Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

23.10.2020

Oriola Oyj:n pörssitiedote 23.10.2020 klo 8.30 
 

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Tammi–syyskuun 2020 pääkohdat

 • COVID-19-pandemia vaikutti merkittävästi Oriolan liiketoimintaympäristöön ja toimintoihin.
 • Laskutus kasvoi 0,9 % (kasvoi 6,4 %) ja oli 2 778,3 (2 754,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 0,8 % ja oli 2 776,5 miljoonaa euroa.                                           
 • Liikevaihto kasvoi 4,7 % (kasvoi 10,1 %) ja oli 1 334,5 (1 274,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,6 % ja oli 1 333,6 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 13,0 (18,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 13,0 miljoonaa euroa.
 • Tammi–syyskuun tulos oli 7,2 (8,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,05) euroa.

Heinä–syyskuun 2020 pääkohdat

 • Yhteiskunnan antamat suositukset ja niiden vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen heijastuivat lääkevolyymeihin. Pandemian jatkuminen ja uudelleen kiihtyminen katsauskauden lopussa vaikuttivat heikentävästi Oriolan liiketoimintaympäristöön.
 • Annosjakeluliiketoiminta kehittyi hyvin katsauskaudella.
 • Koronaan liittyvät lisäpalvelut kehittyivät positiivisesti.
 • Laskutus laski 0,2 % (kasvoi 8,7 %) ja oli 915,3 (917,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski 2,4 % ja oli 895,6 miljoonaa euroa.                                           
 • Liikevaihto kasvoi 2,3 % (kasvoi 16,0 %) ja oli 438,9 (429,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 0,1 % ja oli 428,6 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 6,3 (9,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa.
 • Heinä–syyskuun tulos oli 3,7 (2,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,01) euroa.

Näkymä vuodelle 2020

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2019 tasosta.

Oriolan näkymät vuodelle 2020 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyritysten ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2020 kolmannesta vuosineljänneksestä:

”Katsauskaudella COVID-19-pandemia heijastui edelleen merkittävästi Oriolan liiketoimintaan. Tartuntojen määrät nousivat nopeasti katsauskauden loppua kohden. Lääkkeiden käyttö pysyi normaalia vähäisempänä, kun terveydenhuollon resursseja suunnattiin testaukseen sekä muuhun pandemiavarautumiseen. Erityisesti elektiivisen sairaanhoidon volyymit jäivät edelleen normaalia alemmalle tasolle. Myös kuluttajien liikkumisen vähenemisestä johtuva ostokäyttäytymisen muutos vaikutti negatiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden kysyntään. Pandemiaan liittyneet ilmiöt vaikuttivat toimintaympäristöön globaalisti, ja ne lisäsivät epävarmuutta myös Oriolan molemmilla markkina-alueilla Suomessa ja Ruotsissa.

Ruotsin jakelukeskuksen automatisointihankkeessa otettiin katsauskaudella tärkeitä edistysaskelia. Automatisoinnin käyttöönottovaihe valmistuu viimeisen vuosineljänneksen kuluessa pandemian aiheuttamasta myöhästymisestä huolimatta. Käyttöönottovaiheen päätyttyä toimenpiteet prosessien optimoimiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi jatkuvat. Automatisoinnin ja tehokkuuden parantamisen positiiviset vaikutukset alkavat näkyä tuloksessamme asteittain.

Oriolan laskutus oli vertailukauden tasolla ja liikevaihto kasvoi hieman. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski ja liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Oikaistu liikevoitto heikkeni viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 30,1 % ja oli 6,3 miljoonaa euroa.

Consumerin liikevaihto1 kasvoi 1,2 % vertailukaudesta. Oriolalle strategisesti keskeisen verkkokaupan kasvu jatkui ja oli markkinaa nopeampaa. Myös apteekkiemme tarjoamien COVID-19-pandemiaan liittyvien palveluiden, esimerkiksi vasta-ainetestien, kysyntä oli vilkasta. Kivijalka-apteekkien myynti sen sijaan laski kuluttajien liikkumisen vähentyessä, ja erityisesti pandemian hiljentämissä ostoskeskuksissa asiakasmäärät vähenivät.

Pharman laskutus1 laski 3,1 % ja liikevaihto1 laski 0,5 % vertailukaudesta. Pandemiasta johtuva lääkemyynnin hidastuminen alensi edelleen lääkejakelun kysyntää. Lääkeyrityksille tarjottavien asiantuntijapalveluiden liiketoiminta kehittyi katsauskaudella hyvin. Lääkevolyymien lasku, muutokset asiakasopimuksissa sekä palvelutuotannon kasvaneet kustannukset rasittivat Pharman tulosta myös kolmannella vuosineljänneksellä.

Retailin liikevaihto1 kasvoi 1,9 % vertailukaudesta. Annosjakelun liiketoiminta kehittyi hyvin. Lisäksi pandemiaan liittyvien tuotteiden, kuten kasvomaskien, kysyntä oli vilkasta. Retailin tulos kehittyi positiivisesti vertailukaudesta pääasiassa annosjakelun kasvun ja annosjakelutoimintamme tehokkuuden parantumisen ansiosta. Ruotsissa tulosta rasittivat palvelutuotannon kasvaneet kustannukset.

Olemme pystyneet vaikeassakin markkinaympäristössä huolehtimaan henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta sekä toteuttamaan yhteiskunnallisesti merkittävää tarkoitustamme – Health for life. Lämmin kiitos henkilöstöllemme, että teitte tämän mahdolliseksi.”

1 Laskettu vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Avainluvut 2020 2019 Muutos 2020 2019 Muutos 2019
Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Laskutus 915,3 917,3 -0,2 2 778,3 2 754,2 0,9 3 733,1
Liikevaihto 438,9 429,0 2,3 1 334,5 1 274,6 4,7 1 721,3
Oikaistu liikevoitto1 6,3 9,1 -30,1 13,0 18,4 -29,5 20,5
Liikevoitto 6,3 3,8 68,1 13,6 14,5 -6,8 15,3
Oikaistu liikevoitto % 1,4 2,1   1,0 1,4   1,2
Liikevoitto % 1,4 0,9   1,0 1,1   0,9
Tilikauden tulos 3,7 2,0 87,1 7,2 8,2 -12,6 8,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,02 0,01 87,1 0,04 0,05 -12,6 0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta 4,3 12,9   12,6 57,0   84,4
               
Nettovelkaantumisaste, %       102,3 86,8   76,1
Omavaraisuusaste, %       14,0 15,1   15,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %       4,5 5,2   4,1
               
1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 12. Oikaisuerät.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettyjä vuoden 2019 ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuosineljänneksen lukuja on oikaistu aikaisempiin tilikausiin liittyvän virheen johdosta. Tarkemmat tiedot virheen oikaisusta on esitetty vuositilinpäätöksessä 31.12.2019.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa 11.

Julkistamismenettely 

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa https://www.oriola.com/fi/

.Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 23.10.2020 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/2020-q3-results. Tilaisuus järjestetään vain webcast-lähetyksenä.

 

Lisätietoja:

Robert Andersson,
toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109,
sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen,
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112,
sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5,
02200 Espoo

www.oriola.com