Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

25.10.2019

Oriola Oyj:n pörssitiedote 25.10.2019 klo 8.30

Oriola 1.1.–30.9.2019

Tammi–syyskuun 2019 pääkohdat

 • Laskutus kasvoi 6,4 % (kasvoi 5,0 %) ja oli 2 754,2 (2 589,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 8,7 % ja oli 2 815,0 miljoonaa euroa.                                        
 • Liikevaihto kasvoi 10,1 % (kasvoi 2,2 %) ja oli 1 274,6 (1 157,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 1 305,9 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 20,2 (31,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 20,8 miljoonaa euroa.
 • Tammi–syyskuun tulos oli 9,6 (21,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,12) euroa.
 • Kaksi konsernitason strategista ohjelmaa käynnistettiin: 20by20 Excellence varmistaa toimintojen laadukkuutta ja kustannustehokkuutta, Customer Experience vahvistaa asiakasluottamusta
  ja -tyytyväisyyttä.
 • Uusi asiakaskeskeinen organisaatio ja uudet liiketoiminta-alueet Consumer, Pharma ja Retail sekä logistiikkaan ja hankintaan keskittyvä Operations-toiminto astuivat voimaan 1.1.2019.
 • Uuden automatisoidun jakelukeskuksen käyttöönotto alkoi Ruotsissa helmikuussa.
 • Näkymiä vuodelle 2019 muutettiin 19.6.2019, ja oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2018 tasosta.
 • Yhteistoimintaneuvottelut päätettiin 30.9.2019, ja uudelleenjärjestelyillä arvioidaan saavutettavan noin 4,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa.

Heinä–syyskuun 2019 pääkohdat

 • Laskutus kasvoi 8,7 % (kasvoi 2,6 %) ja oli 917,3 (844,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 10,4 % ja oli 932,3 miljoonaa euroa.                                        
 • Liikevaihto kasvoi 16,0 % (laski 2,0 %) ja oli 429,0 (369,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 18,1 % ja oli 437,0 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 9,8 (17,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa.
 • Heinä–syyskuun tulos oli 2,6 (12,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,07) euroa.
 • Uuden automatisoidun jakelukeskuksen käyttöönotto Ruotsissa on ollut suunniteltua hitaampaa ja on aiheuttanut lisäkustannuksia.
 • Yhteistoimintaneuvottelut päätettiin 30.9.2019 ja uudelleenjärjestelyillä arvioidaan saavutettavan noin 4,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Katsauskauden tulokseen kohdistui yhteensä 5,3 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
 • Heinä-syyskuussa solmimme useita jakelusopimuksia lääkeyhtiöiden kanssa molemmissa toimintamaissa. Sopimukset astuvat voimaan vaiheittain viimeistään vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Näkymä vuodelle 2019

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2018 tasosta.

Oriolan näkymät vuodelle 2019 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2019 kolmannesta vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (917,3 miljoonaa euroa, +8,7 %) ja liikevaihto (429,0 miljoonaa euroa, +16,0 %) jatkoivat vahvaa kasvuaan kolmannen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 10,4 % ja liikevaihto 18,1 %. Oikaistu liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa, joka oli 43,8 % alempi kuin vuotta aiemmin. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää 9 miljoonan euron suorituksen aiheutuneista kuluista logistiikka- ja varastonhallintajärjestelmän IT-ratkaisun toimittajalta. Vuosineljänneksen kannattavuuteen vaikutti edelleen Ruotsin uuden jakelukeskuksen suunniteltua hitaampi käyttöönotto.

Consumerin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 4,6 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Verkkokaupan myynti kasvoi 33 % ja erityisesti lääkkeiden myynti kanavassa on kasvussa. Kuluttajien siirtyminen verkkokauppaan on vaikuttanut liiketoiminnan kannattavuuteen. Kivijalka-apteekkien kehittämisellä ja sijainnilla on yhä suurempi merkitys asiakkaiden tavoittamisessa. Osana apteekkipalveluiden kehittämistä avasimme lisää Drop-in-klinikoita helpottamaan kuluttajien terveyspalveluiden saatavuutta. Suunnittelemme avaavamme kahdeksan klinikkaa vuoden loppuun mennessä. Syyskuussa päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä päätimme sulkea yhdeksän apteekkia.

Pharma jatkoi vahvaa kasvua molemmissa toimintamaissa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 11,6 % ja liikevaihto kasvoi 30,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tämä johtui sekä lääkemarkkinan kasvusta että olemassa olevien lääkeyhtiöasiakkaiden jakelusopimusmuutoksista. Solmimme kauden aikana lääkeyhtiöiden kanssa myös uusia sopimuksia, kuten jatkosopimuksen Suomessa Orionin kanssa ja uuden jakelusopimuksen MSD:n kanssa Ruotsissa. Pharman tulosta rasitti edelleen Ruotsin jakelukeskuksen tehottomuus.

Retail jatkoi hyvää kasvua kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 16,8 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihtoa kiritti erityisesti annosjakeluliiketoiminnan kasvanut potilasmäärä, joka on noussut vuoden takaisesta 66 % yhteensä reiluun 116 000 potilaaseen. Retailin tulosta rasitti jakelukeskuksen tehottomuus Ruotsissa.

Oriolan strategiset ohjelmat 20by20 Excellence ja Customer Experience etenevät suunnitellusti. Syyskuussa päättyneet uudelleenjärjestelyt ovat osa 20by20 Excellence -ohjelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa 20 miljoonan euron säästöt vuotuisiin kustannuksiin vuoden 2018 kustannustasoon verrattuna. Säästöt vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Asiakastyytyväisyyden kehittämiseen on panostettu systemaattisesti kuluneen vuoden aikana ja tyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti.”

Avainluvut 2019 2018 Muutos 2019 2018 Muutos 2018
Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Laskutus 917,3 844,2 8,7 2 754,2 2 589,2 6,4 3 518,4
Liikevaihto 429,0 369,9 16,0 1 274,6 1 157,5 10,1 1 552,2
Oikaistu liikevoitto1 9,8 17,5 -43,8 20,2 31,7 -36,2 36,9
Liikevoitto 4,5 16,5 -72,6 16,3 30,0 -45,5 22,0
Oikaistu liikevoitto % 2,3 4,7   1,6 2,7   2,4
Liikevoitto % 1,1 4,5   1,3 2,6   1,4
Tilikauden tulos 2,6 12,2 -79,1 9,6 21,1 -54,4 12,7
Osakekohtainen tulos, EUR 0,01 0,07 -79,1 0,05 0,12 -54,4 0,07
Liiketoiminnan nettorahavirta 12,9 3,3   57,0 54,4   102,8
               
Nettovelkaantumisaste, %2       84,1 55,3   35,1
Omavaraisuusaste, %3       15,6 20,8   19,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %4       5,8 12,5   6,9
               
1 Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa oikaisevat erät”.      
2 Vuoden 2019 nettovelkaantumisastetta nostavat IFRS 16 soveltamisen myötä 83,6 miljoonaa euroa kasvaneet korolliset nettovelat ja 5,7 miljoonaa euroa pienentyneet voittovarat. Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta olisi ollut 30,3 %.
3 Vuoden 2019 omavaraisuusasteeseen vaikuttavat IFRS 16 soveltamisen vaikutus voittovaroihin -5,7 miljoonaa euroa sekä IFRS 16 soveltamisen myötä 78,0 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vaikutusta olisi ollut 17,5 %.
4 Vuoden 2019 sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttaa IFRS 16 soveltamisen myötä 78,0 miljoonaa euroa kasvanut taseen loppusumma. Sijoitetun pääoman tuotto ilman IFRS 16 vaikutusta olisi ollut 6,6 %

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen osiossa Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Julkistamismenettely 

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 25.10.2019 klo 10.00  hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Mansku, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Lisätietoja:

Robert Andersson, toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109, sähköposti: robert.andersson@oriola.com 

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com