin
 tukkukauppayhtiöiden antamiin pankkitakauksiin ostovelkojen vakuudeksi.
 Oriola-KD Oyj on antanut lisäksi 27,0 milj. EUR (18,1 milj. EUR)
 emoyhtiötakauksia tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi.


 Henkilömäärät                  31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilömäärä keskimäärin              4 838   4 835   4 818

 Henkilömäärä kauden lopussa             4 809   4 783   4 856

 SEGMENTTI-INFORMAATIO                            1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevaihto, milj. EUR             31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              107,5   116,8   460,5

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              273,7   258,9  1 061,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              231,1   215,2   952,7

 Segmenttien välinen liikevaihto           -0,0   -0,0    -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                  612,3   590,8  2 474,4                            1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevoitto, milj. EUR             31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa               4,8    4,6    20,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa               3,8    3,4    15,1

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              -3,6   -1,1    -2,3

 Konsernihallinto ja muut               -2,6   -1,8    -7,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                   2,3    5,2    25,8                            1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä     31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa               4,8    4,6    20,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa               3,8    3,4    16,2

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              -3,6   -1,1    -2,3

 Konsernihallinto ja muut               -2,6   -1,8    -7,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä                 2,3    5,2    26,8

 Kertaluonteiset erät *                 -     -    -1,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                   2,3    5,2    25,8 *) Saamisen arvonalentuminen -1,1 milj. EUR
 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
 Q3/2012

 Liikevaihto vuosineljänneksittäin,        1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                    2013  2012 2012 2012 2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            107,5 118,3 108,7 116,6 116,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            273,7 292,4 254,1 255,9 258,9

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            231,1 296,9 223,3 217,3 215,2

 Segmenttien välinen liikevaihto         -0,0  0,2 -0,0 -0,1 -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                612,3 707,8 586,1 589,7 590,8 Liikevoitto vuosineljänneksittäin,        1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                    2013  2012 2012 2012 2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa             4,8  5,2  6,1  4,8  4,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa             3,8  4,6  3,7  3,4  3,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            -3,6  3,1 -2,0 -2,2 -1,1

 Konsernihallinto ja muut             -2,6  -2,4 -1,6 -2,0 -1,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                 2,3  10,5  6,2  4,0  5,2

 Liikevoitto vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä,           1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                    2013  2012 2012 2012 2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa             4,8  5,2  6,1  4,8  4,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa             3,8  4,6  4,8  3,4  3,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            -3,6  3,1 -2,0 -2,2 -1,1

 Konsernihallinto ja muut             -2,6  -2,4 -1,6 -2,0 -1,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä               2,3  10,5  7,2  4,0  5,2

 Kertaluonteiset erät  *               -   - -1,1   -   -
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                 2,3  10,5  6,2  4,0  5,2 *) Saamisen arvonalentuminen -1,1 milj. EUR
 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
 Q3/2012                         1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------
 Suomi                      96,8   107,4   422,4

 Ruotsi                     259,0   252,2  1 028,8

 Venäjä                     231,1   215,2   952,7

 Baltian maat                  10,0    8,4    34,6

 Muut maat                    15,4    7,5    35,9
--------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä               612,3   590,8  2 474,4 Liikevaihto markkina-alueittain  1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 vuosineljänneksittäin, milj. EUR 2013  2012 2012 2012 2012
----------------------------------------------------------------
 Suomi               96,8 107,8 99,7 107,6 107,4

 Ruotsi              259,0 282,6 244,7 249,3 252,2

 Venäjä              231,1 296,9 223,3 217,3 215,2

 Baltian maat           10,0  9,4  8,6  8,1  8,4

 Muut maat             15,4  11,0 10,0  7,4  7,5
----------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä        612,3 707,8 586,1 589,7 590,8Espoossa 24.4.2013

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 046 876 5207
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Joni Ihantola
johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet
puh. 010 429 4386
sähköposti: joni.ihantola@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com[HUG#1695839]