Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014

24.7.2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.7.2014 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014


Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2014

 * Liikevaihto laski 9,1 % ja oli 593,1 (652,1) miljoonaa euroa
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 25,6 % ja oli 6,9 (9,3)
  miljoonaa euroa
 * Käyttökate oli 6,6 (5,2) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,2 (3,7) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto oli -71,2 (-0,3) miljoona euroa
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 17,1 (24,6) miljoonaa euroa
 * Tilikauden tulos oli -82,1 (-2,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli -0,55 (-0,02) euroa

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2014

 * Liikevaihto laski 6,1 % ja oli 1186,9 (1264,5) miljoonaa euroa
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,1 % ja oli 21,5 (16,7)
  miljoonaa euroa
 * Käyttökate oli 20,2 (12,7) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 (6,0) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto oli -64,1 (2,0) miljoona euroa
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli  -8,7 (-1,5) miljoonaa euroa
 * Tilikauden tulos oli -79,5 (-2,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli  -0,53  (-0,01) euroa


 Avainluvut          2014 2013 Muutos  2014  2013 Muutos  2013

 Milj. eur           4-6  4-6   %   1-6   1-6   %  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto         593,1 652,1  -9,1 1 186,9 1 264,5  -6,1 2 598,5

   Vähittäiskauppa      215,9 190,6  13,3  431,8  362,3  19,2  809,9

   Tukkukauppa        467,1 515,7  -9,4  933,8 1 001,0  -6,7 2 025,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate ilman
 kertaluonteisia eriä      6,9  9,3 -25,6  21,5  16,7  29,1  53,2

 Käyttökate           6,6  5,2  26,3  20,2  12,7  59,9  46,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä      0,2  3,7 -94,3   8,3   6,0  38,1  29,0

   Vähittäiskauppa       7,6  3,7 107,0  14,6   7,4  96,5  21,1

   Tukkukauppa         -5,8  3,0       -3,2   3,2       14,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto         -71,2 -0,3      -64,1   2,0      21,0

   Vähittäiskauppa       7,3 -0,3      13,6   3,4      13,7

   Tukkukauppa        -76,8  3,0      -74,6   3,2      13,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä      0,0  0,6       0,7   0,5       1,1

   Vähittäiskauppa       3,5  1,9       3,4   2,1       2,6

   Tukkukauppa         -1,2  0,6       -0,3   0,3       0,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %        -12,0  0,0       -5,4   0,2       0,8

   Vähittäiskauppa       3,4 -0,2       3,1   0,9       1,7

   Tukkukauppa        -16,4  0,6       -8,0   0,3       0,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos       -82,1 -2,8      -79,5  -2,1       5,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos, EUR  -0,55 -0,02      -0,53  -0,01      0,04

 Liiketoiminnan
 nettorahavirta                      -8,7  -1,5       29,8

 Oman pääoman tuotto, %                 -53,0  -1,4       2,0

 Nettovelkaantumisaste kauden
 lopussa, %                        73,0  71,4       65,3
-------------------------------------------------------------------------------

Näkymä vuodelle 2014

Oriola-KD arvioi liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013
tasosta. Liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta.

Oriola-KD päivitti osavuosikatsauksessa 22.4.2014 antamaansa ohjausta
pörssitiedotteella 15.7.2014.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Kannattavuus vahvistui Ruotsin molemmissa toimintasegmenteissä. Kronans Apotek
on vakiinnuttanut asemansa Ruotsin apteekkimarkkinoiden keskeisenä toimijana
arviomme mukaan noin 21 % markkinaosuudella. Ruotsin tukkukaupan kannattavuutta
on vahvistanut vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä aloittamamme
tehostamisohjelmat sekä liiketoimintavolyymin kasvu.

Venäjän liiketoimintojen tammi-kesäkuun heikko kehitys rasitti merkittävästi
Oriola-KD:n ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoa ja liikevoittoa. Venäjän
tukkukaupan liikevoitto oli erittäin huono ja toimintasegmentin kannattavuus jäi
selvästi asettamistamme tavoitteista. Suunnitteluprosessin yhteydessä
päivittämämme näkemys Venäjän tukkukaupan liiketoiminnan tulevasta kehityksestä
johti Venäjän lääkkeiden tukkukauppaan kohdistuneeseen 77,2 miljoonan euron
arvonalentumiskirjaukseen. Toisella neljänneksellä suoritettu arvion päivitys
lääkepäämiessopimuksiin sisältyvien markkinointituki- ja bonussaamisten osalta
aiheutti 7,2 miljoonan euron kulun. Venäjän liiketoimintoihin kohdistuneiden
tehostamistoimenpiteiden johdosta  henkilöstön määrä  on kesäkuun 2014 loppuun
mennessä vähentynyt 490 työntekijällä suhteessa kesäkuun 2013 loppuun. Tulemme
jatkamaan ja tehostamaan Venäjän tukkuliiketoiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä
toimenpiteitä toisella vuosipuoliskolla.

Moskovaan rakennettavan uuden päälogistiikkakeskuksen rakennustyöt on saatu
päätökseen ja hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Toimintojen siirtäminen
uusiin tiloihin aloitetaan vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä. Täysi
tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä."

Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään tammi-kesäkuun tulokseen.
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen
vertailu on tehty vuoden 2013 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole
mainittu. Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.
Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

                           2014  2013  2013

 Tunnusluvut                     1-6   1-6  1- 12
------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo, Milj. Eur               294,8  389,3  379,0

 Oma pääoma, Milj. Eur               227,4  279,7  278,1

 Korolliset velat, Milj. Eur            274,6  330,0  318,8

 Korolliset nettovelat, Milj. Eur         166,1  199,8  181,5

 Tase yhteensä, Milj. Eur            1 335,0 1 466,5 1 500,1 Omavaraisuusaste, %                17,6  19,5  19,2

 Oman pääoman tuotto, %              -53,0  -1,4   2,0

 Sijoitetun pääoman tuotto, %           -22,0   0,8   4,2

 Nettovelkaantumisaste, %              73,0  71,4  65,3

 Korolliset nettovelat/12 kk rullaava käyttökate   3,1   5,1   3,9 Oma pääoma/osake, EUR               1,50  1,85  1,84

 Osakekohtainen tulos, EUR             -0,53  -0,01  0,04

 Osakkeita keskimäärin, tkpl           151 137 151 161 151 157 Henkilömäärä keskimäärin             5 036  4 943  5 135

 Henkilömäärä kauden lopussa            4 899  5 414  5 256

 Bruttoinvestoinnit                 17,9  178,4  193,7


Muutokset konsernirakenteessa tammi-kesäkuussa 2014

Konsernirakenteessa ei ole tarkasteluajankohtana tapahtunut muutoksia.

Konsernin liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuu 2014

Oriola-KD:n toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 593,1 (652,1) miljoonaa
euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,2 (3,7) miljoonaa euroa ja
liikevoitto -71,2 (-0,3) miljoonaa euroa.  Vähittäiskaupan liikevaihto oli
215,9 (190,6) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 7,6 (3,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 7,3 (-0,3) miljoonaa
euroa. Tukkukaupan liikevaihto oli 467,1 (515,7) miljoonaa euroa. Tukkukaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -5,8 (3,0) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli -76,8 (3,0) miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli  -73,9  (-4,0) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n
nettorahoituskulut olivat 2,8 (3,6) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos huhti-
kesäkuussa oli -82,1 (-2,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,55 (-
0,02) euroa.

Oriola-KD kirjasi Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toisen vuosineljänneksen
tulokseen 77,2 (-) miljoonan euron arvonalentumisen. Arvonalennuskirjaus
raportoidaan kertaluonteisena ei kassavirtavaikutteisena eränä. Toisella
neljänneksellä suoritettu arvion päivitys Venäjän tukkukaupan
lääkepäämiessopimuksiin sisältyvien markkinointituki- ja bonussaamisten osalta
aiheutti 7,2 miljoonan euron kulun.


Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuu 2014

Oriola-KD:n liikevaihto laski 6,1 % 1186,9 (1264,5) miljoonaan euroon ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 38,1 % 8,3 (6,0) miljoonaan euroon
tammi-kesäkuussa. Kannattavuuden vahvistuminen molemmissa Ruotsin
toimintasegmenteissä tuki konsernin liikevoiton positiivista kehitystä.
Liikevoitto oli -64,1 (2,0) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n ensimmäisen
vuosipuoliskon liikevoittoa laski 71,1 (-) miljoonan euron arvonalentuminen sekä
Venäjän tukkukaupan lääkepäämiessopimuksiin sisältyvien markkinointituki- ja
bonussaamisia koskeva arvion päivitys mikä aiheutti 7,2 miljoonan euron kulun.
Vertailukauden konsernin liikevoittoon sisältyy  2,7 miljoonaa euroa Ruotsin
yrityskauppahankkeeseen liittyvä kuluerä.

Vähittäiskaupan liikevaihto oli 431,8 (362,3) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,6 (7,4) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 13,6 (3,4) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevaihto oli 933,8
(1001,0) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
-3,2 (3,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -74,6 (3,2) miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli -70,5 (-3,0) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
-79,5 (-2,1) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 6,4 (5,0)
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,53 (-0,01) euroa.

Oman pääoman tuotto oli -53,0 (-1,4) prosenttia tammi-kesäkuussa 2014.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.

Oriola-KD:n johto seuraa segmenttikohtaisia tietoja konsernin
hallinnointipalkkiolla vähennettynä. Vertailuvuoden 2013 segmenttikohtaiset
tiedot on päivitetty vastaamaan nykyistä esitystapaa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut            2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2013

 Milj. eur             4-6  4-6   %  1-6  1-6   % 1- 12
-----------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           107,0 112,5  -4,8 207,8 220,0  -5,6 425,3

   Suomen tukkukauppa       86,5 91,8  -5,7 165,8 178,2  -6,9 342,1

   Baltian tukkukauppa       10,8  9,9  9,3 22,2 20,3  9,6 41,0

   Consumer Health         9,8 10,9 -10,6 20,0 21,8  -8,6 42,7
-----------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            4,4  5,2 -15,6  9,2  9,3  -1,8 18,8
-----------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %           4,1  4,6      4,4  4,2      4,4
-----------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa              515  535      505
-----------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuu 2014

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2014
liikevaihto oli 107,0 (112,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 4,4 (5,2)
miljoonaa euroa. Suomen tukkukaupan liikevaihto oli 86,5 (91,8) miljoonaa euroa
ja laskutus 273,1 (264,8) miljoonaa euroa, Baltian tukkukaupan liikevaihto oli
10,8 (9,9) miljoonaa euroa ja Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli
9,8 (10,9) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2014

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 3,7 (1,0) % tammi-kesäkuussa 2014 (lähde: IMS
Health). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 45,2
(47,7) % tammi-kesäkuussa 2014 (lähde: ATY).

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa laski
5,6 % ja oli 207,8 (220,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto laski 1,8 % ja oli
9,2 (9,3) miljoonaa euroa.

Suomen tukkukaupan liikevaihto oli 165,8 (178,2) miljoonaa euroa ja laskutus
530,6 (519,9) miljoonaa euroa, Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 22,2 (20,3)
miljoonaa euroa ja Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 20,0 (21,8)
miljoonaa euroa.

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan käyttökate oli 11,1 (11,0) miljoonaa
euroa.

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan kannattavuus tammi-kesäkuussa pysyi
vertailukauden tasolla. Astra Zenecan poistuminen Oriola-KD:n jakelusta vuoden
2013 kolmannella neljänneksellä laski ennakoidusti Suomen tukkukaupan
ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoa. Baltiassa MSD:n lääkkeiden jakelu- ja
markkinointiyhteistyö eteni suunnitellusti. Consumer Health -liiketoiminnan
kannattavuus parani  liikevaihdon laskusta huolimatta. Merkittävimpien Consumer
Health -tuotemerkkien Avène, Lysi ja Gefilus myynti kasvoi tammi-kesäkuussa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut            2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos  2013

 Milj. eur             4-6  4-6   %  1-6  1-6   %  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           298,5 304,5  -2,0 597,0 578,2  3,2 1 194,4

   Vähittäiskauppa        188,7 155,2  21,6 375,3 287,1  30,7  669,6

   Tukkukauppa          193,5 199,2  -2,9 389,0 382,2  1,8  743,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä       11,3  4,9 132,6 21,3  8,0 165,4  24,1

   Vähittäiskauppa         8,7  3,8 129,8 16,1  7,3 119,9  20,3

   Tukkukauppa           2,7  1,1 149,6  5,5  1,0 467,6   4,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            11,0  0,8 1192,9 20,4  4,0 407,6  16,4

   Vähittäiskauppa         8,4 -0,2      15,1  3,3 359,3  12,9

   Tukkukauppa           2,7  1,1 149,6  5,5  1,0 467,6   3,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä        3,8  1,6      3,6  1,4       2,0

   Vähittäiskauppa         4,6  2,4      4,3  2,5       3,0

   Tukkukauppa           1,4  0,5      1,4  0,3       0,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %           3,7  0,3      3,4  0,7       1,4

   Vähittäiskauppa         4,4 -0,2      4,0  1,1       1,9

   Tukkukauppa           1,4  0,5      1,4  0,3       0,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa             1 866 1 870      1 849

   Vähittäiskauppa                    1 579 1 593      1 573

   Tukkukauppa                       287  277       277
-------------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuu 2014

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2014 liikevaihto oli
298,5 (304,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,3
(4,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 11,0 (0,8) miljoonaa euroa.
Vähittäiskaupan liikevaihto oli 188,7 (155,2) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli  8,7 (3,8) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 8,4 (-0,2) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevaihto oli 193,5
(199,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,7 (1,1) miljoonaa euroa,
tukkukaupan laskutus oli 382,0 (392,2) miljoonaa euroa. Medstop-apteekkiketju on
konsolidoitu Oriola-KD:n vertailulukuihin 1.6.2013 alkaen.

Tammi-kesäkuu 2014

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa tammi-kesäkuussa 1,7 (-2,7) % (lähde: IMS Health)
ja reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden vähittäiskauppamarkkina kasvoi
3,6 (6,0) % (lähde: Nielsen) Ruotsissa on yhtiön arvion mukaan tammi-kesäkuussa
perustettu 21 uutta apteekkia, katsauskauden lopussa Ruotsissa oli yhteensä
1327 apteekkia.

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla
kasvoi 3,2 % ja oli 597,0 (578,2) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihdon kasvu oli 8,4 %. Tammi-kesäkuun
vähittäiskaupan liikevaihto vahvistui kesäkuussa 2013 toteutuneen Medstop-
yrityskaupan myötä. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 375,3 (287,1) miljoonaa
euroa ja tukkukaupan liikevaihto 389,0 (382,2) miljoonaa euroa. Tukkukaupan
laskutus oli 753,6 (679,9) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 23,8 (12,2)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli 22,8 (8,2) miljoonaa euroa ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. Ruotsin vähittäiskaupan käyttökateprosentti  ilman
kertaluonteisia eriä  ja konsernin hallintopalkkiota oli 6,5 (4,3) %.

Ruotsin tukkukaupan käyttökate oli 6,7 (2,2) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi
165,4 % ja oli 21,3 (8,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto kasvoi 407,6 % ja oli
20,4 (4,0) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 16,1 (7,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 15,1 (3,3) miljoonaa
euroa. Tukkukaupan liikevoitto oli 5,5 (1,0) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan kannattavuus kehittyi positiivisesti tammi-kesäkuussa.
Medstop-yrityskaupan tavoitellut 8-10 miljoonan euron synergiaedut ovat
toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Oriola-KD:lla oli kesäkuun 2014 lopussa
302 (293) apteekkia Ruotsissa. Oriola-KD:n markkinaosuus vähittäiskaupassa oli
yhtiön arvion mukaisesti 20,7 (20,1) % toisen vuosineljänneksen lopussa.

Ruotsin tukkukaupan liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä tuki kasvanut
liiketoiminnan volyymi sekä kannattavuuden parantamiseksi toteutetut
tehostamistoimenpiteet. Rinnakkaistuotujen lääkkeiden suhteellinen osuus Ruotsin
lääkemarkkinasta on laskenut ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja on yhtiön arvion
mukaan katsauskauden lopussa noin 17 %. Oriola-KD:n markkinaosuus tukkukaupassa
oli yhtiön arvion mukaan 38,0 (34,7) % ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut             2014 2013 Muutos 2014 2013 Muutos 2013

 Milj. Eur              4-6  4-6   %  1-6  1-6   % 1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto            187,6 235,2 -20,2 382,1 466,2 -18,0 978,8

   Vähittäiskauppa          27,2 35,4 -23,1 56,6 75,2 -24,7 140,3

   Tukkukauppa           166,6 204,1 -18,4 337,0 398,8 -15,5 857,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia
 eriä                -14,0 -3,4 315,5 -19,3 -7,0 177,8 -8,0

   Vähittäiskauppa          -1,1 -0,1      -1,5  0,1      0,8

   Tukkukauppa           -12,9 -3,3 295,8 -17,9 -7,1 152,2 -8,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            -85,0 -3,4     -90,8 -7,0     -8,3

   Vähittäiskauppa          -1,1 -0,1     -1,5  0,1      0,8

   Tukkukauppa           -83,9 -3,3     -89,2 -7,1     -9,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä        -7,4 -1,4      -5,1 -1,5      -0,8

   Vähittäiskauppa          -4,0 -0,3      -2,6  0,2      0,6

   Tukkukauppa            -7,7 -1,6      -5,3 -1,8      -1,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %           -45,3 -1,4     -23,8 -1,5      -0,8

   Vähittäiskauppa          -4,0 -0,3      -2,7  0,2      0,6

   Tukkukauppa           -50,4 -1,6     -26,5 -1,8      -1,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa              2 518 3 008     2 901

   Vähittäiskauppa                     1 092 1 298     1 219

   Tukkukauppa                       1 426 1 710     1 683
-------------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuu 2014

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan heikko kehitys rasitti merkittävästi Oriola-
KD:n toisen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja liikevoittoa. Venäjän vähittäis-
ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2014 liikevaihto oli 187,6 (235,2)
miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -14,0 (-3,4)
miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -85,0 (-3,4) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevaihto oli 27,2 (35,4) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli -1,1 (-0,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -1,1 (-
0,1) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevaihto oli 166,6 (204,1) miljoonaa euroa.
Venäjän tukkukaupan kannattavuus oli erittäin heikko. Tukkukaupan liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli -12,9 (-3,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli
-83,9 (-3,3) miljoonaa euroa.

Toisella neljänneksellä suoritettu arvion päivitys lääkepäämiessopimuksiin
sisältyvien markkinointituki- ja bonussaamisten osalta aiheutti 7,2 miljoonan
euron kulun. Oriola-KD kirjasi Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toisen
vuosineljänneksen tulokseen 77,2 (-) miljoonan euron arvonalentumisen.
Arvonalentuminen kohdistuu liikearvoon 70,2 miljoonaa euroa, aineettomiin
hyödykkeisiin 0,9 miljoonaa euroa sekä Venäjän tukkuliiketoimintaa harjoittavan
tytäryhtiön laskennalliseen verosaamiseen 6,1 miljoonaa euroa.
Arvonalennuskirjaus raportoidaan kertaluonteisena ei-kassavirtavaikutteisena
eränä.

Tammi-kesäkuu 2014

Venäjän liiketoimintojen heikko kehitys rasitti merkittävästi Oriola-KD:n tammi-
kesäkuun liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa laski 18,0 % ja
oli 382,1 (466,2) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
liikevaihdon lasku oli 3,4 %. Venäjän vähittäiskaupan liikevaihto laski 24,7 %
ja oli 56,6 (75,2) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna liikevaihto laski 11,3 %. Venäjän tukkukaupan liikevaihto laski 15,5
% ja oli 337,0 (398,8) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna liikevaihto laski 0,4 %.

Venäjän vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -0,6 (1,2)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli -0,7 (1,2) miljoonaa euroa ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. Venäjän tukkukaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli
-16,4 (-5,3) miljoonaa euroa ja käyttökate oli -16,7 (-5,3) miljoonaa euroa.

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski
-19,3 (-7,0) miljoonaan euroon ja liikevoitto oli -90,8 (-7,0) miljoona euroa.
Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -1,5 (0,1) miljoonaa
euroa ja liikevoitto oli -1,5 (0,1) miljoonaa euroa. Venäjän tukkukaupan
kannattavuus oli erittäin heikko. Tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli -17,9 (-7,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -89,2 (-7,1) miljoonaa
euroa.

Venäjän liiketoimintoihin kohdistuneiden tehostamistoimenpiteiden johdosta
henkilöstön määrä  on kesäkuun 2014 loppuun mennessä vähentynyt 490
työntekijällä suhteessa kesäkuun 2013 loppuun. Venäjän tukkukaupan
henkilöstämäärä on vähentynyt 284 henkilöllä. Lisäksi Oriola-KD on neuvotellut
uudelleen kaupallisesti kannattamattomia ja yhtiön kannalta epäedullisia
lääkepäämiessopimuksia. Toisella neljänneksellä suoritettu arvion päivitys
lääkepäämiessopimuksiin sisältyvien markkinointituki- ja bonussaamisten osalta
aiheutti 7,2 miljoonan euron kulun. Oriola-KD:lla oli kesäkuun 2014 lopussa 222
(242) apteekkia Moskovan alueella.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä
liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot
tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot.

 Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät 2014 2013   2014 2013   2013

  Milj. Eur                    4-6 4-6    1-6 1-6   1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

    Uudelleenjärjestelykulut           -0,3 -0,8   -1,0 -0,8   -4,6

    Sopimukseen perustuvan
    jaksotuksen alaskirjaus             - -3,2     - -3,2   -3,1

 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

    Arvonalennus                -71,1  -   -71,1  -     -

    Uudelleenjärjestelykulut           0,1  -   -0,3  -   -0,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                    -71,4 -4,0   -72,4 -4,0   -8,0
-------------------------------------------------------------------------------

Kertaluonteiset erät vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla liittyvät Ruotsin
vähittäiskaupassa, sekä Venäjän vähittäis- ja tukkukaupassa kirjattuihin
uudelleenjärjestelykuluihin ja Venäjän tukkukaupassa kirjattuun
arvonalentumiseen.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2014 oli 1335,0 (1466,5) miljoonaa euroa.
Rahavarat olivat 108,5 (130,2) miljoonaa euroa, oma pääoma oli 227,4 (279,7)
miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 17,6 (19,5) % ja nettovelkaantumisaste oli
73,0 (71,4) %.

Oriola-KD:n 294,8 (389,3) miljoonan euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvon
arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Liikearvosta
on kesäkuun 2014 lopussa kohdistettu 230,6 (240,1) miljoonaa euroa Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupalle, 26,0 (27,1) miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupalle, 0,0 (81,8) miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden tukkukaupalle ja
38,2 (40,3) miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalle.

Kesäkuun 2014 lopussa korolliset velat olivat 274,6 (330,0) miljoonaa euroa,
joista syndikoituja pankkilainoja oli 167,1 (77,5) miljoonaa euroa, emittoituja
yritystodistuksia 50,7 (122,0) miljoonaa euroa, apteekkien hankintaennakoita
39,0 (33,7) miljoonaa euroa, ehdollinen vastike liittyen Medstop-yrityskauppaan
14,6 (14,3) miljoonaa euroa ja rahoitusleasingvelkoja 3,1 (0,6) miljoonaa euroa.
Korollisista veloista pitkäaikaisia oli 172,9 (92,1) miljoonaa euroa ja
lyhytaikaisia oli 101,7 (237,9) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat
166,1 (199,8) miljoona euroa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupoissa on
jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia. Kesäkuun 2014 lopussa myyntisaamisia
oli myyty yhteensä 80,0 (80,6) miljoonalla eurolla.

Sitovat 100,0 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti ja 41,5 miljoonan
euron lyhytaikaiset tililimiitit olivat käyttämättä kesäkuun 2014 lopussa.
Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä allekirjoitetun noin 280 miljoonan
euron rahoitussopimuksen sisältämät kovenanttiehdot perustuvat konsernin
nettovelan suhteeseen rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen. Kesäkuun 2014 lopussa konsernin nettovelan suhde 12
kuukauden rullaavaan käyttökatteeseen oli 3,06 ja rahoitussopimuksen ehtojen
mukaisesti oikaistu konsernin nettovelan suhde 12 kuukauden rullaavaan
käyttökatteeseen oli 2,79 rahoitussopimuksen kovenanttirajan ollessa 4,00.
Konsernin nettovelkaantumisaste oli 73,0 % ja rahoitussopimuksen ehtojen
mukaisesti oikaistu nettovelkaantumisaste oli 66,6 % rahoitussopimuksen
kovenanttirajan ollessa 120 %.

 Rahoitussopimuksen mukaiset      30.6.2014 30.9.2014 31.12.2014 31.3.2015
 kovenanttiehdot
-------------------------------------------------------------------------------
 Nettovelan suhde rullaavaan 12
 kuukauden käyttökatteeseen        4,0    3,5    3,5    3,0

 Nettovelkaantumisaste          120%   100%    100%   100%


Oriola-KD laski liikkeeseen 20.2.2014 oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan (hybridilaina), joka oli määrältään 40 miljoonaa euroa.
Lainan kiinteä korko on 7,0 % 20.2.2017 saakka, minkä jälkeen korko on vaihtuva.
Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa se
takaisin kolmen vuoden kuluttua. Hybridilainan korot maksetaan, jos yhtiökokous
päättää maksaa osinkoa. Jos osinkoa ei jaeta, päättää yhtiö mahdollisesta koron
maksusta erikseen. Maksamattomat korot kumuloituvat ja ne huomioidaan
osakekohtaista tulosta laskettaessa.

Tammi-kesäkuun tuloverot olivat -9,1 (0,9) miljoonaa euroa, johon sisältyy
Venäjän tukkuliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön kirjaama 6,1 (-) miljoonan
euron laskennallisen veron arvonalennus. Yhtiö ei ole kirjannut katsauskauden
aikana syntyneestä tappiosta laskennallista verosaamista.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa oli -8,7 (-1,5) miljoonaa euroa,
josta käyttöpääoman muutokset olivat -24,0 (-5,6) miljoonaa euroa. Investointien
nettorahavirta oli -17,9 (-83,1) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskolla bruttoinvestoinnit olivat 17,9 (178,4)
miljoonaa euroa koostuen apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja
logistiikan tehostamiseen liittyvistä investoinneista. Moskovan
päälogistiikkakeskushanke etenee suunnitelman mukaisesti. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 25-28 miljoonaa euroa, josta investointien osuus on
15,7 miljoonaa euroa. Projektisuunnitelman mukaan toiminta siirretään
vaiheittain uusiin tiloihin alkaen joulukuusta 2014 ja täysi
tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä. Oriola-KD kirjaa vuonna 2014 nopeutettuja poistoja 0,5
miljoonaa euroa Moskovan logistiikkakeskusta koskevan investointisuunnitelman
johdosta.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä kesäkuun 2014 lopussa oli 4899 (5414), josta 11
(10) % työskenteli Suomessa ja Baltiassa, 38 (34) % Ruotsissa ja 51 (55) %
Venäjällä. Henkilömäärät sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön
määrän.

Hallinto

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

 * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
 * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
 * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
 * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppa
 * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
 * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
 * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa

Oriola-KD Oy noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän
mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2013
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla (osoitteessa www.oriola-
kd.com/hallinnointiperiaatteet).

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 9.500.000 A-osaketta ja 21.000.000 B-osaketta ja sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen
nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus
on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 15.000.000 yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla
voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 24.3.2014 lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi
päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja
maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 valtuutti lisäksi hallituksen päättämään
enintään 15.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuoden 2014 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla:

                   tammi-kesäkuu 2014   tammi-kesäkuu 2013

 Osakkeiden vaihto         A-sarja B-sarja    A-sarja B-sarja
---------------------------------------------------------------------------
 Vaihto, milj. kpl          4,3   17,5     1,4   15,1

 Vaihto, milj. euroa         10,3   41,9     3,3   35,7

 Ylin kurssi, euroa         2,85   2,78    2,69   2,73

 Alin kurssi, euroa         2,25   2,13    2,24   2,18

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa 2,43   2,37    2,30   2,28
---------------------------------------------------------------------------

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2014 oli 361,3 (345,8) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa 2014 Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet 14,5 (10,9) % koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 9,1 (2,9) % ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 16,9 (14,6) %.

Kesäkuun 2014 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 104.109.118 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
127.827 (96.822) kappaletta yhtiön omaa B-osaketta (sisältäen ulkopuolisen
palveluntuottajan hallinnoimat omistukset), joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,08 (0,06) prosenttia ja äänimäärästä 0,012 (0,009) prosenttia.


Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-30.6.2014 välisenä aikana 0 (0) kappaletta
A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän
piiriin kuuluu seitsemän henkilöä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson
ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.
Ansaintajaksolta 2014 palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2014 palkkion enimmäismäärä vastaa 1 010 000
Oriola-KD Oyj:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan
osuuden), joista nyt mukana olevien osuus on 720 000 Oriola-KD Oyj:n B-sarjan
osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Oriola-KD Oyj:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman
ehdot. Ohjelmaan osallistuu noin 50 konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkoi
1.10.2013 ja päättyy 30.9.2014. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10
prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan
osakkeita osallistujille markkinahintaan. Noin kahden vuoden kuluttua ohjelman
alkamisen jälkeen yhtiö myöntää osallistujille jokaista kolmea ohjelman
puitteissa hankittua osaketta vastaan kaksi B-sarjan osaketta. Osa myönnetyistä
osakkeista käytetään verojen maksuun. Oriola-KD:lla on sopimus ulkopuolisen
palveluntuottajan kanssa ohjelman hallinnoinnista. Katsauskauden lopussa
ulkopuolisen palveluntuottajan hallinnoimia omia osakkeita oli yhteensä 31.005
kappaletta.


Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Norges Bankin (The Cenrtal Bank of Norway) 7.5.2014 tekemien osakekauppojen
jälkeen sen osuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ylitti
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen yhden kahdeskymmenesosan (1/20).
7.5.2014 Norges Bankin osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden lukumäärästä oli 5,76 %
ja osuus osakkeiden äänimäärästä oli 1,49 %.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
  liikevaihtoa ja kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Venäjän vähittäiskaupassa apteekkien suuresta määrästä johtuva kireä
  kilpailu saattaa johtaa edelleen laskevaan katetasoon sekä avainhenkilöiden
  runsaaseen vaihtuvuuteen.
 * Venäjän tukkukaupassa kireästä kilpailusta johtuen myyntikate saattaa
  edelleen laskea, mikä johtaa jatkuvaan pitkäaikaiseen tarpeeseen tehostaa
  toimintaa ja tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Venäjän markkinoilla
  tyypillinen maksukäyttäytyminen yhdistettynä toiminnan alueelliseen
  laajenemiseen saattaa johtaa luottoriskien kasvuun.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n liikevaihtoon, tulokseen ja
omaan pääomaan.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
arvonalentumisen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän talouskasvun hidastumisella ja ruplan ulkoisen arvon edelleen
heikkenemisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n Venäjän liiketoimintojen
liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2014. Kireän kilpailutilanteen
aiheuttamalla myyntikatteen laskulla ja asiakkaisiin liittyvien luottoriskien
kasvulla saattaa olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan kannattavuuteen.

Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin Venäjän tukkukaupassa ja Ruotsin
liiketoiminnoissa liittyy operatiivisia riskejä, joilla saattaa olla vaikutusta
Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Oriola-KD:n pitkäaikainen rahoitussopimus sisältää kovenanttiehdot konsernin
nettovelkaantumisen suhteesta rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen. Oriola-KD:n liiketoimintojen kannattavuuden
heikentymisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kyvylle täyttää
rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttiehdot.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2014 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinan odotetaan kasvavan viiden vuoden (2014-2018) ajanjaksolla
Suomessa keskimäärin 1,9 % vuosittain, Ruotsissa laskevan keskimäärin 0,2 %
vuosittain ja Venäjän lääkemarkkinan odotetaan kasvavan keskimäärin lähes 8,1 %
vuosittain paikallisessa valuutassa (Lähde: IMS Health Market Prognosis
2014-2018).

Näkymä vuodelle 2014

Oriola-KD arvioi liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2013
tasosta. Liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta.

Oriola-KD päivitti osavuosikatsauksessa 22.4.2014 antamaansa ohjausta
pörssitiedotteella 15.7.2014.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2014 kolmannen vuosineljännekseltä
torstaina 23.10.2014 noin klo 08.30.

Oriola-KD:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014, tilintarkastamaton

 Konsernin laaja tuloslaskelma      2014  2013  2014   2013   2013

 (IFRS), Milj. eur             4-6  4-6   1-6   1-6  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto               593,1 652,1 1 186,9 1 264,5 2 598,5

 Liiketoiminnan muut tuotot        2,6  0,7   5,5   2,7   5,7

 Myytyjen suoritteiden kulut      -500,9 -555,6 -995,6 -1 080,4 -2 199,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  -47,4 -48,8  -96,2  -93,1  -186,5

 Liiketoiminnan muut kulut        -40,8 -43,2  -80,5  -81,0  -171,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate                6,6  5,2  20,2   12,7   46,7

 Poistot ja arvonalentumiset       -77,8  -5,6  -84,3  -10,7  -25,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto               -71,2  -0,3  -64,1   2,0   21,0

 Rahoitustuotot              2,7  1,4   7,8   5,2   14,1

 Rahoituskulut              -5,4  -5,0  -14,2  -10,2  -27,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja           -73,9  -4,0  -70,5   -3,0   7,4

 Tuloverot *               -8,2  1,2  -9,1   0,9   -1,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos            -82,1  -2,8  -79,5   -2,1   5,8 Muut laajan tuloksen erät

 Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:

 Muuntoero                 7,6 -22,6  -9,9  -16,3  -29,7

 Rahavirran suojaus            -0,5  0,5  -1,0   1,0   0,8

 Laajan tuloksen eriin liittyvä
 tulovero                 -0,5  0,3   0,1   0,1   0,3
-------------------------------------------------------------------------------
                      -75,6 -24,5  -90,3  -17,3  -22,9

 Erät, joita ei siirretä
 tulosvaikutteisiksi:

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot    -   -    -    -   5,9

 Laajan tuloksen eriin liittyvä
 tulovero                  -   -    -    -   -1,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos         -75,6 -24,5  -90,3  -17,3  -18,3 Tilikauden tuloksen jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille          -82,1  -2,8  -79,5   -2,1   5,8
-------------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille          -75,6 -24,5  -90,3  -17,3  -18,3
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille tilikauden

 tuloksesta laskettu osakekohtainen
 tulos

 Laimentamaton, EUR           -0,55 -0,02  -0,53  -0,01   0,04

 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR  -0,55 -0,02  -0,53  -0,01   0,04


*) Veroina on huomioitu tilikauden tulosta vastaava vero. Q2/2014 tuloverot
sisältää 6,1 miljoonan euron laskennallisen veron arvonalentumisen.

 Konsernin tase

 (IFRS), Milj. eur VARAT                 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013


---------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    96,1   91,9    93,2

 Liikearvo                 294,8   389,3   379,0

 Muut aineettomat hyödykkeet        68,7   77,0    72,0

 Muut osuudet ja osakkeet          0,0    0,0    0,0

 Eläkesaamiset                9,2    6,3    9,3

 Muut pitkäaikaiset saamiset         0,0    0,1    0,0

 Laskennalliset verosaamiset         3,5   10,7    8,3
---------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä       472,3   575,4   561,8 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus              365,2   350,0   391,4

 Myyntisaamiset              318,1   334,1   337,9

 Muut saamiset               70,9   76,8    71,8

 Rahavarat                 108,5   130,2   137,3
---------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä       862,7   891,1   938,3 VARAT YHTEENSÄ             1 335,0  1 466,5  1 500,1
---------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT
---------------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 Osakepääoma                36,2   36,2    36,2

 Suojausrahasto               -1,0    0,1    -0,2

 Käyttörahasto               19,4   19,4    19,4

 Hybridilaina                39,6     -     -

 Muut rahastot                1,2    1,2    1,2

 Muu oma pääoma              131,9   222,8   221,5
---------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma yhteensä            227,4   279,7   278,1 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat          15,9   18,8    17,7

 Eläkevelvoitteet              7,4    9,6    7,6

 Rahoitusvelat               172,9   92,1   176,2

 Muut pitkäaikaiset velat           -     -    0,3
---------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä       196,2   120,4   201,7 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   809,0   828,5   874,7

 Varaukset                  0,7     -    3,0

 Rahoitusvelat               101,7   237,9   142,6
---------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä       911,4  1 066,4  1 020,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1 335,0  1 466,5  1 500,1
---------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS)
                            Kerty-      Oman   Oma

                             neet    pääoman pääoma

 Emoyhtiön omistajille   Osake- Rahas- Muunto- voitto-    ehtoinen yhteen-

 kuuluva oma pääoma    pääoma  tot  erot  varat     laina   sä

 Milj. eur
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.12.2012         36,2  26,0   3,9  248,9       -  314,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Laatimisperiaatteen
 muutos (IAS 19)        -   -  -0,0  -4,3       -  -4,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu oma pääoma *

 1.1.2013          36,2  26,0   3,8  244,5       -  310,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos       -   -    -  -2,1       -  -2,1

   Muut laajan tuloksen
 erät:

     Rahavirran suojaus     -  1,0    -    -       -   1,0

     Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero       -  -0,3   0,4    -       -   0,1

     Muuntoero         -  0,0  -16,3    -       -  -16,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä            -  0,8  -16,0  -2,1       -  -17,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Osinko ja pääoman
 palautus            -  -6,0       -7,6       -  -13,6

   Osakepalkitseminen      -   -    -   0,0       -   0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä        -  -6,0    -  -7,5       -  -13,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.6.2013          36,2  20,7  -12,1  234,9       -  279,7
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2014          36,2  20,4  -25,3  246,8       -  278,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos       -   -    -  -79,5       -  -79,5

   Muut laajan tuloksen
 erät:

     Rahavirran suojaus     -  -1,0    -    -       -  -1,0

     Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero       -  0,2  -0,1    -       -   0,1

     Muuntoero         -  -0,0  -9,9    -       -  -9,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä            -  -0,8  -10,0  -79,5       -  -90,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Oman pääoman ehtoinen
 laina             -   -    -    -      39,6  39,6

   Osakepalkitseminen      -   -    -   0,0       -   0,0

   Omien osakkeiden osto    -   -    -  -0,1       -  -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä        -   -    -  -0,1      39,6  39,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.6.2014          36,2  19,6  -35,3  167,2      39,6  227,4
-------------------------------------------------------------------------------


 *) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin
 1.1.2013 tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.


 Lyhennetty konsernin         2014 2013 2013

 rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur  1-6  1-6 1- 12
------------------------------------------------------
 Liikevoitto             -64,1  2,0 21,0

 Poistot               13,2 10,7 25,7

 Arvonalentuminen           71,1   -   -

 Käyttöpääoman muutos        -24,0 -5,6  3,5

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta          -6,4 -6,2 -13,8

 Muut oikaisut             1,4 -2,4 -6,7
------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan nettorahavirta    -8,7 -1,5 29,8 Investointien nettorahavirta    -17,9 -83,1 -97,8 Rahoituksen nettorahavirta      -1,7 127,3 118,4 Rahavarojen muutos         -28,3 42,7 50,4 Rahavarat tilikauden

 alussa               137,3 88,1 88,1

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,5 -0,6 -1,2

 Rahavarojen muutos         -28,3 42,7 50,4
------------------------------------------------------
 Rahavarat tilikauden lopussa    108,5 130,2 137,3
------------------------------------------------------


Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2014 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2013 lukuun ottamatta
jäljempänä esitettyjä, 1.1.2014 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja.
Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai
liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen
osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2013 kanssa.
Tilikaudet 2013 ja 2014 ovat laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä
ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2013 - 2014.


Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin
vuositilinpäätöksessä, lukuun ottamatta osakekohtaista tulosta (EPS), jossa
emoyhtiön omistajille kuuluvaa voittoa on oikaistu hybridilainan maksamattomilla
koroilla.

Konsernin laajan tuloslaskelman esitystapa on muutettu toimintokohtaisesta
kululajikohtaiseksi ja vertailukausien luvut on muutettu vastaamaan uutta
esitystapaa.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2014 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja tai niiden muutoksia:

 * IFRS 10 Konsernitilinpäätös
 * IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
 * IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
 * IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös
 * IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä

Edellä mainittujen muiden uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa
ollut vähäinen.

Oriola-KD laski liikkeeseen 20.2.2014 omassa pääomassa esitettävän
hybridilainan. Hybridilainan korot maksetaan hallituksen päätöksellä.
Maksamattomat korot kumuloituvat, mutta ne esitetään tilinpäätöksessä vasta
hallituksen koronmaksupäätöksen jälkeen. Maksamattomat korot huomioidaan
osakekohtaista tulosta laskettaessa.

Oriola-KD:n johto seuraa segmenttikohtaisia tietoja konsernin
hallinnointipalkkiolla vähennettynä. Vertailuvuoden 2013 segmenttikohtaiset
tiedot on päivitetty vastaamaan nykyistä esitystapaa.

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 Osakekohtainen tulos

                       2014  2013  2014  2013  2013

 Milj. eur                 4-6   4-6   1-6   1-6  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva
 tilikauden tulos             -82,1  -2,8  -79,5  -2,1   5,8

 Hybridilainan maksamattomat korot
 verojen jälkeen              -0,5    -  -0,8    -    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos        -82,6  -2,8  -80,3  -2,1   5,8 Osakkeita keskimäärin, tkpl

 Laimentamaton             151 137 151 161 151 137 151 161 151 157

 Laimennusvaikutuksella oikaistu    151 137 151 161 151 137 151 161 151 157 Tulos/osake (EUR)

 Laimentamaton              -0,55  -0,02  -0,53  -0,01  0,04

 Laimennusvaikutuksella oikaistu     -0,55  -0,02  -0,53  -0,01  0,04Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Arvonalentumistappio koskien Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenttiä

Oriola-KD -konserni on määrittänyt vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen aikana
Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmentin kerrytettävissä olevaa
rahamäärää perustuen yksikön uuden liiketoimintajohdon päivittämään
toimintasuunnitelmaan. Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti yksikön
tulevaisuuden liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun oletetaan olevan aikaisempia
suunnitelmia alhaisemmalla tasolla. Päivittynyt näkemys Venäjän lääkkeiden
tukkukaupan liiketoiminnan kasvusta vastaa ulkoisten tietolähteiden laskenutta
näkemystä Venäjän markkinoiden tulevasta kehityksestä.

Määrittelyn mukaisesti omaisuuserän kirjanpitoarvo oli sen kerrytettävissä
olevaa rahamäärää korkeampi minkä johdosta kirjattiin 77,2 miljoonan euron
arvonalennus. Arvonalentumistappiosta kohdistuu liikearvoon 70,2 miljoonaa
euroa, aineettomiin hyödykkeisiin 0,9 miljoonaa euroa sekä laskennalliseen
verosaamiseen 6,1 miljoonaa euroa.  Arvonalentumisen jälkeen Venäjän lääkkeiden
tukkukauppaan ei kohdistu liikearvoa. Arvonalentumistappio sisältyy konsernin
laajan tuloslaskelman erään "poistot ja arvonalentumiset" sekä "tuloverot".

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu
käyttöarvoon ja on määritelty diskontattujen rahavirtojen (DCF-malli)
perusteella. Rahavirtaennusteet perustuvat nykyisen liiketoimintarakenteen
mukaisiin, johdon hyväksymiin strategisiin suunnitelmiin, jotka kattavat viiden
vuoden ajanjakson. Vuosien 2020-2024 kassavirrat perustuvat siihen oletukseen,
että liikevaihdon kasvu ja liikevoittoprosentti normalisoituvat asteittain
ikuisuuskasvun tasolle. Käyttöarvo on määritelty vastaavalla tavalla kuin
31.12.2013 tehdyssä liikearvon arvonalentumistestauksessa.

Venäjän tukkukauppaa koskevan käyttöarvolaskelman keskeisimmät parametrit
(31.12.2013) ovat seuraavat:

 * Diskonttauskorko verojen jälkeen 11,8 (10,1) %
 * Liikevoitto 0,2 (0,8) %. Käyttöarvolaskelman liikevoittoprosentti on
  keskimääräinen liikevoittoprosentti kymmenen vuoden jaksolla.
 * Ikuisuuskasvu 2,0 (1,0) %. Ikuisuuskasvuprosenttia käytetään vuodesta 2025
  alkaen.
 * Liikevaihdon kasvu 5,0 (8,4) %. Liikevaihdon kasvuprosentti on
  keskimääräinen vuotuinen kasvu kymmenen vuoden jaksolta.

 Aineellisten hyödykkeiden muutokset     2014 2013 2013

 Milj. eur                   1-6  1-6 1- 12
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa         93,2 81,4 81,4

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta   -  9,0  8,0

 Lisäykset                  12,8  9,4 22,4

 Vähennykset                 -0,3 -0,1 -1,4

 Siirto tase-erien välillä           0,8   -   -

 Poistot                   -8,2 -6,1 -14,8

 Kurssierot                  -2,3 -1,6 -2,4
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa        96,1 91,9 93,2
--------------------------------------------------------------


 Aineettomien hyödykkeiden muutokset     2014 2013 2013

 Milj. eur                   1-6  1-6 1- 12
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa        451,0 329,0 329,0

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta   - 156,9 157,8

 Lisäykset                   5,1  3,0  5,4

 Vähennykset                 -0,2   - -0,0

 Siirto tase-erien välillä          -0,8   -   -

 Poistot ja arvonalentumiset         -76,2 -4,5 -10,8

 Kurssierot                 -15,5 -18,1 -30,4
--------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa        363,5 466,3 451,0
--------------------------------------------------------------


 Johdannaissopimukset 30.6.2014

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     -1,3      43,6

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            1,2      -      99,1
-------------------------------------------------------------------------------
 30.6.2013

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  Nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset             0,1      -      45,6

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            4,0      -     194,5
-------------------------------------------------------------------------------


Konsernin suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset liittyvät lähinnä
konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten käyvät arvot on
kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin johdannaissopimuksiin
liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event tapahtumiin ja eivät
mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole antanut tai saanut
vakuuksia johdannaisvastapuolilta.

 Käyvän arvon hierarkia Milj. eur

 30.6.2014                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  1,3   -   1,3

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa                   -  1,3   -   1,3

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  0,1   -   0,1

 Ehdollinen vastike                   -   -  14,6   14,6
-------------------------------------------------------------------------------


 Milj. eur

 30.6.2013                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  4,0   -   4,0

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa                   -  0,1   -   0,1

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -   -  14,3   14,3
-------------------------------------------------------------------------------

Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla
markkinoilla
Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana)
tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna)
Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot)


 Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusveloista Milj. eur
----------------------------------
 Kirjanpitoarvo 31.12.2013  14,6
----------------------------------
 Kirjaukset rahoituskuluihin 0,5

 Kurssierot         -0,5
----------------------------------
 Kirjanpitoarvo 30.6.2014  14,6
----------------------------------


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) on
kirjattu Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu diskontattu
nykyarvo. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu johdon arvioon vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskaupan
 käyttökatteen mukaan maksettavasta määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo
on laskettu käyttäen diskontatun kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty
diskonttokorko perustuu konsernin painotettuun keskimääräiseen
pääomakustannukseen.

 Annetut vakuudet omista sitoumuksista

 Milj. eur                30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
-----------------------------------------------------------------------
 Annetut takaukset              17,2   18,9    21,3

 Annetut kiinteistökiinnitykset         -     -     -

 Annetut yrityskiinnitykset          2,3    2,4    2,4

 Muut takaukset ja vastuut           0,9    0,8    0,9

 Hybridilainan maksamattomat korot       1,0     -     -
-----------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                   21,4   22,2    24,6
-----------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                1,0    2,6    2,6

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset   70,4   84,2    77,0Merkittävimmät annetut takaukset liittyvät Venäjän ja Ruotsin
tukkukauppayhtiöiden antamiin pankkitakauksiin ostovelkojen vakuudeksi. Oriola-
KD Oyj on antanut lisäksi 25,2 (24,8) miljoonaa euroa emoyhtiötakauksia
tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi sekä 147,9 (77,7) miljoonaa euroa Oriola-
KD Holding Sverige AB:n ulkoisen lainan vakuudeksi.


Varaukset

Oriola-KD:lla oli 30.6.2014 yhteensä 0,7 (0,0) miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelyvarauksia liittyen Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan Medstop-yrityskaupan integraation sekä liiketoiminnan
kehittämisohjelmaan, sekä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
liiketoiminnan kehittämisohjelmaan.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

 Segmentti-informaatio                   2014  2013  2013

 Liikevaihto, Milj. eur       1-6   1-6  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     207,8  220,0  425,3

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     597,0  578,2 1 194,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     382,1  466,2  978,8

 Segmenttien välinen liikevaihto  -0,0  -0,0  -0,0
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä        1 186,9 1 264,5 2 598,5                   2014  2013  2013

 Liikevoitto, Milj. eur       1-6   1-6  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      9,2   9,3  18,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     20,4   4,0  16,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     -90,8  -7,0  -8,3

 Konsernihallinto ja muut      -2,9  -4,4  -5,9
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         -64,1   2,0  21,0 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä,       2014  2013  2013

 Milj. eur              1-6   1-6  1- 12
--------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      9,2   9,3  18,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     21,3   8,0  24,1

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     -19,3  -7,0  -8,0

 Konsernihallinto ja muut      -2,9  -4,4  -5,9
--------------------------------------------------------
 Liikevoitto yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä        8,3   6,0  29,0
--------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät       -72,4  -4,0  -8,0
--------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         -64,1   2,0  21,0


 Liikevaihto vuosineljänneksittäin, 2014 2014 2013 2013 2013 2013

 Milj. eur              4-6  1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
-----------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     107,0 100,8 109,4 96,0 112,5 107,5

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     298,5 298,5 300,5 315,7 304,5 273,7

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     187,6 194,6 269,8 242,7 235,2 231,1

 Segmenttien välinen liikevaihto   -0,0 -0,0 -0,0  0,0 -0,0 -0,0
-----------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         593,1 593,9 679,6 654,4 652,1 612,3 Liikevoitto vuosineljänneksittäin, 2014 2014 2013 2013 2013 2013

 Milj. eur              4-6  1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
-----------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      4,4  4,8  4,2  5,3  5,2  4,2

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      11,0  9,4  6,2  6,2  0,8  3,2

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     -85,0 -5,8  0,5 -1,9 -3,4 -3,6

 Konsernihallinto ja muut      -1,5 -1,3 -0,5 -1,0 -3,0 -1,4
-----------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         -71,2  7,1 10,4  8,6 -0,3  2,3 Liikevoitto

 vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä,     2014 2014 2013 2013 2013 2013

 Milj. eur              4-6  1-3 10-12  7-9  4-6  1-3
-----------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      4,4  4,8  4,2  5,3  5,2  4,2

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa      11,3 10,0  7,9  8,2  4,9  3,2

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     -14,0 -5,4  0,8 -1,9 -3,4 -3,6

 Konsernihallinto ja muut      -1,5 -1,3 -0,5 -1,0 -3,0 -1,4
-----------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä         0,2  8,1 12,4 10,6  3,7  2,3
-----------------------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät        -71,4 -1,0 -2,0 -2,0 -4,0   -
-----------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä         -71,2  7,1 10,4  8,6 -0,3  2,3


                      2014  2013  2013

 Liikevaihto markkina-alueittain,
 Milj. eur                1-6   1-6  1- 12
--------------------------------------------------------------
 Suomi                 185,1  199,4  382,9

 Ruotsi                 568,1  548,6 1 135,0

 Venäjä                 382,1  466,2  978,8

 Baltian maat              20,7  19,6  38,8

 Muut maat                30,9  30,7  63,0
--------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä          1 186,9 1 264,5 2 598,5 Liikevaihto markkina-alueittain     2014  2014  2013 2013 2013 2013

 vuosineljänneksittäin, Milj. eur     4-6   1-3  10-12  7-9  4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomi                  95,9  89,2  98,2 85,3 102,5 96,8

 Ruotsi                 283,7  284,4  283,0 303,5 289,5 259,0

 Venäjä                 187,6  194,6  269,8 242,7 235,2 231,1

 Baltian maat               9,8  10,9  10,0  9,1  9,6 10,0

 Muut maat                16,1  14,8  18,7 13,7 15,3 15,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä           593,1  593,9  679,6 654,4 652,1 612,3
Espoossa 24.7.2014

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 040 5964 004
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com[HUG#1834912]