Uutishuoneeseen

Annosjakelu edistää lääkitysturvallisuutta

26.11.2020

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan koneellinen annosjakelu vähentää ikääntyneillä lääkkeiden kulutusta ja iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttöä. Annosjakelun käyttöönottoon sisältyvä lääkityksen tarkastus auttaa karsimaan tarpeettomia lääkkeitä.

Lääkkeiden käyttö kasvaa tyypillisesti ikääntyessä, ja monella seniorilla on samaan aikaan käytössä useita eri lääkkeitä. Esimerkiksi Oriolan 70-89-vuotiaille teettämän kyselytutkimuksen* vastaajista 36 prosenttia oli viimeisen vuoden aikana käyttänyt yli neljää reseptilääkettä. Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi heijastua lääkehoidon laatuun.

Ikääntyneiden lääkehoidon tyypillisiä haasteita ovat esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutukset sekä psyyken- tai rauhoittavien lääkkeiden liiallinen tai tarpeeton käyttö. Lääkehoidon riskejä voidaan pienentää erilaisin keinoin, kuten ajantasaisen lääkityslistan ylläpitämisellä ja lääkehoidon arvioinnilla. Koneellisen annosjakelupalvelun on suositeltu sisältävän nämä toimet”, kertoo proviisori Juha Sinnemäki, joka tutki Helsingin yliopistossa lokakuussa tarkastetussa väitöskirjassaan koneellisen annosjakelun toteutusta Suomessa ja palvelun vaikuttavuutta.

Lähes puolelle potilaista tehtiin muutoksia lääkitykseen annosjakelun aloittamisen yhteydessä

Annosjakelussa apteekki toimittaa potilaalle hänen käyttämänsä lääkkeet valmiiksi pakattuina kerta-annospusseihin, jotka on tuotettu esimerkiksi Oriolan koneellisessa annosjakelutuotannossa. Potilaan liittyessä palvelun piiriin apteekissa käydään läpi hänen lääkityslistansa, jonka tulisi sisältää kaikki henkilön käytössä olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet. Sinnemäen tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että yli puolella annosjakelun aloittavista potilaista lääkityslista ei vastannut heidän käyttämäänsä lääkitystä ja apteekkien farmaseuttinen henkilökunta selvitti palvelun alkaessa potilaiden käyttämiä lääkkeitä useista eri lähteistä.

Lähes puolelle potilaista tehtiin myös jokin hoidolliseen syyhyn perustuva muutos lääkehoitoon palvelun alkaessa. Palvelu vähensi myös yksittäisten, iäkkäille haitallisten lääkkeiden käyttöä sekä lääkkeiden kulutusta. Tämä saattaa liittyä tarpeettomien lääkkeiden karsiutumiseen lääkehoidon arvioinnin yhteydessä, mutta myös lääkejätteen vähenemiseen, kun potilaalle toimitetaan vain tarpeelliset lääkkeet kahdeksi viikoksi kerrallaan. Tulokset antavat viitteitä siitä, että lääkitysturvallisuutta voitaisiin parantaa terveydenhuollossa laajentamalla annosjakelun käyttöä. Palveluun tulisi kuitenkin aina sisältyä riittävä lääkehoidon arviointi”, Sinnemäki toteaa.

Oriolassa selvitetään vuosittain tuhansien annosjakelupotilaiden lääkitystä

Oriolan annosjakelupalveluun sisältyy sekä Suomessa että Ruotsissa kokonaislääkityksen tarkastus, joka toteutetaan palveluna apteekille. Lääkitys tarkastetaan annosjakelupalvelun aloituksen yhteydessä sekä silloin, kun lääkkeen annostusta muutetaan tai potilaalle lisätään uusi lääke. Tarkastuksessa esille tulleista asioista neuvotellaan hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista lääkitysmuutoksista.

Farmaseuttinen laadun varmistus on annosjakelussa kiinteä osa potilasturvallisuutta. Lähetämme potilaan lääkitykseen liittyvistä epäselvyyksistä vuosittain Suomessa noin 5 000 kyselyä annosjakelupalveluamme käyttäville apteekeille ja sitä kautta potilaan lääkärille tai hoitoyksikköön. Noin 70 prosenttia kyselyistä johtaa lääkityksen muuttamiseen ennen annosjakelun aloittamista”, kertoo Oriolan Palvelut-liiketoimintayksikön johtaja Eero Lamminen.

Juha Sinnemäen väitöstutkimukseen voi tutustua tarkemmin täällä.

*Joulukuussa 2019 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 900 70-89-vuotiasta henkilöä.