Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

16.2.2024

Oriola Oyj:n pörssitiedote 16.2.2024 klo 8.30

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Vahva kannattavuuden kasvu ilman Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan vaikutusta

Loka-joulukuun 2023 pääkohdat

 • Laskutus kasvoi 6,2 % 963,4 (906,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 9,7 % ja oli 994,7 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto kasvoi 1,7 % 386,6 (380,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,8 % ja oli 398,2 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 5,4 (2,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 5,2 (-7.1) miljoonaa euroa, sisältäen -0,2 (-10,0) miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan myyntiin. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa.
 • Loka–joulukuun tulos oli -2.8 (-8,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,04) euroa.
Ilman Ruotsin annosjakelua:
 • Lokakuussa 2023 Oriola ilmoitti myyvänsä Svensk dos AB:n Apotekstjänst Sverige AB:lle. Kauppa edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntää ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana.
 • Liikevaihto oli 384,1 (364,4) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 6,2 (1,7) miljoonaa euroa.
Tärkeät tapahtumat:
 • Oriolan jalostettu strategia, uudet taloudelliset tavoitteet ja uusi vastuullisuusagenda julkaistiin 31.10.2023
 • Oriola muuttaa segmenttiraportointiaan, ja 1.1.2024 alkaen konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä

Tammi–joulukuun 2023 pääkohdat

 • Laskutus kasvoi 0,6 % 3 587,7 (3 568,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 5,7 % ja oli 3 770,3 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto laski 2,9 % 1 493,8 (1 539,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 2,0 % ja oli 1 569,5 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 16,7 (19,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 17,1 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -5,3 (9,5) miljoonaa euroa, sisältäen -21,9 (-10,2) miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät pääsääntöisesti liikearvon arvonalentumistappioon annosjakelun rahavirtaa tuottavassa yksikössä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli -4,9 miljoonaa euroa.
 • Tammi–joulukuun tulos oli -20,7 (4,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,11 (0,03) euroa.
Ilman Ruotsin annosjakelua:
 • Liikevaihto oli 1 475,7 (1 463,3) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 19,5 (11,9) miljoonaa euroa.
Avainluvut 2023 2022 Muutos 2023 20221,2 Muutos
Milj. eur 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Jatkuvat toiminnot
Laskutus 963,4 906,9 6,2 3 587,7 3 568,0 0,6
Liikevaihto1 386,6 380,0 1,7 1 493,8 1 539,1 -2,9
Oikaistu liikevoitto2, 3 5,4 2,9 84,9 16,7 19,7 -15,4
Liikevoitto2 5,2 -7,1 173,6 -5,3 9,5 -155,1
Oikaistu liikevoitto % 1,4 0,8 1,1 1,3
Liikevoitto % 1,3 -1,9 -0,4 0,6
Tilikauden tulos -2,8 -8,1 65,9 -20,7 4,8 -534,9
Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot -0,02 -0,04 -0,11 0,03
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot - -0,16 - -0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 22,9 36,1 9,6 77,9
Nettovelkaantumisaste, % 4 -12,1 -10,5
Omavaraisuusaste, % 4 18,5 23,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4 -1,6 2,4

1 Vertailutiedot on oikaistu liikevaihdon ja myytyjen tavaroiden hankintamenon eliminoinnissa tapahtuneen virheen korjauksen vuoksi. Korjauksen bruttovaikutus on 23,6 miljoonaa euroa. Oikaisulla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen tai taseeseen.
2 Vuoden 2022 oikaistu liikevoitto ja liikevoitto on muutettu takautuvasti eivätkä nämä erät enää sisällä osuutta yhteisyrityksen tuloksesta (esitetään liikevoiton alapuolella).
3 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa Oikaisuerät
4 Vertailuvuoden luvut sisältävät jatkuvat ja lopetetut toiminnot.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 jaettaisiin osinkoa 0,07 (0,06) euroa/osake.

Näkymät vuodelle 2024

Vuonna 2024 lääkejakelumarkkinan kasvun odotetaan jatkuvan. Mikäli kuluttajien luottamus pysyy heikkona, se voi vaikuttaa terveystuotteiden tukkukauppamarkkinan kehitykseen. Toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Oriolan vuoden 2024 oikaistun liikevoiton, ilman Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan osuutta, arvioidaan kasvavan vuoden 2023 oikaistuun liikevoittoon (19,5 miljoonaa euroa) verrattuna.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson:

Vuonna 2023 keskityimme jakeluliiketoimintamme vahvistamiseen ja yhteiskunnalliseen rooliimme lääkejakelun turvaamisessa. Jakeluliiketoiminnan kasvu oli vahvaa koko vuoden ajan uusien jakelusopimusten ja toimintojen tehostamisen ansiosta.

Vuonna 2023 Oriolan liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvoi 2 % ja oli 1,6 miljardia euroa. Kasvua edisti jakeluliiketoiminta niin Suomessa kuin Ruotsissa. Vuonna 2023 jakeluliiketoiminta kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 7,3 %. Tämä kompensoi Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienempien volyymien negatiivista vaikutusta. Osuutemme lääkkeiden jakelumarkkinoista pysyi vakaana.

Vuonna 2023 oikaistu liikevoitto ilman Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan negatiivista vaikutusta vastasi odotuksiamme ja oli 19,5 (11,9) miljoonaa euroa. Raportoitu oikaistu liikevoitto oli 16,7 (19,7) miljoonaa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 17,1 miljoonaa euroa. Onnistuimme hallinnoimaan inflaatiopaineita niin tiukan kustannuskurin kuin hinnankorotusten avulla. Operatiiviset kulut mukaan lukien Ruotsin kuljetuskustannukset laskivat edellisvuoden tasosta. Tulokseen vaikutti myönteisesti myös toimintojen tehokkuuden paraneminen. Oriolan taloudellinen asema oli vahva. Rahavarat olivat kauden lopussa 138,4 (160,6) miljoonaa euroa ja korollinen nettovelka -20,6 (-23,7) miljoonaa euroa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvoi 4,8 % ja oli 398,2 miljoonaa euroa. Kasvua edisti jakeluliiketoiminnan kasvu erityisesti Ruotsissa. Oikaistu liikevoitto oli 6,2 (1,7) miljoonaa euroa ilman Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan vaikutusta ja raportoitu oikaistu liikevoitto oli 5,4 (2,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa. Liikevoiton paraneminen edellisvuodesta johtui liiketoiminnan vahvasta kasvusta jakeluliiketoiminnassa, alhaisemmista operatiivisista kuluista ja toimintojemme tehokkuuden paranemisesta.

Vuonna 2023 keskityimme edelleen kehittämään kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun laatua sekä edistämään kannattavuutta, tehokkuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria. Yksi vuoden merkkipaaluista oli jalostetun strategian, uusien pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden ja vastuullisuusagendan julkaiseminen. Jalostettu strategia auttaa meitä rakentamaan uutta Oriolaa, jossa keskitymme vahvemmin tukkukauppaliiketoimintaan ja investoimme jakeluliiketoiminnan ydinosaamiseen. Lokakuussa ilmoitimme myös myyvämme Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan osana strategista päätöstämme vahvistaa keskittymistämme tukkukauppaliiketoimintaan. Odotamme saavamme järjestelylle Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksynnän vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Yhteisyritys Kronans Apotekissa integraatiotoimet etenevät ja useita hankkeita on toteutettu vaikkakin hyödyt eivät vielä ole täysin nähtävissä. Toteutuneet synergiat jäivät suunnitelmasta mutta integraatiokulut olivat arvioituja pienemmät. Vuoden aikana Kronans Apotekissa on otettu käyttöön uusi organisaatio, yhdenmukaistettu valikoimaa, brändätty uudelleen 191 apteekkia ja optimoitu verkostoa sulkemalla joitain apteekkeja. Tällä hetkellä yli 500 apteekkia toimii yhden brändin alla. Lisäksi Kronans Apotek jatkoi investointeja monikanavaiseen toimintamalliinsa vahvistamalla kyvykkyyksiään verkkokaupassa. Kronans Apotek on apteekkien määrällä mitattuna Ruotsin suurin apteekkiketju, jonka markkinaosuus on noin 24 % ja jolla on kasvava asema verkkokaupassa. Kronans Apotek on nyt valmis parantamaan kannattavuutta sekä vahvistamaan liiketoimintaa ja brändiä pitkällä aikavälillä. Vuonna 2024 lääkkeiden korvattavuutta koskevan uuden lainsäädännön odotetaan vaikuttavan myönteisesti Kronans Apotekin kannattavuuteen. Kronans Apotek on meille strategisesti tärkeä kumppani, ja merkittävänä osakkeenomistajana tuemme aktiivisesti yhtiön arvonluontia. Kronans Apotek odottaa saavuttavansa täyden tulospotentiaalinsa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Oriola edistää terveempää tulevaisuutta palvelujensa ja tuotteidensa kautta. Liiketoiminnallamme eli lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupalla on tärkeä ja myönteinen rooli yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. Tästä syystä vastuullisuus on osa strategiaa ja päivittäistä työtämme. Seuraamme suoriutumistamme mittaamalla toimitusten keräilytarkkuutta, joka vuonna 2023 oli 99,8 prosenttia. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali koko toimitusketjussa vuoteen 2030 mennessä ja omissa toiminnoissamme vuoteen 2025 mennessä. Pitkäjänteinen ympäristötyömme on tuottanut tuloksia, ja omien toimintojemme päästöt ovat laskeneet 73 prosenttia vertailuvuoden 2019 tasosta.

Vuoden 2024 alussa ilmoitimme strategisen tärkeästä investoinnista, joka kattaa Oriolan toiminnanohjaus- ja varastonhallintajärjestelmien uudistamisen vuosina 2025–2027. Jalostetun strategian mukaisen investoinnin tavoitteena on parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua. Uusi toiminnanohjaus- ja varastonhallintajärjestelmä korvaa Suomessa ja Ruotsissa nykyään käytössä olevat kaksi eri järjestelmää.

Olemme myös aloittaneet erilaisten vaihtoehtojen perusteellisen tarkastelun Suomen logistiikkatoimintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä. Tunnistettuja vaihtoehtoja ovat Mankkaan jakelukeskuksen uudistaminen moderniksi varasto- ja jakelukeskukseksi, logistiikkatoimintojen hoitamiseen sopivien uusien tilojen löytäminen tai täysin uuden, modernin logistiikkakeskuksen rakentaminen. Ajoitus riippuu luonnollisesti valittavasta vaihtoehdosta, mutta aikaisintaan projekti toteutuisi kolmen vuoden kuluttua.

Uuden vuoden alkaessa olen hyvin iloinen edessämme olevista mahdollisuuksista. Olemme hyvissä asemissa tarjoamaan erittäin tehokasta jakelupalvelua, kasvattamaan osuuttamme korkean katteen tukkukaupassa ja asiantuntijapalveluissa sekä kehittämään edelleen asiakasarvolupaustamme tarjota parempaa asiakaskokemusta.

Työntekijämme ovat läpi vuoden osoittaneet erinomaista yhteistyöhenkeä ja vahvaa sitoutumista kasvaa yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Olen varma, että jatkamme samalla tiellä. Uusi jalostettu strategia auttaa luomaan syvemmän ymmärryksen yhteisistä tavoitteistamme ja lisää selkeyttä ja sitoutuneisuutta.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia oriolalaisia omistautumisesta ja kovasta työstä. Haluan kiittää myös asiakkaita, kumppaneita ja osakkeenomistajia luottamuksesta ja jatkuvasta tuesta.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi/sijoittajat

Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus klo 10.00

Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson ja talous- ja rahoitusjohtaja Timo Leinonen esittelevät koko vuoden tuloksen tänään klo 10 alkavassa englanninkielisessä webcast-lähetyksessä. Liity webcast-lähetykseen tästä: https://oriola.videosync.fi/q4-2023

Seuraavat taloudelliset katsaukset

Oriolan vuoden 2023 vuosikertomus julkaistaan viikolla 9 ja osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024  25.4.2024.

Lisätietoja:

Timo Leinonen
talous- ja rahoitusjohtaja
sähköposti: timo.leinonen@oriola.com

Mikael Wegmüller
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
sähköposti:
mikael.wegmuller@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet